Stanovisko zastupitelského klubu TOP 09 – STAN ohledně rekonstrukce objektu Sandra a gesce investic

2. 9. 2021

Místostarosta Prahy 11 Ing. Ondřej Prokop (ANO) oznámil, že na zítřejší jednání zastupitelstva předloží bod „Vyhlášení zadávacího řízení Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140". Zkráceně se jedná o vyhlášení veřejné zakázky na poslední fázi rekonstrukce objektu Sandra.

K tomuto bodu, resp. k poslední fázi rekonstrukce objektu Sandra máme několik zásadních výhrad.

1)      Z procesního pohledu nevidíme důvod, aby byl bod do zastupitelstva předložen s návrhem závazného usnesení. Rada MČ Praha 11 (dále jen rada) téma rekonstrukce objektu Sandra řeší, místostarosta O. Prokop dostal od rady úkoly, po jejichž splnění je na radě, aby rozhodla o dalším postupu. S debatou o rekonstrukci Sandry na jednání zastupitelstva MČ Praha 11 dne 2. 9. 2021 problém nemáme.

Místostarosta O. Prokop navrhuje maximalistickou verzi poslední fáze rekonstrukce Sandry, kterou odhaduje celkově na až 250 mil Kč.  Projektová dokumentace však nebyla v průběhu zpracovávání ani jednou předložena vedení MČ k připomínkování.

Materiál byl radě poprvé předložen ze strany investičního oddělení bez informace, že není rozpočtově kryto cca 150 mil. Kč (viz zářijové číslo zpravodaje Klíč). Materiál neobsahoval možnosti rozfázování akce, ani harmonogram dokončovacích prací v rámci současné veřejné zakázky tzv. Sandra I. (interiéry), ani předpokládaný harmonogram prací zakázky tzv. Sandra II. (zateplení).

Vzhledem k tomu, že na takto rozsáhlou etapu rekonstrukce MČ Praha 11 nemá momentálně finanční zdroje, domníváme se v souladu se stanoviskem právního odboru Úřadu MČ Praha 11, že vyhlásit finančně nekrytou veřejnou zakázku je spojeno s významným rizikem.

 2)      Ukazuje se, že na investičním oddělení odboru správy majetku Úřadu MČ Praha 11, které po svém nástupu do rady O. Prokop zřídil a které má rekonstrukci objektu Sandra na starosti, zjevně dochází k porušování nejen interních směrnic úřadu, ale i zákonů.

Toto oddělení objektivně nezvládá ani menší akce, od kácení suchých stromů přes opravy ve školách po projekt kontejnerové přístavby budovy radnice v Ocelíkově ulici.

O nutnosti řešení problémů spjatých s investičním oddělením se spolu s Pirátskou stranou pokoušíme přesvědčit zbytek naší koalice a zejména O. Prokopa již více než rok. Počátkem letošního roku jsme na koaličním jednání přijali návrh O. Prokopa, že se nová vedoucí odboru správy majetku pokusí práci odboru zlepšit a následně koncem jara sama předloží řešení toho, jak s tímto oddělením naložit. Dle jejího návrhu by investiční oddělení mělo být zrušeno. O. Prokop však tento krok zablokoval, čímž zmíněnou dohodu z počátku roku porušil.

Vzhledem k těmto skutečnostem se domníváme, že není v silách místostarosty O. Prokopa spolu s investičním oddělením splnit tak náročný úkol, jakým je dokončení rekonstrukce objektu Sandra.

Navrhujeme proto tuto neuspokojivou situaci jak ohledně objektu Sandra, tak ohledně investičního oddělení, resp. celé gesce investic urychleně řešit.

Vzhledem k závažnosti nedávno odkrytých skutečností se domníváme, že kontrolu fungování investičního oddělení odboru správy majetku je potřeba rozšířit i na další zakázky tímto oddělením administrované. Věříme, že ani O. Prokop, ani zastupitelský klub ANO této kontrole, která spadá do gesce starosty Jiřího Dohnala, nebudou v zájmu principu dobrého hospodáře nijak bránit.

Za zastupitelský klub TOP 09-STAN                                                                   Praha, 1. září 2021

Radka Soukupová

Jakub Lepš

Jan Stárek

Blanka Janečková

Jan Mareš

Tomáš Jileček

foto J. Lepš