Jakým způsobem chce nové vedení města Hostivici řídit a jaké jsou jeho cíle?

30. 1. 2015

V pondělí 19. ledna 2015 proběhlo 3. zasedání zastupitelstva města Hostivice. Ve spojení s minulý zasedáním ho lze označit za zásadní, neboť jasně naznačilo, jakým stylem chce nové vedení města Hostivici řídit a jaké priority a cíle chce prosadit.

Na začátku je třeba podotknout, že styl jednání určuje a bude určovat dominantní převaha vládnoucí koalice Středočechů a hnutí ANO, podporovaná oběma zastupiteli zvolenými za levicové strany (ČSSD a KSČM). Jednání zastupitelstva nejsou jako v minulém volebním období prostorem k hledání optimálního řešení či alespoň platformou, kde si lze vyříkat názory a uslyšet pro a proti u každého bodu jednání. K případným nejasnostem či doplněním se vyslovují jen zastupitelé za H2006 či TOP09 s tím, že ze strany starosty, resp. místostarosty je většina námitek bagatelizována a rychle shozena ze stolu. Zarážející je především pasivita zbytku zastupitelů – pouze ojediněle zasáhnou do diskuze zástupci ANO, u Středočechů jsem dosud nezaznamenal nic mimo „správného“ zvedání rukou při hlasování.

Projednávaná témata při jednání lednového zastupitelstva lze rozdělit do několika hlavních bodů.

a) Kontrolní činnost. Předseda kontrolního výboru J. Kučera předložil zastupitelstvu plán činností na rok 2015. Výčet kroků byl více méně standardní, přesto byl po vystoupení místostarosty odmítnut, resp. vrácen k přepracování. Není pochyb o tom, že zastupitelstvo má plné právo plán činností KV nepřijmout. Zneklidňující je však zjevná snaha vedení města redukovat činnost KV na kontrolu usnesení; námitka místostarosty, že plán činností není v souladu s dikcí zákona, samozřejmě neobstojí, protože zákon zřetelně hovoří o tom, že právě zastupitelstvo pověřuje KV konkrétními úkoly. Bude proto zajímavé sledovat, jak se postaví k inovovanému plánu činnosti KV další zastupitelstvo. Doufejme, že smyslem celé obstrukce nebyla snaha řídit město bez účinné kontroly.

b) Prodej zdravotního střediska. K otázce jsem se vyslovil ještě před jednáním zastupitelstva 16. ledna na facebooku naši MO TOP09. A ani na zastupitelstvu nebyly moje obavy rozptýleny, spíše naopak.

Již na prosincovém zastupitelstvu zastupitelé za TOP09 náleželi k menšině, která nesouhlasila s odprodejem budovy zdravotního střediska a tím i městského majetku. Hostivice má minimum nemovitostí pro víceúčelové využití, a pokud je argumentem k prodeji špatný stav budovy, potom se zákonitě nasouvá otázka, proč město nezajistilo patřičnou údržbu.

Zneklidňující je především způsob a okolnosti prodeje budovy. Po odsouhlasení záměru objekt zdravotního střediska odprodat vedení města neotálelo a navzdory vánoční době výzvu zveřejnilo a ihned vybralo zájemce. Přihlásil se pouze jediný – společnost Polymedica, která nabídla v podstatě vyvolávací cenu. Na jednání zastupitelstva starosta odmítl jakoukoliv pochybnost – i jediná nabídka je prý skvělá, ještě, že se vůbec někdo přihlásil!

Jestliže rychlost prodeje zarazí, potom vítězná společnost vše dále prohloubí. Jedná se o společnost, která je přinejmenším úzce napojena na MUDr. Davida Ratha. Podle veřejně dostupných zdrojů byla jeho rodina či úzcí spolupracovníci (např. Kateřina Pancová) v určité fázi jednateli a majetkovými podílníky firmy, co je skutečnost, kterou lze dohledat během několika minut ve veřejných informačních zdrojích.

Nyní sice nikdo z nich podíl ve firmě zřejmě nevlastní, není však určitě náhodou, že Polymedica zaměstnala D. Ratha po jeho propuštění z vazby. Žádal jsem starostu města, aby prodej pozastavil a řádně vše prověřil, např. skrze kontrolní výbor, a tak vyvrátil možné podezření ze střetu zájmů. I zde ale bylo vše smeteno ze stolu. Starosta prohlásil, že o personáliích a historii společnosti Polymedica mu není nic známo a z prodeje ustupovat nehodlá. Vše následně odsouhlasili bez náznaku pochybnosti koaliční zastupitelé.

Co tedy dodat k tomu, že starosta města nevidí problém v rychlém prodeji městského majetku společnosti, která je minimálně svoji nedávnou minulostí spojena s MUDr. D. Rathem, k němž se starosta otevřeně hlásí a zaštiťuje? Domníval jsem se, že by mělo být bytostným zájmem vedení města jakékoliv nejasnosti a možná podezření preventivně vyvrátit, a to i za cenu odložení prodeje. Zřejmě jsem se ale mýlil…

Bude zajímavé sledovat další vývoj prodané budovy, u níž se kupec zavázal zachovat zdravotnické využití. Nemíním nijak spekulovat a předpokládám, že společnost Polymedica bude rozvíjet podnikání ve zdravotnické oblasti. Teoreticky může zvýšení nabídky přispět k rozvoji zdravotnických služeb, zejména s ohledem na další očekávané rozšiřování počtu obyvatel města. Doufejme však, že ne za cenu znevýhodnění stávajících lékařských ordinací. 

c) Aktualizace plánu rozvoje. Město Hostivice po složitých a dlouhých diskuzích schválilo v minulém volebním období plán rozvoje města pro delší horizont. Ten by měl být i podkladem pro aktualizaci územního plánu města. Na jednání zastupitelstva starosta města přednesl zprávu o shromažďování připomínek občanů a dalších subjektů k plánu rozvoje.

Klíčovou informací bylo sdělení, že město obdrželo 5 studií, které se týkají možností a dopadů případné další výstavby na fungování Hostivice. Starosta odmítl sdělit, od koho studie město obdrželo (prý to nezjišťoval a v podstatě ho to nezajímá) – pouze zastupitelstvo informuje, že je město obdrželo. Zásadní bude tudíž obsah a doporučení studií, nehledě na to, že nemůže být pochyb o tom, že zadavatelem a plátcem dokumentů budou s největší pravděpodobností potenciální developeři.

Nepřímo se tak poprvé v novém zastupitelstvu otevřela otázka další výstavby na území města, tedy v oblasti Břví. Diskuze se rychle stočila k samotným podkladům a studiím. Očekával jsem, že zazní ze strany vedení města příslib rychlého zaslání studií zastupitelům k prostudování. Na místo toho však bylo sděleno, že podklady jsou pouze v tištěné podobě a mezi zastupitele se rozesílat nebudou. Kdo bude mít zájem, může do nich nahlédnout a snad i nakopírovat. Argumentem, proč v době obecného trendu zpřístupňování informací, není možno obdržet podklady v elektronické podobě (např. naskenované), bylo – kdo by to dělal, resp. stejně by je zastupitelé nečetli. Ano, je mi jasné, že někteří zastupitelé nebudou k hlasování o změně plánu rozvoje podklady potřebovat, ale není přece myslitelné, aby se takto bagatelizovalo rozhodování o zásadní změně podoby města! Je povinností vedení města poskytnout jak zastupitelům, tak odborné i širší veřejnosti podklady, na jejichž základě se má určit, jak se bude Hostivice vyvíjet do budoucnosti.

Zatím nezbývá, než do podkladů nahlédnout privátně a vše prostudovat. Kdo ale doufal v otevřenou radnici, musí být zklamán.

Drahomír Suchánek, zastupitel města za TOP 09