Programové prohlášení Rady Prahy 11

6. 5. 2019

Rada Městské části Praha 11 složená ze zástupců České pirátské strany, ANO 2011, TOP 09 - STAN a ODS deklaruje v souladu s koaliční smlouvou Společně pro Jižní Město uzavřenou dne 15. 2. 2019 vůli vynaložit při správě městské části veškeré úsilí k naplnění níže uvedených priorit a cílů. Rada se zavazuje postupovat do konce volebního období při dalším rozvoji městské části zodpovědně, s péčí řádného hospodáře a respektem k přání občanů.

 

 Životní prostředí

 ● Soustředíme se na zlepšení životního prostředí ve všech jeho aspektech, mezi něž patří péče o zeleň, čistota a úklid veřejných prostranství, hospodaření s odpady, úspora energií, ochrana proti hluku a kvalita ovzduší.

● Zintenzivníme realizaci projektu revitalizace jihoměstských vnitrobloků, parků a dalších veřejných prostranství. K řešení veřejného prostoru chceme přistoupit koncepčně, proto zpracujeme plán péče o veřejné pobytové plochy a jejich rozvoj. Důraz budeme klást zejména na navyšování množství zeleně a instalaci nových vodních prvků, které městské části pomohou v boji s dopady klimatických změn.

● V rámci regenerace vnitrobloků budeme usilovat o vzájemné propojení parkových ploch a lesoparků obklopujících městskou část zelenými koridory.

● Prahu 11 zapojíme do projektu Národní síť Zdravých měst ČR.

● Zajistíme větší frekvenci a efektivitu úklidu veřejných ploch.

● Podpoříme úsporná a inovativní řešení hospodaření s dešťovou vodou.

● Posílíme možnosti třídění odpadu a jeho svoz.

● Podpoříme legální graffiti, především zřízením dalších legálních ploch na území městské části.

 

 Územní rozvoj a bydlení

● Soustředíme se na revitalizaci zanedbaného okolí stanic metra Háje, Opatov a Roztyly a objektů bývalých nákupních center.

● Podpoříme investiční výstavbu, v jejímž důsledku dojde v konkrétní lokalitě k rozšíření nabídky služeb a pracovních míst, dále zlepšení dostupnosti školních, předškolních, sociálních, sportovních a zdravotnických zařízení. V tomto ohledu budeme vždy trvat na zapojení investorů do budování potřebné infrastruktury městské části, zvýšení kvality životního prostředí a minimalizaci negativních dopadů výstavby na stávající obyvatele.

● S ohledem na potřebu udržení a zajištění optimálního demografického vývoje populace městské části podpoříme bytovou výstavbu, která zlepší strukturu bytového fondu Prahy 11.

● Prověříme možnosti vybudování venkovního koupaliště na Jižním Městě.

● Vypracujeme komplexní plán rozvoje městské části s cílem uvést dílčí investiční záměry do souladu tak, aby tvořily smysluplný celek umožňující optimální realizaci priorit v oblasti územního rozvoje.

● Podpoříme aktivitu obyvatel městské části při obnově a údržbě bytového fondu a okolí domů, v nichž bydlí.

 

 Finance a rozpočet

 ● Podle platných právních předpisů budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a ve spolupráci s hl. městem Praha budeme pracovat na vytvoření koncepční investiční rezervy.

● Rozšíříme objem finančních prostředků pro program participativního rozpočtování, zapojíme více občanů do rozhodování o projektech a budoucnosti Prahy 11.

● Zpracujeme plán pro získávání nových finančních zdrojů pro městskou část, včetně možnosti čerpání financí z dotačních titulů a výzev v rámci fondů EU.

● Vytvoříme mapu s přehledem chystaných investičních projektů na území městské části.

● Zavedeme veřejně dostupný „rozklikávací“ rozpočet.

  

Majetek, investice, podpora podnikání

 ● Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, ministerstvy a EU budeme hledat finanční zdroje na potřebné investice do dopravy v klidu, bytového fondu, škol, sociálních a zdravotnických zařízení, sportovišť, revitalizace veřejného prostoru a dalších oblastí. U projektů, které nebude možné financovat z vlastních či dotačních zdrojů, budeme usilovat o zapojení soukromých investorů.

● Zasadíme se o další rozšíření bytového fondu, ať již vlastní výstavbou, nebo participací soukromých investorů na půdorysu tzv. plánovacích smluv. Připravíme koncepci bytové politiky městské části s ohledem na předpokládaný demografický vývoj.

● V koordinaci s hl. m. Prahou přijmeme společné řešení revitalizace objektu bývalého Hotelu Opatov a objektu Nad Opatovem 2140 (dříve ubytovny Sandra). Cílem je zabránit vzniku sociálně vyloučené lokality, resp. kumulace nízkopříjmových skupin obyvatel nad rámec 15 % z celkového počtu ubytovacích jednotek v každém z objektů. V kooperaci s hlavním městem zároveň budeme hledat prostor vhodný k vybudování parkovacího domu v této lokalitě. Budeme prosazovat takovou změnu územního plánu, aby bylo výhledově možné rekolaudovat 174 ubytovacích jednotek v budově Nad Opatovem 2140 na standardní bydlení.

 ● Nastavíme nová pravidla spolupráce městské části se správcovskou společností Jihoměstskou majetkovou, a.s. tak, aby byla tato společnost akceschopnější a lépe a rychleji plnila svůj veřejný účel (správu školských budov, nebytových prostor a bytového fondu). Portfolio činností Jihoměstské majetkové a.s. rozšíříme směrem ke zkvalitnění úklidu a údržby veřejných prostranství.

● Otevřeme správu nemovitostí městské části občanům. Propojíme naše systémy s realitním portálem hl. m. Prahy a budeme transparentně a přehledně zveřejňovat informace o všech volných nemovitostech městské části na webových stránkách.

● Zlepšíme komunikaci městské části s místními podnikateli a podpoříme jejich aktivity.

 

 Doprava

 ● Podpoříme investice směřované zejména do renovace klíčové dopravní infrastruktury, v případě cyklistické dopravy pak do rozšiřování cyklopruhů a cyklostezek.

● Rozšíříme parkovací kapacity v městské části, a to jak pasportizací a následným zefektivněním využití stávajících parkovacích ploch, tak vytvořením nových lehkými nástavbami a výstavbou parkovacích domů. Při zřizování dalších parkovacích ploch budeme vždy hledat řešení maximálně šetrná k životnímu prostředí, např. ozelenění nadzemních prostor. Nové dopravní stavby budou připraveny i pro provoz elektromobilů.

● Budeme podporovat dostavbu Pražského okruhu v trase 511.

● Pomocí moderních technologií budeme shromažďovat data o dopravní vytíženosti páteřních komunikací. Ve vybraných oblastech zklidníme dopravu příslušnými dopravními opatřeními.

● Při plánování nové výstavby vždy zohledníme dopravní zatížení městské části. V rámci pozemkové politiky městské části (např. směny pozemků) zohledníme potřeby moderního parkování.

● Posílíme spolupráci městské části s hl. m. Prahou na údržbě komunikací.

 

 Školství

 ● Budeme trvale pečovat o rozvoj vzdělávacích institucí zřízených městskou částí. Na základě analýzy vytvoříme střednědobý strategický dokument rozvoje školství na městské části.

● Podpoříme trendy zdravého stravování v mateřských i základních školách a zajistíme potřebné proškolení personálu.

 ● Zjednodušíme vyplňování výročních zpráv a zavedeme elektronickou registraci při zápisech do základních a mateřských škol.

● Budeme podporovat stabilizaci pracovníků ve školství (např. „služební byt“, náborový příplatek).

● Budeme rozvíjet projekty v rámci MAP II (Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 11) a podpoříme moderní či inovativní přístupy ke vzdělávání (sdílení kompetencí, schopností a dovedností žákům, příprava pro plnohodnotný život a celoživotní vzdělávání).

● Rozšíříme možnosti pro odbornou výuku na základních školách.

 

 Bezpečnost a prevence kriminality

 ● V rámci boje proti kriminalitě se zasadíme o další rozvoj a optimalizaci kamerového systému s důrazem na zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti parkovišť a monitorování škol a dalších veřejných budov.

● I nadále budeme intenzivně spolupracovat se všemi složkami Integrovaného záchranného systému působícími v městské části, a to včetně zajištění materiální pomoci, vybavení a podpory při náboru strážníků a policistů.

● Budeme prosazovat postupné snižování počtu heren na území městské části.

● Zaměříme se na zvýšení bezpečnosti přechodů, zejména u autobusových zastávek.

● Podpoříme instalaci chybějícího veřejného osvětlení.

  

Sociální věci a zdravotnictví

 ● Postupně navýšíme kapacitu terénních sociálních služeb poskytovaných Jihoměstskou sociální, a.s., aby co nejvíce seniorů a osob se zdravotním postižením mohlo využívat potřebné péče v domácím prostředí.

● Ve spolupráci se záchrannou službou vytvoříme pro seniory a osoby se zdravotním postižením systém rychlé pomoci, pro jejíž přivolání bude stačit jedno stisknutí tlačítka.

● Rozšíříme bezbariérovost veřejného prostoru, primárně na chodnících, přechodech či vstupech do veřejných budov, mimo jiné tlakem na zapojení soukromých subjektů do nutných úprav.

● Maximálně urychlíme realizaci přestavby objektu Vejvanovského na domov pro seniory a odlehčovací službu, na níž navážeme rekonstrukcí Domova pro seniory Janouchova za účelem zvýšení komfortu jeho klientů.

● Pro cílovou skupinu nízkopříjmových obyvatel ubytovaných v objektech Sandra a Hotel Opatov zajistíme takovou podporu, která povede k nekonfliktnímu soužití v těchto objektech i v jejich okolí.

 ● Seniorům a osobám se zdravotním postižením, případně rodičům s dětmi, zajistíme možnost využívat dotovanou dopravu pro snazší dostupnost lékařských služeb či usnadnění nákupů a dalších pochůzek.

● Podpoříme terénní služby pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin a služby nízkoprahových center pro děti a mládež.

● Navážeme spolupráci se zdravotnickými zařízeními působícími v městské části s cílem zlepšit dostupnost lékařské péče a lékárenských služeb pro občany.

● Budeme usilovat o to, aby vlastník objektu Medicentrum v Kloknerově ulici znovu vybudoval odstraněnou lávku vedoucí od zastávky autobusů k budově.

● Budeme podporovat stabilizaci pracovníků v nedostatkových sociálních a zdravotních službách (např. „služební byt“, náborový příplatek).

  

Sport

● Zachováme transparentní a objektivní systém pro přidělování sportovních dotací; výše dotací určených jihoměstským sportovním subjektům zůstane minimálně ve stávající výši. Zároveň realizujeme elektronizaci dotačního programu.

● Podpoříme revitalizaci jihoměstských sportovišť.

● Dokončíme renovaci atletické dráhy ZŠ Campanus a připravíme revitalizaci sportovního areálu Hrabákova a hřiště u ZŠ K Milíčovu. Připravíme studii proveditelnosti pro projekt výstavby atletické haly u Modré školy či v jiné vhodné lokalitě.

● Zavedeme pravidelné schůzky zástupců Rady městské části se sportovními oddíly, zároveň také osobní návštěvy zázemí všech sportovních subjektů působících v městské části.

● Provedeme aktualizaci Plánu rozvoje sportu na Praze 11.

● Zasadíme se o vznik adrenalinového parku pro mladé, kde budou k dispozici sportoviště typu skatepark, pumptrack či parkour.

 

 Kultura a volný čas

● Poskytnutím dostatečné výše dotačních prostředků zajistíme rozšíření programové nabídky společnosti Kulturní Jižní Město, o. p. s.

● Podpoříme vybudování nového kulturního centra městské části a revitalizaci stávajících kulturních center.

● Navýšíme dotační program pro pořadatele kulturních akcí na území městské části a realizujeme elektronizaci dotačního programu v oblasti kultury.

● Dokončíme projekt elevace v Kulturním centru Zahrada.

● Budeme nadále podporovat dotované dětské příměstské tábory.

● Chceme rozšiřovat počet veřejných knihovniček a knihobudek.

● V součinnosti s hl. m. Prahou vybudujeme plnohodnotné dětské dopravní hřiště.

 

 Otevřená radnice, participace a digitalizace

● Zavedeme otevřený přístup veřejnosti k informacím o chodu městské části a posílíme možnosti participace občanů na projektech a procesech, které se jich bezprostředně týkají.

● Budeme pokračovat v projektu participativního rozpočtu tak, aby se občané mohli podílet na tvorbě prostoru, v němž žijí.

● Zasadíme se o aktivní komunikaci městské části s veřejností prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a souvisejících aplikací.

● Zavedeme „opendata“ a zřídíme elektronickou úřední desku.

● Spustíme nové, uživatelsky komfortnější webové stránky městské části, na nichž budou občané moci rozhodovat o nejrůznějších tématech prostřednictvím jednoduchých anket.

● Budeme pořizovat a zveřejňovat záznamy z veřejných setkání s občany.

● Aktualizujeme jednací řády Zastupitelstva městské části, výborů a komisí a vytvoříme etický kodex zastupitele.

Foto Jan Stárek

Přílohy
PDF programové prohlášení Rady Prahy 11.pdf (143.8 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme