Vyjádření ke zrušení souhlasu s obnovou Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

18. 10. 2017
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/87 ze dne 14. září 2017, ukládá v bodě III. 1. „Radě HMP 1. učinit všechny právní kroky vedoucí k rozvázání smluvních závazků a k odnětí souhlasu HMP s umístěním tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze Termín: 31. 12. 2017“
  
Přesto, že jsem se již v této, záležitosti vyjádřil z hlediska historického, považuji za potčebné vyjádit se i z hlediska občanského..
  
Tímto usnesením, zrušením souhlasu s obnovou Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí Zastupitelstvo hl. m. Prahy učinilo následující, z hlediska občana a jeho právních jistot znepokojující precedenty:
  1. Schválilo násilný akt ze 3. listopadu 1918, kterým bezesporu bylo stržení Mariánského sloupu. Záměrem tehdejších násilníků byly i další násilné vandalské kroky – shození soch z Karlova mostu do Vltavy. K zabránění tomuto dalšímu násilnému vandalství muslo být povoláno vojsko.
  2. Ve vztahu k přechozím krokům, které umnožnily zahájení a praktické ukončení správního řízení – vydání platného stavebního povolení, jde o nepředvídatelné rozhodnutí samosprávy jako vlastníka pozemku, které může mít vážné právní následky.
  3. Zastupitelstvo hl. m. Prahy způsobilo škodu organizci, která zajišťovala a financovala příslušné kroky a která může žádat náhradu zbytečně vynaložených nákladů a času. Lze mít za to, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy tak už nyní dalo souhlas s plýtváním věřejnýni finančními prostředky.
  4. Zastupitelstvi hl. m. Prahy otevírá cestu k tomu, aby kdokoli mohl nikoli z věcných nebo historických důvodů, ale na základě vlasních nepodložených názorů prostřednictvím samosprávy vstoupit do rozhodování státních orgánů (správního řízení) a vynutit si změnu rozhodnutí.  
Z uvedeného hodnocení usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy vyplývájí následující precedenty:  
  1. Násilný trestný čin proti majetku nemusí být trestán, ale může být legalizován. To přímo ohrožuje ochranu majetku kteréhokoli občana a vyvolává nebezpečí, že v budoucnu by mohl být takto legalizován i násilný čin proti osobě.
  2. Umožňuje, aby skupina občanů, ne z vážných a pravdivých důvodů, ale např. ze závisti nebo zloby mohla vstupovat do řádně nabytých práv jiných občanů či organizací a vynutila jeich zrušení prostřednictvím samosprávy.
  3. Umožňuje legálně působit škodu občanům a organizacím zrušením jejich řádně nabytých práv bez právního důvodu.
  4. Pokud vznikne zrušením řádně nabytých práv občanovi nebo organizaci škoda, kterou bude nutné uhradit, vytváří prostor pro legální plýtvání veřejnými prostředky. Může dojít k tomu, že prosazení svévolných skupinových zájmů zaplatí prostřednictvím veřejných prostředků všichni občané.  
Protože je před volbami, vyzývám občany, aby nesledovali jen sliby a programy politických stran a hnutí, ale aby při svém rozhodování vycházeli i z jejich dosavdní činnosti a rozhodování, zejméma z hlediska právní jistoty občabů a přemýšleli o realizovatelnosti některých předvolebních slibů.
  
Usnesení Magistrátu hl.m. Prahy č. 29/87 z 14. 9. 2017 předložil zastupitel za Zelené Matěj Stroponický a hlasovaly pro něj celé kluby ANO, ČSSD, KSČM, Pirátů a část klubu Zelených. Pro usnesení, které vyvolává výše uvedeníé obavy nehlasoval žádný zastupitel TOP 09, KDU-ČSL, ODS A STAN.
  
Na prvý pohled by se mohlo zdát, že byla lepší „přímá demokracie“, rozhodování v referendu, podle návrhu bez dolní hranice nutné účasti občanů.
Vyjděme ze situace okolo obnovy Mariánského sloupu a předpokládejmě, že by Magistrátu hl. m. Prahy nebyly předloženy petice, ale výsledky refernda. Porvé referendum by zavzovalo Hl. m. Prahu, dát souhlas k obnově Mariánského sloupu a základě 12.000 hlasů v roce 2012 a souhlas by byl vydán.
Následné referndum v roce 2017 by zavazovalo Hl. m. Prahu na základě 1048 hlasů odmnítnout obnovu Mariánského sloupu. Další referndum, rovněž z roku 2017  by více než 2000 hlasy opět zavázalo Hl. m. Prahu Matuánský sloup obnovit.
Pouze tehdy, pokud by v roce 2017 nebyla 2 refenda, ale jen jedno, byl by závazný výsledek – Mariánský sloup obnovit. Ale skutečnost, kolik občanů žádá obnovu a kolik neobnovení Mariánského sloupu zastupitelé ANO, ČSSD, KSČM, Pirátů a části klubu Zelených nepovažovali za hodnou zohledněnít.
  
Po pravdě řečeno, nedovedu si představit, že by na principu závazných referend, jejichž výsledky se mohou i v krátkém čase měnit, mohla fungovat správa věcí veřejných. Dovedu si představit, že by na základě měnících se výsledků referend o zahraniční politice ztratil stát jakoukoli důvěryhodnost a nebyl by schopen uzavřít žádnou mezinárodní smlouvu.
  
Žádám proto ještě jednou voliče, aby se nerozhodovali jen podle předvolebních slibů jednotlivých stran a hnutí, ale uvažovali nad jejich realizovatelností a nad dosavadním jednáním jejich zástupců v parlamentu i zasupitelstvech různých úrovní, zejména z hlediska právní jistoty občanů.

Ing. Mgr. Josef Pejřimovský PhD., kandidát č. 13

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme