Petrák: Říjnové slovo starosty

Opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto úvodníku přinést aktuální informace o dění v našem městě. V měsíci září se toho v našem městě mnoho událo. Rád bych touto cestou poděkoval organizátorům akcí, které byly připraveny pro občany našeho města. 18. 9. proběhlo otevření zahrady za knihovnou Břetislava Kafky akcí Zažít město jinak.

18. 10. 2021

Tímto děkuji řediteli Vojtěchu Kábrtovi, předcházející ředitelce Marcele Fraňkové a všem, kteří se podíleli na vybudování této zahrady a zorganizování zmíněné akce. Dále bych rád poděkoval osadnímu výboru Lhota pod vedením předsedy Richarda Bergmanna za „Lhotecké posvícení“, které započalo v neděli 19. 9. mší v kapli sv. Josefa Dělníka ve Lhotě, kterou celebroval pan biskup Tomáš Holub, dále následoval společensko-kulturní program za hojné účasti veřejnosti. Také děkuji místním hasičům, městskému dechovému orchestru a všem dobrovolníkům, kteří se na pořádání této akce podíleli. Věřím, že tento druhý ročník již vytváří novou tradici a posiluje pospolitost ve Lhotě.

Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastní našeho česko-polského projektu „Překračujeme národní, kulturní a sportovní hranice“, děkuji Ottovi Resslovi a účastníkům společného výletu do Zabkowic, který se uskutečnil v sobotu 18. 9., také velice děkuji Haně Řezníčkové Kukulové a městskému dechovému orchestru za společný koncert s hudebníky ze Zabkowic. Naši polští partneři si této spolupráce velice váží. Bližší informace o akcích tohoto projektu si můžete přečíst na dalších stránkách zpravodaje.

Dále mi dovolte, abych vás informoval o návrhu dotačního programu města Červený Kostelec pro rok 2022. Tento program je obdobný jako program v minulém roce, je určen na podporu celoroční činnosti spolků, na podporu veřejně prospěšných projektů a akcí v roce 2022, po schválení tohoto programu budou veškeré informace zveřejněny na webu města v sekci významné dokumenty/dotace. Na konci září jsme také usilovali o dotaci z Národní sportovní agentury v nové výzvě Regiony 2021 na rekonstrukci fotbalového zázemí. Stavbu již provádíme a je to již třetí pokus o získání státní dotace na tento projekt. Jestli bude tento projekt podpořen státní dotací, se dozvíme snad na konci roku. Dále i touto cestou děkuji společnosti SaarGummi Czech za finanční podporu tohoto projektu, moc si naší vzájemné spolupráce vážíme.

V druhé polovině září jsme také vypsali výběrové řízení na opravu nádrže Krčmařík s ambicí provedení této opravy ještě v tomto roce, abychom zachytili zimní srážky. Věřte, že není jednoduché získat veškerá povolení týkající se vodní stavby, ale věřím, že vše zvládneme. Jistě sledujete i naše probíhající investiční akce. Realizace veřejného prostranství mezi školami, vodárny i fotbalového zázemí postupují, při pravidelných kontrolních dnech probíhá dozor nad průběhem realizace a autorský dozor. Byli bychom rádi, aby nám počasí vydrželo a vše, co je v plánu, se do zimy zvládlo.

V říjnu se budeme intenzivně věnovat přípravě městského rozpočtu pro příští rok. Provádíme časovou a finanční revizi běžících projektů a připravujeme návrhy investičního výhledu včetně finančního krytí. Uspořené finanční prostředky budou proinvestovány a budeme posuzovat možnosti a rozsah úvěru. Tato problematika bude projednávána se členy finančního výboru, radními a zastupiteli, abychom našli vhodnou cestu. Konkrétní návrhy investic a oprav budou projednávány s navrhovateli, tedy vedoucími odborů, předsedy osadních výborů, řediteli příspěvkových organizací atd. Pokud vnímáte, že by bylo dobré provést nějakou opravu či vylepšení, tak nám prosím pošlete váš podnět na email: rostislav.petrak@mestock.cz.

V říjnu bychom také rádi intenzivně jednali s Královéhradeckým krajem o prosperitě a směřování střední školy v našem městě. Víte, že tuto věc již řešíme delší dobu, a věřím, že naše jednání budou úspěšná.

ROSTISLAV PETRÁK

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky
Osobnosti: Rostislav Petrák