Drábek: Na evropském poli nejsme úplní nováčci

Projev místopředsedy TOP 09 Jaromíra Drábka na sněmu TOP 09

7. 12. 2013

Vážené delegátky, vážení delegáti,

sešli jsme se po dvou letech, abychom zhodnotili práci strany za uplynulé období a vytyčili cíle na další 2 roky. TOP 09 je stále ještě mladou stranou, nicméně ze čtyř a půl roku své činnosti jsme byli 3 roky vládní stranou. Bezpochyby se podařilo za tu dobu naplnit řadu bodů našeho programu. Dokázali jsme našim voličům, že naše volební sliby nejsou plané, že se snažíme je naplňovat a také je naplňujeme.

Ve velmi obtížné ekonomické situaci jsme dokázali snížit deficit veřejných financí pod 3 % HDP. Opatření, která k tomu byla nutná, nebyla populární, ale to jsme od počátku věděli a počítali s tím. Přesto je třeba stále připomínat, že naše země má nejnižší míru ohrožení chudobou ze všech rozvinutých zemí na světě. A po provedené restrukturalizaci sociálních dávek se současně s dosaženými úsporami státního rozpočtu míra ohrožení chudobou ještě snížila. Nezaměstnanost je šestá nejnižší v Evropské unii. Stabilizace veřejných rozpočtů proběhla bez výrazného zvýšení složené daňové kvóty, tím jsme vytvořili předpoklad pro růst české ekonomiky v dlouhodobém horizontu.

Po čtyřech letech své existence se TOP 09 připravuje na volby, kterými ještě neprošla, tedy volby do Evropského parlamentu. Je to pro TOP 09 příležitost získat po komunální, regionální a národní úrovni také vliv na celoevropské dění. Samozřejmě i na celoevropské úrovni bude TOP 09 prosazovat konzervativní program.

Připravujeme se sice poprvé na volby do Evropského parlamentu, nicméně evropskou agendu jsme již řešili ve Vládě ČR a také jsme se aktivně zapojili do práce Evropské lidové strany. Můžeme tedy navázat na naše dosavadní zkušenosti a využít je nejen při stanovení cílů, ale i při diskusi o způsobu prosazování našeho programu.

Pro účinné prosazování našeho programu je důležité nejen získat vliv prostřednictvím našich poslanců v Evropském parlamentu, ale také prostřednictvím důsledné koordinace našich aktivit v národním parlamentu, komunikace se Stálým zastoupením v Bruselu a s úředníky v národní i evropské exekutivě. Evropská legislativa významně ovlivňuje legislativu českou. Mít účinný vliv na tvorbu evropské legislativy znamená účastnit se její tvorby hned od počátku. A v závěru dohlédnout na to, aby si český úředník při transpozici zbytečně, svévolně a aktivisticky nepřidával něco, co evropská pravidla nepožadují.

Máme výhodu v tom, že Evropská lidová strana je nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Pokud se nám podaří navázat na naše dosavadní aktivní působení v Evropské lidové straně, můžeme své cíle prosazovat nejen prostřednictvím europoslanců za TOP 09, ale i prostřednictvím jiných poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou členy našich partnerských politických subjektů v rámci Evropské lidové strany.

Ve sněmovních dokumentech jste obdrželi návrh programu TOP 09 pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu příštího roku. Návrh programu vyjadřuje základní postoje TOP 09, které zdůrazňují náš přístup k evropským tématům. Chceme, aby TOP 09 byla aktivním hráčem na evropském poli. Chceme, aby TOP 09 prosazovala své cíle uvnitř Evropské unie, nikoli vůči Evropské unii. Chceme, aby Česká republika byla hrdým členem Evropské unie, nikoliv bezvýznamným potížistou. Toho dosáhneme jen stanovením konkrétních cílů, které budeme sebevědomě prosazovat. I proto chceme, aby se ČR připojila k fiskálnímu paktu, aby se mohla účastnit důležitých jednání o budoucnosti eurozóny, byť zatím není jejím členem.

Je pro nás důležité, aby Evropská unie pokračovala v naplňování základních principů a svobod, na kterých byla založena. Idea jednotného hospodářského prostoru a jednotného vnitřního trhu již nezpochybnitelně pomohla rozvoji českého hospodářství. Jednotný vnitřní trh však není dokončen a nefunguje bez chyby. Je naším úkolem zasazovat se o naplnění skutečného jednotného vnitřního trhu a skutečné volnosti pohybu osob i podnikatelských aktivit našich firem na území všech členských států Evropské unie.

Podporujeme rozvoj celounijních informačních systémů jako podporu rozvoje ekonomiky. Vycházíme totiž z dobré zkušenosti z tuzemského podnikatelského prostředí, kdy obchodní rejstřík s dálkovým přístupem či živnostenský rejstřík včetně jednotného kontaktního místa, sloužícího jako administrativní přístupový bod pro finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a řadu dalších státních institucí, významně snižuje administrativní zátěž podnikatelských subjektů a přispívá tak k růstu ekonomiky.

Není jistě překvapením, že chceme prosazovat úspory v hospodaření Evropské unie stejně naléhavě, jako jsme to dělali a budeme nadále dělat v České republice. Také je setrvalým postojem naší strany, že v oblasti přímých daních a v záležitostech týkajících se sociálních systémů podporujeme vzájemnou diskusi členských států a případnou koordinaci, ale trváme na plné národní suverenitě v těchto oblastech.

V programu je řada bodů, které podle mého názoru vyžadují ještě detailní diskusi či preciznější formulaci. Kupříkladu jistě podporujeme výdaje na podporu hospodářského růstu a tvorby pracovních míst, jak je v návrhu programu napsáno, nicméně bylo by vhodné tuto pasáž formulovat přesněji, aby bylo zřejmé, že chceme především podporovat rozvoj infrastruktury a vzdělanosti. V návrhu programu píšeme, že se opíráme se o svrchované právo státu rozhodovat, koho vpustí na své území, ale touto formulací jistě nechceme zpochybňovat schengenská pravidla. Deklarujeme podporu exportu, ale neříkáme, jak to chceme udělat. Je nepochybné, že chceme posilovat podporu vědy a výzkumu či infrastruktury. Chceme však opravdu posilovat evropské investiční prostředky na podporu venkova, energetiky či životního prostřední, nebo je efektivnější o takových investicích rozhodovat na národní úrovni?

Chceme v oblasti zemědělství podporovat finančními intervencemi produkci nebo perspektivní ekonomické aktivity? Máme z evropských fondů podporovat regionální potraviny, nebo je to záležitost národní či regionální? Chceme vyjednat dostatečný objem prostředků na modernizaci zemědělství, nebo spíše prosazovat úsporné hospodaření Evropské unie? Chceme výslovně podporovat nízkouhlíkovou ekonomiku, nebo se chceme zaměřit na aktuální palčivé problémy životního prostředí? Máme mít v programu do evropských voleb podrobnou teritoriální politiku vůči jednotlivým částem světa, nebo stačí zdůraznit důležitost euroatlantických vztahů a vztah EU k nejbližším sousedům a důležitým obchodním partnerům.

Návrh programu považuji za vhodný podklad pro detailní diskusi o jednotlivých krocích. Jak jsem již zmínil, některé body by bylo dobré ještě detailně prodiskutovat a formulačně dopracovat, případně doplnit o konkrétní nástroje, jak jednotlivých cílů dosáhnout. Z toho důvodu doporučuji sněmu, aby schválil návrh programu TOP 09 pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 jako základní programový dokument a uložil jeho dopracování výkonnému výboru strany.

Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na formulování návrhu volebního programu TOP 09 pro volby do Evropského parlamentu podíleli. Také bych chtěl poděkovat všem, kteří mě v minulém období podporovali při prosazování reformních kroků ve funkci ministra, a jmenovitě kolegům místopředsedům za výbornou a lidsky příjemnou spolupráci.

Děkuji také za opětovnou nominaci na funkci místopředsedy strany. Po 4 letech v této funkci jsem se však rozhodl již nekandidovat ani na místopředsedu strany ani na žádnou jinou stranickou funkci. Chci se v následujícím období plně věnovat evropské problematice a využít při tom zkušeností z minulých 10 let, tedy nejen z funkce ministra, ale i z působení ve funkci prezidenta Hospodářské komory ČR či předsedy Mezinárodní obchodní komory v ČR. Děkuji těm krajům, které mě navrhly na lídra kandidátky pro volby do Evropského parlamentu. Pokud se nově zvolené vedení strany rozhodne mé zkušenosti využít, slibuji plné nasazení a usilovné naplňování našeho programu.

Přeji nám všem úspěšné jednání sněmu a hodně sil do další práce.

Jaromír Drábek
místopředseda TOP 09

V Praze 7. 12. 2013

Štítky
Osobnosti: Jaromír Drábek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme