Polčák: Pohled ze sněmovny

Komentář poslance Stanislava Polčáka

26. 4. 2011

Na úrovni Parlamentu ČR máme v současném období v našem Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj určité hluché období, protože čekáme na předložení novelizací, které se budou týkat územní samosprávy.

Připravované zákony Jedná se především o zákon o zadávání veřejných zakázek, který je zásadní a vedle toho budeme v návaznosti na novelizaci občanského zákoníku (změny v oblasti nájemného) projednávat technickou novelu zákona o regionálním rozvoji. Zabývali jsme se situací České pošty a náš podvýbor pro územní rozvoj a financování veřejné správy vyslovil nesouhlas s připravenou koncepcí a její realizace byla nakonec zastavena.

V současné době probíhá příprava zákonů, které se velmi intenzivně budou dotýkat samosprávy – jde o změny zákona o obcích, zákona o přístupu k informacím a volební kodex, který se dotkne i komunálních voleb a přímé volby starostů.

Legislativní podobu dostávají i opatření, přijatá vládou v rámci boje proti korupci, která se dotknou také samosprávných orgánů. Týká se to například prodloužení doby (15dnů), která je určena k zveřejnění záměru na prodej, darování a pronájem obecního majetku, s výjimkou pronájmu bytů. Dále je to úkol zveřejnit tyto záměry na centrální adrese, což by byla nová povinnost samosprávy. Tam bude výbor usilovat o určení limitu výše majetku, aby nebyly obce zatěžovány administrativou při provádění drobných majetkových operací. Změna zákona o přístupu k informacím má posílit práva opozičních zastupitelů a jejich přístup k informacím, který byl často omezován s odvoláním na porušení obchodního tajemství či únik osobních údajů. Povinnost dodržovat zákon o ochraně dat by s předáním dokumentů přecházela na příjemce informací. Tyto změny připravuje do legislativní podoby Ministerstvo vnitra, které je konzultuje s organizacemi zastupující samosprávu, s neziskovými organizacemi apod.

Evropské fondy. I když se to bezprostředně netýká našeho výboru,chtěl bych informovat o poznatcích, které plynou z činnosti parlamentní konzultační skupiny při Ministerstvu pro místní rozvoj, která se zabývá strategicky významnou přípravou čerpání prostředků z fondů Evropské unie v nastávajícím programovém období.

 

Především je zřejmé, že i nastávajícím období bude Středočeský kraj moci čerpat zdroje,protože statisticky nepřekročí hranici 75% průměru HDP v Evropské unii. Velká debata se vede o efektivitě při čerpání prostředků, která směřuje k nutnosti vzniku jednotného formuláře pro všechny typy programů. Ten žadatelům zjednoduší celý administrativní proces, související s čerpáním evropských zdrojů. Odstraní se rovněž odlišný právní režim, který existuje pro čerpání kohezních fondů a zemědělského fondu – to se projevilo například při rozdílném započítávání DPH do nákladových položek.

Zásadní diskuze se týká celkového dělení evropských zdrojů. Očekává se, že celkový objem zdrojů se nezmění a zůstanou zachovány i prostředky pro společnou zemědělskou politiku,přestože sílí tlak na omezení její podpory. Pozitivní je,že zemědělci v ČR již budou moci po přechodném období využívat všech výhod stejně jako ve státech zakládajících členů EU. V rámci kohezní politiky vzniká nově koncept makrostrategických záměrů, v jehož rámci se předpokládá podpora tří až pěti celoevropských prioritních směrů (ekologie,energetika, doprava, konkurenceschopnost aj.), který by mohl výrazně omezit stávající zdroje.

Česká republika je v srdci Evropy a strategické programy by se nám tudíž neměly vyhýbat. Bude tedy záležet jen na nás, zda dokážeme najít a nabídnout projekty, které pomohou Evropě zvýšit konkurenceschopnost v celosvětovém globálním trhu a zároveň budou přínosem pro ČR. V rámci dopravní makrostrategie by takovým projektem, hrazeným z evropských peněz, mohl být například průplav Dunaj – Odra. Tomuto záměru by mohla napomoci spolupráce s Maďarskem (současné předsednictví EU), které má svůj koncept rozvoje Podunajské oblasti, i s Polskem (nastávající předsednictví EU), které zase rozvíjí svůj projekt Baltické oblasti.

Zásadní rozhodnutí o budoucí politice rozvoje Evropy musí padnout v roce 2012. Je tedy na České republice, zda v průběhu letošního, klíčového roku, dokáže najít a nabídnout projekty,které svým významem budou přínosem pro Evropu i pro Českou republiku.

V současné době před námi stojí velká příležitost získat v rámci Evropy značné prostředky, které by založily nejenom perspektivní sféry pro naši ekonomiku, ale vytvořily by zároveň ohromné synergické efekty (zaměstnanost, tvorba krajiny, cestovní ruch apod.). Odpovědné resorty by se uvedenými náměty měly urychleně zabývat.

 

Stanislav Polčák, poslanec

Obec a finance, 26. 4. 2011, str. 9

Štítky
Osobnosti: Stanislav Polčák
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme