Město Poděbrady se snaží plnit svůj volební program v čele se starostou Ladislavem Langrem a místostarostou Ivanem Uhlířem - člen TOP 09

Průběžná zpráva z poděbradské radnice s datem 1. července 2011

1. 7. 2011

Máme za sebou půl roku na poděbradské radnici, to je zatím jen jedna osmina volbami pro nás vyměřeného času. Nabízíme vám proto k posouzení průběžný účet, který si vystavujeme vlastní prací. Bilanci jsme rozdělili do dvou částí. Na jedné straně je koaliční program, ke kterému jsme se přihlásili, a na straně druhé jsou věci, které přišly samy od sebe, ale které nemůžeme nechat stát jen proto, že se nevešly do koaličního programu. Samozřejmě předložený výčet zdaleka není úplný.

Nejprve tedy stručná reakce na 34 bodů koaličního programu. Když si náš koaliční program vezmete k ruce, budete mít možnost porovnání slibů a postupnou realizaci skutků.

 1. Čistota a pořádek města. Pořídili jsme tři nové stroje v technických službách, technické služby nabírají nové zaměstnance, pracuje zde parta romských pracovnic na chodnících, jsme mnohem náročnější na dodavatelské služby od smluvních partnerů při údržbě veřejné zeleně. Vydáváme víc peněz, ale stále ještě nejsme spokojeni.
 2. Chodníky - opravili jsme a také i vybudovali několik větších částí chodníků ve Velkém Zboží a na Žižkově, k tomu řadu drobných akutních oprav. Ve stádiu přípravy projektové dokumentace jsou chodníky v ulicích Za Nádražím, Moučná, Žižkova, Jižní, Kunštátská, Poděbradská, Koutecká, Na Hrázi U Bažantnice. Stále se nám nedaří postavit vlastní partu dlaždičů v technických službách. Nejsou lidi.
 3. Vstřícnost zaměstnanců města – jediná cesta je vlastní příklad, proto se vedení města snaží korektně a vstřícně vyslyšet každý názor a reagovat na všechny připomínky.
 4. Změnili jsme naši organizaci KIC s.r.o na příspěvkovou organizaci Městské kulturní centrum, čímž se účetně zjednoduší a zvýhodní organizace kulturních aktivit ve městě.
 5. Forenzní audit Městské realitní a.s. je zadán a čekáme na výsledky.
 6. Postupně se objevuje více policistů v ulicích změnou systému práce. Zvyšujeme náročnost na dodržování pořádku. Současně si uvědomujeme, že je to proces dlouhodobý. Výrazně by mělo k tomu napomoci přestěhování městské policie do domu na Náměstí 5. Května, aby strážníci byli víc na očích a blíž problémovému centrálnímu parku.
 7. Osobní odpovědnost za správu města – jednotliví radní převzali osobní odpovědnost za jednotlivé úseky správy města
 8. Výběrová řízení – přijali jsme nové zásady pro transparentní zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek
 9. Odstranění anonymity – každá smlouva obsahuje doložku umožňující smlouvu zveřejnit na webových stránkách města, rozšířili jsme podklady pro veřejnost při jednání zastupitelstva.
 10. Obměnili jsme Směrnice o stížnostech a peticích, směrnice o finanční kontrole, organizační řád, jednací řády, směrnice o komunikaci s médii, prověřili jsme majetek města a způsob s jeho nakládáním.
 11. Kanalizace a vodovod v okrajových částech - probíhá soud a připravujeme další žalobu na dodavatele stavby, který odmítá odstranit více než 650 zjištěných závad, které jsou doloženy autorizovanými kamerovými zkouškami a zkouškami vodotěsnosti.
 12. Před podáním je reklamace řady závažných nedostatků v horní části parku, kterou prováděla firma Limistav, na podzim připravujeme na základě požadavků veřejnosti vyzvednutí pomníku TGM na podstavec a návrat busty Antonína Dvořáka do parku,
 13. Sport a kultura – sjednotili jsme směrem dolů nájemné všem neziskovým organizacím na základě spravedlivého klíče, posílili rozpočet města na oblast podpory kultury a sportu a je připraven ke schválení nový systém dotační politiky města, který je podstatně jednodušší než stávající byrokratický elaborát.
 14. Nedaří se nám zatím nalézt opravdu účinný způsob jak postupovat proti vlastníkům nemovitostí, (budov a pozemků), které hyzdí město.
 15. Pokračujeme ve zpracovávání územního plánu, přičemž se snažíme respektovat zájmy obyvatel města (zahrádkáři, kultura, sport).
 16. Nadjezd Žižkov – připravili jsme veškeré dokumenty k realizaci nadjezdu, nyní probíhají intenzivní jednání o uvolnění částky. Rozhodnuto bude na podzim.
 17. Proběhly už tři obchůzky na Žižkově, ve Velkém Zboží a v Kluku. Ve středu 3. srpna je připravena další obchůzka a setkání s občany v Polabci a Přední Lhotě. Na konec září plánujeme celoměstské setkání s občany v divadle.
 18. Omezení hluku – došlo k úspěšné dohodě s leteckou základnou v Čáslavi o omezení taktických letů nad Poděbrady, připravujeme jednání se železnicí o problematice hluku na dráze.
 19. Hospodárnost rozpracovaných projektů bývalého vedení – posoudili jsme projekty a většinu z nich akceptovali. Odmítli jsme však parkoviště pro 180 vozidel a 12 autobusů na žižkovské straně nádraží a rekonstrukci jen poloviny kolonády za 55 milionů. V obou případech jsme zvolili alternativní a zejména levnější řešení.
 20. Údržba zeleně – bráníme plošnému kácení a svádíme boj o každý strom. Podařilo se například zabránit pokácení 5 javorů a jírovce na Riegrově náměstí. Na druhé straně tlačíme na odbor životního prostředí, aby mnohem důsledněji prováděl prořezy a údržbu vzrostlých stromů, které mohou představovat potenciální nebezpečí. O každém větším zásahu do zeleně diskutujeme s komisí pro životní prostředí.
 21. Dohodli jsme s Povodím Labe zpřístupnění ostrova na Labi pro veřejnost, rekultivace Čábelny je postupně prováděná v rámci nové výsadby, na Čábelně byl instalován nový altán a navezen písek na pláž. Problematika sadů SKN a vodárny, stejně jako Obory je komplikovanější téma, které je zatím mimo finanční možnosti. Ubránili jsme zhruba 100 stromů před pokácením v prostoru Havířského kostelíka. Rekonstrukci této části města zahájíme na podzim. Připravujeme rekonstrukci části Bažantnice a její pročištění.
 22. Od 1. července převzalo město provozování Jezera, budeme se snažit je vyčistit a zajistit pro přípravu na rok 2012, aby se stalo příjemným prostředím pro rekreaci a sport, včetně výstavby nohejbalového a beachvolejbalového hřiště. Dluhy předchozího nájemce budeme nekompromisně vymáhat, Probíhají jednání o vyjmutí Jezera 1 z dobývacího prostoru.
 23. Připravujeme projektovou dokumentaci na vybudování výtahu na radnici.
 24. Záložna - nabídli jsme odkoupení Záložny, náš zájem stále trvá a zdaleka se nedomníváme, že Záložna je pro město ztracená. Vrátili jsme původní vzhled květinovým hodinám.
 25. Parkovací systém – připravujeme nezbytné kroky pro parkovací systém, který by měl být spuštěn na jaře roku 2012 včetně rezidenčního parkování, parkovacích automatů, odstavných a záchytných parkovišť, ale také nových parkovacích ploch. Je vypsáno výběrové řízení na realizaci informačního systému ve městě.
 26. Spolupráce s podnikateli – pravidelně komunikujeme s velkými podnikateli ve městě ve snaze hledat společná témata pro rozvoj města.
 27. Navázali jsme užší spolupráci se všemi  lázeňskými organizacemi ve městě, což se projevilo při společném zahájení lázeňské sezóny, ale také v lepší komunikaci s lázeňskými partnery.
 28. Od dubna se každý pátek konají v Poděbradech slibované farmářské trhy
 29. Byla uzavřena dohoda s Českou poštou o zřízení druhé pošty na Žižkově s pravděpodobným datem otevření 1. září, před podpisem je nákup pozemků ČD v centru města.
 30. Vycházíme vstříc seniorským organizacím finanční podporou i přímou komunikací, jednáme se Středočeským krajem o rekonstrukci bývalého hotelu Paříž na sociální zařízení.
 31. Byl připraven systém turistických pamětních a informačních tabulí, z nichž první jsou již instalovány, byl odhalen památník v místě bývalé synagogy, 16. července odhalujeme pomník letecké havárii z roku 1945 na okraji Poděbrad, byl zřízen obecní bubeník, který je turistickou atrakcí, otevřeli jsme nový pramen minerální vody pod názvem Svatojánský, proběhlo odhalení pomníku Jana Nepomuckého, pro veřejnost byla otevřena Zvonička u Havířského kostelíku
 32. Spolupráce s Univerzitou Karlovou – v tomto ohledu zatím nedošlo k výraznějšímu posunu proti předcházejícím letům (zámecká zahrada, druhý zámecký příkop, městská galerie)
 33. Ucházíme se o dotační titul na rekonstrukci knihovny a zateplení ZŠ TGM na Žižkově, MŠ na Žižkově, technických služeb a Pentagonu, MŠ Palachova a ZŠ Na Valech vč. kompletní rekonstrukce tělocvičny, odsouhlasili jsme podporu dotačnímu titulu na realizaci umělého trávníku pro fotbalové hřiště TJ Bohemia
 34. Nechali jsme zpracovat studii přemostění Labe lávkou ze směru z Polabce do ulice Na Vinici, realizace je však podmíněná nalezením vhodného dotačního titulu.

Tím výčet naší práce zdaleka nekončí. Níže si přečtěte to nejpodstatnější, čím dál se koalice na radnici zabývá. Zdaleka to není úplný výčet, ale to také není smyslem. Chceme vás poctivě seznámit s těmi klíčovými úkoly, se kterými se nějak průběžně potýkáme, ať už s úspěchem, nebo s problémy.

 1. Parkoviště u Růžového slona jsme poprvé v historii nechali celé vyasfaltovat. Dosud nikomu nevadila prašná pahorkatina v centru města.
 2. Postupně obměňujeme veřejné osvětlené ve městě. Je to nejen důvod estetický, kdy mizí třicet a více let staré a poškozené lampy, ale zejména je to téma ekonomické, protože kompletní obměna přinese úsporu kolem tří milionů korun ročně.
 3. V roce 2007 dostali skláři z krachujících skláren 16.000 Kč bezúročnou půjčku. Většina řádně svůj dluh srovnala. Na šestici nezodpovědných jsme podali žalobu.
 4. Podařilo se nám vyjednat opravu železničních zastávek ve Velkém Zboží, které dlouhá léta dělaly pořádnou ostudu při příjezdu do Poděbrad.
 5. Podařilo se nám přesvědčit vedení Českých drah, že ještě letos zahájí rekonstrukci nádražní budovy v ceně cca 45 milionů korun.
 6. Poděbradské noviny opět přejdou od září na čtrnáctidenní periodicitu. Na rozdíl od předcházejícího vedení si myslíme, že je ve městě o čem psát.
 7. Zadali jsme opravu ušmudlané a poničené sochy Jana Evangelisty Purkyně, ale před tím jsme ji museli získat do vlastnictví od lázní, které neměly potřebu sochu opravovat.
 8. Změnili jsme rozhodnutí předchozího vedení zrušit autobusovou zastávku na Riegrově náměstí s tím, že na výstavbu nové zastávky, které navíc měly padnout za oběť vzrostlé stromy, nebyly v rozpočtu peníze. Zastávka je zpátky.
 9. O prázdninách proběhne úprava prostoru před školou Na Valech, kam nemohou pořádně zastavit rodiče s dětmi, kde mají problém zajet popeláři. O přestavbě nikdo z bývalého vedení nekomunikoval s ředitelem školy.
 10. Do základní školy Na Valech město z důvodu vize, že bude sloužit vysoké škole, dvacet let neinvestovalo a škola podle toho dnes také vypadá. V první fázi opravíme tělocvičnu, aby zde děti nemusely cvičit v kulichu a nehrozil úraz na rozpadajících se parketách. Následně přijde na řadu zateplení školy.
 11. Zabránili jsme zbytečně brutálnímu kácení stromů, které měly provázet výstavbu cyklostezky do Pátku.
 12. Koncem dubna jsme se dozvěděli, že v Poděbradech se nedostává místo v maleské škole pro více než 70 dětí. To není problém, který bychom zanedbali během půl roku naší správy města. Operativně proto nyní přestavujeme volné třídy ve družině v ZŠ Na Valech, abychom nejpozději v říjnu tam mohli umístit co nejvíce dětí. Výstavba školky v Polabci se zdržuje. Své brány školka otevře pravděpodobně až na jaře roku 2012.
 13. Protože počet dětí nemá klesající tendenci, zabýváme se projektem na rozšíření mateřské školky ve Studentské ulici o jednu zcela novou třídu, snad to do září 2012 stihneme.
 14. Odsouhlasili jsme bezúplatný převod nezastavěné části poděbradského hřbitova o rozměru asi 300 metrů čtverečních, které bylo původně židovským hřbitovem, zpět židovské obci. Hřbitov byl židovské obci zabaven za druhé světové války a přes opakované žádosti dosud žádné vedení nikdy nenašlo dobrou vůli odčinit tuto křivdu.
 15. Během podzimu konečně opravíme rozvrtanou silnici v západní části Náměstí TGM.
 16. Odsouhlasili jsme finanční podporu žádosti fotbalového klubu Bohemia, který chce vybudovat umělý fotbalový trávník na místě současného škvárového.
 17. Opravili jsme ulici U Mlékárny, hledáme řešení opravy ulice Heřmánkové v Kluku. Tady v první fázi bude do konce prázdnin konečně stát chodník.
 18. Během prázdnin připravujeme do centrálního parku otevření nové turistické atrakce, která bude zejména zaměřená na rodiče s dětmi.
 19. Připravujeme nové parkovací plochy na přeplněném Žižkově (v ulici Jeronýmova a za panelovými domy v Kunštátské a Budovcově ulici).
 20. Připravujeme od nového roku přesunutí středečních trhů v Lázeňské ulici na jiné místo.
 21. Do konce prázdnin zmizí deponie zeminy ve Velkém Zboží ve Sluneční ulici a lidé se zbaví obtížného prachu.
 22. Do konce roku bude dokončena rekonstrukce hřiště ZŠ TGM. Tuto rekonstrukci budeme pozorně sledovat, aby se neopakoval přístup bývalého vedení s hřištěm Na Valech. Nikdo zde nepočítal, že antukové volejbalové kurty potřebují mít zavlažování, že hřiště potřebuje osvětlení, že doskočiště skoku do dálky nemůže být v těsném sousedství betonového plotu a že plevel, který roste v hlíně v rozích, bude zdrojem trvalých nečistot na umělé ploše.
 23. Chystali jsme se provést postupné kroky, které by technicky a hygienicky zabezpečily provoz zimního stadionu, ale aktuálně nás zaskočil statický posudek, který konstatoval vážný havarijní stav s potenciální ekologickou havárií. V nejbližších dnech čekáme havarijní výměr stadionu, do kterého dvacet pět let nikdo neinvestoval, ostatně jako do většiny sportovních zařízení ve městě.
 24. Během prázdnin proběhne stěhování stavebného úřadu do budovy Pentagonu. Sestěhováním klíčových odborů na jedno místo odpadne pobíhání občanů z jedné budovy do druhé. Navíc do přízemí Pentagonu se stěhuje odbor dopravy a nabídne tak větší komfort občanům.
 25. Další dar z minula je problém s čističkou odpadních vod, která musí projít intenzifikací, aby splňovala normy Evropské unie. Dotační titul, z nějž bylo možné žádat o finanční prostředky, byl uzavřen 8 týdnů po našem nástupu na radnici a nikdo z úředníků neměl zadání od bývalého vedení žádost připravit. Taková žádost o 100 milionů se však rychle nevyřídí. V září budeme hledat cestu k opravě prostřednictvím dlouhodobého pronájmu.
 26. V těchto dnech začínají opravy altánů Poděbradky na Riegrově náměstí a na Žižkově. Je s podivem, že nikomu po léta chátrající neutěšený stav nevadil, ač je Poděbradka erbovní záležitostí našeho města.
 27. Rozjíždíme akci zateplení mateřské školky v ulici Karla Čapka
 28. Je dokončena studie uspořádání přednádražního prostoru, který řeší nově autobusový terminál a navýší počet parkovacích míst v prostoru před nádražím. Na celý projekt chceme žádat dotační peníze z regionálních operačních programů.
 29. Nemůže zatím nalézt prostor pro WC v centrálním parku, protože památkáři zde brání jakékoliv stavbičce, byť je velmi potřebná. Jednáme s lázněmi o  možnosti odkoupení části dvorku za restauraci Swiss, kde je jediné památkáři přijatelné místo.
 30. V druhé polovině roku chceme zahájit výstavbu kanalizace v ulicích Šantlova, Chládkova a Hlaváčova. Připravujeme projektovou dokumentaci na kanalizaci ulice Na Zámostí.
 31. V druhé polovině roku proběhne rekonstrukce ulice Boučkova, včetně dokončení dosud neexistujícího osvětlení až k železničnímu přejezdu.
 32. Přesuneme vyhrazená parkoviště a sběr tříděného odpadu z Náměstí 5. Května za budovy, kde bude nové sídlo městské policie a vytvoříme nová parkovací místa za ta, o které automobilisty připravila cyklostezka.

Tolik tedy stručná bilance naší práce na radnici. Neděláme si patent na rozum, ale snažíme se pracovat ve prospěch města.