Současná vláda není schopna řešit skutečné potřeby občanů. Ministři manažersky selhávají, a tím je ohrožena výstavba dálnic, výběr mýtného a vládne chaos u IT projektů. Vláda neprovádí potřebné reformy ve vzdělávání mladé generace, v sociálních službách, ani ve veřejných rozpočtech. Nejnebezpečnější však je, že zákony, které vláda prosazuje, mají jedno společné – omezují lidskou svobodu.

17. 5. 2016

Stát shromažďuje na občany citlivé osobní údaje a drobným podnikatelům vláda vyhlásila doslova válku. Lidé se musí připravit na to, že budou dokazovat, že něco neprovedli, zpětně jak nabyli svůj majetek, a domovní svoboda je minulostí. Zdá se, že vláda chce, aby se občané báli státu, aby mu sloužili.

Chcete zrušit Seznam nesvobody? Podepište petici! 

Pro TOP 09 je přirozené, že stát má sloužit lidem, nikoli lidé státu. Proto se zavazuje svým voličům, že využije každé příležitosti a všech svých politických sil, aby dosáhla zrušení bodů na tomto Seznamu nesvobody:

1. Kontrolní hlášení DPH

"Dokaž, že podnikáš poctivě!"

Všichni plátci DPH musí měsíčně (či čtvrtletně) předávat Finančnímu úřadu data z každého daňového dokladu, včetně strategických údajů o svém podnikání. Sněmovní tisk 291, zákon schválen ve Sbírce zákonů (360/2014 Sb.)

Návrh TOP 09: Kontrolní hlášení zrušíme. Proti podvodům budeme bojovat pomocí registru nespolehlivých plátců a elektronizace podání DPH. Ty zavedla TOP 09 a jejich pozitivní dopady se začínají projevovat.

2. Elektronická evidence tržeb

"Dej mi všechny svoje účty."

Sbírání citlivých údajů o podnikání, nadměrná finanční zátěž pro podnikatele a zbytečná byrokracie, která nepřinese slibovaný větší výběr daní. Sněmovní tisk 513, zákon schválen ve Sbírce zákonů (112/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Elektronická evidence tržeb je experiment, který zrušíme. Řešením je snížení byrokracie a zjednodušení podmínek pro podnikání. Zavedeme jedno inkasního místo, které sníží administrativní náklady podnikajících občanů i státu a přinese jednoduchý, přehledný a stabilní daňový systém.

3. Zákon o prokazování původu majetku

"Kdes na to vzal? Nevěřím! Zaplať!"

Důkazní břemeno přenesl stát na občana. Stát míří selektivně na nepohodlné občany, v zákoně je princip retroaktivity. Sněmovní tisk 504, zákon schválen ve Sbírce zákonů (321/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Pokud někdo neplatí daně, měl by proti němu zasáhnout finanční úřad. Uzákonit vzájemné udávání mezi občany není cesta.

4. Prolomení domovní svobody kvůli topení

"Ukaž kotel!"

Novela zákona umožní úředníkům kontrolu topeniště přímo v domácnostech. Sněmovní tisk 678, zákon schválen ve Sbírce zákonů (369/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Kvůli kontrole kotlů není potřeba omezovat svobodu. Podle zákona se každý rok dělají revize komínů a v případě podezření může technik provést stěry. Pokud najde v komíně jedovaté látky, má obec důvod zahájit s majitelem správní řízení. To je možné řešení. V jiných případech by se měl kontrolovat kotel jen se souhlasem soudu nebo státního zástupce. Podporujeme topení ekologickými palivy a výměnu starých a při nízkých teplotách spalujících zařízení za moderní. To také pomůže odstranit problém špatného spalování.

5. Prolomení domovní svobody kvůli zbrani

"Ukaž bouchačku!"

Novela zákona umožní policii v případě podezření odebrat vlastníkovi legálně drženou zbraň přímo v jeho domácnosti i bez souhlasu soudu. Sněmovní tisk 677, zákon schválen ve Sbírce zákonů (229/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Je to opatření namířené proti pověřeným držitelům zbraní, které prolamuje právo na nedotknutelnost obydlí garantované Listinou základních práv a svobod. Připouští de facto domovní prohlídku bez příkazu soudu. TOP 09 považuje původní právní úpravu za dostatečnou a toto opatření zruší.

6. Pokuta za urážku úřední osoby

"Nebuď drzej. Zaplať!"

Novela zákona o přestupcích mnohonásobně zvyšuje pokuty za znevážení postavení úřední osoby nebo i za sdělení nepravdivého údaje. Sněmovní tisk 554, zákon schválen ve Sbírce zákonů (251/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Vztah občan – úředník by se neměl změnit ve vztah vrchnost - občan.  Úředník vykonává veřejnou službu a je placen z peněz daňových poplatníků. Vyšší pokuty nezlepší chování občanů na úřadech, ale povedou k tomu, že lidé začnou státní zaměstnance státu i stát vnímat negativně. TOP 09 předložila novelu zákona, která by nová ustanovení zrušila.

7. Omezení prodejní doby

"Je svátek. Zavři krám!"

Stát chce zákazem prodeje o svátcích v některých obchodech rozhodovat o tom, kdy a kam budeme chodit nakupovat. Zákon omezí svobodu podnikatelů i občanů. Sněmovní tisk 275, zákon schválen ve Sbírce zákonů (223/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Tento zákon zrušíme. Omezuje svobodu podnikání i osobní svobodu. Každý – občan i podnikatel, by měl mít možnost se sám rozhodnout, jak bude trávit svůj čas. Jestli chce o svátcích nakupovat, procházet se, podnikat nebo si otevřít obchod. Důstojnost a respekt ke státním svátkům nelze vymáhat zákonem. Tento zákon se navíc dotkne prodejní doby jen některých prodejen.

8. Cenzura internetu

"Vypnu ti tvůj web! Protože můžu."

Úředníci ministerstva financí budou moci sami bez rozhodnutí soudu zablokovat některé webové stránky. Zákon o hazardních hrách znamená omezení svobody internetu. Sněmovní tisk 578, zákon schválen ve Sbírce zákonů (186/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Pokud někdo na internetu porušuje zákon, musí o tak zásadním nařízení, jako je blokování webových stránek, rozhodnout soud. Ten může využít odborné kapacity ministerstva financí.

9. Povinný poslední rok v mateřské škole

"Do školky musíš. Prostě proto!"

Zákon dává rodičům povinnost poslat děti na poslední rok do mateřské školy, jinak jim hrozí sankce. Sněmovní tisk 611, zákon schválen ve Sbírce zákonů (178/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Jen rodič má mít právo rozhodnout, jestli jeho dítě před povinnou školní docházkou bude chodit do mateřské školy. Nařizovat to zákonem přinese jen komplikace pro rodiče. Sociální návyky dětí se mají řešit individuálně, nikoli plošně.

10. Národní registr hrazených zdravotních služeb

"Tvoje nemoce, moje data."

Na každého z nás bude stát už od narození sbírat údaje nejen o čerpání zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, ale zejména detailní údaje o zdravotním stavu, i o těch nejintimnějších skutečnostech. Sněmovní tisk 614, zákon schválen ve Sbírce zákonů (147/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Monstrózní databázi, která obsahuje velmi citlivé informace propojené s pacienty a u které hrozí zneužití dat, je možné nahradit anonymizovanou zdravotnickou statistikou s využitím základních registrů.

11. Nasazování prostorových odposlechů Policií ČR

"Radši mlč. Slyším všechno!"

I bez souhlasu soudu v současné době policie nasazuje prostorové odposlechy. Ty jsou totiž na rozdíl od odposlechů telefonů mnohem méně regulovány.

Návrh TOP 09: Pro prostorové odposlechy by proto mělo platit totéž, co pro jiné odposlechy – jejich nasazení by měl schvalovat soud, a ne jen státní zástupce. Předejde se tak jejich zneužívání.

12. Příprava trestného činu krácení daní

"Zavřu tě už za daňové přiznání!"

Nově zavedené ustanovení dopadne negativně především na poctivé podnikatele. Není jasně vymezeno, co je ještě daňová optimalizace a co příprava krácení daní. Sněmovní tisk 458, zákon schválen ve Sbírce zákonů (163/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Vyjádření finančního úřadu ke specifickému daňovému problému by mělo být závazné pro všechny správce daně. Tímto způsobem se zpřesní, co je legální daňová optimalizace a co je příprava krácení daně.

13. Trestní odpovědnost právnických osob

Novela přináší neodůvodněné rozšíření výčtu trestných činů, kterých se může podnikatel či firma dopustit, například trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, trestný čin pomluvy. Ten může být zneužit k zastrašování vydavatelů nebo ke konkurenčnímu boji. Sněmovní tisk 304, zákon schválen ve Sbírce zákonů (183/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Zavedení nového trestného činu pro právnické osoby v takové podobě může vést k jeho zneužívání v konkurenčním boji.

14. Kontrola veřejnoprávních médií

"Česká státní televize. Český státní rozhlas. Chápeš?"

Novelou zákona získal NKÚ pravomoc kontrolovat veřejnoprávní Českou televizi a rozhlas, přičemž v čele Nejvyššího kontrolního úřadu jsou politiky volené osoby. Sněmovní tisk 610. Vrácen Senátem, poslanci nakonec zamítnut.

15. Centrální registr bankovních účtů              

"Vím, kde máš své peníze."

Všechny bankovní účty budou vedeny v registru, kam bude mít přístup policie a úřady státní správy. Sněmovní tisk 718, zákon schválen ve Sbírce zákonů (300/2016 Sb.)

16. Registr sportovců, klubů a trenérů

"Vím, co děláš po práci."

Každého organizovaného sportovce, včetně dětí, bude stát nově registrovat. Je to zásah do svobody spolků. Sněmovní tisk 590, zákon schválen ve Sbírce zákonů (230/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Obrovský registr, který vede až ke každému individuálnímu sportovci, je zbytečný. Sportovní dotace sice potřebují systém, který je bude vyhodnocovat a zjistí jejich efektivitu. Ale vztah státu a sportovních organizací by měl být založen na důvěře.

17. Novela shromažďovacího zákona

„Jménem zákona, rozejděte se!“

Policie získala pravomoc rozpustit shromáždění a úředník kompetenci svévolně přesunout akci na úplně jiné místo. Sněmovní tisk 510, zákon schválen ve Sbírce zákonů (252/2016 Sb.)

Návrh TOP 09: Předkládáme novelu zákona, která by nově zavedený princip zrušila.  Princip, podle kterého úředník může omezovat shromažďovací právo, je lehce zneužitelný a porušuje naše ústavní práva.

Doposud byl každý z bodů tohoto seznamu diskutován samostatně a nemusela tak být zcela zřejmá jejich společenská nebezpečnost z hlediska ztráty svobody. Každý z bodů ale znamená o několik stupňů teplejší vodu, ve které se společnost pomalu vaří jako žába – může časem ztratit obranné reflexy a nebude schopna vyskočit. TOP 09 učiní vše pro to, aby nedošlo k rozšíření tohoto seznamu, každý další pokus o omezení svobody bude diskutovat společně s tímto seznamem a nasadí všechny síly k postupnému zrušení všech těchto bodů ze Seznamu nesvobody. 

Miroslav Kalousek, předseda TOP 09

Praha 17. května 2016

Přílohy
PDF Příloha - Seznam nesvobody.pdf (439.2 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme