Volby do krajského zastupitelstva 2012

Kandidátka pro volby: 2012 zastupitelstva krajů

Kraj: Plzeňský
Volební strana: TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj (koalice STAN a TOP 09)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Ing. Pavel Čížek

Ing. Pavel Čížek

48 let

starosta města Spálené Poříčí

Spálené Poříčí, STAN

Narodil se 20.4.1964 v Plzni. Vystudoval gymnázium a VŠ zemědělskou v Praze, pracoval jako agronom, zabývá se ovocnářstvím. Je ženatý, má 3 děti. V letech 1990 – 1994 působil jako zástupce starosty, od roku 1994 je starostou Spáleného Poříčí (2600 obyvatel).


V letech 2000 – 2004 byl zastupitelem Plzeňského kraje – předseda Komise pro životní prostředí. Je předsedou hnutí Starostové a nezávislí v Plzeňském kraji. Ve Spáleném Poříčí pod jeho vedením vznikla církevní střední škola s ekologickým a sociálním oborem, byly dostavěny a opraveny školské budovy, byla postavena infrastruktura – plyn, kanalizace, vodovod, čistička, chodníky, cesty, silnice, sběrný dvůr, město zaměřuje na ekologii – obnova krajiny, lesů, rybníků, vytápění budov tepelnými čerpadly, kořenová čistička, zateplování, Ekocentrum atd. V Poříčí bylo postaveno 100 bytů, včetně bytů pro seniory a sociálně potřebné. V roce 1996 získalo Spálené Poříčí statut města. Za obnovu památek bylo odměněno titulem „historické město roku“, jako zatím nejmenší sídlo v republice. Pavel Čížek je spoluautorem knihy Vyprávění z Podbrdska.

Blog: 
pavelcizek.blog.idnes.cz
WWW: 
pavelcizek.cz
FB: 
facebook.com/pavelcizekstan

Proč kandiduji do Zastupitelstva Plzeňského kraje?

"
Mým cílem je přenést zkušenosti desítek starostů na úroveň kraje. Jde o zkušenosti s řešením stovek komunálních problémů, o zkušenosti s rozumným hospodařením. Tak, jak je nutné rozumně hospodařit v rodině, je to nutné na úrovni obce i kraje. Základem je šetřit provozní výdaje, aby zbylo na nutné opravy a řešení opravdových problémů.
Důležitá je především vstřícnost kraje vůči občanům. Krajský úřad musí být otevřený každému dobrému nápadu a podnětu a zároveň musí poskytovat maximum informací. Rovněž každý zastupitel musí mít možnost přispět s dobrým námětem. Odmítám konfrontační a neférové jednání z celostátní politiky, budu usilovat o to, aby základem jednání mezi zastupiteli byla slušnost a vzájemný respekt. Nejsem příznivcem žádných velkých krajských investic. Kraje převzaly v minulosti většinou nevýdělečný majetek ve zchátralém stavu, je nutné se postarat o jeho zlepšení.

48 starosta města Spálené Poříčí Spálené Poříčí STAN STAN
2. PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

33 let

1. náměstek ministra zdravotnictví

Plzeň, TOP 09

Narodil se 26. listopadu 1978 v Plzni. Absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni Fakultu humanitních studií a Univerzitu Karlovu v Praze Fakultu sociálních věd. V roce 2006 obdržel doktorský titul z oboru politologie na Západočeské univerzitě v Plzni.
Marek Ženíšek je autorem či spoluautorem několika knih a odborných textů a do září 2009 byl vědeckým tajemníkem České společnosti pro politické vědy. Od roku 2003 přednáší na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2008 i na Metropolitní univerzitě Praha.

V roce 2007 začal Marek Ženíšek působit na ministerstvu spravedlnosti, od roku 2008 jako náměstek ministra, resp. ministryně. V červnu 2009 se stal členem Přípravného výboru TOP 09. Na Celostátním ustavujícím sněmu strany, konaném 27. a 28. listopadu 2009, byl zvolen místopředsedou TOP 09. Na 2. celostátním sněmu TOP 09, který se konal ve dnech 22. - 23. října 2011 v Hradci Králové, funkci místopředsedy TOP 09 obhájil.

Od ledna 2012 je 1. náměstkem ministra zdravotnictví ČR. Ve své funkci má například na starosti organizaci a řízení fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací, věnuje se problematice kouření a dalších závislostí, reformě psychiatrické péče a také některým záležitostem týkající se evropské politiky ve zdravotnictví. Marek Ženíšek je ženatý a má desetiletého syna.

Blog: zenisek.blog.idnes.cz
WEB: www.marek-zenisek.cz

Proč kandiduji?

Delší dobu se pohybuji v oblasti celostátní politiky a mohlo by se zdát, že jsem odtržen od regionálních problémů. Ale je to přesně naopak. Čím dál tím víc jsem přesvědčen o tom, že vše začíná právě u problémů obcí a krajů, protože tam se bezprostředně setkávají občané a jejich problémy s politiky. I za svého působení na ministerstvu zdravotnictví jsem se přesvědčil, že musíme znát situaci v kraji, abychom mohli správně nastavit podmínky v celém zdravotnickém systému. A proto jsem se rozhodl kandidovat v krajských volbách. Vím, jak funguje celostátní úroveň, vím, jaké problémy a otázky řeší občané Plzeňského kraje, protože zde nepřetržitě s rodinou stále žiji, a chci využít své zkušenosti právě pro náš kraj.

33 1. náměstek ministra zdravotnictví Plzeň TOP 09 TOP 09
3. Mgr. Martin Vít, MPA

Mgr. Martin Vít, MPA

41 let

pracovník Správy a údržby silnic Plzeňského kraje

Plzeň, TOP 09

Narodil se 13. července 1971 v Plzni. Absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni, obor dopravní stavitelství. Od ledna 2004 pracoval v příspěvkové organizaci Plzeňského kraje – Správa a údržba silnic Kralovice na pozici technický náměstek. Od roku 2011 po sloučení okresních SUS pracuje v krajské Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje na pozici vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb SEVER (Plzeň – město, Plzeň – sever, Tachov a Rokycany). Jednou z jeho hlavních pracovních povinností je příprava a realizace dopravních staveb, které jsou spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie. Po komunálních volbách v roce 2010 byl zvolen zastupitelem Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, kde zároveň působí jako neuvolněný radní.

Proč kandiduji do krajských voleb:
"
Protože jsem přesvědčen, že občané Plzeňského kraje si zaslouží kvalitní silnice ve všech částech našeho kraje a stejně kvalitní a dobře fungující veřejnou dopravu. Ke splnění tohoto nelehkého úkolu jsem připraven maximálně využít svých dosavadních odborných zkušeností."

41 pracovník Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Plzeň TOP 09 TOP 09
4. Bc. Marek Sýkora

Bc. Marek Sýkora

36 let

starosta města Dobřany

Dobřany, bezpp

Narodil se 1.7.1976 ve Stodě. Vystudoval právnickou fakultu ZČU v Plzni obor veřejná správa – regionální politika.

Pracovní praxe:
Manažer Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Radbuza (1999-2000), konzultant (projektový manažer), Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (2000-2010) – specializace životní prostředí ve vazbě na samosprávy měst a obcí, příprava a realizace projektů podpořených veřejnými prostředky včetně prostředků EU. Starosta města Dobřany (2010 – doposud).

Veřejné funkce:
Starosta města Dobřany, člen rady a zastupitelstva města Dobřany
Předseda výkonné rady Dobrovolného svazku obcí mikroregion Radbuza
Místopředseda výkonné rady Svazku obcí okresu PJ pro odpadové hospodářství
Člen správní rady Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Člen komise životního prostředí Svazu měst a obcí České republiky
Člen správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s.
Člen dozorčí rady Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s.
Vyjma starostování ve městě Dobřany se ve všech ostatních případech jedná o funkce neplacené.

Proč kandiduji do krajských voleb 2012?

"Jsem přesvědčen, že v krajském zastupitelstvu by měli sedět lidé, kteří mají alespoň čtyřleté zkušenosti ze samosprávné a nejlépe exekutivní - výkonné samosprávné funkce (ve které je přímá a jednoznačná odpovědnost v rozhodování). Jedině tak se lze orientovat ve velmi široké a složité problematice obecní a regionální samosprávy, včetně problémů a nalézání principů a mechanismů pro jejich účelné řešení. Byť jsem ještě stále relativně mladý člověk, myslím si, že již tyto zkušenosti mám, a to jak z předchozí práce, tak právě z desetileté práce v exekutivě samosprávy města, mohu a chci je poskytnout ve prospěch našeho kraje. Ale sám jsem zvědav, zda se mi to podaří. Udělám pro to maximum."

36 starosta města Dobřany Dobřany bezpp STAN
5. PhDr. Jan Fluxa

PhDr. Jan Fluxa

32 let

místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Plzeň, TOP 09

Narodil se 2. července 1980 v Plzni. Absolvoval magisterské studium politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu pracoval tři roky v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje, kde se věnoval řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU v oblasti dopravní infrastruktury a přeshraniční spolupráce. Od roku 2007 pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR). Nejprve jako poradce náměstka ministra pro regionální politiku a cestovní ruch. Začátkem roku 2009 byl jmenován zástupcem ředitelky odboru evropských záležitostí MMR a byl hlavním koordinátorem aktivit ministerstva v rámci předsednictví České republiky v Radě EU. V této době také vykonával i funkci předsedy pracovní skupiny Rady EU pro strukturální opatření. Po komunálních volbách v roce 2010 byl zvolen místostarostou Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, kde působí dodnes.

Proč kandiduji do krajských voleb: 
"Protože je nutné udělat v Plzeňském kraji konečně pořádek, zejména pak zastavit megalomanské a nesmyslné investice a nasměrovat finance tam, kde jsou skutečně potřeba. Také je potřeba více zprůhlednit systém rozdělování dotací, ať už krajských nebo evropských a zveřejňovat maximum dokumentů týkajících se všech veřejných zakázek kraje včetně např. smluv s dodavateli."

32 místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Plzeň TOP 09 TOP 09
6. Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž

35 let

nakladatel

Klatovy, TOP 09

Narodil se 2. 1. 1977 v Klatovech. Maturoval na Střední zemědělské škole v Klatovech. Poté vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Od roku 2000 provozuje nakladatelskou živnost – zaměřuje se na vydávání i psaní knih zejména s tématikou Klatovska a Pošumaví. Sám publikuje různé studie, články a povídky v různých periodikách. V letech 2000 – 2006 byl redaktorem v Denících Bohemia. Připravil také několik úspěšných tematických výstav a realizuje naučné stezky. Od devadesátých let se věnuje rozvoji spolkové činnosti. V roce 2000 založil občanské sdružení Klub přátel Klatovska, jehož je již jedenáctým rokem předsedou. Klub se věnuje mapování regionální historie, záchraně památek, vlastivědným aktivitám a také provozuje a udržuje areál upravené zříceniny kostela sv. Anny na vrchu Hůrka v Klatovech, kde pořádá nejrůznější akce pro veřejnost. V roce 2006 byl v komunálních volbách zvolen do Zastupitelstva města Klatovy, po dalších volbách v roce 2010 se stal členem Rady města Klatovy. Je místopředsedou Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o. V červenci 2009 vstoupil do TOP 09. Byl zvolen předsedou Regionální organizace TOP 09 Klatovsko a Domažlicko a místopředsedou Krajské organizace TOP 09 Plzeňský kraj. Je asistentem poslance MUDr. Michala Janeka.

Proč kandiduji? 
"
Chci hledat nové cesty k rozvoji venkovských oblastí a svými zkušenostmi napomoci více přiblížit krajský úřad občanům."

35 nakladatel Klatovy TOP 09 TOP 09
7. Ing. Miroslav Mach

Ing. Miroslav Mach

46 let

starosta města Domažlice

Domažlice, bezpp

Narozen: 1966 v Domažlicích

Vzdělání :
1980-1984 Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice
1984-1988 ČVUT Praha, fakulta stavební

Pracovní činnost:

1988-1989 základní vojenská služba
1989-1990 Stavební podnik Domažlice - příprava staveb
1991-2006 podnikání jako OSVČ - projektování a
provádění staveb
od roku 2006 starosta města Domažlice

Záliby
architektura, historie, lyžování , cyklistika

Rodina: ženatý, 4 děti ( 4 roky - 14 let)

cíl politické angažovanosti :
- rozvoj města Domažlice a celého Chodska
- investiční aktivita města
- rozumné hospodaření města a kraje ( vyrovnané hospodaření s maximem investic )
- otevřené a úsporné nakládání s veřejnými zdroji


úspěchy v politické práci :
- investiční akce města
Domažlice ( za 6 let téměř 1 miliardu Kč )
- rovný přístup k veřejným zakázkám ( stanovení podmínek zakázky, jediné kritérim rozhodování je nejnižší cena)
- všestranný rozvoj kulturních, sportovních i společenských aktivit za podpory města

životní přání - Přeji si , aby alespoň jedno z mých dětí (nejraději všechny) zůstalo žít v Domažlicích a našlo zde vše pro spokojený život.

Proč kandiduji do zastupitelstva Plzeňského kraje?

„Chci udělat vše pro splnění svého životního přání. V zastupitelstvu kraje by měl znít i hlas z malých obcí a měst.“

46 starosta města Domažlice Domažlice bezpp STAN
8. Bc. Markéta Vondrová

Bc. Markéta Vondrová

39 let

vedoucí provozu

Klatovy, TOP 09

Narodila se 31. 3. 1973 v  Klatovech. Maturovala na Střední zdravotnické škole v Klatovech obor dětská sestra, po jejím ukončení odjela na roční stáž do zahraničí. Po návratu nastoupila ve společnosti Casino Royal s.r.o . Pracovala ve společnosti Student Agency a W&P reklamní agentura a v TV ZAK v oblasti marketingu. V současnosti pracuje jako vedoucí provozu. Hovoří německy, anglicky, španělsky a rusky.
V letech 2010- 20011 působila jako ředitelka Občanského sdružení Golf klub Šumava, věnuje se rozvoji přeshraniční spolupráce a návratu turismu na Šumavu, připravila na toto téma setkání příhraničních starostů a příznivců rozvoje a spolupráce. V současné době je koordinátorkou projektu Golf na Klatovsku zaměřeného především na mládež. Součástí je vybudování víceúčelové tréninkové plochy pro širokou veřejnost se zaměřením na golf. Nedílnou částí je golfová akademie pro mládež a navázání spolupráce se školami na Klatovsku a přilehlém okolí. V projektu se dále počítá s vybudováním dětského hřiště.
V březnu 2010 vstoupila do TOP 09, je členkou výboru místní organizace Klatovy a výboru Krajské organizace TOP 09 Plzeňského kraje. Po volbách v roce 2010 se stala členkou bytové komise města Klatovy.

Proč kandiduji?
"
Budu usilovat o rozšíření možností volnočasových aktivit a rozvoj turismu ve spolupráci s partnerskými příhraničními městy."

39 vedoucí provozu Klatovy TOP 09 TOP 09
9. Ing. Jiří Prantner

Ing. Jiří Prantner

60 let

soukromý podnikatel

Plasy, TOP 09

Narodil se 24. ledna 1952 v Plzni. Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni - zaměření tepelné turbíny a turbokompresory a následně postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po ukončení studia na vysoké škole v roce 1975 nastoupil do tehdejšího závodu ŠKODA Plzeň - DIZ Praha, kde pracoval jako projektant v oblasti projekce elektráren. Od roku 1979 do roku 1991 pracoval na obchodním úseku podnikového ředitelství ŠKODA Plzeň v oboru analýzy a programování informačních systémů. V letech 1991 až 2001 pracoval buď jako zaměstnanec, OSVČ nebo spolumajitel v několika soukromých firmách se zaměřením na dodávky podnikových informačních systémů a informačních technologií. V roce 2001 založil soukromou firmu, ve které pracuje do dnešního dne. Zaměření této firmy je směřováno do oblasti procesních analýz jak soukromých subjektů, tak i státní správy. Cílem těchto analýz je především příprava společností na dodávku podnikových informačních systémů, příprava firem na zavedení řízení kvality, kapacitní a personální audity. Další specializací je vedení projektů nasazování informačních technologií, převážně na straně zákazníka. V roce 2010 se stal zastupitelem, radním a předsedou finančního výboru v Plasích za TOP 09. Od roku 2011 je členem TOP 09, předsedou místní organizace TOP 09 Plasy a členem regionálního výboru TOP 09 Plzeňsko. Je ženatý a má dvě děti, tři vnučky a jednoho vnuka.

Proč kandiduji do krajských voleb 2012: 

"Považuji za důležité, aby Plzeňský kraj zlepšil fungování v oblasti „servisu“ pro obce a města. Zvlášť pak v oblastí získávání dotací jak z národních, tak i evropských titulů."

60 soukromý podnikatel Plasy TOP 09 TOP 09
10. Ing. Petr Myslivec

Ing. Petr Myslivec

43 let

starosta města Bor

Bor, bezpp

Ing. Petr Myslivec se narodil 30.4.1969 v Sokolově, vystudoval Střední odborné učiliště zemědělské Rokycany a Vysokou školu zemědělskou v Praze, fakultu technickou. Mluví něměcky. Od roku 2004 finanční poradce v eBance a.s. (RaiffeisenBank, a.s.).

Veřejné funkce

od 2011 – člen Bezpečnostní komise Svazu měst a obcí České republiky
od 2009 – člen dozorčí rady Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje o.p.s.
od 2008 – předseda kontrolní komise Svazu města a obcí Plzeňského kraje
od 2008 – starosta města Bor
2006 – 2008 místostarosta města Bor
2002 – 2006 člen Rady města Bor
2002 – 2006 předseda finančního výboru města Bor
2000 – 2002 člen finančního výboru města Bor

V krajském zastupitelstvu budu prosazovat

Vzhledem k tomu, že s rodinou bydlím a žiji v bývalém tachovském okrese, hospodářsky slabém regionu a zároveň v oblasti regionálního rozvoje Plzeňského kraje a venkova, budu se zabývat včasnou přípravou projektů. Tyto projekty by měly mít přímou vazbu na posílení podpory měst a obcí kraje s cílem zatraktivnit život na venkově a udržet zde místní obyvatele, podpořit cestovní ruch a rozvoj a koordinaci potřebné infrastruktury (jako jsou např. cyklostezky). To vše v  závislosti na finančních možnostech a finančního zdraví Plzeňského kraje.

Rodina a zájmy

manželka Jarmila – finanční účetní
Tomáš – 18 let, student gymnázia
Jakub - 9 let, žák základní školy
rekreační sport (celá rodina)
koníčkem je mi rodina, obzvláště pak společně strávené chvíle 

Proč kandiduji v krajských volbách?

Díky týmové spolupráci zastupitelstva města a spoluobčanů se nám daří postupně společně rozvíjet příhraniční region Borska. Zkušenosti získané v komunální politice bych tak chtěl převážně využít ke stanovení a plnění cílů, které by v dlouhodobém horizontu měly přispět k rozvoji našeho regionu plného přírodních krás, rozmanité a členité krajiny, kraje s rozsáhlými historickými stavbami a památkami.
Chtěl bych se stát členem týmu, který bude tyto cíle prosazovat a uskutečňovat, aby se nám všem i našim rodinám v Plzeňském kraji žilo spokojeně a byli jsme tak na svůj region právem hrdí.

43 starosta města Bor Bor bezpp STAN
11. Ing. Libor Picka 48 starosta města Bělá nad Radbuzou Bělá nad Radbuzou bezpp STAN
12. Tomáš Jílek

Tomáš Jílek

41 let

ředitel servisní společnosti

Plzeň, TOP 09

Tomáš Jílek se narodil 16. 12. 1970 v Plzni. Je svobodný, má jednoho syna. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni a do roku 1991 pracoval ve výpočetním středisku České pošty, s.p. Od roku 1991 podniká v oblasti údržby a výstavby telekomunikačních sítí. V současnosti řídí středně velkou servisní společnost s nepřetržitým provozem a s působností ve všech krajích ČR. Jako projektový manažer a posléze s vlastní poradenskou společností se od roku 2004 věnoval řadě úspěšných projektů v oblasti cestovního ruchu a malých vodních elektráren. V oblasti získávání prostředků ze strukturálních fondů EU pracoval na řadě úspěšných žádostí. Od roku 2010 je členem zastupitelstva města Plzně.

41 ředitel servisní společnosti Plzeň TOP 09 TOP 09
13. František Končel 58 starosta města Mýto Mýto bezpp STAN
14. Josef Janů

Josef Janů

44 let

jednatel ve společnosti radamayer s.r.o.

Tachov, TOP 09

se narodil 20. 4. 1968 v Příbrami. Zde vystudoval průmyslovou školu. Nejprve byl zaměstnán v uranovém průmyslu jako mistr-revírník, poté ve dřevozpracujícím výrobním závodě na výrobu dveří a zárubní Delta Tachov jako vedoucí technik. Od roku 2000 do roku 2009 byl ředitelem tohoto závodu. V současnosti zastává u společnosti ČDZ a.s. Praha, výrobní závod Velký Osek, funkci ředitele výrobního závodu. Od roku 1988 žije se svou rodinou v Tachově, který si zamiloval a nedá na něj dopustit. Zajímá se o historii, zvláště o dějiny Tachovska. Věnuje se sportovním aktivitám pro děti. Organizuje společenské a kulturní akce pro různé zájmové i věkové skupiny. Je zakládajícím členem TOP 09 Plzeňsko, předsedou tachovské organizace TOP 09 a spolutvůrcem jejího volebního programu. Od roku 2010 je členem zastupitelstva města Tachov.

Myšlenky, které zastávám: Zemi jsme dostali do opatrování na několik let, než ji předáme svým dětem. Jenom ta generace, která tento stav zlepší, je úspěšná. Nelze dopustit zadlužení státu, které ohrožuje jeho funkce. Rád bych vrátil význam slovům pokora a vlastenectví. Mým hlavním cílem je vytvořit z našeho města atraktivní místo, kde se dobře žije. Tachov by se měl stát městem soužití všech generací, s bohatou historií a krásnou přírodou, podporujícím turistiku. Ta v současnosti nejvíce schází. Do Tachova se vždy rád vracím jak kvůli jeho přírodě, tak přátelům. Přál bych si, aby se do našeho města rádi vraceli i mladí lidé, kteří vystudovali v Plzni či v Praze, a našli v něm profesní uplatnění. Cítím odpovědnost za to, jaké město a v jakém stavu předáme příští generaci.

44 jednatel ve společnosti radamayer s.r.o. Tachov TOP 09 TOP 09
15. Ing. Vítězslav Blažek 59 starosta obce Chotíkov, ekonom Chotíkov bezpp STAN
16. Václav Mothejzík

Václav Mothejzík

47 let

místostarosta města Horšovský Týn, OSVČ

Horšovský Týn, TOP 09

se narodil 10. 10. 1965 v Domažlicích, absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Klatovech, obor Strojírenství. Po základní vojenské službě pracoval v THP funkcích v Lihovarech a Konzervárnách a následně jako technik na správě městkého nemovitého majetku. Od roku 2002 vykonává fukci místostarosty Horšovského Týna se zaměřením na investice. Je ženatý a má jedno dítě. Je předsedou Aeroklubu Staňkov, kde provozuje bezmotorové létání. Dalšími koníčky, když zbyde čas, je historie, cestování a hudba. Od roku 2010 je místostarostou a členem rady Horšovského Týna.

47 místostarosta města Horšovský Týn, OSVČ Horšovský Týn TOP 09 TOP 09
17. Ing. Josef Sommer 53 starosta obce Bolešiny Bolešiny STAN STAN
18. Bc. Petr Neumann 40 ředitel střediska Diakonie ČCE Volduchy TOP 09 TOP 09
19. Mgr. Pavel Princ 44 starosta městyse Kolinec Kolinec bezpp STAN
20. Mgr. Petr Suchý

Mgr. Petr Suchý

33 let

vedoucí programátor

Plzeň, TOP 09

Bc. Petr Suchý se narodil 5. 12. 1978 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Po maturitě na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni získal v programu německé spolkové vlády zelenou kartu pro odborníky v informačních technologiích. Zde následně působil 7 let jako softwarový specialista v přední německé firmě dodávající podnikové informační systémy. Po návratu do Plzně vede softwarovou firmu, která se zabývá vývojem informačních systémů a webových nástrojů. V roce 2010 absolvoval Metropolitní univerzitu, obor mezinárodní vztahy a evropská studia. Členem TOP 09 je od července 2009, předtím nebyl členem žádné politické strany. Od roku 2010 je členem zastupitelstva města Plzně.

33 vedoucí programátor Plzeň TOP 09 TOP 09
21. Mgr. Antonín Kmoch 51 starosta města Přeštice Přeštice bezpp STAN
22. Bc. David Klíma 37 starosta městyse Chudenice Chudenice TOP 09 TOP 09
23. Mgr. Ondřej Ženíšek

Mgr. Ondřej Ženíšek

35 let

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně

Plzeň, TOP 09

Ondřej Ženíšek se narodil 15.10. 1976 a celých 33 let žije v Plzni. Po maturitě na Gymnáziu T.G. Masaryka absoloval magisterský obor dějepis a francouzský jazyk na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity. Už v době studia získal další odborné znalosti během ročního pobytu v Paříži a stejně dlouhého pobytu v Madridu. Ještě před ukončením vysoké školy začal pracovat pro francouzskou potravinářskou firmu Euroserum ve Stříbře na pozici manažera.

Na podzim roku 2009 byl zvolen předsedou Regionální organizace TOP 09 Plzeňsko. O rok později byl v říjnových komunálních volbách zvolen zastupitelem města Plzně a zastupitelem městského obvodu Plzeň 3. Působí jako předseda Kontrolního výboru města Plzně.

Pokud mu to volný čas dovolí, rád si zahraje lední hokej, squash nebo plážový volejbal. Futsal a fotbal dokonce soutěžně za fotbalový tým na severním Plzeňsku. Když se dá dohromady dobrá parta, rád s nimi vyrazí i na vysokohorskou túru. Také rád jezdí na koni.

Velmi dobře hovoří francouzsky, domluví se německy a španělsky a má základní znalosti angličtiny a ruštiny.

Mezi jeho koníčky patří kromě sportu hudba – od klasické po současnou, divadlo, film, historie a když se zadaří, tak i četba zajímavé knihy. Ale to se bohužel stává velmi málo…


35 předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně Plzeň TOP 09 TOP 09
24. RNDr. Karel Maxa

RNDr. Karel Maxa

57 let

náměstek ředitele

Horažďovice, bezpp

Karel Maxa se narodil 1. června 1955 v Klatovech. Základní vzdělání nabyl v Horažďovicích, maturitní zkoušku složil na Gymnáziu v Sušici. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, na které v roce 1985 obdržel doktorský titul z oboru biologie. Nejprve pracoval jako odborný pracovník v oblasti biologie v laboratořích Krajské hygienické stanice v Plzni. Od roku 1990 pak tyto laboratoře vedl. O 6 let později po rozsáhlé reorganizaci pracoval v nově vytvořené laboratoři organických cizorodých látek, kterou zároveň i vedl. V roce 2003, po zavedení systému zdravotních ústavů, byl jmenován ředitelem Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni. Je členem Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky pro obor laboratorních metod. Má všestranné zájmy v oblasti cestování, četby, fotografie a biologie. Za TOP 09 kandiduje jako nestraník. Od roku 2010 je členem rady města Horažďovice.

57 náměstek ředitele Horažďovice bezpp TOP 09
25. Bc. Hana Valachovičová

Bc. Hana Valachovičová

46 let

místostarostka města Holýšov

Holýšov, bezpp

Narodila se 4.5.1966 v Kraslicích. Vystudovala Gymnázium v Plzni. Po studiu byla přijata na SŠ sociálně – právní v Brně. Po studiu pracovala jako sociální pracovnice na OkÚ Plzeň – sever. Vzhledem k tomu, že po reformě veřejné správy se stala vedoucí sociálního odboru na MěÚ Stod, nastoupila na vysokou školu – Univerzita T. Bati ve Zlíně, kde vystudovala obor sociální pedagogika. Jako místostarostka pracuje třetí volební období na MěÚ Holýšov.

Je vdaná, má dva dospělé syny. Pokud má volný čas, ráda cestuje, jezdí na kole a poznává nové lidi.

46 místostarostka města Holýšov Holýšov bezpp STAN
26. Ing. Demeter Jurista

Ing. Demeter Jurista

37 let

vedoucí pobočky zahraniční softwarové firmy

Holoubkov, TOP 09

se narodil v roce 1975 a v současné době pracuje na pozici Office manager v zahraniční softwarové firmě se sídlem v Plzni. Je členem TOP 09 od roku 2009.

Po ukončení studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni v roce 1998 se po další 2 roky vzdělával v oboru a zároveň vyučoval studenty nižších ročníků. Od roku 2000 pracoval ve firmě Heitec, díky níž měl příležitost strávit pracovně 2 roky v SRN. Od roku 2003 do roku 2008 pracoval v německé firmě SoftM v Plzni a nadále zůstaval v kontaktu se zahraničním prostředím. Od roku 2006 se stal vedoucím pobočky SoftM a rozšířil si tak své zkušenosti i o manažerskou pozici. Od roku 2008 pracuje ve firmě PDM technology Europe. Mezi jeho mimopracovní aktivity patří dlouhodobá účast v ústřední porotě soutěže v programování dětí a mládeže, kterou pořádá NIDM ČR.

Od svých 18 let žiji a pracuji v Plzeňském kraji, mám tento kraj rád a je pro mne srdeční záležitostí. Chci se podílet na jeho dalším zvelebování, ekonomickém růstu a celkovém zlepšování života našich spoluobčanů v kraji. Mezi mé priority lze zařadit školství, rozvoj venkova a využívání moderních IT technologií v rámci státní správy."

37 vedoucí pobočky zahraniční softwarové firmy Holoubkov TOP 09 TOP 09
27. Vlastimil Sýkora

Vlastimil Sýkora

46 let

starosta města Mirošov

Mirošov, bezpp

se narodil 7.8.1966 ve Stodě. Je ženatý, má dva syny. Vystudoval ÚSO – Střední průmyslová stavební v Plzni, obor Vodohospodářské stavby. Jeho zájmy jsou míčové a kolektivní sporty, rocková hudba.

Pracovní praxe:
1985-1991 Západočeské vodovody a kanalizace s.p. Plzeň, po privatizaci VPIP a.s. Plzeň)
1991-1996 Okresní úřad Rokycany, referát životního prostředí
1997-1999 Akvaspol spol. s r.o. Rokycany
1999-2005 Okresní úřad Rokycany, referát životního prostředí; následně po zrušení OkÚ - Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí
2005-2012 Město Mirošov - starosta

Veřejné funkce:
2002 – zastupitel města Mirošov
2004 – radní města Mirošov
2005 – starosta města Mirošov (od 21.3. – v průběhu volebního období)

Proč kandiduji do krajských voleb 2012?
"V krajském zastupitelstvu budu prosazovat ochrana životního prostředí (vodovod do každé vesnice), finanční prostředky na obnovu obecního majetku."

46 starosta města Mirošov Mirošov bezpp STAN
28. Mgr. Alena Šůmová

Mgr. Alena Šůmová

49 let

učitelka, místostarostka města Horní Bříza

Horní Bříza, TOP 09

V roce 2010 kandidovala na starostku města Horní Bříza. Od roku 2010 je místostarostkou a členem rady města Horní Bříza.

"Neziskové a zájmové organizace si za svoji činnost v našem městě zaslouží významnou pozornost, proto je ráda podpořím v následujícím volebním období.“

49 učitelka, místostarostka města Horní Bříza Horní Bříza TOP 09 TOP 09
29. Pavel Ryba 61 živnostník, neuvolněný starosta obce Částkov Částkov bezpp STAN
30. Mgr. Ilona Jehličková

Mgr. Ilona Jehličková

49 let

zástupkyně ředitele základní školy

Plzeň, TOP 09

Mgr. Ilona Jehličková se narodila 12. 10. 1963 v Jihlavě, kde absolvovala místní gymnázium. Poté si vybrala studium na Pedagogické fakultě v Plzni, které v roce 1987 úspěšně absolvovala. Od roku 1989 do roku 2000 pracovala v Mostě jako učitelka na 1. stupni základní školy. Od září 2000 žije v Plzni. Ve stejné době začala pracovat jako učitelka na 20. ZŠ v Plzni na Slovanech. Od roku 2004 je na této škole zástupkyní ředitele. Od roku 2010 je členem zastupitelstva města Plzně.

49 zástupkyně ředitele základní školy Plzeň TOP 09 TOP 09
31. Radek Lukáč 46 starosta obce Heřmanova Huť Heřmanova Huť bezpp STAN
32. Mgr. Miroslav Pelán

Mgr. Miroslav Pelán

42 let

učitel

Planá, TOP 09

se narodil před 40 lety, je ženatý, má dvě děti. Žije v Plané u Mariánských Lázní. Pracoval jako policista, v současné době působí jako pedagog na učilišti v Plané. Mezi své záliby řadí rodinu, sport a politiku.

„Jsem přesvědčen, že Planá je dobré místo k životu, ale může být ještě lepší. Musí se zlepšit komunikace s občany a jejich informovanost. Městský úřad a občané by měli tvořit jeden tým.“

42 učitel Planá TOP 09 TOP 09
33. Miroslav Pazdera 55 starosta obce Babylon Babylon bezpp STAN
34. MUDr. Tomáš Křiklán

MUDr. Tomáš Křiklán

57 let

praktický lékař pro dospělé, starosta obce Dolní Bělá

Dolní Bělá, TOP 09

57 praktický lékař pro dospělé, starosta obce Dolní Bělá Dolní Bělá TOP 09 TOP 09
35. Ing. Jan Špilar

Ing. Jan Špilar

41 let

starosta obce Břasy

Břasy, bezpp

Narodil jsme se 19.5.1971 v Podbořanech. Do Plzně jsem přišel jako student nejprve dopravní průmyslové školy a po revoluci student Západočeské univerzity.

V Plzni jsem začal podnikat v oboru konference, kongresy, společenské a kulturní akce a koordinování akcí.

Jsem 14 let ženatý a mám 2 děti. Od roku 2009 působím jako starosta obce Břasy a následně i jako předseda Mikroregionu Radnicko. Na obou postech se snažím podporovat rozvoj vesnic, jejich bezpečnosti, rozvoje dalších forem rozvoje, především cestovního ruchu a zachování využitelné cestní sítě.

Program TOP 09 a STAN podporuji především s ohledem na realizaci koncepčnosti a koordinace rozvoje cestovního ruchu, podporu rozvoje nových destinací – Břasko, Radnicko, Plasko, Kralovicko, Zbirožsko, Brdy a rozvoj zachování historie a tradic venkova podporou vesnické kultury včetně zachování a rekonstrukce památek a nalezišť.

V programu budu též podporovat zajištění oprav a rekonstrukcí krajské silniční sítě.

Všechny činnosti chci realizovat efektivním plánováním investic a využíváním případných evropských dotací.

41 starosta obce Břasy Břasy bezpp STAN
36. Mgr. Michal Vozobule

Mgr. Michal Vozobule

31 let

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1

Plzeň, TOP 09

Mgr. Michal Vozobule se narodil 8. 12. 1980 v Plzni. Po maturitě na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni studoval politologii a evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval v roce 2005. Od roku 2007 je zástupcem ředitelky Gymnázia Františka Křižíka, kde také již od roku 2005 vyučuje předměty a semináře zaměřené na dějiny 20. století, politologii a Evropskou unii. Před tím pracoval jako konzultant pro oblast lidských zdrojů v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje.

31 předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 Plzeň TOP 09 TOP 09
37. Ing. Karel Baumruk 64 starosta obce Žihobce, ekonom - podnikatel Žihobce bezpp STAN
38. Radek Škrdlant 37 starosta obce Plískov, profesionální voják Plískov bezpp STAN
39. Bc. Petr Junek

Bc. Petr Junek

33 let

produkční

Plzeň, TOP 09

Bc. Petr Junek se narodil 27. 2. 1979 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Je absolventem oboru Management kultury na ZČU. Během studií pracoval jako obalový designér a v současnosti pracuje jako vedoucí produkce v reklamní agentuře. "Každý občan se musí aktivně zajímat a starat o veřejné dění ve svém okolí", proto vstoupil do TOP 09, kde byl zvolen předsedou místní organizace Plzeň 4. Od roku 2010 je členem zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4.

33 produkční Plzeň TOP 09 TOP 09
40. JUDr. Marcela Kunešová

JUDr. Marcela Kunešová

33 let

předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4

Plzeň, TOP 09

JUDr. Marcela Kunešová se narodila 27. 6. 1979 v Plzni. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo a právní věda. Po celou dobu studia i při svém zahraničním studijním pobytu v SRN se zabývala studiem německého právního systému a jeho komparací s právní úpravou ČR, zejména pak možností se inspirovat a použít dlouhodobě fungující systém v právní úpravě ČR. Pracovala jako firemní právnička, jako referentka na úseku organizačně správním Krajského úřadu Plzeňského kraje, částí úvazku také jako právnička na úseku sociálních věcí, zejména sociálně-právní ochrany dětí.V současné době je uvolněnou předsedkyní Kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4. Mezi její záliby patří zejména péče o malou dceru a sportovní aktivity všeho druhu. Od roku 2010 je členem zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4.

33 předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 Plzeň TOP 09 TOP 09
41. Ing. Marie Čápová 56 starostka města Kasejovice Kasejovice bezpp STAN
42. Mgr. Aleš Janoušek

Mgr. Aleš Janoušek

36 let

ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni

Plzeň, TOP 09

Mgr. Aleš Janoušek se narodil se 20. 11. 1975 v Plzni. Je ženatý a má dvě děti. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor španělština. Po studiu nastoupil na Západočeskou univerzitu v Plzni a na Gymnázium Luďka Pika jako učitel španělštiny. Roku 2003 byl jmenován Krajským soudem v Plzni soudním tlumočníkem pro jazyk španělský. Podílel se na vzniku česko-španělského bilingvního studia na Gymnáziu Luďka Pika, kde působí jako vedoucí této bilingvní sekce. V letech 2006–2009 byl členem KDU-ČSL. Od roku 2010 je členem Zastupitelstva města Plzně.

36 ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni Plzeň TOP 09 TOP 09
43. Bc. Kateřina Donate

Bc. Kateřina Donate

35 let

učitelka na základní škole

Stříbro, TOP 09

se narodila se 25. 3. 1977 v Horní Bříze u Plzně. Po absolvování Gymnázia v Plzni vystudovala Pedagogickou školu na ZČU, obor Anglický jazyk pro základní školy.

Od roku 2000 do roku 2003 pracovala v zahraniční firmě Nexans autolelectric, se sídlem v Paříži, a to jako logistický pracovník. Firma působila v automobilovém průmyslu.
V rámci práce byla na stáži v USA jako výměnný pracovník.

Od roku 2003 do roku 2010 byla na mateřské dovolené. Nyní pracuje jako učitelka na základní škole Rozvadov.

Kateřina Donate je vdaná, má dvě děti, dceru a syna. Žije ve Stříbře. Hovoří plynně anglicky a německy. K jejím koničkům patří hlavně lyžování.

35 učitelka na základní škole Stříbro TOP 09 TOP 09
44. Bc. Vít Procházka

Bc. Vít Procházka

24 let

student ZČU v Plzni

Horažďovice, TOP 09

se narodil 12. září 1988 ve Strakonicích. Základní vzdělání získal v Horažďovicích, v roce 2008 odmaturoval na gymnáziu ve Strakonicích. V roce 2011 absolvoval bakalářský obor Politologie na Západočeské univerzitě v Plzni, nyní studuje magisterský obor Právo tamtéž. Je místopředsedou Akademického spolku Česko-slovenské unie studentů politických věd v Plzni.V letech 2009 a 2011 byl zvolen do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni, kde vykonával funkci tajemníka Studentské komory. V roce 2010 jej rektor ZČU jmenoval členem Grantové komise pro podporu aktivit studentů (GRAS). Po dobu kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny byl vedoucím Tiskového oddělení a tiskovým mluvčím TOP 09 Plzeňského kraje. Je svobodný. K jeho zájmům patří historie, turistika, jazzová a vážná hudba. Od ledna 2010 je místopředsedou Místní organizace TOP 09 v Horažďovicích.

24 student ZČU v Plzni Horažďovice TOP 09 TOP 09
45. Ing. Ludmila Rousová 63 starostka městyse Všeruby Všeruby bezpp STAN
46. Ing. arch. Jan Toman

Ing. arch. Jan Toman

33 let

architekt

Plzeň, TOP 09

Ing. arch. Jan Toman se narodil 13. 3. 1979 v Plzni. Po studiu gymnázia a Fakulty architektury na Vysokém učení technickém v Brně pracuje na pozici architekta v soukromém ateliéru v Plzni. Je členem volného sdružení přátel architektury Zapálení. Volný čas rozděluje hlavně mezi sport, architekturu, fotografii a kulturní aktivity. Je svobodný a hovoří anglicky a německy. Od roku 2010 je členem zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4.

33 architekt Plzeň TOP 09 TOP 09
47. Bc. Filip Hrubý 37 starosta obce Chotěšov Chotěšov bezpp STAN
48. Ing. Ladislav Lego 35 technik Hvozd TOP 09 TOP 09
49. Ing. Václav Pergl 43 starosta městyse Koloveč Koloveč bezpp STAN
50. Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček

41 let

ředitel neziskové organizace Ledovec o.s.

Plzeň, bezpp

se narodil se 3. 1. 1971 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK v Praze. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích.
V letech 1998–99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídí sdružení Ledovec, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Se rodinou (a také terapeutickým psem, kozami a dalším hospodářskými zvířaty) žije v „tréninkové domácnosti venkovského typu“ pro lidi s duševním onemocněním nebo mentálním hendikepem v Ledcích u Plzně.
Zajímá se především o otázky oboustranné sociální rehabilitace a filosofické analýzy náboženského jazyka.

41 ředitel neziskové organizace Ledovec o.s. Plzeň bezpp TOP 09

Události posledních dní v Národním parku Šumava svědčí v prvé řadě o absenci jakékoli celospolečenské debaty o tom, zda chceme Šumavu mít jako nedotknutelné území, které bude sloužit k pozorování přírodních procesů, nebo jako území, které bude sloužit v prvé řadě ekonomickým zájmům a rekreaci. TOP 09 Plzeňského kraje je přesvědčena, že Šumava plní v současné době všechny tyto funkce a nelze upřednostňovat ani jeden z těchto přístupů. Zájmem všech zainteresovaných subjektů (lesních hospodářů, obcí, ekologů nebo developerů či aktivistů) by mělo být především společně zasednout k jednacímu stolu, utlumit emoce a domluvit se na společných a striktně vymezených podmínkách dalšího rozvoje Šumavy.

Jediný způsob, jak kompromisu dosáhnout, spatřuje TOP 09 Plzeňského kraje v přijetí nového zákona o Národním parku Šumava, který by zohledňoval zájmy všech zainteresovaných subjektů s tím, že každý musí počítat s ústupky. Zároveň by měl nový zákon striktně vymezit, co se v daném území smí a co nikoli, a stanovit velmi přísné sankce za jeho porušování. Zákon by měl v prvé řadě vymezit tři nové zóny národního parku. Je ale bezpodmínečně nutné, aby bezzásahové oblasti byly do budoucna sloučeny pokud možno v jeden monolitní celek, první zónu, která by pokrývala 25-30% rozlohy parku. Druhou zónou by byla oblast rozlohou největší, kde by byla přímo stanovena povinnost zasahovat proti kůrovci. Konečně třetí zónou by bylo rozvojové území obcí, které by si samy obce podle potřeby nadefinovaly – tzn. jak velké toto území chtějí mít a co v něm bude. „Je však opravdu třeba počítat s ústupky na všech stranách. Musíme si uvědomit, že hovoříme o národním parku a ne o CHKO. Národní park byl zřízen z nějakého důvodu. Pokud zde nebudou zákonem striktně, ale hlavně smysluplně, vymezeny jednotlivé zóny a nebudou existovat velmi přísná pravidla, jak k lesu v daných zónách přistupovat, nemá vůbec smysl mít zde zřízen národní park.“ uvádí místopředseda TOP 09 Plzeňského kraje Jan Fluxa.

TOP 09 Plzeňského kraje také rozumí zájmům a požadavkům šumavských obcí a jejich občanů, kteří na Šumavě žijí a měli by to být především také oni, kdo se k dané problematice musí vyjádřit. Jan Fluxa k tomu doplňuje: „Rozvoj šumavských obcí musí být garantován. Právě vytvořením ucelené první zóny a druhé nárazníkové zóny dosáhneme toho, že majetky obcí a jednotlivých občanů budou před kůrovcovou kalamitou v budoucnosti ochráněny.“ V první zóně je však potřeba respektovat hledisko přírodovědecké a dát vědcům možnost pozorovat přírodní procesy v lese, který je svou kompaktností široko daleko ojedinělý. Výzkum v této oblasti může pak nám i budoucím generacím pomoci přírodě alespoň částečně porozumět.

Krajský výbor TOP 09 Plzeňského kraje také schválil dokument „9 tezí o Šumavě“, který stručně rekapituluje hlavní pozice krajské organizace TOP 09 k této problematice. „Vzhledem k absenci veřejné debaty uspořádá TOP 09 Plzeňského kraje na přelomu září a října 2011 diskusní seminář k celé problematice s účastí veřejnosti“ dodává předseda regionální organizace TOP 09 Klatovsko a Domažlicko Martin Kříž.

9 TEZÍ O ŠUMAVĚ
a jak k ní odpovědně přistupovat

1) Šumava je národní park

Hlavní rozdíl mezi národním parkem (NP) a chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) spočívá v tom, že CHKO je sice oblastí určenou k ochraně přírody, ale zároveň oblastí, kde člověk žije, hospodaří a získává i ekonomický profit. Oproti tomu je NP oblastí, kde se člověk rozhodl rezignovat na jakýkoli hospodářský výnos, přírodu nechává být a zasahuje do ní minimálně.

2) Ani výhradně „ekoterorismus“, ani výhradně „chemie a motorové pily“

Na Šumavě není možné hájit pouze požadavky ekologických hnutí nebo pouze zájmy těch, kteří chtějí na Šumavě co nejvíce hospodařit, a mít tak z lesa co největší ekonomický profit. Cílem by mělo být dosažení kompromisu všech zainteresovaných subjektů, jasné vymezení, co se v daném území smí a co nikoli, a striktní definice podmínek pro působení lesního hospodářství na jedné straně (ekonomický přínos) a přírodovědců na straně druhé (vědecký, ekologický přínos).

3) Přijetí nového zákona o NP Šumava je nevyhnutelné

Proč nový zákon? Protože stanovit striktní podmínky lze pouze zákonem a ničím jiným. Pokud mají být opatření skutečně přísná a jasně vymahatelná, nepomáhají v tomto ohledu totiž žádná memoranda obcí, dohody ministrů se starosty apod. Vše musí být jasně vymezeno legislativně, aby se zabránilo nahodilým změnám v přístupu k národnímu parku, např. ve formě ministerských vyhlášek podle toho, jaký ministr a z jaké politické strany je momentálně v úřadu.

4) Vytvoření nových zón v Národním parku Šumava

Zákon by měl nově a přesně specifikovat zóny Národního parku Šumava, přičemž:
1. zóna by zahrnovala 25-30% parku, tvořila pokud možno jeden monolitní celek a byla bezzásahová. Jelikož příroda nezná hranice, je potřeba tuto zónu také vymezit i s ohledem na zónaci sousedního NP Bavorský les;
2. zóna by tvořila „nárazníkové pásmo“, byla by rozlohou největší a byla by zde zavedena přímo povinnost regulovat přírodní procesy (např. kůrovce);
3. zónu by tvořilo zbývající území, kde by bylo možné hospodařit, stavět, rekreovat se.

5) Nutnost garantovat další rozvoj šumavských obcí

Obava z toho, že výše uvedeným vymezením 1. a 2.zóny dojde k zablokování dalšího rozvoje šumavských obcí, není na místě. Naopak – vytvořením 3. zóny Národního parku Šumava bude garantován další rozvoj šumavských obcí, přičemž obce si samy budou moci zvolit, jak velké toto rozvojové území chtějí mít a pochopitelně co v něm bude. Role obcí je tedy v celém procesu vymezení zón naprosto klíčová.

6) Bezzásahovost neznamená džungli

Vytvoření 1.zóny neznamená, že by zde člověk vůbec nezasahoval. Podstatou je to, že zde rezignuje na hospodářský výnos z lesa a „vyčlení“ tuto zónu pro vědecké účely. V 1. zóně ani není možné přírodě říci, aby si tam dělala úplně, co chtěla. Např. myslivci zde musí nahradit predátory, tedy divokou zvěr. Bezzásahovost tedy platí pouze ve vztahu k lesu a hospodaření s ním.

7) Kůrovec není nemoc, ale přirozený přírodní proces

Kůrovec neznamená, že je les nemocný. Kůrovec není nemoc, ale přirozená součást lesního porostu. Slovo „nemoc“ nám ale podvědomě evokuje něco špatného, nelegálního, něco, s čím se musí radikálně bojovat. Jedná se však o přirozený proces obnovy lesa, který probíhal od nepaměti. Dnes je potřeba pouze jasně vymezit, kde ho člověk bude regulovat a kde bude tento přírodní proces pouze pozorovat.

8) Správa Národního parku Šumava není lesnický podnik

Správa Národního parku Šumava má v prvé řadě dohlížet na dodržování platných zákonů a dalších norem na území národního parku z hlediska ochrany životního prostředí. Správa NP rozhodně není zřízena pro to, aby hospodařila s lesem, resp. se dřevem. Od toho existují jiné subjekty.

9) Více prostoru přírodovědcům, ne pouze developerským zájmům

Pokud bude schváleno výše uvedené vymezení zón, bude 1. zóna NP Šumava zaujímat přibližně 0,3% rozlohy celé České republiky. Tak velké území bychom snad mohli, s ohledem na množství dalších lokalit umožňující rekreaci v ČR, poskytnout vědcům k jejich výzkumným účelům a návštěvníkům, kteří chtějí přírodní procesy také sledovat zblízka. Navíc je Šumava i největší kompaktní les široko daleko a je pro vědecké účely v Evropě naprosto unikátní. Pozorování přírodních procesů pak nám i budoucím generacím dává šanci alespoň částečně přírodě porozumět. Na německé straně v Národním parku Bavorský les již tato praxe úspěšně funguje několik desítek let. Prostor pro vědce musí být na Šumavě ale jasně vymezen stejně přísně jako rozvojová území šumavských obcí.

Kandidát na hejtmana Plzeňského kraje

Kandidát na hejtmana Plzeňského kraje

Ing. Pavel Čížek, starosta Spáleného Poříčí, STAN

Narodil se  20.4.1964 v Plzni. Vystudoval gymnázium a VŠ zemědělskou v Praze, pracoval jako agronom, zabývá se ovocnářstvím. Je ženatý, má 3 děti. V letech 1990 – 1994 působil jako zástupce starosty, od roku 1994 je starostou  Spáleného Poříčí (2600 obyvatel).

Celý článek
K Vánocům dobré zprávy
21. 12. 2012

K Vánocům dobré zprávy

Přeji pěkné vánoční svátky a hodně pozitivního pohledu svět. Kdo chce hledat, najde kolem sebe tolik dobrých zpráv i dobrých lidí.

Celý článek
TOP 09 a STAN: Finanční ústava ohlídá i hospodaření krajů
11. 10. 2012

TOP 09 a STAN: Finanční ústava ohlídá i hospodaření krajů

Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Finanční ústava mimo jiné stanoví maximální limit pro výši vládního dluhu a vznik Národní rozpočtové rady. TOP 09 a Starostové souhlasí a podporují tento návrh, protože zavádí principy odpovědného hospodaření také na krajích.

Celý článek
Ne-plnění slibu v přímém přenosu.
9. 10. 2012

Ne-plnění slibu v přímém přenosu.

S předvolebními sliby to nebývá valné. Však to také vystihuje i staré rčení: sliby – chyby. Ale nesplnit předvolební slib ještě před volbami, to tu ještě nebylo.

Celý článek
Kulaté stoly Hospodářské komory Plzeňsko
1. 10. 2012

Kulaté stoly Hospodářské komory Plzeňsko

"Školy by měly mít žebříčky, jak se uplatnily jejich absolventi, a měly by o tom informovat rodiče," myslí si Pavel Čížek s tím, že řešením není škrtání nabídky některých oborů a ponechání pouze technických. Jako radní či zastupitel by se zasadil o rozšíření praxe na učilištích i odborných školách. „Aby studenti či učni trávili co nejvíc času v podnicích a udělali si obrázek o tom, co je čeká," uvedl.

Celý článek
Zastupitelstvo mělo vyhlásit referendum, jak si přáli občané
21. 9. 2012

Zastupitelstvo mělo vyhlásit referendum, jak si přáli občané

ČSSD na celostátní úrovni dlouhodobě prosazuje využívání referenda jako nástroje přímé demokracie. Situaci v Plzni ale nepochopila, když odmítla podpořit místní referendum o stavbě obchodního centra. Lidé přitom splnili všechny podmínky a rozhodnout chce více než 15 tisíc lidí a s nimi sám hejtman.

Celý článek
Koalice ODS-ČSSD voličům: Nemluvte nám do toho
20. 9. 2012

Koalice ODS-ČSSD voličům: Nemluvte nám do toho

Odmítnout referendum je jasný vzkaz voličům. Je to negativní vzkaz, zvlášť v otázce, která se lidí mimořádně dotýká. A překvapivý u ČSSD, která vždycky tvrdila, že je pro přímou demokracii. Nelze být pro dialog jen tehdy, když se mi to hodí. Referendum je mimořádný nástroj projevu vůle lidí a nedá se použít při rozhodování v otázce obrany nebo výši daní.

Celý článek
TOP 09 a Starostové přinášejí melouny. Nejen v kampani.
11. 9. 2012

TOP 09 a Starostové přinášejí melouny. Nejen v kampani.

Někomu miliony korun, někomu statisíce přinese zákon o rozpočtovém určení daní obcím. V tomto duchu se nese nová kontaktní kampaň TOP 09 a Starostů v Plzeňském kraji. Ta začala tuto sobotu na náměstí v Dobřanech při festivalu Radbuza Fest.

Celý článek
Koalice TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj získala bronz
10. 9. 2012

Koalice TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj získala bronz

Ve studentských krajských volbách kandidátka TOP 09 a STAN získala třetí místo a pomyslný bronz, ale mezi parlamentními stranami byla nejúspěšnější. V Plzeňském kraji by ji volilo 12,7 % žáků středních škol.

Celý článek
Pozvěte si je do obýváku. Kandidáti TOP 09 a STAN jsou transparentní.
4. 9. 2012

Pozvěte si je do obýváku. Kandidáti TOP 09 a STAN jsou transparentní.

TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí dnes oficiálně odstartovaly kampaň do senátních a krajských voleb. Na tiskové konferenci představili kandidáti zcela nový styl kampaně a volební program. V kampani chtějí být kandidáti maximálně transparentní, proto dávají každému voliči možnost osobní diskuse. Lidé si je mohou pozvat přímo k sobě domů, do obýváku a debatovat o prioritách i budoucích krocích na kraji či v Senátu.

Celý článek
1 2 3
Články 1 - 10 z 27
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme