Kořínek: Informace k budoucímu provozu domova pro seniory

6. 5. 2024

Ačkoli se stavební práce na novém domově pro seniory teprve plně rozjíždějí a dělníci budují základy začínají se objevovat první dotazy k jeho provozu. Původ těchto dotazů nalezneme zejména mezi seniorskou reprezentací, což je vcelku logické, protože právě oni budou představovat potenciální klienty nově poskytované služby. Druhý okruh dotazů je veden ze strany potenciálních pracovníků, kteří budou v domově zaměstnáni, a bez nichž bychom naše nové zařízení nemohli provozovat. Abychom věci uvedli na správnou míru a zamezili všelijakým spekulacím a živelně se šířícím nepravdám uvedu v tomto článku základní fakta, od kterých se bude vše odvíjet.

Pokud půjde vše dobře a bez problémů předpokládáme, že proces zahájení provozu nového domova započne od 1.1.2026. Rozhodně to neznamená, že od tohoto data budeme mít všech 51 postelí obsazených a v domově bude zaměstnáno 44 nových pracovníků. Bude se jednat o pozvolný náběh. Jedna věc je objekt postavit, druhá věc je stavbu zkolaudovat, další na to navazující záležitost je splnit podmínky registrace sociální služby na krajském úřadě a k tomu je nutné zajistit veškeré potřebné vybavení a personál. Třeba jen samotné základní vybavení k registraci máme oceněno na 13 mil Kč, a to není zdaleka vše, co bude domov k provozu potřebovat. Jedná se o tisíce položek, které je třeba zajistit.

K budoucímu personálu je možné říci, že proces výběrových řízení započne v druhé polovině roku 2025. Budou v tom výjimky, protože vrchní setru, vedoucí terénních služeb, hlavního technika či hospodářku budeme vybírat o něco dříve. U klíčového personálu se rovněž předpokládá dřívější přijetí do pracovního poměru a zaškolení v zařízení stejného typu ještě před spuštěním ostrého provozu. Již dnes probíhají neformální jednání s pracovníky, kteří mají o práci v našem zařízení zájem ve vazbě na tlumení provozu v DSS Chotělice. Lze samozřejmě jednoduše dovodit, že tamější personál je vyškolen, znalý prostředí pobytové služby i poskytované péče, a i my bychom byli hloupí, kdybychom tuto možnost nevzali při výběru v úvahu. Počítáme s tím, že oni budou představovat nosnou část lidských zdrojů.

Ohledně klientů, pro které je nebo spíše bude naše zařízení určeno je možné říci, co je upraveno v § 49 zákona o sociálních službách:

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Podmínky pro přijetí do domova pro seniory jsou téměř ve všech zařízeních podobné. Základem je podat žádost o umístění a doložit vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu klienta. Při nástupu do domova pro seniory uzavírá klient se zařízením smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory. Domovy pro seniory poskytují služby podle zákona o sociálních službách. Tyto služby zahrnují poskytnutí ubytování, úklid, praní osobního a ložního prádla a žehlení. Dále je to poskytnutí celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v počtu minimálně tří jídel denně. Dále zajišťují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu jako je pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, vstávání z lůžka, změna poloh, pomoc při podání jídla a pití, pomoc v prostorové orientaci či samostatném pohybu. Dále je to pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu jako jsou úkony osobní hygieny, základní péče o vlasy a nehty a pomoc při použití toalety. Domovy pro seniory dále mohou zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, jako je využívání dostupných služeb a zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. V domovech pro seniory jsou uskutečňovány sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností. Jsou to aktivizační činnosti, které zahrnují volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím a nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Domovy pro seniory také poskytují pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, kdy pomáhají při komunikaci, která vede k uplatňování práv a zájmů.

Pokud bych to měl lidsky shrnout, tak toto zařízení se zásadním způsobem liší od dalších objektů, které město vlastní případně provozuje jako například to, co se nachází v ulici Karla IV nebo ulici Julia Fučíka. Tam to jsou pouze byty, kde lidé žijí a na základě smlouvy jim je poskytována pomoc ze strany pečovatelské služby, která tam dorazí, službu poskytne a zase odejde. Nebo v případě centra denních služeb se o klienta stará třeba od rána do odpoledne a na noc jde člověk zase domů. Zde poskytované služby mají nepřetržitý charakter, zdravotnický a další personál je zde i přes noc a svým charakterem je určen převážně pro osoby, které mají přiznaný stupeň závislosti III nebo IV a tomu odpovídající příspěvek na péči.

Při obsazování domova budeme spolupracovat s obcemi našeho ORP zhruba stejným způsobem jako v případě pečovatelské služby. Obce dostanou na oplátku možnost určité rezervace místa pro své občany, kteří naplňují jinak obecná kritéria přijetí.

Martin Kořínek

1. místostarosta města Nový Bydžov

Zdroj: Město Nový Bydžov

Štítky
Osobnosti: Martin Kořínek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme