Projev Miroslava Kalouska

28. 11. 2009

Vážený pane předsedo, vážené delegátky a delegáti, vážení hosté,

přiznávám, že zažívám velmi pohnuté chvíle. Před rokem jsem pouze teoreticky snil o existenci konzervativní nepopulistické strany a trápil se pochybnostmi, zda se její založení může podařit a zda se bude jednat o zajímavou nabídku pro veřejnost. Když jsme pak s kolegy z přípravného výboru oznámili vznik TOP 09, zněla z úst politologů a politických komentátorů převážně skepse k možnému úspěchu takového projektu. Dnes mám tu čest požádat o Vaši důvěru a podporu na pozici 1. místopředsedy strany, která zjevně svou programovou nabídkou zaujala nemalou část voličů. Strany, která má již ve všech okresech a krajích ustaveny své organizace s řádně zvoleným vedením. Jsem pevně přesvědčen, že stojíme u zrodu stabilní a významné politické síly, která bude s to převádět do společenské praxe své hodnoty, vize a principy na všech úrovních správy, jak v Parlamentu, tak v obecních a krajských zastupitelstvech.

Je zřejmé, že ve veřejnosti existuje poptávka po konzervativní programové alternativě. Je zřejmé, že významná část občanů je skeptická k populistickým slibům a současně věří, že každý problém má své řešení za předpokladu, že si problém přiznáme, pravdivě ho pojmenujeme a nestrkáme před ním hlavu do písku.
Konzervativní nabídka v našem podání musí tedy spočívat v efektivních řešeních společenských výzev na základě hodnot, které jsou osvědčeny staletími. Ke konzervativismu neodmyslitelně patří vlastenectví a to jak k zemi, tak k vlastnímu regionu či obci. Pojem „spořádaná obec" je pro nás velkou hodnotou, a proto je zcela logické, že naším partnerem se stalo hnutí starostů. Nenechejme se vtáhnout do planého handrkování, zda náš program je napravo či nalevo od té či oné strany. Pokud chtějí, ať se tak vůči nám vymezují naši političtí soupeři, my to nedělejme. Je to jen nálepkování a pro občana zcela nulová informace. Relevantní informací jsou pouze naše programové návrhy, náš styl politiky a způsob našeho jednání a vystupování.

V centru naší pozornosti musí být svobodný občan a jeho přání, jak se chce ve své vlasti cítit. Abychom se mohli identifikovat se svou zemí a rádi v ní žili, chceme se jako její občané především cítit v bezpečí. A to ve všech sférách života společnosti. Tedy nejen ve smyslu ochrany života a majetku proti agresi, ale i ve smyslu sociálních jistot v různých životních situacích, zdravotní péči, energetické bezpečnosti, kvalitního vzdělání či rovných šancí pro využití svých znalostí a schopností. Pro tento cíl - žít ve společnosti, kde se budeme cítit v bezpečí, je třeba také otevřeně pojmenovat, co je nebezpečné. Nebezpečná není jen zločinnost, ale například i stálé žití na dluh. Nebezpečné je odmítat vlastní spoluúčast a aktivitu na penzijní i zdravotní péči, protože to nutně povede k nižší dostupnosti a kvalitě. Nebezpečné je podceňování základního výzkumu, nebezpečná je energetická závislost na Rusku. Nebezpečný je klientelismus a především plíživá privatizace veřejné moci. Zejména pak je nebezpečná lhostejnost. Z omnibusových průzkumů vyplývá, že většina lidí by si přála být hrdými na svou zem. Ještě více lidí má však pocit spíše opačný. A pouhých šest procent je ochotno osobně se angažovat pro směřování země a nápravu politického a veřejného života. Jsou to naprosto alarmující čísla. Znamená to obrovský problém pro funkční demokracii, protože plnohodnotná demokracie může existovat pouze za předpokladu, že svobodný a sebevědomý občan je veřejně aktivní.

Znamená to ale i zásadní problém ekonomický. Žádná firma nemůže být prosperující a konkurenceschopná, nejsou-li její zaměstnanci na svou firmu hrdí a nejsou s ní vnitřně identifikováni. Zrovna tak žádný stát nemůže být plně prosperující, nejsou-li jeho občané hrdí na svou zemi. Je proto naší povinností podporovat všemožné aktivity občanské společnosti, být k ní otevřeni, snažit se v obcích a regionech „vtáhnout občany do veřejné debaty" a prolomit tak bariéru znechucení a lhostejnosti.

Snažme se také ze všech sil, abychom žili ve společnosti, která je ohleduplná. Motivujme k ohleduplnosti jako ke schopnosti vystoupit z vlastního kruhu, empaticky vnímat svoje okolí a poskytovat oporu těm, kteří ji potřebují. Lidé či státy, kteří si nevěří, kteří si nejsou vědomi svých předností a možností, kteří nejsou spokojeni s vlastním životem, nemohou být ohleduplní k potřebám jiných. To dokážou pouze ti sebevědomí. A protože jsou sebevědomí, jsou také přirozeně pokorní.
Zdůrazňuji, že ohleduplnost neznamená rovnostářství. Rovnostářství je naopak neohleduplné, protože vymáhá relativní blahobyt bez vlastního přičinění. Lidé si musejí být rovni ve svých právech a důstojnosti, nemohou si být rovni ve své spotřebě. Ti, co vyžadují společnost rovné spotřeby, nutně musí rezignovat na model společnosti rovných šancí. Položme si otázku, kde je střed nekonečna? Odpověď je prostá - střed nekonečna je v kterémkoliv bodě. Snažme se z tohoto úhlu pohledu o „nekonečnou společnost" - nikdo ať není na jejím okraji. Středem společnosti ať je každý z nás. Svobodný občan, který může bez obav očekávat pomoc ve skutečné nouzi, nemá však existenci založenou na domáhání se majetku a práv druhých.

Předpokladem našeho úspěchu je srozumitelná komunikace našich programových cílů a vizí. Posluchačovu pozornost získáme pouze tehdy, pokud nebudeme šediví a nudní. Je to stejné jako v milostném vztahu. Chcete-li dotyčnou dámu „sbalit", musíte ji umět rozesmát a pobavit. Využijme v naší komunikaci jedinečného fenoménu typicky českého humoru, protože to je humor srozumitelný, laskavý a nad věcí. Nebojme se udělat si občas srandu sami ze sebe a už vůbec se neurážejme, když si tu srandu udělá někdo z nás. Měřme prosperitu nejen v HDP na hlavu, ale i v množství úsměvů. Ať již budeme formulovat naše programové dokumenty, či řešit otázky každodenní praxe, sledujme vždy tyto cíle - bezpečí, ohleduplnost a využijme humor jako prostředek pro porozumění mezi lidmi. Pokud se nám to podaří, budeme nevšední. A budeme-li nevšední, budeme zajímaví a přitažliví.

Nepochybuji o odborné erudici našich expertních skupin a komunikačních schopnostech našich členů a sympatizantů. Chceme-li ale opravdu prosadit změnu, musíme do svého poslání vložit vedle své profesionality také své srdce. A nestydět se za tu emoci, protože nejde o nic menšího, než o naši vlast. TOP 09 je šancí, abychom jako občané mohli být na svoji zemi hrdí. Takový projekt za naše srdce stojí.

Profil Miroslava Kalouska

Miroslav Kalousek

V Praze dne 28. 11. 2009

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme