V Poděbradech byla uzavřena KOALIČNÍ SMLOUVA pro léta 2010 - 2014

7. 11. 2010

KOALIČNÍ PROGRAM PRO LÉTA 2010- 2014 VE MĚSTĚ PODĚBRADY

vytvořený na základě uzavřené koaliční smlouvy, kterou uzavřely

PODĚBRADSKÉ FÓRUM, VOLBA PRO PODĚBRADY A TOP 09.

K otevřené podpoře základních tezí se může svým podpisem zavázat kterýkoliv další člen

Zastupitelstva města Poděbrady.

 

 1. Zasadíme se o postupné zlepšování čistoty v Poděbradech a to nejen v centrální části města.

 2. Postupně budeme rekonstruovat stávající chodníky a zanedbané silnice a v místě, kde absence chodníků vytváří vážná bezpečnostní rizika, chodníky nově vybudujeme, zejména v okrajových částech města.

 3. Zajistíme postupný návrat ke vstřícnému a slušnému přístupu všech zaměstnanců radnice k občanům.

 4. Upravíme statut a zaměření některých městských obchodních společností na servisní, nikoliv obchodní organizace města.

 5. Provedeme forenzní audit Městské realitní a.s. a následně se budeme snažit (tam, kde je to technicky a sociálně únosné) nabídnout městské byty k prodeji jejich nájemcům.

 6. Změníme systém práce Městské policie.

 7. Zavedeme v Radě města Poděbrady osobní odpovědnost za jednotlivé úseky správy města.

 8. Ve všech výběrových řízeních zajistíme od začátku do konce zcela transparentní monitorování jejich průběhu na internetu.

 9. Odstraníme anonymitu při všech jednáních a obchodních transakcích s městem v duchu zásady, kdo chce utajovat, s tím neobchodujeme.

 10. Provedeme inventuru majetku města a všech zásadních uzavřených smluv, rozhodnutí orgánů města, vyhlášek a obchodních transakcí a s výsledkem seznámíme veřejnost.

 11. Na základě četných stížností obyvatel budeme trvat, aby dodavatel odstranil všechny závady na stavbě vodovodu a kanalizace v okrajových částech Poděbrad a současně prověříme financování této investiční akce.

 12. Prověříme odstranění všech závad po revitalizaci centrálního parku a účelnost čerpání finančních prostředků.

 13. Budeme trvale podporovat sportovní, kulturní a zájmové aktivity občanů Poděbrad, přičemž změníme systém městských dotací a grantů na sport, kulturu a zájmovou činnost s cílem je zjednodušit a odstranit systém subjektivního rozhodování.

 14. Budeme v rámci zákonných ustanovení tvrdě postupovat proti vlastníkům těch nemovitostí, jejichž objekty obtěžují občany z hlediska hygienických norem.

 15. Dopracujeme územní plán města s přihlédnutím k potřebám města a jeho rozvoje i požadavků obyvatel na realizaci volnočasových aktivit.

 16. Podpoříme všechny nezbytné kroky pro silniční mimoúrovňové spojení centrální části Poděbrad se Žižkovem.

 17. Budeme organizovat pravidelné setkání s občany a obchůzky zastupitelů a úředníků po Poděbradech, aby sami na místě poznali a následně řešili problémy, nepořádek, vandalismus a lajdáctví.

 18. Budeme usilovat o další snížení hluku u železnice a důsledně kontrolovat omezení průjezdu vozidel nad 12 tun městem.

 19. Dokončíme všechny rozpracované projekty předcházejícího vedení města ve stádiu realizace, přičemž budeme důsledně dbát na hospodárnost projektů, u ostatních projektů posoudíme jejich účelnost.

 20. Budeme pravidelnou a zodpovědnou údržbou zeleně a dřevin předcházet plošnému kácení.

 21. Obnovíme lesopark v Sadech S. K. Neumanna i v Oboře, postupně zrekultivujeme prostor Skupice, Čábelny, Bažantnice a navážeme na jednání s Povodím Labe o možnostech využití ostrova.

 22. Obnovíme jednání s těžařskou společností o vyjmutí Jezera l a 2 z dobývacího prostoru a budeme řešit otázky následné rekultivace břehů a okolí s perspektivou rekreačního využití celé lokality.

 23. Vyjdeme vstříc handicapovým spoluobčanům bezbariérovou radnici a postupně i bezbariérovým městem.

 24. Vyvineme úsilí za návrat květinových hodin do původní historické podoby a pokusíme se vytvořit podmínky pro získání Záložny.

 25. Urychleně vytvoříme podmínky pro zavedení parkovacího a informačního systému ve městě.

 26. Vytvoříme radu podnikatelů s cílem zlepšení podmínek pro velké i malé podnikání ve městě.

 27. Ve spolupráci se všemi lázeňskými organizacemi budeme podporovat zlepšování podmínek pro rozvoj lázeňství v Poděbradech.

 28. Vytvoříme prostor a podmínky pro farmářské trhy v Poděbradech.

 29. Budeme jednat s Českou poštou o poštovně na Žižkově, s Českými drahami o využití jejich pozemků podél tratě a rovněž tak s Povodím Labe o jejich pozemcích podél řeky.

 30. Budeme pravidelně jednat se seniorskými organizacemi a respektovat jejich oprávněné požadavky.

 31. Vytvoříme podmínky pro zvyšování turistického ruchu v podobě atraktivních nabídek kulturních a sportovních akcí a dalších aktivit pro obyvatele města, turisty a lázeňské hosty.

 32. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou se pokusíme zajistit běžný přístup občanů do zámecké zahrady, v zámku vytvoříme prostor pro městskou galerii, klub mládeže a zajistíme propojení zámeckého příkopu.

 33. Pokusíme se získat maximum možných dotačních prostředků na smysluplné projekty s vědomím, že jejich čerpání je již limitováno jen rokem 2013.

 34. Začneme pracovat na propojení Polabce a Přední Lhoty s centrem města lávkou přes Labe.