× Pojďte do toho s námi.

Celá pravda

29. 5. 2014

Na téma čerpání dotací do našeho města bylo řečeno téměř vše a všímavý člověk si sám udělá obrázek o rozvoji města za dotační (i nedotační) peníze v tomto volebním období.

 Navíc čtenář PN už musí být unavený účelovým zviditelňováním těch či oněch osob, které byly zvoleny do městského zastupitelstva. Osobně zastávám názor, že každý člověk, který chce pro Poděbrady v zastupitelstvu pracovat, je hoden úcty. Ale měl by také něco umět a městu odevzdat. Zvolení by měli svou úlohu brát s pokorou a v danou chvíli dát své nejlepší schop­nosti pro zvelebování našeho města, ať skončí v koalici či opozici. To uvádím proto, že vlastní ego zastupitele by mělo být potlačeno, jak správně kolega Michl naznačuje.

A tady vidím onoho zakopaného psa – rozpor mezi myšlenkou a skutečnos­tí. Aby se z polopravd pana Michla stala celá pravda, je nutno dodat, že v roce 2013 město započalo s výstavbou nového zimního stadionu a rekon­strukcí tělocvičen ZŠ Václava Havla. Obě akce v hodnotě cca 60 milionů Kč, na které prostě dotační tituly z ROP vypsány nebyly a město je potřebuje více než například dotované cyklo­stezky. Přesto jsme podali i dvě žádosti na ministerstvo školství o dotaci na podporu sportu, vybrány však nebyly.

V kontrastu s kritikou na čerpání dotací do města pak vyvolá údiv informace, že podle očitých svědků na poslední oblastní radě ODS se kolega Michl rozpálil do běla, když vyšla najevo informace o tom, že město Poděbrady získalo vysokou dotaci z ministerstva zemědělství na rekonstrukci městské ČOV.

Do PN píše jako odborník na kana­lizaci, na dotace i na realitní činnost a kritizuje takřka vše, co bylo v uply­nulých letech vykonáno, o čemž svědčí jeho předchozí mediální výstupy.

V kritice prodeje městského majetku jde opět o polopravdu. Jde totiž převáž­ně o prodej městských bytů lidem, co v nich bydlí, na něž byla vytvořena pravidla již za minulého vedení města, a my jsme jen tento proces urychlili a dokončili za předem pevně stano­vených pravidel. Naopak prodej části domu č. p. 622 v ulici Na Valech, kde se v minulosti za zvláštních okolností stal spolumajitelem zmíněného jinak městského domu a o který s ním dnes město vede soudní spor, panu zastu­piteli nevadí.

Na závěr mi dovolte, abych Poděbradům popřál, aby už konečně došlo k naplnění předvolebních slibů o společné práci všech zastupitelů pro město. A pokud se po nadcházejících komunálních volbách dostane do vedení města kdokoliv, slibuji, že pokud mě o to požádá, budu nápomocen při zvelebování Poděbrad a nikoliv jen neobjektivním kritikem.

Ivan Uhlíř, 1. místostarosta Poděbrad

Poběbraské noviny - 29. 5. 2014 - str. 2

LeTOPisy TOP 09 Nymbursko

Letopis Nymburk podzim 2016

LeTOPisy TOP 09 Středočeského kraje

Letopis podzim 2016

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme