Karel Schwarzenberg předsedou TOP 09

28. 11. 2009

Delegáti Ustavujícího celostátního sněmu TOP 09 zvolili s mimořádně silným mandátem předsedou strany Karla Schwarzenberga. „To, co dnešní politici dělají, je hazard s vlastí. Sázejí vlast do hry ve vlastní prospěch. Musíme změnit politické povětří v této zemi," popsal českou politickou scénu ve své kandidátské řeči historicky první předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. „Žádné výhody, žádné výsady, žádné funkce vám nemohu nabízet. Jediné, co vám můžu nabídnout, je opravdu tvrdá práce pro Českou republiku," vyzval členy TOP 09 k perné práci.

Prvním místopředsedou TOP 09 se stal Miroslav Kalousek. „Jsem pevně přesvědčen, že stojíme u zrodu stabilní a významné politické síly, která bude s to převádět do společenské praxe své hodnoty, vize a principy na všech úrovních správy, jak v parlamentu, tak v obecních a krajských zastupitelstvech," prohlásil o Ustavujícím celostátním sněmu Miroslav Kalousek. „Ať již budeme formulovat naše programové dokumenty, či řešit otázky každodenní praxe, sledujme vždy tyto cíle - bezpečí, ohleduplnost a využijme humor jako prostředek pro porozumění mezi lidmi. Pokud se nám to podaří, budeme nevšední. A budeme-li nevšední, budeme zajímaví a přitažliví," dodal ve svém kandidátském proslovu.

Místopředsedy TOP 09 byli zvoleni Jaromír Drábek, Pavol Lukša, Ludmila Müllerová a Marek Ženíšek. V předsednictvu TOP 09 dále usednou Jan Husák, Stanislav Motyčka, Jiří Oliva, Vladimír Pavelka a Jiří Špička. Výkonný výbor bude pracovat ve složení: Monika Bakešová, Jiří Blažek, Zdeněk Harapát, Lucie Fryšová, Daniel Korte, Helena Langšádlová, Josef Malý, Vladislava Michalová, Nina Nováková, Petr Orság, Vlasta Parkanová, Jaroslava Schejbalová, Kateřina Šišková a Jan Teufel. Předsedkyní smírčího výboru se stala Lucie Krausová a předsedou revizní komise Pavel Pastyřík. Profily všech zvolených představitelů TOP 09 jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Všechny orgány TOP 09 jsou voleny na dva roky. Více než třetinu nově zvoleného celostátního vedení tvoří ženy.

Usnesení Ustavujícího celostátního sněmu TOP 09:

1. Volby


Celostátní sněm TOP 09:
1.1. Zvolil předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga.
1.2. Zvolil 1. místopředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska.
1.3. Schválil počet dalších místopředsedů TOP 09, a to čtyři.
1.4. Zvolil místopředsedy TOP 09, kterými se stali:
Jaromír Drábek, Marek Ženíšek, Ludmila Müllerová, Pavol Lukša.
1.5. Schválil počet dalších členů předsednictva TOP 09, a to pět.
1.6. Zvolil členy předsednictva TOP 09, kterými jsou:
Jiří Oliva, Jiří Špička, Jan Husák, Vladimír Pavelka, Stanislav Motyčka.

1.7. Zvolil dalších čtrnáct členů výkonného výboru TOP 09: Jan Teufel, Jaroslava Schejbalová, Monika Bakešová, Nina Nováková, Lucie Fryšová, Vladislava Michalová,
Zdeněk Harapát, Jiří Blažek, Petr Orság, Helena Langšádlová, Kateřina Šišková,
Daniel Korte, Josef Malý, Vlasta Parkanová.

1.8. Zvolil revizní komisi TOP 09 a smírčí výbor TOP 09 ve složení:
Revizní komise TOP 09 ve složení předseda, 2 členové a 2 náhradníci:
Předseda: Pavel Pastyřík
Členové: Petra Kadlečková, Marcela Masná
Náhradníci: Petr Neuvirt, Petr Měsíc

Smírčí výbor TOP 09:
Předsedkyně: Lucie Krausová
Členové: Leoš Heger, Pavel Boček
Náhradníci: Radek Mach, Miloš Jirman, Zdeněk Šoral


2. Politická část usnesení

Celostátní sněm TOP 09:
2.1. Děkuje všem sympatizantům, sponzorům a registrovaným příznivcům na Facebooku
za podporu našich idejí a zavazuje volené orgány i aparát strany, aby se sympatizanty
a registrovanými příznivci komunikovali se stejnou otevřeností jako se členy strany TOP 09.
2.2. Zavazuje výkonný výbor TOP 09:
Podílet se koaliční dohodou pouze na takové vládě, která se v programovém prohlášení zaváže k razantnímu a věrohodnému snižování deficitu veřejných rozpočtů.
2.3. Ukládá výkonnému výboru TOP 09:
Neprodleně jmenovat předsedy expertních skupin výkonným výborem TOP 09 a zahájit práce na volebním programu pro volby do PS PČR tak, aby pracovní verze programu byla předložena k vnitrostranické diskusi do poloviny března 2010.
2.4. Ukládá krajským a regionálním organizacím:
Ve spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí zahájit přípravu na komunální volby v roce 2010, zejména pak na ustavení kandidátek ve městech a obcích, a pomoci při přípravě jednotlivých komunálních programů.

3. Organizační část usnesení

Celostátní sněm TOP 09:
3.1. Schválil Zprávu o činnosti přípravného výboru TOP 09.
3.2. Jmenoval hlavním skrutátorem Petra Štědronského.
3.3. Schválil program Celostátního sněmu TOP 09.
3.4. Schválil Jednací řád Celostátního sněmu TOP 09 ve smyslu pozměňovacích návrhů:
Úprava článku 7: Členové volební a návrhové komise nesmějí kandidovat na žádnou stranickou funkci.
Vypouští se slova „a návrhové".
3.5. Schválil volební řád Celostátního sněmu TOP 09 ve smyslu pozměňovacích návrhů:
Úprava článku 7: Při volbě předsedy, členů a náhradníků smírčího výboru se postupuje analogicky jako u volby dle čl. VI s vypuštěním odst. 1, čl. VI tohoto volebního řádu.
Doplňují se slova „s vypuštěním odst. 1, čl. VI tohoto volebního řádu."
3.6. Schválil složení pracovních komisí Celostátního sněmu TOP 09:
volební a mandátová komise:
Členové: Pavel Severa, Vítězslav Padevět, Zdeněk Bezecný, Eva Vorlíčková, Libor Seneta, Michal Valík, Dušan Hluzín.
Vzal na vědomí zvolení předsedy Pavla Severy.
návrové komise:
Členové: Helena Langšádlová, Lubomír Šmíd, Dalibor Jirásek,
Petr Měsíc, Tomáš Stejskal.
Vzal na vědomí zvolení předsedkyně Heleny Langšádlové.
3.7. Dvěma ověřovateli zápisu byli jmenováni: Petr Bláha, Robert Korselt.
3.8. Vzal na vědomí zprávu volební a mandátové komise.
3.9. Schválil Stanovy politické strany TOP 09 ve smyslu pozměňovacích návrhů:
• § 27 Revizní komise, odstavec 2 zní:
Předsedové, členové a náhradníci revizních komisí nesmějí vykonávat na stejné organizační úrovni žádnou další funkci ve straně ani nesmějí být zaměstnanci strany.
Přidávají se slova - „na stejné organizační úrovni."
• § 4 Vznik a evidence členství, odst. 2:
Vyškrtnout bez náhrady a následné odst. 3, 4 a 5 přečíslovat na 2, 3 a 4.
• § 4 Vznik a evidence členství, odstavec 4 zní:
Člen může požádat o přestup do jiné místní (městské) organizace. O tomto přestupu rozhodne místní (městský) výbor organizace, do níž člen přestupuje, a informuje o tom regionální výbor své regionální organizace. Neschválení přestupu musí být odůvodněno. V případě neschválení přestupu může žadatel podat protest k smírčímu výboru, jehož rozhodnutí je konečné.
Slovo „sněm" se nahrazuje slovem „výbor". Dále se vypouštějí slova „se postupuje podle odstavce 2" a přidávají se slova „může žadatel podat protest k smírčímu výboru, jehož rozhodnutí je konečné".


V Praze dne 28. listopadu 2009

Za návrhovou komisi

 

Helena Langšádlová
předsedkyně

 

 

Jan Jakob
tiskové oddělení TOP 09
V Praze dne 28. 11. 2009
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme