× Pohněme s tím. Společně!

Programové prohlášení rady MČ Praha 11 pro období 2014-2018

10. 3. 2015

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHA 11 

PRO OBDOBÍ 2014-2018

Preambule

Rada městské části Praha 11, vzešlá z výsledku komunálních voleb v roce 2014 jako koaliční seskupení tří prvních volebních subjektů, vítězného Hnutí pro Prahu 11, druhého ANO 2011 a třetí TOP 09, se bude ve volebním období 2014 – 2018 řídit následujícími principy a prosazovat konkrétní kroky, které považuje za naplnění vůle svých voličů a přínosné pro další rozvoj Městské části Praha 11.

  

Otevřená radnice a komunikace s občany

Základní prioritou je pro nás otevřená radnice. Nehodláme nadále obsazovat čelní pozice v celorepublikovém hodnocení otevřenosti radnice jako městská část, která omezuje přístup k informacím či svobodu projevu.

Budeme zveřejňovat výběrová řízení, informovat o nabídkách jednotlivých uchazečů a zprůhledníme finanční závazky městské části.

Zasedání výborů, které jsou poradními orgány zastupitelstva, budou veřejná a jejich výstupy budou zveřejňovány na webu městské části Praha 11.

Obnovíme pravidelná setkání starosty a radních s občany, kde každý bude mít možnost položit své otázky či vznést připomínky.

O významných zakázkách, prodejích a pronájmech obecního majetku budeme informovat v radničních médiích. Ta budou informovat o všech zásadních tématech spjatých s Prahou 11 a budou otevřena názorům obyvatel Jižního Města.

 

 Finance a rozpočet

S ohledem na neutěšený stav veřejných financí převzatých po předchozí vládnoucí garnituře považujeme za zásadní úkol stabilizaci a udržení vyrovnaného rozpočtu.

Hlavní důraz budeme klást na zefektivnění chodu úřadu, akciových i obecně prospěšných společností založených městskou částí a na hospodárné nakládání s majetkem.

Vzhledem k masivnímu výprodeji většiny obecního majetku v posledních osmi letech není městská část v současnosti schopna vytvářet dostatek vlastních zdrojů na obnovu a rozvoj městského majetku. Chybějící prostředky budeme zajišťovat úsporami ve výdajové části našeho rozpočtu a aktivním přístupem k získávání dotací a grantů.

  

Územní rozvoj

Za základ koncepce rozvoje Jižního Města považujeme funkční a prostorové limity obsažené v územním plánu z roku 1999.

V oblasti územního rozvoje potřebuje Praha 11 především obecně sdílenou urbanistickou koncepci městské části, která bude sloužit pro přípravu a jednání o podobě územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy.

Budeme chránit nezastavitelné plochy - plochy zeleně, rekreace a sportu.

Nedovolíme zahušťování stabilizovaných ploch dalšími investorskými projekty. Pro problematická území budeme požadovat zpracování regulačních plánů.

Významné stavební projekty či záměry změn územního plánu budeme projednávat s veřejností a budeme o nich informovat v radničních médiích.

Budeme podporovat co nejrychlejší dokončení Pražského okruhu v jihovýchodním sektoru, aby konečně došlo ke snížení zejména kamionové dopravy na území Prahy 11.

  

Životní prostředí

Zasadíme se o zachování příznivého životního prostředí na Jižním Městě v duchu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 11 ze dne 10. listopadu 2014 o veřejném zájmu.

Budeme chránit stávající plochy zeleně a posuzovat jejich využití ve smyslu veřejného zájmu.

Podpoříme kultivaci a zlepšení vybavení veřejného prostoru – okolí obytných domů, dětských hřišť, sportovišť a parků.

Zajistíme kvalitní údržbu a úklid veřejného prostoru i odbornou péči o veřejnou zeleň.

Rozšíříme spolupráci s institucemi ochrany přírody v Praze i ČR a zapojíme se do grantových programů v oblasti životního prostředí.

Budeme chránit kvalitu ovzduší Jižního Města před nárůstem znečištění, jehož hlavním zdrojem je automobilová doprava.

Podpoříme umístění certifikovaných stanic měřících kvalitu ovzduší na území Jižního Města.

  

Doprava

Prioritou je bezpečnost provozu. Zaměříme se na efektivnost dopravního značení, zabezpečení pěších tras, přechodů pro chodce a křižovatek.

Uvědomujeme si neutěšenou situaci v parkování na Jižním Městě, možnost pro rozšíření parkovacích míst vidíme v šetrných místních úpravách. Budeme řešit každodenní parkování mimopražských rezidentů v našich sídlištích. Odmítáme ale plošné zavedení zón placeného stání po celém území Jižního Města.

Pozornost budeme věnovat opravám a kvalitě chodníků a silnic.

Zajistíme důslednou kontrolu zásahů do užívání veřejného prostranství a komunikací.

Zamezíme průjezdu tranzitní nákladní dopravy Prahou 11, zvláště v ulicích Mírového hnutí a Výstavní.

Vybudujeme cyklostezky Háje-Petrovice a kolem Košíkovského potoka. Lokálními úpravami zlepšíme kvalitu pohybu cyklistů po Jižním Městě.

  

Bezpečnost

Budeme iniciovat a podporovat důslednější přístup policie při ochraně majetku občanů.

Budeme usilovat o navýšení počtu strážníků v ulicích s cílem, aby přednostně dbali na zajištění bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku.

Efektivněji využijeme bezpečnostní kamery při prevenci a boji s kriminalitou.

V koordinaci s Centrem sociálních služeb Praha a neziskovými organizacemi chceme zlepšit situaci ohledně bezdomovců a drogově závislých.

Dosáhneme radikálního omezení hazardu, který prohlubuje sociální a bezpečnostní problémy.

 

Sport a volnočasové aktivity

Sport si zaslouží co největší možnou podporu ze strany radnice Prahy 11. Oproti minulosti však nebudeme podporovat sportovní aktivity na základě politických „zásluh“ a konexí.

Připravíme novou sportovní koncepci a transparentní metodiku financování sportovních klubů, oddílů a tělovýchovných aktivit. V souvislosti s tím dojde k zrušení činnosti společnosti Sportovní Jižní Město.

Chceme podpořit výstavbu alternativních sportovišť pro mladé typu skatepark/bikepark, venkovní posilovna, hokejbalové hřiště nebo venkovní sportoviště pro seniory.

Budeme organizovat sportovní soutěže a motivovat děti, aby se do nich zapojily. Budeme podporovat sportovní vyžití mládeže jako prevenci kriminality a drogové závislosti.

  

Školství

Zajistíme dostatek míst v mateřských i základních školách s ohledem na předpokládaný demografický vývoj.

Prověříme efektivitu využívání školských budov. Nepřipustíme prodej těchto objektů do soukromých rukou.

Budeme partnerem školám v jejich snaze o zlepšování výukových metod.

Zaměříme se na řešení závažných problémů, jakými jsou šikana, záškoláctví, užívání drog apod.

Zřídíme dětské dopravní hřiště přístupné všem dětem z Prahy 11.

  

Zdravotnictví a sociální služby

Obnovíme denní stacionář pro seniory a rozšíříme nabídku míst v domech s pečovatelskou službou a v domech seniorů.

Zkvalitníme a rozšíříme nabídku terénní pečovatelské služby pro seniory.

Prostřednictvím grantů podpoříme činnost neziskových společností dlouhodobě působících v oblasti prevence rizikového chování dětí a mladistvých i dalších organizací, věnujících se ostatním sociálním oblastem.

V případě dostatečného zájmu o zřízení jeslí budeme prosazovat jejich vznik.

Vypracujeme koncepci rozvoje sociálních služeb v Praze 11.

V oblasti zdravotnických služeb udržíme stávající spektrum nabídky v celé její šíři a pokusíme se ji i rozšiřovat.

  

Kultura

Rozšíříme nabídku kulturních aktivit napříč žánry a uměleckými směry. Důraz budeme klást na transparentní podporu projektů, které spontánně vzejdou z řad občanů či spolků.

Zefektivníme činnost společnosti Kulturní Jižní Město a zajistíme, aby se KC Zahrada i Chodovská tvrz více otevřely občanům a nabízely atraktivnější program než v posledních několika letech.

Podpoříme vznik dalšího kulturního zařízení typu KC Zahrada.

  

Majetek

Připravíme novou koncepci bytové politiky s cílem zastavit nesystémový a účelový rozprodej obecních bytů za nevýhodných podmínek a naopak zlepšit péči o stávající bytový fond.

Problematiku ubytovny Sandra budeme řešit ve spolupráci s hl. m. Prahou s cílem zajistit smysluplné využití objektu.

Provedeme audit všech nájemních smluv nebytových prostor, zvýšíme příjem z dosud nevýhodných pronájmů obecního majetku, který vhodně reinvestujeme.

Nabídneme rovné podmínky pronájmů (pozemků, bytů i nebytových prostor) pro všechny obyvatele a instituce.

Budeme využívat možností dotací a grantů k revitalizaci a dostavbě budov veřejné vybavenosti (školek, škol, sportovišť, parkovišť atd.)

Podpoříme zajímavé projekty zlepšující život občanů Jižního Města.

Zásadním způsobem zefektivníme správcovské služby Jižního Města (správa a údržba nebytových prostor, veřejné zeleně a prostranství). Snížíme náklady na provoz Jihoměstské majetkové a.s., zlepšíme a zprůhledníme její služby.

Pronájem a případný prodej majetku městské části bude řešen podle tržních principů.

  

Podpora podnikání

Budeme podporovat živnostníky a služby (kavárny, restaurace, specializované krámky, řemeslníky apod.), např. místo stávajících heren.

Budeme systémově podporovat začínající podnikatele a obory s inovativním přínosem.

  

Jsme si vědomi toho, že naplnění všech uvedených záměrů je během na velmi dlouhou trať. Jen s vámi, obyvateli Jižního Města, toto dokážeme.

Jakub Lepš

Zástupce starosty Prahy 11 pro školství, kulturu a sport

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme