Příprava ZŠ Komořany pokračuje dle plánu

18. 9. 2023

Příprava dokumentace k výstavbě nové ZŠ v Komořanech pokračuje podle plánu. Architekti ze společnosti XTOPIX společně s projektovou kanceláří AED project postupně dopracovali hrubopis a následně čistopis studie stavby nové základní školy. V červnu nám představili hrubopis dokumentace k územnímu řízení. Na 21. 9. 2023 od 17:00 je do multifunkčního sálu radnice Praha 12 naplánována veřejná prezentace dokumentace k územnímu řízení.

Nový školní komplex je navržen pro kapacitu 840 žáků. Vzniknou tři paralelní třídy o max. 30 žácích a jedna multifunkční třída, která může sloužit jako přípravná pro dalších 30 žáků. Je navrženo celkem 27 kmenových tříd, z toho pro 1. stupeň 15 kmenových tříd a pro druhý 12 kmenových tříd, 4 odborné učebny pro půlenou výuku, dvě tělocvičny, školní jídelna a kuchyně, knihovna se školním klubem a samozřejmě také zázemí pro pedagogy a další zaměstnance školy. Počítá se s umístěním fotovoltaické elektrárny na část střechy budovy i s využitím dešťové vody pro závlahu zeleně.

Třídy jsou navrženy o různých velikostech dle potřeby. U jedenácti velkých kmenových tříd prvního stupně o velikosti cca 75 m2 je uvažováno multifunkční využití, kdy třídy dopoledne slouží jako kmenové a odpoledne jako družiny. Tyto třídy bude možné propojit navzájem mezi sebou a otevřít je i směrem do pobytových chodeb. Tím vznikne možnost rozšíření alternativního výukového prostoru. Běžné kmenové třídy jsou navrženy o velikostech cca 65 m2, 5 kmenových tříd druhého stupně je navrženo jako specializovaná učebna pro výuku odborných předmětů. Jedná se o učebny chemie, přírodopisu, fyziky/IT/robotické dílny, hudební výchovy a výtvarné výchovy s keramickou dílnou. Další 4 specializované třídy pro druhý stupeň jsou navrženy pro dělenou výuku odborných předmětů. Jedná se o dvě učebny cizích jazyků, cvičnou kuchyňku a řemeslnou dílnu.

Prostory pro tělovýchovu tvoří dvě tělocvičny. Malá o rozměru 12 x 24 m a velká o rozměru 24 x 45 m. Na střeše malé tělocvičny se nachází venkovní víceúčelové hřiště o rozměru 12 x 24 m. Tyto tři objekty jsou umístěny jeden na druhém a tvoří tak sportovní křídlo objektu školy s přímou návazností na školní sportovní dvůr. Toto sportovní křídlo disponuje samostatným vstupem z exteriéru z ulice Horkého a umožňuje tak fungování bez ohledu na provoz školy. Zázemí sportovního křídla je tvořeno sedmi půlenými šatnami se sprchami a dostatečným množstvím skladů nářadí. Velké pobytové chodby budou sloužit ke vzdělávání a k rozšíření výukového prostoru mimo třídu, budou sloužit pro relaxaci, učení i lehké fyzické vyžití žáků a jsou svým pojetím přizpůsobeny různým věkovým kategoriím. Tyto společné prostory budou napojeny na atria a dvory.

Vstupy do objektu jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace napojeny na přirozené, resp. umělé vodící linie. Veřejné vstupy do objektu budou řešeny jako bezbariérové.

Předpokládá se využití 6 tepelných čerpadel využívajících geotermální energii, což nám sníží budoucí provozní náklady budovy. Ostatně od počátku je z naší strany velký tlak jak na stavební náklady, tak na účelnost a nízké provozní náklady v rámci provozu budoucí školy.

Pokud nenastanou komplikace při projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí, tak by územní řízení mělo být dokončeno do konce tohoto roku. Zároveň s tím se začne zpracovávat také dokumentace pro stavební povolení. Naší snahou bylo již během projektové fáze seznámit s plánovanou stavbou nové základní školy všechny přímé sousedy a proběhla tak celá řada jednání, na základě kterých došlo i k úpravám projektu. Je jasné, že nebylo možné vyjít vstříc úplně všem podnětům, nicméně školu v této oblasti skutečně nutně potřebujeme. Pokud nedojde k nějakému zdržení v rámci projednávání dokumentace, tak je stále reálné, že v roce 2025 započne výstavba nové základní školy.

Petr Šula, 1. místostarosta

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme