6. 10. 2014

Ohlédnutí

za uplynulými roky bude z našeho pohledu jiné, než vám nabízí vládnoucí koalice. Kdo navštěvoval jednání zastupitelstva, poznal, jak moc se liší naše názory na způsob řízení města.
V opozici jsme se důslednou kontrolou snažili zabránit  nehos­podárnému vynakládání veřejných prostředků při realizaci veřejných zakázek. Zastupitelé za TOP 09 byli nejaktivnější částí opozice ve snaze získat městu zpět alespoň část peněz, které v minulosti nehospodárně zaplatilo. Měli jsme přitom značně „svázané ruce“, protože jsme museli brát ohled na ekonomické zájmy města a nezveřejňovat ty případy veřejných zakázek, u kterých by mohlo případně hrozit riziko vracení části nebo celé dotace.  Soustředili jsme se proto v podstatě na dvě veřejné zakázky, tj. demolici bývalé tělocvičny ve Smetanově ulici, která byla financována výlučně z vlastních zdrojů města a na výdejnu jídel ZŠ, kde dle našeho názoru šlo ze strany zhotovitele o pod­vod.

V jedné věci ale musím s představiteli vládnoucí koalice souhla­sit – ano, pracovali jako jeden tým. Jejich hlasování v zásadních otázkách bylo zcela jednotné, a pokud se náhodou nepovedlo na první pokus, hlasovalo se znovu… S převahou pouhého jediného mandátu úspěšně „zametali pod stůl“ vše, co potřebovali.

Jen tak bylo možné, že se zastupitelstvo zabývalo kauzou demo­lice bývalé tělocvičny více než 5 let a výsledkem je prodloužení záruky na demolici a zaplacení 10 tisíc Kč ze strany dodavatele.

Nabízím Vám stručný přehled událostí, které tomu předcházely:

03-04/2009 – demolice objektu bývalé tělocvičny

12/2009 – informuji kontrolní výbor o svých zjištěních okolo demolice

03/2010  – zastupitelstvu jsem zaslala svoji kontrolní zprávu, ve které jsem upozornila na nesrovnalosti při demolici – tuto zprávu zastupitelstvo nikdy neprojednalo

03/2010 – Ing. Fanta vyzval zastupitele k návštěvě staveniště, aby zkontrolovali, které práce byly skutečně provedeny – v té době okolí nové haly ještě nebylo upraveno, 56% původního půdorysu tělocvičny bylo volně přístupné

04/2010 – Ing. Fanta poslal kontrolnímu výboru zprávu o tom, že konstrukce pod terénem nebyly vůbec vybourány

06/2010 – doc. Ing. Kopp nechal na vlastní náklady vypracovat znalecký posudek na demolici – znalec stanovil cenu obvyklou 4x menší než byla cena zaplacená městem

06/2010 – na jednání ZM Ing. Fanta marně upozorňoval na neprovedené práce

09/2010 – Ing. Fanta znovu chce řešit problém neprovedených prací, dle tehdejšího starosty Záboje bylo vše provedeno

12/2010 – deset opozičních zastupitelů podalo podnět radě ke zjednání nápravy ve věci neprovedených prací při demolici – škoda města za neprovedené práce zde byla vyčíslena na 3,69 mil. Kč. Součástí škody je i zaplacení 690 tis. Kč za 4 statické betonové patky o rozměrech 0,6x1x1,3 m, jejichž cenu stanovil soudní znalec na 28,3 tis. Kč. Tyto patky nebyly v projektu specifikovány.

09/2011 – město konečně nechalo provést sondy na místě bývalé tělocvičny. Bylo jednoznačně prokázáno, že celá kon­strukce tělocvičny pod terénem zůstala na svém místě. Sondy mohly být provedeny jen v malé části pozemku, aby nebyla narušena dlažba a parkové úpravy.

11/2011 - ZM hlasováním 19:0:1 schvaluje další postup tak, že do příštího zasedání ZM rada zajistí podklady a výši případně žalovatelné částky, na příštím ZM s tímto všechny seznámí a poté ZM rozhodne, zda bude vyvolán soudní spor s fi. Hora.

02/2012 – zastupitelé mailem obdrželi "Návrh na vydání elektronického platebního příkazu", který podal Mgr. Viduna. Škoda města byla vyčíslena na 200 tis. Kč. Návrh byl podán bez projednání v ZM, což bylo v rozporu s usnesením zastupitelstva.

Od 04/2012 – snažili jsme se dozvědět, kdo škodu vyčíslil, a přesvědčit zastupitele, že je stanovena špatně.

06/2014 - ZM hlasováním 11:7:1 schvaluje ukončení soudního sporu se společností Hora Company. Všechna odborná stanoviska svědčí o důkazní nouzi ze strany žalobce – města. Přistupuje na mimosoudní vyrovnání ve výši 10 tis. Kč a prodloužení záruk z akce demolice tělocvičny do doby platnosti záruky na stavbu Sportovní haly.

Vládnoucí koalice s námi problém předražené demolice řešit nechtěla, paní starostka několikrát prohlásila, že demolice je zcela v pořádku a že pokud si myslíme, že je zde nějaký problém, máme to předat právníkům. Proto jsme požádali o pomoc Transparency International, která po přezkoumání materiálů podala v květnu 2012 trestní oznámení na bývalého starostu Ivana Záboje pro porušování povinnosti při správě cizího majetku. Policie případ pravděpodobně dosud řeší.

Na základě studia materiálů ke stavbě výdejně při ZŠ jsme došli k závěru, že město bylo poškozeno vyfakturováním 1m tlusté vrstvy betonové mazaniny v celé ploše výdejny. Dle projektu měla být provedena vrstva tloušťky 8 cm. Na své náklady jsme opět nechali zpracovat znalecký posudek. Ten potvrdil předražení minimálně ve výši 1,5 mil. bez DPH a to nemohl znalec velkou část položek posoudit, protože byly stanoveny příliš všeobecně.

06/2012 – Ing. Kopp na ZM upozornil na tento problém.

07/2012 – starostka na ZM informuje, že nesrovnalosti byly vyřešeny změnovými listy. Požádali jsme tedy o tyto změnové listy. A zjistili, že zhotovitel předložil změnové listy, ve kterých neprovedení betonové mazaniny v tloušťce 1m údajně kompenzoval provedením jiné konstrukce střechy a jiné krytiny – za vyšší cenu než byla ve smlouvě. Souhlas města s touto změnou není nikde zaznamenán – ani ve stavebním deníku, ani nebyl podepsán dodatek ke smlouvě. Změnové listy do této doby město nemělo a nebyly městu vyfakturovány.

05/2013 – spolu s Ing. Koppem jsme podali podnět radě, aby po zhotoviteli požadovala úhradu neprovedené mazaniny ve výši 534 tis. Kč.

03/2014 – Ing. Kopp navrhl usnesení, aby ZM pověřilo starostku podáním žaloby na zhotovitele výdejny jídel ZŠ firmu ProjektBau CZ s.r.o. z titulu bezdůvodného obohacení. Výše škody bude odpovídat tzv. odpočtům, tj. zhotovitelem poskytnutému přehledu položek schváleného rozpočtu stavby, které byly vyfakturovány a objednavatelem zaplaceny, ale ve skutečnosti nebyly provedeny (zápočtový list č. 6). S ohledem na promlčecí lhůtu je nutno podat žalobu neprodleně. Toto usnesení podpořili jen opoziční zastupitelé.

04/2014 – město podalo žalobu na náhradu škody ve výši cca 1,3 mil. Kč (tj. ve výši navržené Ing. Koppem).

 

Z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že není vše v pořádku, jak nám tvrdí stávající vedení města – uplynulá léta naopak potvrdila, že město prohospodařilo značné finanční prostředky. A to jsme se zaměřili jen na akce, u kterých nehrozilo vracení dotací ve výši mnoha milionů… Smutné je, že vládnoucí koalice vždy musela postupovat zcela jednotně, aby se jí dařilo všechny snahy o nápravu mařit. Poměr hlasů vládnoucí koalice/opozice byl tak těsný (11/10), že jinak by to nedokázali… Kde je tedy tolikrát zmiňovaný zájem o blaho města? Toto není dílo jednotlivce…

Marně jsme se snažili prosadit, aby se jednání ZM konala častěji, marně jsme několikrát navrhovali zřízení investiční komise, která by odborně posuzovala plánované investice.

Dosáhli jsme alespoň toho, že zápisy mnohem lépe vystihují jednání zastupitelstva, i když to není radostné čtení. Naši zastupitelé se nestydí za to, jak hlasovali. Nepodařilo se nám prosadit, aby bylo zapisováno hlasování každého zastupitele, ale alespoň jsme prosadili možnost požádat o zapsání svého hlasování.

 

 

 

Jak dál…

Snad jsme Vás svojí prací v minulém volebním období přesvědčili, že transparentnost a otevřenost považujeme za nutnost, nechceme dělat nic „za zády“ zastupitelů a obyvatel města.

Město Unhošť si zaslouží, abychom pečovali o dědictví, které nám zanechaly minulé generace. Příkladem může být i citlivý přístup k opravám a přestavbám budov, které jsou v majetku města.

 

Také mne trápí, že při vystoupeních dětí v kinosále diváci vidí jen jejich hlavičky a těžko jim tak děti předvedou, co pracně nacvičily. Přesto si myslím, že není nutná kompletní přestavba celého objektu, která by zlikvidovala mj. unikátní betonový krov. Pojďme najít způsob, jak vše vyřešit a zachovat cenné – nestačilo by zvýšit a zvětšit podium, zajistit možnost odsunutí klavíru do „zákulisí“, zajistit nové osvětlení a zmodernizovat sociální zařízení? A třeba i opravit terasu pro letní koncerty…

 

Vaše názory nás zajímají. Pojďme společně diskutovat nad investicemi města – příkladem nám může být realizace dětského hřiště na Koželužce či nedávná iniciativa architektek k řešení okolí rybníku Bulhar. Tvůrci obou projektů se nebáli předstoupit se svojí vizí, nebáli se názorů ostatních. Diskuzí naopak došlo k zapojení těch, kdo mají o život ve městě zájem. Myslím si, že lidé mají lepší vztah k věcem, na kterých se mohli sami podílet. Kdo zažil atmosféru při realizaci hřiště či sázení stromů, možná mi dá za pravdu. Jiný si pomyslí, že jsem naivní… Přesto si myslím, že bychom měli touto cestou jít.

 

Proč ve vedlejší vesnici mají upravené ulice a zeleň a u nás vše působí zanedbaným dojmem, i když je údržbě věnováno značné úsilí? Není chyba již ve způsobu výsadby, který nemyslí na budoucí snadnou péči? Každý den chodím přes Václavské náměstí a přemýšlím, jak upravit „hroby“, ve kterých rostou vzrostlé stromy a okolo nich v záplavě plevelu živoří jakýkoliv pokus o výsadbu. Těžko budeme investovat do nové radikální úpravy náměstí, která by problém vyřešila. Budeme muset hledat způsob, jak si s tím poradit bez dalších vysokých finančních nákladů.

 

Domnívám se, že zastupitelé by měli ke své práci přistupovat s plnou zodpovědností. S financemi nakládat jako by byly jejich vlastní a vše platili ze svého. Pak by si snad uvědomili nesmyslné výdaje… Může Vám to připadat jako utopie, ale i o tom mluví slib zastupitele a každý zastupitel tento slib na začátku volebního období skládá…

 

Čeká nás mnoho práce i v oblasti likvidace odpadu. Stávající provoz sběrného dvora je zcela nevyhovující. Proč nevyužíváme zkušeností úspěšnějších měst? Jinde mohou obyvatelé odkládat nepotřebné elektrické přístroje kdykoliv a město za ně získává peníze. Zde jsou elektrospotřebiče zcela chybně řazeny mezi nebezpečný odpad a lidé je raději v lepším případě odvezou např. do Kladna nebo v horším skončí v příkopě. Likvidace odpadů bude v příštích letech výrazně dražší, a proto bude nutné motivovat občany k jejich třídění, aby komunálního odpadu bylo co nejméně. 

 

Pokud si i Vy myslíte, že naše město potřebuje změnu, přijďte k volbám a využijte všech svých 21 hlasů. Bez Vaší pomoci ke změně nedojde.

 

Ing. Iveta Koulová

 

 Chce to změnu. Víc, než si myslíte…