Nina Nováková k programovému prohlášení vlády ČR

14. 2. 2014

NINA NOVÁKOVÁ K PROGRAMOVÉMU PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR

Agenda Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

 

Předmluva 

Naši zemi ochromuje nestabilita pravidel. Politická reprezentace si musí rychle rozmyslet, zda jedinou stopou, kterou po sobě zanechá, jsou „změny pro změny“. Proto si, v reakci na programové prohlášení vlády ČR, dovoluji představit svůj pohled na problematiku školství v České republice

 

Vycházím z přesvědčení, že:

  • největším aktivem a budoucí zárukou musí být schopnost našich lidí vzdělávat se a rozvíjet s velkou kreativitou své schopnosti.
  • na každém člověku záleží a nikdo nesmí být limitován v rozvíjení svých osobních možností.
  • má-li člověk v dnešní náročné době prožít život, který mu přinese upokojení, musí zůstat otevřený učit se novým věcem
  • škola 21. století není uzavřená instituce, v níž dochází za zavřenými dveřmi k výchovnému a vzdělávacímu procesu, jehož smysl uniká žákům i mnoha učitelům
  • úkolem školy je kultivovat život v obcích a městech. Úkolem státu a obcí je vytvářet pro školu podmínky, které odpovídají jejímu významu

 

Nezavíráme oči před tím, že:

  • ve společnosti došlo k negativním posunům – mnoho lidí ze slabosti, sobectví a kvůli společenskému tlaku nemá sílu založit rodinu a ze stejných důvodů mnoho párů nemá vůli rodinu udržet. Desetitisícům dětí tak chybí stabilní a milující zázemí.
  • společenská prestiž učitelů není dobrá a ze škol se vytratila atmosféra vzájemné důvěry
  • škola mnohdy nesplní očekávání zákonných zástupců dětí, protože na ni přenášejí povinnosti, které ve skutečnosti patří jim samotným 
  • školský systém je poznamenán malou horizontální i vertikální prostupností, která je způsobena jak nedostatkem v legislativě, tak malou vůlí vidět všechny stupně vzdělávání jako vzájemně do sebe zapadající službu
  • resort školství se stal v poslední době mimořádně citlivým na politickou nestabilitu

 

 I. Předškolní výchova

a. Podpora alternativních forem předškolní péče jako mateřská centra, dětské skupiny, soukromé mateřské školy.
 
b. Garance místa ve školce v posledním roce před vstupem do základní školy.

 

 II. Základní školství

 a. Na základních školách musí existovat minimální standard vybavení pomůckami.

b. Školy nyní nemají dostatek peněz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Součástí práce učitele je doplňovat své znalosti a dovednosti, tak aby odpovídaly aktuálním požadavkům.

c. Žáci ze sociálně slabých rodin musí být podporováni už od začátku výchovně vzdělávacího procesu. Při základních školách pomohou přípravné třídy, prostor pro pomoc je ve školních družinách a ve volnočasových aktivitách organizovaných školou.

 d. Nejen vinou selhávajících rodin a atmosférou ve společnosti je čím dál více žáků s nespecificky zranitelnou psychikou. Nechceme-li, aby se u nás objevily tragédie jako v jiných státech, musí mít učitelé ve třídě podporu asistenta, který se bude věnovat dětem se specifickými potřebami.

e. Žák nepatří státu, ale rodině, která za něho nese odpovědnost. Hlavní úlohy při rozvoji dítěte hrají rodiče a výchovný proces nesmí končit za branou školy. Úmluva o právech dítěte je jedním z nástrojů, jak stanovit práva a povinnosti dítěte, školy a zákonných zástupců.

f. Je potřeba nastartovat novou vlnou primární prevence rizikového chování dítěte. Tolerance k dětskému kouření, alkoholismu a užívání marihuany je alarmující.

g. České školství málo využívá pozitivní inspiraci z alternativních vzdělávacích systémů. Waldorfské, Montessori nebo církevní školy mají výborné výsledky, které spočívají jak ve zvláštních metodách, tak v celkovém přístupu ke vzdělávání

h. Stále častější formu hodnocení žáka pomocí testového zkoušení. Naopak upřednostnit ústní hodnocení.

 

III.    Střední školství

a. Měnit právní rámec státních maturit není vhodné. Nebyly však využity možnosti, které nabízí koncept dvou úrovní maturit.

b. Vyjednat s vysokými školami, aby zohlednily výsledky maturitních zkoušek při přijímacím řízení.

c. Duální vzdělávaní se musí týkat nejen učňovských škol, ale i odborných středních škol. Školy se ale nesmí stát závislými na soukromých společnostech. Firmy, které spolupracují se školami, musí být členové profesních komor.

d. Zvýšit náročnost studia na gymnáziích.

e. Implementovat nový karierní řád do roku 2015

 

IV.    Vysoké školství

a. Je nutné čelit pokusům o degradaci špiček naší akademické reprezentace. Jmenování profesorů musí být důstojné jejich postavení ve společnosti.

b. Vysoké školy netrpělivě čekají na zákon o vysokých školách. Je nutné ho přijmout do konce roku 2014.

c. Zavést školné pouze při neplnění podmínek a neúměrnému prodlužování studia.

 

V.     Vzdělávání třetího věku

a. Senioři jsou perspektivní skupina, která má co nabídnout na všech úrovních života společnosti. Je nutné vytvořit smysluplný systém vzdělávání pro seniory.

 

 VI.      Postavení pedagoga

a. Prestiž povolání učitele neurčuje pouze výše mzdy. Je potřeba zvýšit prestiž a kvalitu pedagogických fakult a zvýšit autoritu učitele.

b. Práci učitelů omezuje čím dál větší byrokracie. Je nutné snížit byrokratickou zátěž učitelů, aby se z nich nestávali úředníci.

c. Zavést od roku 2015 kariérní řád učitelů, tak aby výše jejich odměny vycházela z motivace a výkonů učitele a ne výhradně podle odpracovaných let.

d. Ředitelé školy musí mít větší finanční prostředky na další vzdělávání pedagogů.

e. Učitelé se nesmí bát žáků ani rodičů. Vztah mezi učitelem, žákem a zákonnými zástupci se musí narovnat.

f. Pro povolání učitele je nutné nadání. Proto by měly být součástí přijímacího řízení na pedagogické fakulty talentové zkoušky

 

Mgr. Nina Nováková

Poslankyně Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky

 

Nina Novákova byla říjnu 2013 zvolena poslankyní Parlamentu ČR za stranu TOP 09 ve Středočeském kraji. Je členkou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a místopředsedkyní volebního výboru. Jako poslankyně se věnuje zejména problematice středního školství a možnostem alternativních forem vzdělávání. Nina Nováková má zkušenosti jako krajská zastupitelka a místostarostka v Brandýse nad Labem. Mimo jiné učila na Gymnáziu J. S. Machara a je aktivní v občanské společnosti.

Štítky
Osobnosti: Nina Nováková
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme