Program

1. ZDRAVOTNICTVÍ

2. ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MLÁDEŽE

3. SOCIÁLNÍ POLITIKA A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

4. ROZVOJ A ÚDRŽBA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

6. TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ A VYROVNANÝ ROZPOČET

7. CESTOVNÍ RUCH


1. ZDRAVOTNICTVÍ

Kvalita a dostupnost zdravotní péče

Spokojenost pacientů s poskytovanými zdravotními službami v kraji, ruku v ruce s efektivně vynaloženými prostředky na celkové zajištění zdravotní péče, jsou hlavními kritérii naší zdravotnické koncepce.

Stárnoucí populace a nekompromisní vývoj demografické křivky obyvatelstva kraje bude ve vyvážení faktorů KVALITA-EKONOMICKÁ EFEKTIVITA hrát významnou roli.

Ambulantní péče, dostupnost lůžkové péče a centralizace vysoce specializované péče

Budeme podporovat maximální možnou dostupnost ambulantní lékařské péče v kraji se zachováním odborných ambulancí specialistů. Povinností kraje je ve spolupráci s jednotlivým zařízením zmapovat tento segment zdravotnické péče, aby došlo k rovnoměrnému rozmístění její nabídky. Současně by se měl kraj podílet na motivaci mladých zdravotníků k vykonávání specializovaných ambulantních služeb.

V oblasti lůžkové odborné péče navrhujeme její soustředění do větších nemocničních celků z důvodu upřednostnění kvality nad kvantitou. Moderní medicína upřednostňuje v lůžkových zařízeních nutnost zajištění komplexního lékařského servisu „pod jednou střechou“ – v plně personálně i přístroji vybavené nemocnici krajského typu. Tato péče, spojená s maximálním využitím drahých lékařských přístrojů, nemůže být poskytována v malých zdravotních zařízeních, které ani nemohou zajistit plný lékařský servis v mimopracovní době.

Heliport

Budeme podporovat koncepci výstavby přistávací plochy pro vrtulníky RZP /heliportu/ v Krajské nemocnici Liberec a.s.

Nemocnice s Poliklinikou Česká Lípa

Naším cílem je navázat stejně jako v případě liberecké krajské nemocnice užší spolupráci s městem.  Společně bychom pak měli hledat cesty vedoucí k nalezení finančních zdrojů pro komplexní rekonstrukci tohoto zdravotnického zařízení.

Transparentní hospodaření

Ruku v ruce s kvalitou poskytované péče jde kontrola efektivity vynaložených prostředků, která se při stejném procentu z hrubého domácího produktu, vykázaném za celý stát, může v jednotlivých krajích lišit, často i výrazně. Prosadíme jasná kritéria v rámci zdravotní investiční politiky v krajských zdravotních zařízeních. Uvědomujeme si nemalé rezervy i možnosti nápravy, které v této oblasti jsou, zejména ve sféře nákupu přístrojové techniky a cenově efektivní farmaceutické péče.

Péče o stárnoucí populaci

Naším cílem je umožnit výstavbu hospicové péče v Libereckém kraji. Podpoříme péči o dlouhodobě nemocné a stárnoucí populaci. Náš kraj v současné době trpí nedostatkem lékařů se specializací
na tuto část péče. Kraj pod naším vedením bude hledat zdroje pro finanční podporu speciálního geriatrického pracoviště reflektující strmý nárůst stárnoucí populace a podporovat ty lékařské obory, které jsou léčením starší generace nejvíce vytíženy.

Prodlužování průměrné délky života a „komunikační izolace“ seniorů spolu s vysokým procentem těch, odkázaných pouze na příjem starobního důchodu se postupně stanou největším problémem sociálně-zdravotního servisu státu a krajů.

Monitoring kvality péče jako priorita

Budeme usilovat, aby především v krajských zdravotnických zařízeních, byla vedle poskytované špičkové lékařské péče důsledně kontrolována spokojenost pacientů se všemi službami v nemocnicích, s chováním zdravotnického personálu a kladen zvýšený důraz na „přátelštější“ atmosféru v lůžkových zařízeních.

Pacienti s kombinovanými vadami a obtížemi v komunikaci

Zasadíme se o usnadnění orientace, komunikace a mobility zdravotně handicapovaných pacientů a jejich přednostní ošetření v krajských zařízeních. Budeme dbát na to, aby v krajských zdravotnických zařízeních byla míra informovanosti pacientů o navrženém způsobu léčení co nejvyšší a byla respektována jejich individualita a soukromí.

Komerční připojištění

V oblasti financování péče budeme v rámci mezikrajské spolupráce usilovat, aby přímá finanční zátěž pacienta (různé typy přímých plateb) byla pokryta možností komerčního připojištění. Jsme toho názoru, že o strategii možnosti připojistit se na nadstandardní či jiné, přímo placené služby má pacient rozhodovat v době, kdy je zcela zdráv a ne pod břemenem nemoci.

Podpora programu výuky mladých zdravotníků

Generační výměna je nezbytnou součástí pokroku a lámání rigidních stereotypů v organizaci. Ve vyspělých zemích EU je stanovena jasná vize odborného růstu a kvalifikace lékaře, pokud se rozhodl pro profesní karieru v lůžkovém nemocničním zařízení. Není výjimkou, že špičkoví specialisté v oborech dnes ve světě dorůstají před dosažením 35 let věku. Společně s nízkým finančním ohodnocením je tak situace v našich nemocnicích pro některé mladé lékaře demotivující a odcházejí do blízkého zahraničí. Je prvořadým úkolem krajské zdravotní politiky tento fakt reflektovat a místo dosavadních planých proklamací o zdravotní politice pro obyčejné občany podpořit ty, kdo se o ně budou v budoucnu starat.

TOP 09 bude usilovat o zlepšení postavení mladých zdravotníků jak po stránce finanční /krajská grantová politika/ tak odborné a personální / přeshraniční nadační spolupráce, výměnné pobyty, dotační agenda pro vzdělávání při EU/.

 

2. ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MLÁDEŽE

Jsme přesvědčeni, že vzdělání je nejlepší a nejvýhodnější investicí, a proto je naším jednoznačným cílem zvyšování jeho kvality i dostupnosti. Do kompetencí kraje patří oblasti středoškolského a speciálního vzdělávání.

Uplatnění budoucích absolventů

Střední školství vždy bylo a do budoucna musí být nejdůležitějším pilířem přípravy na život, nikoli jen přestupní stanicí pro úřady práce nebo vysoké školy. Zároveň je dlouhodobě nejdůležitějším pilířem zaměstnanosti a zejména zaměstnatelnosti. Střední školství vždy vznikalo a bylo přímo spojeno se společenskou poptávkou po vzdělání. Toto spojení bylo však v minulosti přerušeno, zejména zásadní restrukturalizací našeho průmyslu. Proto jsme dnes svědky jeho postupného úpadku, zejména v oblasti odborného školství. Kvalitního nástrojaře, zedníka, instalatéra či elektrikáře potřebujeme stejně jako účetního, konstruktéra, učitele ještě více než si myslíme.

TOP 09 si je vědoma, že politická strana by měla svým voličům předkládat reálné vize, nikoli jen plané sliby. Proto v Libereckém kraji připravujeme projekt, jehož cílem je propojení středního školství, trhu práce dle potřeb zaměstnavatelů v kraji a možnosti celoživotního vzdělávání včetně rekvalifikačních potřeb zaměstnanců i zaměstnavatelů. Tímto projektem bude možno do značné míry učinit střední úroveň vzdělávání nezávislou na demografickém vývoji a zajistit nejen našemu Libereckému kraji v dalších desetiletích trvalý rozvoj a prosperitu.

Priority pro střední školství

- na základě podrobné analýzy prověříme možnosti smysluplné optimalizace středního školství, jejímž cílem bude zefektivnit a zkvalitnit síť středních škol v kraji tak, aby zůstala zajištěna dostupnost kvalitního středoškolského vzdělání ve všech regionech Libereckého kraje

- zachováme osmiletá gymnázia pouze za podmínky, že budou přísně výběrovou možností vzdělávání talentovaných žáků

- provážeme nabídku středoškolských oborů s dlouhodobou poptávkou na trhu práce a uplatněním absolventů

- zapojíme soukromý sektor do přípravy nových či upravených studijních oborů s cílem modularizace výuky na těchto školách a zvýšení atraktivnosti potřebných učebních oborů

- ve spolupráci s úřady práce budeme motivovat střední školy k maximálnímu využití kapacit pro rekvalifikace a projekty celoživotního vzdělávání, včetně seniorů, pro zlepšení počítačové a finanční gramotnosti apod.

- vytvoříme podmínky pro to, aby aktivní důchodci předávali své praktické zkušenosti při výuce studentů středních škol, zejména pak v řemeslných oborech. Odchodem do důchodu dovednosti neztrácejí a je žádoucí, aby je předali dalším generacím

Priority pro speciální školství a poradenství

- jsme si vědomi potřebnosti speciálního školství, nejsme pro integraci žáka za každou cenu, uvědomujeme si, že školský systém není pro inkluzi dostatečně připraven, proto vidíme jako smysluplnou existenci a rozvoj speciálních škol, kde by měli mít šanci na vzdělání, odpovídající jejich postižení, všichni jedinci, kteří to potřebují

- více podpoříme školská poradenská zařízení a zvýšíme nabídku jejich programů a možností spolupráce se středními školami, uvědomujeme si, jak důležitá je prevence a včasná diagnostika žáků se specifickými poruchami učení a chování a žáků ohrožených sociálně patologickými jevy

- zvýšíme metodickou podporu nejen výchovných poradců a školních metodiků prevence, nýbrž všech učitelů středních škol ze strany těchto zařízení, neboť žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, tedy se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, neustále přibývá; využijeme v co největší míře dotačních programů z EU právě na projekty zaměřené na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti působení školního psychologa, alespoň v rámci skupiny škol

Volnočasové aktivity mládeže

- zvýšíme podporu pohybovým a volnočasovým aktivitám v době mimo vyučování, které chápeme jako alternativu pro volný čas mládeže a aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání návykových látek. Víme, že v řadě obcí se daří držet zájmové skupiny v oblasti mimoškolní činnosti jen díky entuziasmu učitelů či jiných dobrovolníků. Poskytneme proto prostory v rámci krajských zařízení a zajistíme finanční prostředky na činnost jednotlivých oddílů, spolků, sdružení; v dobře vzdělané mladé generaci, s dobrými návyky v oblasti zdravého životního stylu, etiky a finanční gramotnosti, je naše budoucnost

- podpoříme pořádání soutěží pro žáky základních a středních škol, a to jak mezi třídami , tak mezi školami

- budeme upřednostňovat podporu mládežnického sportu před velkými akcemi, které mají být zajištěny především ze soukromých prostředků

Vzdělávání pedagogických pracovníků

- zavedeme systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, nikoli pouze formou jednorázových kurzů, ale zejména formou pracovních a vzdělávacích stáží

 

3. SOCIÁLNÍ POLITIKA A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

Spokojenost a kvalitní zázemí vychází z rodiny. Svou úlohu však sehrává i místní kontext, v němž vyrůstáme, prožíváme svůj dospělý život a stárneme. Aktivní přístup jedince je pro nás nezbytnou podmínkou pro plnohodnotný život občanů, který současně sám přispívá ke vzniku kraje, kde chceme žít. Účinná a efektivní sociální politika pro svůj rozvoj potřebuje maximální motivaci jedince, která bude přispívat k rozvoji sociálního postavení jeho, jeho blízkých a komunity jako celku. Z tohoto důvodu hraje nezastupitelnou roli solidarita a tradiční hodnoty, které jsou nejúčinnějšími nástroji pro překonávání složitých problémů, v nichž se jedinec může ocitnout a na jejichž řešení nedostačují prostředky jeho a jeho blízkých.

Liberecký kraj trvale bezmocně sleduje narůstající počet lidí bez práce. Proto hledáme nová kreativní řešení jak zajistit nová pracovní místa pro naše spoluobčany dnes, ale i v budoucnu. S ohledem na dlouhodobé hospodářské problémy Evropy je načase orientovat se i na nové trhy mimo tradiční exportní teritoria. Aktivními pobídkami pro zaměstnavatele se pokusíme přilákat do našeho kraje zcela nové sektory i obory, které dají práci našim lidem, o jejichž řemeslné zručnosti, ochotě a schopnosti přizpůsobit se novým pracovním výzvám nepochybujeme.

Sociální podnikání

- podpora sociálního podnikání jako nástroje aktivní politiky zaměstnanost osob se zdravotním znevýhodněním a osob ohrožených pracovním vyloučením (zdravotně znevýhodnění, lidé po 50+, mladí do 26 let, minority aj.).

Podpora zaměstnanosti

Pod naším vedením bude kraj podporovat

- větší zapojení nezaměstnaných do údržby jednotlivých částí Libereckého kraje a do činnosti jeho příspěvkových organizací v rámci veřejně prospěšných prací a veřejné služby,

- malé a střední podnikatele a živnostníky,

- podnikatelské inkubátory pro perspektivní inovativní podnikatelské záměry,

- cestovní ruch jako klíčovou oblast rozvoje zaměstnanosti,

- vzdělávací projekty, které efektivně přispějí k odstranění překážek mezi zdravou a hendikepovanou částí společnosti,

- rekvalifikační programy pro naše nezaměstnané spoluobčany starší padesáti let, kteří dnes často nemohou získat nové zaměstnání

a klást větší důraz na:

- aktivity, které podpoří nárůst počtu žáků v oborech perspektivních pro pracovní trh nejenom našeho kraje,

- oblasti kraje s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností

- zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o možnosti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním

Senioři

- programy podpory výstavby domů s pečovatelskou službou pro seniory, včetně dlouhodobé péče o jejich provoz a úroveň služeb

- vznik denních stacionářů pro seniory, včetně aktivizačních a kulturních aktivit pro tuto skupinu našich spoluobčanů

- jízdné zadarmo v dopravních prostředcích pro spoluobčany od 70+

Další cíle sociální politiky

- podpora programů pro aktivizaci občanů, a to zejména těch, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, které zvýší jejich funkční gramotnosti, a usnadní tak jejich zapojení do společnosti, kulturního dění a zájmové činnosti

- rozvoj terénní práce jako klíčového nástroje prevence sociálně patologických jevů

- moderní pro-rodinná politika, např. formou zkrácených úvazků v krajských organizacích, domácí prací, flexibilní pracovní dobou

- vznik nízkoprahových center, kde mladí lidé naleznou útočiště, pomoc i prostor pro trávení volného času

- spuštění projektů na prevenci zadlužování občanů formou vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti

- platformu spolupráce mezi neziskovými a příspěvkovými organizacemi v kraji

 

4. ROZVOJ A ÚDRŽBA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Kvalitní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost Libereckého kraje chápeme jako nutnou podmínku dalšího sociálního a ekonomického rozvoje celého regionu. Kvalitní dopravní síť zajistí kraji trvalý a udržitelný rozvoj v mnoha oblastech, lepší podmínky pro podnikání, které jde ruku v ruce s dostupností zaměstnání, výrazně zvýší a zlevní mobilitu pracovních sil v rámci kraje, zlepší dostupnost vzdělání, které pro kraj do budoucna znamená vyšší potenciál kvalitní pracovní síly, dostupnost kvalitní zdravotní péče i kulturního a sportovního vyžití obyvatel kraje.

Silniční doprava

- zasadíme se o zastavení zhoršování a postupné zlepšení stavu silnic v majetku Libereckého kraje (II. a III. tříd), které jsou ve velké míře v nevyhovujícím nebo havarijním stavu, přitom preferovat úseky kde je vedena autobusová doprava

- v součinnosti s Ministerstvem dopravy podpoříme v rámci Libereckého kraje jednoznačné vymezení a projednání budoucích dopravních tras silnic a železnic a zasadíme se o co nejrychlejší realizaci těchto projektů:

  • dostavba přeložky I/14 Kunratice – Lukášov – Rýnovice (kapacitní spojení Liberec – Jablonec)
  • vyvineme tlak na dokončení cílového stavu I/35 (R35) v celé trase státní hranice Polsko – hranice Královéhradeckého kraje, pokud  stát rozhodne vést tuto komunikaci tzv. severní trasou, budeme v úseku Turnov – Jičín požadovat, aby tato stavba co nejméně ovlivnila životní prostředí, kvalitu života místních obyvatel a aby zároveň řešila problematiku obchvatu Turnova ve směru na Semily mimo zastavěná území (přeložkou silnice II/283 Žernov – Zelený háj)
  • změna kategorizace silnic I.tříd, rychlostních a dálnic, která přinese možnost zvýšení rychlosti z 90 na 110 km/h na čtyřpruhových úsecích tam kde je to bezpečné (např. Liberec – Chrastava) a která bude znamenat konec nutnosti dálničních známek v úseku Liberec – Turnov

- zavedeme parkování u krajských zdravotnických zařízení na 2 hodiny zdarma, přičemž v Liberci prověříme možnost výstavby parkovacího domu (coby projektu „PPP“ – ve spolupráci se soukromými investory)

Veřejná doprava

- auditem prověříme systém financování integrovaného systému IDOL a karet Opuscard, následně budeme spolupracovat na jeho optimalizaci a podporovat jeho další rozvoj a zefektivnění

- dokončíme koncepci budoucího rozvoje osobní železniční dopravy, zejména s důrazem na další otevření železnice konkurenci a prověření možností sladění s autobusovou dopravou

- více využívat menší vozidla a alternativní způsoby – poptávková doprava, kombinace kola a veřejné dopravy (B+R), P+R, K+R

Cyklostezky

 - podpoříme výstavbu nových cyklostezek a cyklotras a rovněž budeme pamatovat na cyklisty i při rekonstrukcích stávajících komunikací, zasadíme se o urychlení realizace těchto projektů:

  • přetvoření „hřebenové“ cyklotrasy Odra-Nisa na cyklostezku vedenou údolím řeky, s rozšířením využitelnosti i pro denní dojížďku
  • dokončení chybějících úseků Greenways Jizera, zejména v úseku Železný Brod – Turnov, kde pak bude trasa vhodná i pro cesty do zaměstnání (průmyslové zóny Turnov)
  • dokončení důležitých úseků cyklostezky Ploučnice, včetně využití zpevněných cest a opuštěných vleček v bývalém vojenském prostoru Ralsko
  • dotažení cyklostezky Varhany až k cíli – k Panské skále u Kamenického Šenova

 

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Náš region vyniká v kontextu České republiky zachovalým životním prostředím. Chceme sladit výkon státní správy a možnosti samosprávy tak, aby Liberecký kraj podpořil ve všech krocích zachování nebo zlepšení kvality životního prostředí, ale zároveň aby umožnil a podpořil jeho trvale udržitelné využívání při hospodaření v krajině i při rozvoji dalších aktivit, jako jsou turistika, cestovní ruch, outdoorové sporty a podobně. Ochranu přírody a krajiny chápeme nejen jako vznešený cíl a uchování dědictví pro další generace, ale i jako ochranu potenciálu jedinečnosti našeho regionu.

Ochrana přírody a krajiny

Zasadíme se o zastavení dosavadního plýtvání se zemědělskou půdou, kdy je zabírána pro mnohdy zcela nekoncepční zástavbu; Podporujeme rozvoj uvnitř existujících zastavěných území, preferujeme rekonstrukce či náhrady mrtvých objektů oproti výstavbě na zelené louce.

Budeme jednoznačně podporovat zachování veřejných cest a volného průchodu krajinou v rámci krajských kompetencí v oblasti územního plánování; zasadíme se tedy o zastavení a omezení neopodstatněného zaplocování naší krajiny.

Budeme se zasazovat o zachování historicky tradičních forem využívání přírody a krajiny místními obyvateli, konkrétně podporou stávajícího systému sportovního rybolovu a poctivé péče o les a zvěř.

Budeme všemi prostředky bojovat proti těžbě břidličného plynu ve východní části našeho kraje, včetně průzkumných vrtů.

Budeme podporovat environmentální výchovu vedoucí k vyššímu environmentálnímu vědomí mladé generace a větší informovanosti občanů. Tuto výchovu budeme realizovat již od mateřských školek s využitím krajské příspěvkové organizace STŘEVLIK, která má celostátní renomé. Zaměříme se na oblasti odpadů, energetických úspor, zemědělství a ochrany biodiverzity.

Protipovodňová opatření

Budeme podporovat výstavbu a realizaci technických i přírodě blízkých preventivních protipovodňových opatření na vodních tocích i v celých jejich povodích. Tato opatření kromě protipovodňové ochrany mají často i funkci protierozní a napomáhají proti dopadům opačného extrému- sucha. Zasadíme se v úzké součinnosti se správci vodních toků a starosty měst a obcí o zjednodušení a zrychlení přípravy těchto akcí a o finanční prostředky na jejich realizaci formou přímé podpory projekční fáze a podporou využití všech disponibilních dotačních zdrojů.

Budeme požadovat realizaci opatření z Plánů oblastí povodí jako základních plánovacích dokumentů v této oblasti schvalovaných krajskými zastupitelstvy, zejména ze strany správců vodních toků.

Zemědělství

Budeme podporovat takové formy zemědělství, které jsou vzhledem ke specifikům našeho regionu, jehož velká část je v horských a podhorských oblastech ve vyšších nadmořských výškách, dlouhodobě udržitelné, tzn. vycházejí z přírodního a klimatického potenciálu a tradičních způsobů hospodaření a zároveň používají moderní technologie. Jedná se především o menší zemědělské subjekty, kterým chceme pomoci se složitou administrativou a společně pracovat na jejich dlouhodobé podpoře zejména rozvíjením přidružených služeb, jako jsou agroturistika, prodej místních produktů přímo na farmách apod.

Energetika

Vytvoříme energetickou koncepci našeho regionu založenou na nejvyšší možné míře soběstačnosti a vycházející z maximálního reálného a dlouhodobě udržitelného využívání obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně se jedná o podporu získávání energie z biomasy, geotermálních a solárních zdrojů, ovšem v přímé návaznosti na možnosti distribuční sítě. Budeme podporovat všechny rozumné energetické úspory, zejména realizací opatření (zateplování, zdroje vytápění) na budovách ve vlastnictví Libereckého kraje. Budeme také bedlivě sledovat vědecký vývoj v oblasti systémů pro skladování elektrické energie vyráběné ze zdrojů se silným kolísáním výkonu.

Regionální rozvoj

Budeme podporovat revitalizace objektů typu „brownfields“, jejichž vysoký počet je specifikem našeho regionu. Podpoříme majitele a investory v jejich snaze o využití těchto objektů nebo i při jejich odstranění a likvidaci.

Pro lepší komunikaci mezi jednotlivými regiony kraje navrhneme ustavení tzv. rady starostů, složené ze všech deseti starostů obcí s rozšířenou působností;  tímto poradním orgánem lépe zajistíme vyslyšení více problémů ze všech lokalit kraje!!!

Zasadíme se o skutečně koncepční přístup k bývalému vojenskému výcvikovému prostoru Ralsko se zaměřením na oblast letiště Hradčany, kde je Liberecký kraj vlastníkem velkých ploch. Chceme po široké odborné diskuzi využít potenciál tohoto prostoru pro turistiku, rekreaci a volnočasové aktivity.

Budeme bojovat o co nejvýhodnější pozici našeho regionu při nastavování principů evropských dotací pro období 2014-2020, včetně prosazení transparentních postupů a pravidel pro jejich rozdělování v souladu se skutečnými prioritami našeho regionu.

Budeme podporovat tradiční venkovská společenství, která drží při životě hodnoty sousedství, soužití starých a mladých, vztah k domu a půdě, a to podporou občanských aktivit v obcích včetně podpory spolků, z nichž považujeme za jedny z nejvýznamnějších sdružení dobrovolných hasičů, myslivecká sdružení, rybářské organizace a včelaře. Budeme se snažit zastavit odchod mladých lidí z venkova do měst formou podpory vzniku pracovních míst v moderním zemědělství včetně přidružených služeb, jako je výroba bioenergií nebo péče o krajinu.

Budeme podporovat cestovní ruch jako jeden ze základních sektorů rozvoje podnikání v našem kraji, a to konkrétně v oblasti celoevropské propagace zajímavostí našeho kraje. Zaměříme se na podrobné zmapování nabídky služeb v cestovním ruchu v našem regionu a její propagaci pro významné cílové skupiny- vícedenní aktivní rodinné dovolené, skupinové i individuální pobyty se zaměřením na outdoorové sporty a podobně.

Zajistíme aktualizaci Strategického plánu Libereckého kraje, který bude akčně reagovat na specifické oblasti celého regionu, jako jsou turistické oblasti (Jizerské hory, Krkonoše), průmyslové oblasti, městská aglomerace Liberec a okolí nebo sociálně vyloučené lokality. Plán bude aktuálním podkladem pro nezbytné intervence kraje.

 

6. TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ A VYROVNANÝ ROZPOČET

Veřejné zakázky

- zveřejňování kompletního průběhu veřejných zakázek od 100.000 Kč na internetových stránkách krajského úřadu, a to od zadávací dokumentace, přes vyhodnocení až po smlouvy a dodatky z veřejné zakázky vzešlé

- zakázky do 100.000 Kč budou zveřejňovány v souhrnném přehledu na internetové stránce krajského úřadu

- zakázky budou zveřejňovány nejen na webu krajského úřadu, ale i na dalších portálech veřejných zakázek

- podpora využívání elektronických aukcí

- zvýší se pravomoci zastupitelstva kraje, které bude nově zadavatelem veřejných zakázek u zakázek nad 1 mil. Kč bez DPH

- omezení přeprodávání zakázek, a to stanovením minimálního plnění předmětu zakázky jejím vítězem

- na webu aktualizovaný přehled plánovaných veřejných zakázek (včetně předpokládaného data realizace)

- základní podmínkou pro realizaci programu je aktualizace interní směrnice veřejných zakázek

- stejný princip veřejných zakázek bude uplatňován ve všech organizacích kraje

Rozpočet kraje

- prioritou vyrovnaný rozpočet

- zveřejňování kompletního krajského rozpočtu v rozklikávací formě včetně komentářů tak, aby byl srozumitelný široké veřejnosti

- zveřejňování kompletního přehledu plánovaných investic na daný rok nebo volební období

- podpora spravedlivého modelu rozpočtovaného určení daní

- zrušení nesystémových rozpočtových kapitol v podobě tzv. porcování medvěda

- důsledná kontrola investic a grantových programů

- rozpočtovou prioritou investice do zaměstnanosti a vzdělanosti s pozitivním důsledkem na obyvatele kraje

- iniciace tvorby rezerv a rozpočtových opatření pro případ povodní viz zkušenosti před dvěma lety

Efektivní úřad

- zeštíhlení úřadu a jednotlivých organizací vlastněných krajem

- snížení nákladů na chod krajského úřadu a to i včetně plošných škrtů

Transparentní úřad

- zasedání zastupitelstva kraje přístupná veřejnosti, tvorba videozáznamu, který je do několika dnů

po konání zasedání zveřejněn na internetu

- několik dní před zasedáním zastupitelstva zveřejněn kompletní program včetně podkladů k projednávaným bodům

- několik dní po zasedání zveřejněn kompletní zápis a usnesení včetně jednotlivých hlasování (včetně jmenného seznamu)

- provedení úplné inventarizace majetku kraje a zveřejnění výsledku na internetu

- zveřejnění kompletního přehledu nemovitého majetku kraje na internetu včetně pasportů budov a současného a plánovaného využití

- zveřejnění usnesení rady kraje

- převedení dopravní komise rady kraje na výbor zastupitelstva kraje

- omezení politického vlivu na zpravodaj Libereckého kraje

7. CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch (dále jen CR) je velmi důležitým hospodářským odvětvím nejen celého státu, ale také Libereckého kraje. Je to zároveň jedním z velkých zaměstnavatelů v našem kraji, i když rozdrobený do jednotlivých hotelů, penzionů, restaurací a dalších služeb atd. CR se odehrává především v oblasti malého a středního podnikání, tedy oblasti, kterou bychom rádi v budoucnosti jako politická strana podporovali. Zároveň musíme přičíst i další okruhy podnikání, které jsou na CR navázány – prodej PHM, velkoobchody, odbyt pro regionální pěstitelé, dále široká paleta výrobců a služeb. CR podporuje zachování tradičních řemesel jako je sklářství nebo výroba bižuterie. Na příklad již dnes se řada významných skláren v našem regionu stále silněji orientuje turisty jako na své důležité zákazníky a připravují pro ně speciální programy. CR zaslouží pozornost každé politické strany či politické reprezentace. Proto věříme, že s naším programem rozvoje CR uspějeme u každého případného koaličního partnera a svůj program rozvoje CR naplníme.

Po velkém propadu návštěvnosti LK v roce 2009, návštěvnost Libereckého kraje v meziročním srovnání stagnuje. To je příležitost jak změnit tuto stagnaci v růst. Řada kroků v oblasti podpory CR v minulých letech nebyla udělána nebo byla udělána tak, že neměla potřebný pozitivní dopad na růst CR. Pro TOP 09 je CR jednou z priorit. Chceme napravit, co nebylo uděláno dobře a zároveň přinést nové impulsy, které zajistí rozvoj CR v LK.

1) Z veřejných financí podporovat takové projekty, které dávají již ve fázi projektu smysl, evidentně mají předpoklad pozitivního dopadu na rozvoj cestovního ruchu z dlouhodobého hlediska a je předpoklad jejich dlouhodobé udržitelnosti.  

To znamená, že chceme podporovat takové projekty, které svojí náplní podporují rozvoj CR v širším regionu, např. cyklostezky, hipostezky, také projekty jejíž náplní je trávení volného času jak pro obyvatele Libereckého kraje, ale především pro jeho návštěvníky. Využití veřejných financí není výhodou a podporou příjemce dotace, ale jeho projekt musí přinášet také širší společenský prospěch.

2) Výrazně zlepšit marketing a propagaci jednotlivých turistických regionů.

Marketing a propagaci zacílit na skutečné potřeby jednotlivých turistických regionů podle jejich nabídky a cílových skupin. CR Libereckého kraje lépe prezentovat v celostátních mediích, využít spolupráce se zahraničními afilacemi agentury Czechtourism především v Německu, Polsku a zemích Beneluxu. Posílit spolupráci mezi jednotlivými kraji České republiky v této oblasti. Především Prahou, Ústeckým a Jihomoravským krajem odkud k nám přijíždí nejvíce tuzemských turistů.

3) Podporovat investiční projekty do CR a opět je cílit podle skutečných potřeb jednotlivých turistických regionů.

Máme pochybnosti o podpoře projektů jejichž hlavním obsahem je vznik nových ubytovacích kapacit za situace, kdy jich je v našem kraji nadbytek. Naopak chceme podporovat projekty, jejichž primárním cílem jsou volno-časové aktivity a zážitkové pobyty v souladu s bodem 1. našeho programu rozvoje CR Libereckého kraje.

4) Podporovat a propagovat českou kuchyni jako součást národního dědictví společně s tradičními výrobou a řemesly v našem kraji. Stále ubývá restaurací, které mají a pestrou a kvalitní nabídku postavenou na české kuchyni, stejně jako ubývá dobrých řemeslníků a tradiční výroby. Proto chceme podporovat ty podnikatele a jejich podnikání, kteří jsou ochotni vrátit český um a řemeslo do podvědomí návštěvníků Libereckého kraje.

5) Využít momentálně budované infrastruktury CR v Horní Lužici a společnými přeshraničními projekty zvýšit nabídku CR pro návštěvníky Libereckého kraje.

Již několik let je v Horní Lužici budována nová infrastruktura CR a může se stát, že především v letní sezóně tato jezerní oblast může být velkým konkurentem našeho kraje v oblasti cestovního ruch, i když Liberecký kraj a Horní Lužice bude nabízet v některých směrech odlišné typy turistické nabídky. Budeme eliminovat tuto hrozbu konkurence tak, že získáme Horní Lužici jako partnera v rozvoji CR na obou stranách hranice.

6) Podporovat opravy a údržbu komunikací II. a III. tříd, které jsou často jedinou dopravní tepnou do řady turisticky spádových míst.  

Řada lokalit v Libereckém kraji a jejich obyvatelé jsou na CR existenčně závislí. Pokud nebude zajištěna údržba komunikací do těchto míst, tak tyto lokality budou připraveny o hlavní zdroj příjmů. TOP 09 je si toho vědoma a údržba takových komunikací pod správou kraje bude prioritou, viz kapitola dopravy.

7) Chceme jako jeden z marketingových nástrojů v CR realizovat projekt turistické karty.

Podle nezpochybnitelných zkušeností například z Rakouska, turistická karta vede nejen zatraktivnění nabídky služeb CR, ale také ke zvýšení přijmu z pobytových poplatků pro města a obce.

8) Budeme usilovat o zvýšení bezpečnosti v Libereckém kraji.

 Je prokázáno, že méně bezpečné lokality navštěvuje méně návštěvníků. Tedy zvýšením bezpečnosti v našem kraji zvýšíme šance zdravého rozvoje CR.

K rozvoji CR jsme připraveni využít jak vlastní zdroje Libereckého kraje, tak v maximální míře i finančních prostředků Evropské unie.

Jsme připraveni při rozvoji CR otevřeně spolupracovat se všemi aktéry v této oblasti. Jsme si vědomi, že rozvoj a zkvalitňování cestovního ruchu není skutkem úředníka, ale více než v jiných oborech je skutkem malých a středních podnikatelů v našem kraji. Proto našimi partnery musí být jak v diskuzi o rozvoji CR, tak při projektech také podnikatelská veřejnost s kterou cestovní ruch a jeho prosperita v Libereckém kraji stojí a padá. 

Kandidátka pro volby: 2012 zastupitelstva krajů

Kraj: Liberecký
Volební strana: TOP 09 a Starostové (koalice TOP 09 a STAN)

Poř.JménoVěkPovoláníBydlištěPolit. přísl.Navrhovatel
1. Jiří Kočandrle 48 1. místostarosta Česká Lípa TOP 09 TOP 09
2. Ing. Martin Dušek 40 Jednatel firmy Liberec TOP 09 TOP 09
3. Ing. Martin Švarc 46 Živnostník Jablonec nad Nisou TOP 09 TOP 09
4. Ing. Jana Čechová 49 Místostarostka Jilemnice bezpp STAN
5. Mgr. Zora Machartová 30 Ředitelka neziskové organizace Liberec TOP 09 TOP 09
6. Petr Pošmourný 39 Vedoucí nástrojárny Maršovice TOP 09 TOP 09
7. Jiří Šubrt 43 Jednatel firmy, prezident futsalového klubu FC Démoni Česká Lípa Česká Lípa TOP 09 TOP 09
8. MUDr. Jaroslav Frömel 57 Lékař Turnov bezpp TOP 09
9. MUDr. Jan Marušiak, Ph.D. 56 Lékař, primář cévní chirurgie Šimonovice TOP 09 TOP 09
10. Mgr. Václav Horáček 56 Poslanec PS PČR Železný Brod TOP 09 TOP 09
11. Mgr. Šárka Krousová 48 Učitelka ZUŠ, zastupitelka Mimoň TOP 09 TOP 09
12. Petr Bydžovský 68 Starosta Ohrazenice bezpp STAN
13. Ing. Robert Korselt 42 Obchodní ředitel Liberec TOP 09 TOP 09
14. Petr Louda 54 Ekonomický ředitel, radní Jablonec nad Nisou TOP 09 TOP 09
15. Ing. Milan Navrátil 41 Vedoucí obchodního oddělení, zastupitel Skalice u České Lípy TOP 09 TOP 09
16. Ing. arch. Jan Drahozal 36 Architekt Jablonec nad Jizerou TOP 09 TOP 09
17. Ing. Valentin Jakubík 43 Technik rozvoje kvality dodavatelů Liberec TOP 09 TOP 09
18. Ing. Petr Roubíček 48 Výrobce bižuterie, radní Jablonec nad Nisou TOP 09 TOP 09
19. Miloslav Tůma 56 Stavební technik vojenských lesů, radní Ralsko TOP 09 TOP 09
20. Mgr. Michal Loukota 29 Učitel SŠ Turnov TOP 09 TOP 09
21. Mgr. Pavel Maškarinec 37 Projektant Liberec TOP 09 TOP 09
22. Ing. Jiří Fiala 46 Stavební projektant Jablonec nad Nisou TOP 09 TOP 09
23. Ing. Anna Kobosilová 56 Stavební inženýrka, radní Česká Lípa TOP 09 TOP 09
24. Helena Hnyková 39 Dělnice Jablonec nad Jizerou TOP 09 TOP 09
25. PhDr. Oldřich Čepelka 64 Sociolog, zastupitel Hodkovice nad Mohelkou TOP 09 TOP 09
26. Ing. Radovan Ježek 40 Konstruktér Jablonec nad Nisou TOP 09 TOP 09
27. Ing. Helena Rydygrová 54 Technoložka a obchodní manažerka Zákupy TOP 09 TOP 09
28. MVDr. Pavel Ott 54 Veterinární lékař, zastupitel Jilemnice bezpp TOP 09
29. Ing. Ladislav Fuchs 53 Soukromý podnikatel Liberec TOP 09 TOP 09
30. Ing. Jaroslav Kraus 55 Manažer, zastupitel Jablonec nad Nisou TOP 09 TOP 09
31. Mgr. Zuzana Šídlová 47 Výchovná poradkyně, učitelka ZŠ Skalice u České Lípy TOP 09 TOP 09
32. MUDr. Daniel Hodík 44 Lekař Turnov TOP 09 TOP 09
33. Jan Bek 52 Realitní makléř Liberec TOP 09 TOP 09
34. Daniel Gubík 49 Ředitel logistiky Tanvald TOP 09 TOP 09
35. Ing. Miroslav Janoušek 49 Projektový manažer Česká Lípa TOP 09 TOP 09
36. Ing. Petr Soudský 52 Produktový manažer, zastupitel Turnov TOP 09 TOP 09
37. Mgr. Ing. Kateřina Červená 40 Advokátní koncipient Liberec TOP 09 TOP 09
38. Ing. Ota Petrák 61 Vedoucí stavebního úřadu Železný Brod TOP 09 TOP 09
39. Mgr. Bc. Karel Heller 36 Učitel, lektor, zastupitel Česká Lípa TOP 09 TOP 09
40. Mgr. et Mgr. René Brož 37 Vedoucí odboru školství, kultury a sportu Turnov TOP 09 TOP 09
41. Ing. Radek Laušman 35 Konstruktér Liberec TOP 09 TOP 09
42. Mgr. Vladimír Josífek 37 Ředitel společnosti, radní Tanvald TOP 09 TOP 09
43. Ing. Ondřej Kyselo 33 Vedoucí samostatného výrobního celku Liberec TOP 09 TOP 09
44. Ing. Zdeněk Romany 58 Podnikatel Turnov TOP 09 TOP 09
45. Tomáš Hudec 27 Interní auditor Česká Lípa TOP 09 TOP 09
46. Jana Černíková 52 Realitní makléřka Jablonec nad Nisou TOP 09 TOP 09
47. Milan Ciler 41 Vedoucí technické přípravy staveb, místostarosta Troskovice TOP 09 TOP 09
48. Petr Hnyk 35 Truhlář Jablonec nad Jizerou TOP 09 TOP 09
49. MUDr. Otakar Malý 74 Lékař Liberec TOP 09 TOP 09
50. Lukáš Koukl, DiS. 31 Vedoucí pobočky personální agentury Jablonec nad Nisou TOP 09 TOP 09
Libereckou TOP 09 povede do krajských  voleb místostarosta České Lípy Jiří  Kočandrle
10. 5. 2012

Libereckou TOP 09 povede do krajských voleb místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle

Jiří Kočandrle, místostarosta České Lípy a předseda krajské organizace v Libereckém kraji, se ve středu 9. 5. 2012 po schválení krajským výborem stal oficiálním lídrem kandidátky TOP 09 pro podzimní krajské volby.

Celý článek
Tisková zpráva k rozhodnutí hnutí SLK ohledně samostatné kandidátky do krajských voleb 2012
3. 4. 2012

Tisková zpráva k rozhodnutí hnutí SLK ohledně samostatné kandidátky do krajských voleb 2012

Vyjádření předsedy KV TOP Liberec - Jiřího Kočandrleho, k oznámení SLK o samostatné kandidatuře do krajských voleb na podzim 2012.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme