Návrh koaliční smlouvy mezi TOP 09 a ODS v Praze

11. 11. 2010

Smluvní strany:

TOP 09

zastoupená předsedou TOP 09 Praha ..... a předsedou klubu zastupitelů TOP 09 Praha….

a

ODS

zastoupená předsedou ODS Praha ……. a předsedou klubu zastupitelů ODS Praha …….

uzavírají tuto koaliční smlouvu:

Preambule

TOP 09 a Občanská demokratická strana na základě výsledku komunálních voleb v hlavním městě Praze jsou si vědomy své odpovědnosti za další rozvoj metropole a za prohlubování demokratických principů. Vzájemnou blízkostí volebních programů a touto smlouvou vyjadřují společnou vůli spravovat hlavní město Prahu s ohledem na potřeby a zájmy Pražanů po následující čtyřleté období. Svojí prací obě smluvní strany hodlají řešit nejenom aktuální problémy, ale naplňovat i dlouhodobé strategické cíle pro příští desetiletí tak, aby Praha byla kulturní, prosperující metropolí a vzdělanostním centrem země.

Článek I.

Programová východiska

Obě smluvní strany se zavazují, že budou plnit dohodnuté programové cíle a ustanovení této smlouvy uvedená níže.

Obě smluvní strany:

1)      po celé funkční období 2010-2014 budou prosazovat směrem k veřejnosti politiku otevřenosti, maximální informovanosti a spolupráce se všemi politiky demokratických stran, kteří budou svými schopnostmi a důvěryhodností pro Prahu přínosem. Cílem spolupráce je naplnění základních strategických vizí – budování Prahy jako prosperující metropole, města bezpečného a vlídného ke svým občanům i návštěvníkům, čistého města s moderní a řádně spravovanou technickou infrastrukturou, města s vysokým kulturním a vzdělanostním potenciálem.

2)      budou společně prosazovat zvýraznění role Prahy jako hlavního města České republiky a poskytovat zázemí pro všechny kraje a obce republiky, včetně odpovídající komunikace a podpory jejich rozvoje.

3)      se zavazují, že do hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce vnesou v maximálním rozsahu transparentnost. Svojí činností budou přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí v hlavním městě tak, aby se všechny skupiny podnikatelů mohly podílet na harmonickém rozvoji a provozu města.

4)      budou od svých zastupitelů nekompromisně vyžadovat dodržování dohodnutého etického kodexu.

Článek II

Programové prohlášení

Obě strany se zavazují sestavit Radu hl. m. Prahy (dále jen RHMP), která nejpozději do dvou měsíců od svého zvolení předloží Zastupitelstvu hlavního města Prahy (dále jen ZHMP) programové prohlášení Rady, ve kterém budou rozpracována následující programová východiska:

1.            Řízení města

Smluvní strany dohodly:

1.1.        zpracování a naplňování projektu úsporné radnice, který naváže na provedené personální a organizační audity.

1.2.        obsazování významných řídících postů lidmi, u nichž základním kritériem jejich jmenování bude profesní, morální a občanská způsobilost.

2.            Rozvoj města

Smluvní strany dohodly:

2.1.        revizi a změnu přístupu k celoměstsky významným změnám stávajícího územního plánu.

2.2.        přepracování stávajícího konceptu územního plánu, jeho metodiky a celého systému územního rozvoje.

2.3.        vyvinout maximální úsilí k vypracování nového územního plánu hl. m. Prahy nejpozději do konce roku 2014.

3.            Ekonomika města

Smluvní strany dohodly:

3.1.        že při případné změně rozpočtového určení daní vyvinou maximální úsilí a použijí všechny dostupné prostředky k zachování příjmů hlavního města s vědomím jeho významu pro celou Českou republiku a s ohledem na jeho podíl na tvorbě hrubého domácího produktu země.

3.2.        prosazovat ve všech směrech úspornou politiku, která alespoň ve střednědobém horizontu nebude zvyšovat zadlužení metropole.

3.3.        pro případné zapojení cizích finančních zdrojů jejich využití pouze pro jednorázové investice, které město kriticky potřebuje (např. čistírna odpadních vod).

3.4.        že k úpravám cen veřejné dopravy, vodného a stočného, poplatků za odvoz odpadků, stanovení ceny nájemného a ostatních regulovaných cen bude docházet pouze na základě konsensuálního souhlasu obou smluvních stran v Radě.

4.            Hospodaření s majetkem

Smluvní strany dohodly:

4.1.        zavedení úplného veřejného registru majetku města, zachování či navýšení podílů hlavního města ve strategických obchodních společnostech a bez konsensu smluvních stran nepřistoupí k jejich privatizaci.

4.2.        že správu majetkových účastí města budou garantovat v dozorčích radách společností městští zastupitelé ve spolupráci s odborníky dle systému, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

4.3.        zpracování právního a věcného auditu významných smluv městem uzavřených a u nápadně nevýhodných vyvinou maximální úsilí k jejich nápravě.

4.4.        že po vzájemné diskuzi doplní schválenou protikorupční strategii města. Budou maximálně přispívat k jejímu prosazení a naplnění tak, aby byla obnovena zpochybněná důvěryhodnost města (např. nediskriminující zadávací podmínky, otevřená výběrová řízení, dostatečné lhůty pro uchazeče).

5.            Zdravotnictví, sociální oblast a bydlení

Smluvní strany dohodly:

5.1.        vypracování koncepce poskytování sociálních služeb a její koordinace s městskými částmi (např. distribuce léků vybraným skupinám obyvatel).

5.2.        dále rozvíjet a prohlubovat spolupráci s neziskovými organizacemi.

5.3.        podporovat rozvoj Integrovaného záchranného systému (IZS).

5.4.        podporovat výstavbu sociálních bytů.

6.            Bezpečnost

Smluvní strany dohodly:

6.1.        zvýšit součinnost Městské policie a Policie ČR v rámci zákonných podmínek.

6.2.        zefektivnit činnost Městské policie s ohledem na aktuální priority a potřeby obyvatel.

6.3.        snižovat počet heren a kasin na území hl. m. Prahy.

6.4.        zachovat kamerový systém ve stávajícím rozsahu a případně ho rozšířit na místa se zvýšeným výskytem kriminality.

7.            Kultura

Smluvní strany dohodly:

7.1.        zpracování analýzy stávající situace všech kulturních institucí města a návrhu jejich dalšího organizačního řízení a způsobu jejich financování (prioritou je např. bez prodlení vyhodnotit návrh řešení Kongresového centra).

7.2.        navýšení investic do obnovy památek.

7.3.        revitalizaci vybraných veřejných prostranství v Pražské památkové rezervaci (např. Václavské náměstí).

7.4.        že budou usilovat o co nejrychlejší převzetí kontroly nad areálem Výstaviště Praha a připraví jeho kompletní rekonstrukci a dostavbu vyhořelé části.

8.            Školství a sport

Smluvní strany dohodly:

8.1.        podporovat vznik mateřských center.

8.2.        podporu učňovského školství a odborných škol ve spolupráci s hospodářskými komorami.

8.3.        zavedení systému finanční podpory města pro nadané studenty pražských vysokých i středních škol.

8.4.        poskytnout pozemky pro případnou výstavbu vysokoškolského kampusu.

8.5.        podporovat investice do sportovišť.

9. Podnikání

Smluvní strany dohodly:

9.1          snížení byrokratické zátěže omezující podnikání v Praze.

9.2          včasné poskytování komplexní informace o stavu a dostupnosti technických sítí, dopravní obslužnosti a výhledových plánech pro jednotlivé lokality v Praze.

 

10. Životní prostředí

Smluvní strany dohodly:

10.1.         že klíčovou otázkou životního prostředí v metropoli je problematika čistění odpadních vod a eliminace negativních vlivů individuální automobilové dopravy na životní prostředí.

10.2.         rychlé provedení revize projektu nové čističky odpadních vod na Císařském ostrově v Bubenči a vypsání takového výběrového řízení na dodavatele, které umožní nabídnout i levnější alternativní technologie.

10.3.         že ve větší míře než doposud budou věnovat pozornost a podporu strategiím a konkrétním projektům, které povedou ke snížení hlukové zátěže obyvatelstva.

10.4.         že v co největší možné míře budou rozšiřovat plochy izolační a rekreační zeleně.

10.5.         že budou iniciovat projekty, které povedou k ochraně biodiverzity území hlavního města Prahy.

10.6.         prosazení projektů, které povedou ke zvýšení retenční schopnosti v území metropole.

10.7.         na základě zkušeností metropolí vyspělých zemí, že budou prosazovat nasazení ekologických vozidel jak do hromadné dopravy, tak i do individuální automobilové dopravy.

11. Doprava

Smluvní strany dohodly:

11.1.         zajištění dokončení staveb městského okruhu (soubor staveb tunelů Blanka), dle ekonomických možností dokončí a uvedou do provozu do konce roku 2014 úsek trasy A metra mezi stanicemi Dejvická – Motol a dokončí přípravu, veřejnoprávní projednání a zahájí fyzickou výstavbu trasy D pražského metra.

11.2.         zpracování projektu jednotného parkovacího systému v hlavním městě a provedou po etapách jednak úpravu parkovacích režimů ve stávajících zónách placeného stání a postupně rozšíří tento systém do dalších částí města tak, aby nedocházelo k řešení parkovacích problémů v jedné části města na úkor jiné.

11.3.         co možná nejvyšším tempem zvyšovat kapacitu záchytných parkovišť, která budou fungovat v režimu P+R a dále rozšiřovat možnosti K+R a B+R.

11.4.         přípravu a realizaci projektů, které zejména v centru města povedou k posílení kapacity hromadné dopravy na úkor individuální (např. zklidnění Severojižní magistrály).

11.5.         dle ekonomických možností co nejrychleji rozvíjet síť cyklotras a cyklostezek.

11.6.         že budou ve vzájemné koordinaci vyvíjet maximální úsilí směrem ke státu, aby dále probíhala příprava a fyzická realizace dalších částí Pražského okruhu.

11.7.         pokračování v projektové přípravě a veřejnoprávním projednání nerealizovaných staveb Městského okruhu a sběrných radiálních komunikací.

11.8.         že budou podporovat Dopravní podnik a další poskytovatele veřejné hromadné dopravy dostatečnými finančními prostředky při vědomí toho, že hromadná doprava je základní prioritou města.

11.9.         že se budou snažit o větší míru spolupráce a koordinace mezi Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID) a Středočeskou integrovanou dopravou (SID).

11.10.       že vyvinou maximální úsilí, aby byly připravovány a realizovány projekty, které povedou k většímu zatraktivnění železniční dopravy na území hlavního města a jejímu většímu zapojení do systému MHD.

Článek III

Procedurální záležitosti

 

1)      Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude v plném znění veřejná.

2)      Smluvní strany se dohodly, že po celé funkční období budou uplatňovat politiku otevřenosti vůči Pražanům i sdělovacím prostředkům.

3)      Smluvní strany se dohodly, že v maximální možné míře zpřístupní veškeré dokumenty z jednání městské rady, městského zastupitelstva a všech výborů a komisí i nad rámec stávajícího zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

4)      Smluvní strany se dohodly, že zápisy z jednání RHMP budou veřejně přístupné, včetně jmenovitého hlasování jednotlivých členů rady.

5)      Smluvní strany se dohodly, že při personálních otázkách sestavování Rady, obsazení vedení výborů a stálých komisí, obsazení místa ředitele magistrátu, obsazení funkcí ve statutárních orgánech, při řešení základních proporcí rozpočtu, základních otázek sociálních, otázek velkých infrastrukturních projektů, výše regulovaných cen a místních poplatků budou postupovat na základě vzájemné dohody.

6)      Smluvní strany se dohodly, že jednou ročně vyhodnotí průběžné plnění této koaliční smlouvy a programového prohlášení Rady a toto hodnocení bude zveřejněno.

 

Článek IV.

Složení orgánů ZHMP a RHMP

 

primátor:                                                                                                          TOP 09

I. náměstek primátora:                                                                                    ODS

náměstek:                                                                                                        ODS

náměstek:                                                                                                        TOP 09

náměstek:                                                                                                        TOP 09

radní:                                                                                                                ODS

radní:                                                                                                                ODS

radní:                                                                                                                ODS

radní:                                                                                                                TOP 09

radní:                                                                                                                TOP 09

radní:                                                                                                                TOP 09

předseda kontrolního výboru:                                                               nejsilnější opoziční strana

předseda finančního výboru:                                                                  dle portfolií v RHMP

další výbory                                                                                                    dle portfolií v RHMP

 

Smluvní strany se dohodly na proporcionálním obsazení výborů zastupitelstva koalicí a opozicí, za účasti expertů navržených politickými stranami zastoupenými v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Článek V.

Řešení sporů

 

Řešení sporů ohledně předkládaných materiálů na ZHMP

1)      Smluvní strany se zavazují, že případné spory u konkrétních předkládaných bodů jednání ZHMP budou řešit dohodou.

2)      Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost před i v průběhu jednání ZHMP. Zásadní rozhodnutí ZHMP budou přijímána po vzájemné dohodě smluvních stran při respektování jejich volebních programů. V případě závažných politických rozhodnutí se smluvní strany sejdou před konáním ZHMP na společném jednání vedení politických klubů.  Na návrh kterékoliv smluvní strany, podaný do 7 kalendářních dnů před zasedáním ZHMP, bude svoláno k projednávaným bodům konzultační jednání zástupců politických klubů v paritním zastoupení.

3)      Smluvní strany se zavazují v případě předložení materiálu na jednání ZHMP z pléna (tzv. „na stůl“), že jej nebudou bez vzájemného souhlasu podporovat.

4)      Smluvní strany prohlašují společnou vůli dosáhnout na zasedáních ZHMP jednoty hlasování v bodech, které budou prohlášeny předkladatelem za zásadní a které budou schváleny RHMP. V případě, že jedna smluvní strana požádá o odložení projednávání zásadního koncepčního materiálu, bude tento bod jednání odložen na nejbližší zasedání ZHMP.

 

Za závažné politické rozhodnutí se považuje zejména:

-          schvalování rozpočtu,

-          významné investice,

-          prodej a pronájem majetku větší hodnoty,

-          významné změny územního plánu.

 

Smluvní strany se budou před jednáním ZHMP navzájem informovat o míře podpory všech projednávaných bodů.

Řešení sporů ohledně předkládaných materiálů na RHMP

5)      Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost před jednáním RHMP, a to zvláště s ohledem na zásadní koncepční materiály předkládané k projednání RHMP. Na návrh kterékoliv smluvní strany, podaný do 3 pracovních dnů před konáním RHMP, ve věci zásadního, koncepčního rozhodování bude svoláno dohadovací řízení, kterého se zúčastní věcně příslušný člen RHMP a dva zástupci za jednotlivé smluvní strany. Cílem dohadovacího řízení je nalezení věcného konsensu před projednáním vlastního návrhu v RHMP. V případě, že jeden ze smluvních partnerů požádá o odložení projednávání zásadního koncepčního materiálu, bude tento bod jednání odložen na nejbližší následující zasedání RHMP.

6)      Smluvní strany se zavazují v případě předložení materiálu na jednání RHMP tzv. „na stůl“, že jej nebudou bez vzájemného souhlasu podporovat.

7)      Pokud nedojde k dohodě na úrovni RHMP a následně mezi vedením zastupitelských klubů smluvních stran, neprodleně dojde ke svolání dohadovací skupiny, do které každá smluvní strana deleguje tři zástupce. Cílem smírčího řízení je dospět k řešení sporného problému při zachování platnosti koaliční smlouvy.

Řešení sporů ohledně koaliční smlouvy

8)      Dospěje-li jeden z koaličních partnerů k názoru, že některé ze smluvních ustanovení není podstatným způsobem plněno a že existují důvody pro vypovězení koaliční smlouvy, požádá o svolání smírčího řízení, které se uskuteční do 10 kalendářních dnů. Na smírčí řízení každý z koaličních partnerů deleguje tři zplnomocněné zástupce.

9)      V případě nedohody se uskuteční schůzka pražských předsedů smluvních stran, kteří se pokusí sjednat dohodu.

10)   Pokud ke smíru nedojde, je dotčená smluvní strana oprávněna koaliční smlouvu písemně vypovědět.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 

1)      Smluvní strany se zavazují nést i před veřejností plnou spoluodpovědnost za všechna společná rozhodnutí.

2)      Všechny části této smlouvy jsou pro smluvní strany závazné. Smluvní strany se zavazují po dobu platnosti této smlouvy plně podporovat přijaté programové prohlášení RHMP, které bude vypracováno na základě této smlouvy.

3)      Výpovědní lhůta této smlouvy dle čl. V., bod (10) je jeden měsíc ode dne doručení druhé smluvní straně.

4)      Tuto koaliční smlouvu lze písemně změnit či doplnit po souhlasu obou smluvních stran.

5)      Smluvní strany na důkaz úplné podpory této smlouvy připojují podpisy všech zastupitelů obou smluvních stran, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

6)      Tato smlouva nabývá platnosti schválením oběma kluby.

 

Příloha č. 1 – výkon vlastnických práv

Příloha č. 2 – podpisy všech účastníků koaliční smlouvy

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme