Volební program TOP 09 s podporou starostů

Liberálně ekologické strany a nezávislých pro krajské volby 2016

10. 8. 2016

Chod světa dospěl do stádia nové podoby, o které zatím nejsme schopni říci, jaká bude. Dlouhodobě však neexistují pro nás i naše děti jiná realistická východiska, než je vzdělanost, rozšiřování znalostí a jejich využití. Vyspělá společnost bude vyžadovat velkou míru individuální odpovědnosti vědců, techniků, podnikatelů a samozřejmě i politiků. Na výzvy současnosti
a budoucnosti, jakými jsou xenofobie, bída, ničení životního prostředí, klimatické změny, nebo nejrůznější výstřelky a přehmaty společnosti a jedinců, musíme odpovídat mobilizací lidských schopností. K řešení problémů nás může přiblížit jen poučený rozum, který dokáže vytvářet stabilní a odolnou společnost. Ve své politice se opíráme o střední třídu, která je pro nás rozhodujícím tvůrcem duchovních a materiálních hodnot, naší nadějí pro současnost i budoucnost.

 

V globálním kontextu nejsme velkou zemí. Chceme-li zaujímat důstojné místo mezi národy,  radovat se z ekonomické prosperity a podílet se na vědeckém pokroku lidstva, je přímo nezbytné zajistit si vnější bezpečnost pomocí jediného garanta, kterým je NATO. Naše tradice, práce našich předků, kultura a vše, čeho náš národ dosáhl ve své historii, jsou cenné a zavazující. Nehledejme oporu v zemích a národech, které nejsou schopné zajistit důstojný život na úrovni vyspělých demokracií.  
Svoboda a demokracie není zbytečností, ale nutností! A není zadarmo!

 

Naše politika bude i nadále neústupná v základních humanistických zásadách a zároveň účinná při řešení drobných i velkých výzev. Naše odpovědnost, kvalifikovanost a profesionální vzdělanost
je podložena silou rozumu.

  


ZDRAVOTNICTVÍ

 1. Bezodkladné řešení špatné personální situace zdravotnických zařízení

Budeme úzce spolupracovat se školami, které vychovávají lékaře a zdravotní sestry v regionu. Podpoříme vzdělávání a ochotu pracovat ve zdravotnictví formou grantů na stipendia v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. Přehodnotíme mzdovou politiku ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem. Společně s místními samosprávami zahájíme motivační programy pro praktické lékaře, pro dospělé a pro děti v místech, kde nelze zajistit primární péči. Tam, kde se nepodaří zajistit primární péči jinak, zvážíme provoz ordinací primární péče Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje.

 1. 2.    Vyřešení nevyhovujícího technicko-provozního stavu zdravotnických zařízení

Dovedeme k realizaci rekonstrukci Oblastní nemocnice Náchod. Průběžně a včas budeme investovat do rozvoje ostatních zdravotnických zařízení v majetku kraje.     

 1. 3.    Změna systému práce v nemocnicích

Zavedeme nový typ oddělení do nemocnic, a to tzv. EMERGENCY. Nová oddělení vyřeší více stavů ambulantně bez nutnosti hospitalizace. V krátké době se postarají o akutní pacienty. Vznikem nových oddělení se odlehčí nápor na oborově specializované ambulance a oddělení nemocnic, které budou řešit jen stavy jim náležející. Se změnou organizace dojde k možnosti redukovat přesčasovou práci, a tím i zbytečné zatížení zdravotnických pracovníků.    

 1. 4.    Podpora péče v domácím prostředí

Nemocnice existují proto, že někdy nelze léčit jinak než, hospitalizací. Budeme podporovat péči zejména o dlouhodobě a terminálně nemocné v domácím prostředí (terénní zdravotní služby). 

 1. Aktivní zveřejňování informací z hospodaření krajských nemocnic

Budeme aktivně informovat o hospodaření, o investičních projektech a financování zdravotnických zařízení v majetku kraje.

 1. 6.    Informační systém – portál krajského zdravotnictví

Vybudujeme veřejný systém, který občanům poskytne potřebné informace o zdravotnictví v celém kraji.


SOCIÁLNÍ PÉČE

Změny v sociální oblasti nelze činit revolučním způsobem, ale citlivě a kontinuálně.

 1. 1.    Podpora domácí péče a odlehčovacích služeb

Domácí péče vychází ze všech péčí ekonomicky nejpříznivěji. Zároveň musí však být zachována páteřní síť „ústavní péče“, tj. domácí ošetřovatelky, mobilní hospicová péče, denní stacionáře pro děti, tělesně postižené a seniory.

 1. 2.    Koordinace hraniční oblasti sociální péče s dalšími oblastmi

Hlavní je koordinace s oblastí podnikání, školství a s oblastí zdravotní. Budeme podporovat programy vzdělávání pro zdravotně postižené děti a dospělé s návazností na reálnou práci.

 1. 3.    Podpora individuální péče pro potřeby ohrožených dětí

V oblasti péče o děti budeme podporovat systém tak, aby bylo možno v rámci kraje zajistit potřebnou péči podle individuálních potřeb ohrožených dětí. Speciální podporu si určitě zaslouží dlouhodobá pěstounská péče.

 1. 4.    Integrace postižených dětí do všech stupňů vzdělávací soustavy

Budeme podporovat integraci do vzdělávání dle schopnosti dětí, vždy však s ohledem na potřeby dítěte a jeho intelektuální schopnosti a s ohledem na respektování práv ostatních. Inkluze nesmí být ideologická, ale praktická.

 

Ekonomická aktivita

Nejlepším sociálním zajištěním občana je jeho ekonomická aktivita. Z této aktivity jsou tvořeny zdroje pro přerozdělování. Z tohoto důvodu oblast dopravy, podnikání, zdravotnictví a školství chápeme jako nedílnou součást řešení sociální problematiky kraje. V této oblasti prohloubíme prvky projektového a týmového řízení při přípravě a realizaci strategických záměrů kraje. Zároveň kraj musí být seriózním zadavatelem zakázek, tj. při výběrových řízeních není možno soutěžit zakázky pouze s kritériem nejnižší ceny, ale kritériem musí být i standardní podmínky zaměstnanců a kvalita dodávek.

 

Postavení kraje v oblasti legislativy

Naším záměrem je, aby kraj využíval svého oprávnění v navrhování změn zákonů a také zároveň svého postavení jako připomínkového místa při tvorbě legislativy. Domníváme se, že toto oprávnění v současné době není důsledně využíváno.


ŠKOLSTVÍ

 1. 1.    Podpora škol

Naší prioritou je jasná krajská koncepce školství odpovídající současným a budoucím požadavkům společnosti.

 1. 2.    Podpora ředitelů škol

Nedopustíme krácení normativů kraje. Sjednotíme prostředky MŠMT spolu s neinvestičními prostředky. Omezíme byrokracii. Budeme motivovat ředitele k příkladům dobré praxe.

 1. 3.    Podpora učitelů

Zasadíme se o razantní zvýšení platů pedagogům a pracovníkům ve školách v průběhu 3 let. Budeme podporovat rozvoj profesních dovedností a zajištění kvalitních programů dalšího vzdělávání. V této oblasti je pro nás důležité sdílení dobré praxe a podpora zahraničních stáží pro učitele.

 1. 4.    Podpora žáků

Budeme podporovat výuku cizích jazyků a grantů na zahraniční výukové pobyty žáků, stejně tak je pro nás důležitá podpora zahraničních lektorů, talentovaných a nadaných žáků a podpora finanční gramotnosti žáků.

 1. 5.    Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů

Podpoříme spolupráci mezi školami a zaměstnavateli v soukromém sektoru.

 1. 6.    Podpora rodičů

Zasadíme se o bezpečné a dostačující dopravní spojení do škol. Zajistíme prospěchová stipendia talentovaným studentům a nadaným dětem ze sociálně slabých rodin.

 1. 7.    Podpora obcí a měst

Budeme se věnovat především odborné podpoře obcí a měst při zřizování škol, spolu se zaměřením na ocenění příkladů dobré praxe.

 1. 8.    Podpora škol při čerpání evropských peněz

Zaměříme se na praktickou podporu škol při čerpání evropských dotací na smysluplné programy rozvoje škol.


DOPRAVA

Naším cílem je vytvoření podmínek vedoucích k trvalé udržitelné mobilitě a vytvoření odpovídajících dopravních opatření na území kraje vedoucích ke zvyšování spokojeností s životem v kraji pro obyvatele i podniky.

 

 1. 1.    Dopravní plánování a koordinace.

Zasadíme se o zavedení dopravního plánování, které zefektivní prostředky investované
do dopravních staveb. Ve veřejné dopravě kromě krátkodobého plánování prosadíme vytvoření plánů pro střednědobý horizont s určením kritických nebo chybějících prvků infrastruktury, které by byly financovány přednostně. Budeme usilovat o zlepšení koordinace stavebních prací na dálnicích, silnicích a železnici, aby byly minimalizovány dopady uzavírek a výluk na dopravu.

 1. 2.    Dlouhodobé řešení silniční infrastruktury

Prosazujeme vytvoření systému oprav a obnovy silnic II. a III. tříd, které umožní pravidelnou obnovu dle technické životnosti staveb infrastruktury. Podpoříme rychlou dostavbu sítě mezinárodních dálnic a silnic I. třídy, které významně odlehčí dopravou přetíženým městům. Na území Královéhradeckého kraje se jedná o dostavbu dálnice D11 z Hradce Králové ke státní hranici s Polskem a dostavbu D35 z Hradce Králové do Turnova.

 1. 3.    Modernizace železniční infrastruktury

Budeme iniciovat významnější modernizaci a elektrifikaci páteřních železničních tratí, které umožní zvýšit podíl železnice na přepravních výkonech. Zasadíme se o to, aby finanční prostředky státu odebrané na provoz osobní dopravy byly investovány do modernizace železničních tratí na území kraje.

 1. 4.    Veřejná doprava jako alternativa osobním automobilům

Zatraktivníme využití veřejné dopravy. Naší prioritou je zavedení přímého železničního spojení okresních měst s Hradcem Králové s maximální dobou jízdy 1 hodina v hodinovém intervalu. V systému založeném na přestupech obnovíme přestupní jízdenky i pro cestující, kteří nevlastní kartu IREDO. Budeme se zasazovat o zařazení městských doprav do tarifu IREDO, aby bylo možné využívat ve všech spojích v kraji jednu jízdenku. Zkvalitníme prostředí přestupních uzlů a doplníme chybějící P+R v přestupních stanicích a vybraných městech. V oblastech s nízkým počtem obyvatel prosadíme alternativní obsluhu mikrobusy a malými autobusy. Podporujeme vypisování výběrových řízení na autobusové i železniční dopravce, která zajistí stabilitu a kvalitu objednávaných služeb na delší období.


OBNOVA VENKOVA

 1. 1.    Podpora regionální, krajské i komunální kultury

V menších komunitních centrech je udržení kulturních tradic a spolků závislý na obrovské ochotě obyvatel. Jejich snahy chceme podpořit jak finančně, tak prakticky.

 1. 2.    Program komunitních sociálních služeb – podpora prorodinné a seniorské politiky obcí.

Podpoříme modernizaci a dovybavení zařízení poskytujících sociální služby, stejně tak výstavbu denních stacionářů pro větší města a vhodná zázemí pro denní setkávání důchodců. Zasadíme se
o nákup vybavení, možností návštěv kulturních akcí, běžných nákupů, zajištění obědů a dalších akcí, které zkvalitní život našim spoluobčanům.  Podpoříme rozvoj domácí hospicové péče.

 1. 3.    Podpora budování dětských hřišť a volnočasových aktivit dětí i mládeže

Modernizujeme dětská hřiště a zasadíme se o jejich častější výstavbu. Podpoříme aktivity dobrovolných hasičů a jejich programy pro nejmenší adepty.

 1. 4.    Podpora výstavby multifunkčních center obcí

Podpoříme rekonstrukci zastaralých a nevyhovujících budov obecních úřadů, které nabídnou další prostory pro kulturní vyžití, např. pro knihovny, informační centra a klubovny.

 1. 5.    eGovernment obcí

Zasadíme se o rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy pro nejširší veřejnost. Sdílení dat přivedeme co nejblíže k občanovi v rámci využívání levnější elektronické komunikace a pomoc na úřadovně těm, kterým jsou tyto technologie vzdálenější nebo kterým v jejich používání brání nějaký handicap.

 1. 6.    Zákonodárná iniciativa kraje související se změnou RUD při zrušení motivačních prvků u daní

S ohledem na dlouhodobé financování investičních záměrů obcí a krajů budeme důsledně uplatňovat připomínková řízení a zákonodárnou iniciativu krajů.

 1. 7.    Rozvoj podnikání a podpora prodeje regionálních produktů

Podpoříme malé a střední podnikatelské subjekty se zaměřením na pořízení nových technologií
a modernizací výrobních zařízení. Podpora při nákupu a výstavbě a rozšíření podnikatelských prostor má přímý vliv na udržení zaměstnanosti v menších územních sídlech. Přímým důsledkem
je zamezení vylidňování menších územních sídel, či změna jejich věkové struktury. Naší prioritou
je také podpora malých a středních podnikatelských subjektů v oblasti zemědělské výroby a výroby lokálních produktů. Podpora kraje by měla směřovat na propagaci regionálních výrobků, jejich ochraně, podpora obnovy zastaralých zařízení či nevyhovujících technologií, vybavení prodejen, publicita regionálních (farmářských) trhů.

 1. 8.    Podpora cestovního ruchu

Pomůžeme rozvoji infrastruktury obcí a lokálního podnikání v oblasti cestovního ruchu, v zaměření na rozvoj vícedenní turistiky i na oblasti mimo Krkonoše a podporu celoročních aktivit. Zasadíme se o cílené dotační programy pro dobrovolné svazky obcí, obce a podnikatele v cestovním ruchu.

 1. 9.    Podpora start up mladých podnikatelů

Pomůžeme vytvořit zvýhodněné podmínky pro zahájení činnosti mladých a začínajících podnikatelů na určité startovací období (startovací prostory pro rozjezd aktivit, zvýhodněné možnosti získání bytu) tak, aby se mladí nebáli vzít život do vlastních rukou a zůstávali i v prostředí menších měst
a zde pomáhali rozvíjet infrastrukturu občanské vybavenosti.

 1. 10.  Krajský úřad – partner pro malé obce

Malé a střední obce jsou dlouhodobě zaměstnávány velkou administrativou a státem jsou doslova zahlcovány velkým množstvím dotazníků, nařízeními, vyhláškami a různými hlášeními. Chceme zřídit poradenské centrum pro metodickou pomoc starostům menších obcí z našeho kraje. Poradenské centrum by efektivně využívalo znalostí odborníků a metodiků z Krajského úřadu.


FINANCE

 1. 1.    Vyrovnaný rozpočet Královéhradeckého kraje

Prosadíme vyrovnaný rozpočet kraje během celého volebního období. Náš cíl je snížit běžné výdaje na provoz. U investičních výdajů budeme zvažovat výhodnost jejich finančního pokrytí tak, abychom nezatěžovali budoucnost kraje splácením úroků. V jednotlivých letech jsme ochotni podpořit i schodkové výsledky hospodaření, pokud budou peněžní prostředky použity na financování nezbytných investic.

 1. 2.    Profesionální řízení kraje

Při své práci rádi využijeme odborných znalostí profesionálních pracovníků krajského úřadu a krajem zřízených organizací a společností.

 1. 3.    Nastavení výhodných smluvních podmínek služeb pro kraj

Přehodnotíme dlouhodobé smlouvy uzavřené krajem nebo jeho organizacemi za služby, pronájmy aj. s ohledem na jejich potřebnost, kvalitu a cenovou rentabilitu.

 1. 4.    Veřejné zakázky transparentně

Soutěžitelům poskytneme dostatečné lhůty na předložení návrhů. Po termínu ukončení veřejné soutěže budou všechny nabídky, včetně vítězné, zveřejněny na internetu. Všechny případné změny, a to především v peněžním a časovém plnění, budou rovněž uvedeny
na internetu a zdůvodněny.

 1. 5.    Průhledné hospodaření kraje a jeho organizací

Zavedeme povinnost zveřejňovat hospodářské údaje včetně komentáře na internetových stránkách.

 1. 6.    Efektivní správa dotací pro kraj

Dotace získané pro kraj budeme maximálně využívat tak, aby jejich nárok zbytečně nepropadal. Nebudeme se však snažit čerpat dotace za každou cenu na nesmyslné, neúčelné a nepotřebné věci. Budeme důsledně kontrolovat využití dotací poskytnutých krajem jiným subjektům. Především v tom, zda jsou použity v souladu se zadáním. Dotace poskytnuté krajem budeme důsledně poskytovat podle kvality a přínosu projektů a v souladu s dotačními záměry kraje.


KULTURA

Systémovou podporou a propagací kulturních a sportovních aktivit, ale i kulturního dědictví kraje v podobě staveb a tradic, budeme významně více přispívat k rozvoji kvality života a zvýšení kreditu kraje ve všech oblastech s kulturou souvisejících.

 

 1. 1.    Motivace organizací a spolků

Vytvoříme program, který bude motivovat krajem i obcemi dotované kulturní a sportovní organizace a spolky.

 1. 2.    Zapojení soukromého sektoru do kulturního vyžití kraje

Budeme motivovat i soukromý sektor. Soukromníci a firmy, kteří se podílí na prezentaci obce i kraje podporou jeho neziskových organizací, mají mít také podporu obce i kraje pro vlastní prezentaci.

 1. 3.    Posílení významu paradiplomacie

Výrazně posílíme přeshraniční spolupráci s polskými sousedy v rozvoji kultury v kraji.

 1. 4.    Granty pro kulturu transparentně a jednoduše

Zpřehledníme grantové okruhy a priority v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu a provážeme je s jasnou kulturní politikou v souladu s dlouhodobou koncepcí obce i kraje.

 1. 5.    Transparentní přerozdělování fondů

Prosadíme zveřejňování smluv a úspěšných žádostí o příspěvky z krajských fondů.

 1. 6.    Odborná správa komisí

Do komisí rady kraje navrhneme profesionály z daných oborů.


CESTOVNÍ RUCH

Turisté očekávají rychlé informace, prvotřídní služby a profesionální přístup. Z toho, co tu utratí, se do kasy obcí a kraje vrací přibližně 1 mld. Kč. Podpoříme další rozvoj cestovního ruchu, který živí 1/3 obyvatel kraje. Zasadíme se, aby přínosy turismu převažovaly nad omezeními, která cestovní ruch přináší. Peníze se musí vracet zpět do obecních rozpočtů.

 

 1. 1.    Druhá evropská cyklotrasa začíná v Krkonoších

Od pramene Labe vede do Hamburku, přijíždějí po ní statisíce cyklistů, ale asfalt končí v Kuksu. Podpoříme další výstavbu nejen k horám, ale i navazující síť na Náchodsko.

 1. 2.    Propagace krajských kulturních památek jako priorita

Tradiční propagace regionu patří minulosti. Využijeme moderní technologie pro prvotřídní marketing, který přitáhne více turistů

 1. 3.    Příjmy z turismu patří do obecních rozpočtů

Zasadíme se, aby příjmy z turismu skončily tam, kde byly vytvořeny. Tedy i v obecních rozpočtech. Dopady turismu nesmí omezovat chod obcí a život místních obyvatel.

 1. 4.    Přesné cílení dotací na turismus

Peníze nasměrujeme přímo do území a poskytneme destinačním managementům potřebnou podporu a servis. Krkonoše a Podkrkonoší, Kladské pomezí, Hradecko, Český ráj, Orlické hory a Podorlicko – každé území ví nejlépe, co potřebuje.

 1. 5.    O kultuře v kraji přehledně a rychle

Němečtí, polští ale i asijští turisté u nás nejvíce utrácejí. Ve spolupráci s CzechTourismem
pro ně připravíme rychlé a přesné informace, které je nasměrují navštívit přírodu, památky
a poskytovatele služeb ve všech koutech Královéhradeckého kraje.


SPORT

 1. 1.    Pohybová gramotnost

Budeme usilovat o zlepšení pohybové gramotnosti obyvatel napříč celým věkovým spektrem, především však dětí a mládeže (cíleným působením na rodinu a školu). Zasadíme se o to, aby se co nejvíce sportovních organizací otevřelo veřejnosti. Díky projektům a programům pro celé rodiny vytvoříme prostor pro zdravé a aktivní trávení volného času. Programy budou přístupné
i pro rodiny se slabším sociálním a ekonomickým zázemím. Sport pro všechny je ideálním prostředkem pro rozvoj komunit a začleňování znevýhodněných skupin občanů.

 1. 2.    Podpora rozvoje sportovní infrastruktury

Je potřebná modernizace tělocvičen, sportovních hřišť a hal. Podpoříme vytvoření podmínek ze strany měst a veřejného sektoru pro pravidelnou sportovní a tělovýchovnou aktivitu v oblasti sportu pro všechny – především pravidelná, systematicky a dlouhodobě odborně vedená tělovýchovná činnost, která je nejúčinnější organizační formou tělovýchovného procesu a bude zajišťovat návaznost na nejrůznější sportovní kampaně.

 1. 3.    Podpora sportovních reprezentací kraje a významných sportovních akcí
 2. 4.    Podpora pohybových aktivit pro handicapované občany
 3. 5.    Podpora zdravého životního stylu a wellness ekonomiky

Jednotlivé obce a celý veřejný sektor kraje se musí zaměřit na podporu zdravého životního stylu a volnočasových aktivit, které nelze realizovat v komerční sféře.

 1. 6.    Podpora pohybových programů pro seniory

Budeme podporovat kluby a tělovýchovné organizace, které tyto programy budou realizovat. Jako důležitý moment vnímáme propojování sektorů a vytváření partnerství s organizacemi zaměřenými na seniory (domovy důchodců, církevní organizace, pečovatelské domy).

 1. 7.    Legislativní ošetření sportovních činností

Je třeba usilovat o to, aby v oblasti legislativní byly sport a sportovní činnost překlasifikovány ze „zájmové aktivity“ na „veřejně prospěšnou činnost“ a aby byly takto přijímány a chápány jak
veřejností, tak i orgány státní správy, což výrazně prospěje společenské vážnosti sportu.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V Královéhradeckém kraji je relativní dostatek pitné vody, pohraniční horské hřebeny s hustými lesy a celkem kvalitní infrastruktura obcí a domácností. Díky tomuto přírodnímu bohatství
a současně i útlumu podniků v devadesátých letech, které významně znečišťovaly řeky a ovzduší, je zde vysoká kvalita životního prostředí. I proto občané Královéhradeckého kraje patří v průměru mezi spokojené a zdravé obyvatelstvo České republiky. Pitnou vodu vnímáme jako základní zdroj života.

 

Oblast životního prostředí a zemědělství je z hlediska priorit Královéhradeckého kraje dlouhodobě podfinancovanou oblastí. Peněz, které jsou ročně do této dotační oblasti přerozdělovány, je velmi málo. Budeme především podporovat ty projekty, které pomohou šířit příklady dobré praxe
a osvětu mezi širokou veřejností. Současně je nutné motivovat a pomáhat starostům obcí při řešení problémů vzniklých dlouhodobým suchem a přívalovými povodněmi. Je dobré,
že Královéhradecký kraj podporuje tzv. Kotlíkovými dotacemi zlepšení ovzduší výměnou topných systémů. Na samotnou realizaci některých projektů, které jsou finančně náročnější, bude možné čerpat i z fondů EU.

 1. 1.    Sledování aktivit těžařských firem

Budeme sledovat aktivity těžařských firem v celém kraji a na příhraničním území Polska (břidličné plyny, uhlí apod.). Současně posílíme sledování těch firem, které ukázaly v posledních letech v kauze průzkumu břidličných plynů na Náchodsku a Trutnovsku, že jim nejde o blaho místních občanů.

 1. 2.    Pomoc obcím při řešení problémů vzniklých dlouhodobým suchem a přívalovými povodněmi – formou dotační podpory
 2. 3.    Rozšiřování informací mezi širokou veřejnost

Budeme šířit příklady dobré praxe, osvěty a podporovat vzdělávání široké veřejnosti
 - konkrétní dotační podpora středisek, center, škol atd.


REGIONÁLNÍ TÉMATA

Jako odpovědná strana na všech úrovních politiky nabízíme občanům konkrétní řešení problémů. V tom chceme pokračovat i na krajské úrovni. Proto se v Královéhradeckém kraji budeme především zaměřovat na každodenní problematiky, které trápí občany ve všech koutech regionu.

 

HRADEC KRÁLOVÉ

 

 1. 1.    Hradec Králové bez projíždějících kamionů
 2. 2.    Na kole do Hradce Králové po bezpečných cyklostezkách
 3. 3.    Více pracovních příležitostí pro Chlumecko a Novobydžovsko
 4. 4.    Odlehčení k městskému okruhu v Hradci Králové - R35 Opatovice nad Labem – Mohelnice
 5. 5.    Dokončení výstavby D11 do Polska
 6. 6.    Kanínská spojka

Zkapacitnění a zvýšení rychlosti 020 v úseku Hradec Králové – Velký Osek v parametrech RS.

 1. 7.    Severní tangenta

Komunikace, která odvede tranzitní dopravu z D11 ve směru Nové Město a Třebechovice pod Orebem z Gočárova okruhu. Výrazně tak sníží zátěž severní části okruhu. Komunikace má tedy regionální charakter a my budeme usilovat o její rychlé dokončení.

 

JIČÍN

 1. 1.    Výstavba D 35 (prioritní úsek Úlibice – Libuň)
 2. 2.    Výstavba obchvatu města Jičína a Valdic

Zcela podporujeme výstavbu severovýchodního obchvatu města Jičína a Valdic. Tento obchvat by měl odlehčit dopravní zatížení od vozidel, která jedou od Hradce Králové směrem na Semily a v současné době jsou nuceny jet přímo centrem Jičína a Valdic. Tento obchvat by taktéž měly využívat vozidla jedoucí směrem od Poděbrad na Semily.

 1. 3.    Obchvat Nové Paky

Zasadíme se o urychlené schválení nové EIA a využití fondů EU – OPD II. Budeme podporovat zrychlení železničního spojení a elektrifikace mezi Hradcem Králové, Jičínem
a Turnovem.

 

NÁCHOD

 1. 1.    Dokončení modernizace Oblastní nemocnice Náchod

Budeme urychleně realizovat dosud nezdařenou modernizaci Oblastní nemocnice Náchod včetně personální stabilizace tak, aby nebylo ohroženo či omezeno poskytování zdravotní péče v celé spádové oblasti Náchodsko.

 1. 2.    Cílené využití údolní nádrže Rozkoš

Podporujeme využití vodní nádrže Rozkoš jako volnočasovou zónu pro aktivní trávení volného času s ohledem na šetrný cestovní ruch a život živočišných druhů v lokalitě. Jsme přesvědčeni, že vybudování páteřní cyklostezky kolem Rozkoše, která propojí města Jaroměř, Českou Skalici a Náchod, a plánované připojení směrem na Babiččino údolí zlepší bezpečnost turistů a posílí návštěvnost této významné turistické oblasti.

 1. 3.    Sledování těžby břidlicového plynu

Monitorování aktivit ohledně těžby břidlicového plynu včetně monitorování polské strany
a v případě jakýchkoli snah o jejich restart zabránění nejenom těžbě, ale i případnému průzkumu.

 1. 4.    Prioritní silniční stavby k odlehčení dopravy v regionu

Zasadíme se o dokončení důležitých dopravních uzlů v Náchodském regionu, kde
za prioritní považujeme dokončení výstavby D 11 do Polska, obchvat Jaroměře (spojka od D11 směr Náchod, Nové Město n. M.), obchvat pro Náchod. Stejně tak budeme usilovat
o vedení RS 5 přes Broumovský výběžek.

 

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

 1. 1.    Kvalitní silniční infrastruktura po území okresu Rychnov nad Kněžnou

Zasadíme se o urychlení výstavby silniční infrastruktury v souvislosti s intenzivním rozvojem průmyslové zóny Kvasiny, jež ve svém důsledku odlehčí místnímu dopravnímu přetížení, které se významně zhorší po zahájení činnosti dalšího výrobního závodu Škoda Auto, a.s. v roce 2018.

 1. 2.    Ubytovací kapacity v rychnovském regionu

Budeme usilovat o dotace státu a kraje k vybudování dostatečných bytových a ubytovacích kapacit v regionu jako zázemí pro pracovní síly potřebné pro novou výrobu.

 1. 3.    Po okrese vlakem a jednoduše

Budeme podporovat zavedení přímých osobních vlaků Hradec Králové – Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové, stejně tak elektrifikaci páteřních tratí v úseku Týniště nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí, Častolovice – Rychnov nad Kněžnou a Doudleby nad Orlicí – Vamberk.

 

TRUTNOV

 1. 1.    Rozvoj horského turismu

Zasadíme se, aby příjmy z horského turismu skončily i tam, kde byly vytvořeny. Tedy
i v obecních rozpočtech. Dopady turismu nesmí omezovat chod obcí a život místních obyvatel.

 1. 2.    Dokončení páteřní Labské cyklostezky

Zaměříme se především na dostavbu chybějících úseků mezi Špindlerovým Mlýnem
a Kuksem.

 1. 3.    Optimalizace veřejné dopravy

Přizpůsobíme veřejnou dopravu především potřebám obyvatel.

 1. 4.    Spolehlivá železnice až do Podkrkonoší

Naší prioritou je elektrifikace tratě z Jaroměře do Trutnova a Svobody nad Úpou (spojení Prahy bez prostojů na výměnu lokomotivy v Hradci Králové), stejně tak prověření propojení železničních tratí z Bílé Třemešné do Hostinného (Labská spojka). To by mělo vést ke zrychlení veřejné dopravy mez Hradcem Králové a Vrchlabím o cca 30 minut a vytvoření rychlé páteřní železniční dopravy do Podkrkonoší.