22. 11. 2011

Neexistují u nás televize či noviny, kdy byste dnes a denně neslyšeli a nečetli, jak prohnilý a korupční je systém veřejných zakázek (tedy zakázek státních a obecních). Dozvídáte se, jak z veřejných zakázek jsou vyváděny tučné částky pro politické strany, politiky a všeho schopné šíbry.
Synonymem pro cinklé veřejné zakázky jsou pro Česko předražené dálnice a silnice vůbec, Karlovarská losovačka, stavby nemocnic atd. Nemá smysl to zde pitvat, od toho jsou skutečná media.
Po komunálních volbách vzniklo proto silné hnutí za očištění veřejných zakázek od těchto korupčních praktik. Podrobnosti je možno najít na webové adrese: http://www.vymentepolitiky.cz/semilska-vyzva.
Jak by mělo vypadat skutečně veřejné (tedy pod veřejnou kontrolou) výběrové řízení na nákup prací a služeb pro obec si můžete prohlédnout na internetových stránkách města Semily (http://www.semily.cz/cz/podnikatel/verejne-zakazky/).
Neděje se tak bohužel všude a bohužel ani v naší obci.
My zde chceme dokumentovat, jak v naší obci v rozporu s novými trendy stávající vedení zuby nehty brání starý systém vybírání dodavatelů obecních zakázek.
Přečtěte si starou obecní Směrnici č. 13/2009 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uvidíte, jak obrovskou pravomoc v této věci má starosta obce, viz příloha níže.

ak v kombinaci s nezveřejňováním výběrových řízení ani jejich výsledků tiše plyne proud peněz z obecní kasy, o jejich účelu ani velikosti se prakticky nikdo z občanů nic nedozví. Jsou to skutečně spravedlivé a nejnižší ceny, vydané za potřebné a řádně připravené projekty?

Za TOP 09 jsme k tomu vypracovali nejprve Návrh postupu při výběru veřejné zakázky (ze dne 4. 5. 2011), abychom na tento problém upozornili (domnívali jsme se naivně, že jde pouze o neznalost pracovníků OÚ) a zaslali jsme jej zastupitelům. Návrh TOP 09:

 

Návrh postupu při výběru Veřejné zakázky:

Na základě průběhu výběrového řízení veřejné zakázky (zakázky malého rozsahu) „Stavební úpravy domu č. p. 67, Náměstí, Kamenný Újezd“, bychom měli připomínky k celkové proceduře a průběhu výběrového řízení organizovaného obcí.

Veřejné zakázky by měly být organizovány následovně:

Informace o soutěži by měla být vždy vyvěšena na úřední desce a na web. stránkách obce a to i za předpokladu, že se jedná o zakázku malého rozsahu!!!

Např. ve znění „Oznámení záměru veřejné zakázky“ se všemi náležitostmi a údaji obsaženými ve „Výzvě k podání nabídky“.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede předem určená komise (min. 3 lidé - staveb. technik, členové stav. komise, event. další), za přítomnosti zástupců uchazečů (kteří buď přijdou anebo nemusí) otevření obálek.

Bude vypracován protokol o otvírání obálek, přehled podaných nabídek, proběhne kontrola formál. náležitostí a zařazení k hodnocení.

Výstupem bude seřazení nabídek dle kriterií zadání (např. nejnižší cena), eventuálně návrh pořadí umístění uchazečů.

Protokol vč. nabídek (návrh pořadí umístění uchazečů) bude předložen RO (ZO) k rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky (uchazeče).

Všechna výběrová řízení by měla být provedena formou Výzvy k veřejné zakázce (limit do 6 mil Kč nákladů jako veřejná zakázka malého rozsahu).

Bez výzvy - pouze vyzvaným zájemcům je celý proces naprosto netransparentní a nahrává spekulacím o nečestné soutěži, korupci a korupčnímu jednání.

Systémem bez Oznámení se pouze vybízí k dohodě uchazečů - Jednou vyhraji já, příště ty - je-li předem známa cena a to je ze zadávacích podmínek prakticky vždy.

Správné řešení je tedy otevřená soutěž (poptávka) veřejně vyhlášená bez omezení počtu uchazečů. Jedině tak lze dosáhnout nejvyšší úrovně požadované práce s co nejnižší možnou cenou za provedení. Ostatní kriteria jsou vždy doplňující a argumenty typu: „cizí“firma nezaručí kvalitu jsou naprosto zavádějící. Od toho jsou - SOD, stavební dozor investora, předávací a kolaudační řízení.

Volná soutěž se samozřejmě týká i nestavebních zakázek, jako jsou dodávka služeb, výrobků a vybavení pro obec či její složky.

Dále je s uvedeným systémem výběru spjata i práce Stavební komise, která by měla být nedílnou součástí celého procesu výběrového řízení. Samozřejmostí je i fyzická přítomnost členů komise při rozbalování obálek, hlavně z technicko-odborných důvodů při celkové přípravě projektů.

Rada Obce (ZO) by měla následně rozhodnout o vítězi soutěže dle dohodnutých kritérií.

Po ukončení řízení je potřeba zveřejnit výsledky na úřední desce i na web. stránkách obce. Nemělo by chybět pořadí, cena a tedy i důvod rozhodnutí. Měly by být zveřejněny i osoby provádějící a hodnotící výběrové řízení.

Kamenný Újezd, 4. 5. 2011 Vladislav Homolka, Josef IškaDále jsme pro stavební komisi a Radu obce vypracovali manuál postupu Výběr dodavatele stavebních prací:

Výběr dodavatele stavebních pracích

Návrh postupu pro OÚ Kamenný Újezd, zpracovaný TOP 09 Kamenný Újezd

Průběh řízení

1/ ZADÁNÍ

2/ ODEVZDÁNÍ

3/ POSOUZENÍ

4/ OPTIMALIZACE

5/ VYHODNOCENÍ

6/ ZVEŘEJNĚNÍ1/ ZADÁNÍ

Příprava podkladů pro vypracování nabídky:

- kontrola projektové dokumentace

- kontrola výkazu výměr

- stanovení podmínek výběrového řízení:

- určení termínu odevzdání nabídky

- určení termínu zahájení, termínu dokončení a dílčích termínů díla

- stanovení platebních podmínek

- stanovení a rozsah sankcí

- stanovení minimální doby záruční lhůty

- požadavek na návrh smlouvy o dílo

- stanovení ostatních podmínek /zveřejnění smlouvy na webu obce apod./

2/ ODEVZDÁNÍ

Převzetí nabídek ve stanoveném termínu:

- potvrzení převzetí nabídek

3/ POSOUZENÍ

Posouzení nabídek v souladu se zadáním:

- kontrola obsahu nabídek /splnění podmínek zadání/

- porovnání nabídkových rozpočtů s výkazem výměr

- vyhodnocení nabídkových rozpočtů

- na základě posouzení výhodnosti nabídek zúžení okruhu uchazečů

4/ OPTIMALIZACE

Cílem bude dosažení technické optimalizace projektu nebo jeho části /záměny technických řešení a materiálových vstupů/ a tím snaha o dosažení ekonomicky výhodnějšího řešení při zachování technických a materiálových standardů:

- vypracování návrhů řešení /spolupráce s projektantem/

- předání námětů a návrhů optimalizací uchazečům

- výzva k vypracování vlastních návrhů technických optimalizací

- výzva k ocenění optimalizací

- vyhodnocení výhodnosti a použitelnosti navržených optimalizací

5/ VYHODNOCENÍ

Vyhodnocení aktualizovaných nabídek

- cenové porovnání aktualizovaných nabídek při zapracování výstupů z optimalizací

- vyhodnocení celkové výhodnosti nabídek uchazečů

- výzva k poslední úpravě ceny

- návrh na výběr zhotovitele

- výběr zhotovitele stavebních prací

6/ ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění výběru zhotovitele

- zveřejnění stavebního záměru a výběru zhotovitele na webu obce

- zveřejnění úplného znění smlouvy uzavřené se zhotovitelem

Zpracoval: Vladislav Homolka

 

Potom jsme vypracovali Koncept nové směrnice OÚ, upravující zadávání zakázek malého rozsahu, který měl snížit finanční limity zakázek, aby se na výběru podílelo více lidí a zlepšil se kontrolní mechanismus, především zveřejňování a archivace výběrových řízení na webu obce:OBEC KAMENNÝ ÚJEZD

Směrnice č. 2011 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

1. Předmět úpravy

Směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle §12 odst. 6 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) tj. zakázek s očekávanou cenou do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby nebo do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce.

Ve vztahu k zákonu se jedná o zakázky, kde je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6 zákona).

2. Vymezení základních pojmů

Pro účely směrnice se vymezují tyto základní pojmy:

2.1. Zakázka

2.1.1. Zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci – „zboží“, včetně koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě a rovněž zakázka, jejímž předmětem je kromě dodání zboží také poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži a uvedení tohoto zboží do provozu.

2.1.2. Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je provedení: -nové stavby -stavební změny dokončené stavby -udržovací práce na stavbě -odstranění stávající stavby -související práce s prováděním staveb a stavebních prací (případně i související projekční a inženýrská činnost, pokud jsou zadávány společně)

2.1.3. Zakázkou na služby je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo na stavební práce. Zejména se jedná o tyto zakázky:

- služby v dopravě

- právní služby

- zprostředkovatelské služby

- obstaravatelské služby

- informační služby

- znalecké služby

- vzdělávací a profesní služby

- údržbářské a opravářské služby

- pozemní přeprava věcí a osob

- poštovní služby

- telekomunikační služby

- finanční služby

- počítačové zpracování dat a s tím spojené služby

- účetnictví a audit

- průzkum trhu a veřejného mínění

- průzkum trhu a veřejného mínění

- poradenství a s tím spojené služby

- služby architektů a inženýrské služby, pokud nejsou součástí dodávky stavby

- reklamní služby

- úklidové služby a domovní správa

- vydavatelské a tiskařské služby za úplatu

- služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu

 

2.2. Cena zakázky

Očekávaná celková cena za realizaci zakázky se stanoví podle bodu 3. této směrnice.

2.3. Zadavatel

Obec Kamenný Újezd – IČO 00245062

2.4. Příkazce operace

Statutární zástupce zadavatele s příslušným podpisovým oprávněním pro realizaci finanční operace.

2.5. Zástupce zadavatele

Příslušný odpovědný pracovník zadavatele s odpovídajícím oprávněním (starosta nebo místostarosta obce).

2.6. Dodavatel

Právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje služby, dodává zboží nebo stavební práce, kterou zadavatel vyzval k podání nabídky o přidělení zakázky.

2.7. Uchazeč

Dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku na získání zakázky.

2.8. Vítězný uchazeč

Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena zadavatelem jako nejvýhodnější a který bude realizovat zakázku na základě smluvního vztahu.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Cena -hodnota zakázky pro účely této směrnice je předpokládaná cena za plnění zakázky bez DPH, která se stanoví podle charakteru jednotlivých zakázek takto:

3.1. Předpokládaná hodnota zakázky na dodávky a služby se stanoví jako:

  • předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy, má-li být smlouva uzavřena na dobu určitou (nejčastější případ),

  • skutečná cena uhrazená během předcházejících 12 měsíců, upravená o  změny, které lze očekávat během následujících 12 měsíců v  případě opakujících se nebo trvajících dodávek a služeb,

  • součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, které mají být pořízeny během následujících 12 měsíců v případě opakujících se nebo trvajících dodávek nebo služeb.

 

3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce se stanoví odborným odhadem (lépe předběžným rozpočtem) na základě údajů a informací o stavebních zakázkách obdobného charakteru s použitím jednotkových cen, a to na základě zpracovaných projektových a technických podkladů.

3.3 Zakázka na dodávky, služby a stavební práce nesmí být účelově dělena tak, aby hodnota takto rozdělených zakázek byla nižší než limit stanovený pro používání této směrnice.

4. Postup při zadávání zakázek

4.1. Výzva k předložení nabídek

4.1.1. Zakázky malého rozsahu na dodávky a na služby

Předpokládaná hodnota zakázky

Postup zadavatele

1,00 – 40.000,00 Kč

Přímý nákup na základě jednoduchého průzkumu trhu nebo reklamních nabídek.

Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky nebo přímá písemná objednávka plnění (možno i e-mailovou formou)

40.001,00 –100.000,00 Kč

Výzva třem dodavatelům k předložení cenové nabídky, popř. uveřejnění vhodným způsobem (možno i e-mailovou formou). Výzva musí obsahovat rovněž údaje o kritériích, která budou rozhodná pro zadání zakázky. Doba pro podání nabídek musí být minimálně 7 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům.

100.001,00 – 2.000.000,00 Kč

Výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků zadavatele a uveřejnění výzvy na úřední desce a webových stránkách obce. Výzva musí obsahovat hodnotící kritéria. Doba pro podání nabídek musí být minimálně 14 pracovních dní ode dne odeslání (zveřejnění) výzvy dodavatelům.

 

4.1.2. Zakázky malého rozsahu na stavební práce

Předpokládaná hodnota zakázky

Postup zadavatele

1,00 – 40.000,00 Kč

Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky nebo přímá písemná objednávka plnění (možno i e-mailovou formou)

40.001,00 –200.000,00 Kč

Výzva nejméně třem dodavatelům k předložení cenové nabídky a uveřejnění výzvy na úřední desce a webových stránkách obce. Výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, rozhodných pro zadání zakázky. Doba pro podání nabídek musí být minimálně 14 pracovních dní ode dne odeslání (zveřejnění) výzvy dodavatelům.

200.001,00 – 6.000.000,00 Kč

Výzva formou Výzvy k veřejné zakázce, uveřejněná na úřední desce a webových stránkách obce k předložení nabídky v mezích požadavků zadavatele Výzva musí obsahovat rovněž údaje o hodnotících kritériích. Doba pro podání nabídek musí být minimálně 21 dní ode dne odeslání zveřejnění výzvy.Výzva k předložení nabídky musí minimálně obsahovat:

  • věcné a časové vymezení předmětu zakázky a její specifikaci dle charakteru zakázky

  • požadavek na kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání

  • požadavek na specifikaci ceny bez DPH a s DPH

  • požadavek na předložení návrhu smlouvy o dílo nebo jiného dokumentu tuto smlouvu nahrazujícího

  • termín a místo pro podání nabídek

  • kriteria a pravidla pro hodnocení nabídek a v případě, že nabídka bude hodnocena podle více kriterií, jejich váhu v procentech

  • ustanovení o tom, že zadavatel může zadání zakázky kdykoli bez udání důvodu, zrušit.

Trvalou podmínkou je prohlášení zájemce o právu zveřejnit jeho nabídku a všechny následné dokumenty na webových stránkách obce (vyloučení obchodního tajemství).

Výzva k předložení nabídek musí být učiněna a provedena písemně zveřejněna na úřední desce a webové stránce obce.

4.2. Hodnocení nabídek

Zadavatel hodnotí předložené nabídky výhradně podle kriterií a pravidel, která byla uvedena ve výzvě. Hodnotícím kriteriem je zpravidla pouze cena zakázky, nebyla-li v zadávacích podmínkách stanovena další hodnotící kriteria pro posouzení ekonomické výhodnosti nabídky.

Při hodnocení nabídek uchazečů musí zadavatel dodržet zásadu stejného zacházení se všemi zájemci a postupovat transparentně vůči všem účastníkům soutěže.

Hodnocení zakázky do 40.000,-Kč v případě jednorázové dodávky zboží a služeb, anebo 100.000,-Kč v případě stavebních prací může provést příslušný příkazce operace sám na základě dodavatelem předložené nabídky o pořízení plnění.

Za účelem vyhodnocení zakázky nad tyto limity ustanovuje zadavatel (rada obce) minimálně tříčlennou hodnotící komisi a současně jmenuje jejího předsedu. U stavebních zakázek bude vždy jeden člen stavební komise s příslušnou odbornou kvalifikací.

O hodnocení nabídek se sepisuje protokol, který podepisuje příkazce operace nebo všichni členové komise, byla-li jmenována. Obsahem protokolu musí být minimálně seznam účastníků, seznam obdržených nabídek, odůvodnění hodnocení nabídek podle zvolených kriterií a odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Protokol může obsahovat i jiné skutečnosti, které se vztahují k vyhodnocení zakázky. Protokol o hodnocení nabídek musí být součástí spisu, kterým se bude požadovat schválení finanční operace.

4.3. Přidělení zakázky

Zadavatel je povinen přidělit zakázku uchazeči, jehož nabídka obsahuje nejnižší nabídkovou cenu, byla-li jediným hodnoceným kritériem, nebo uchazeči, jehož nabídku vyhodnotil jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější, podle kriterií stanovených v zadávacích podmínkách.

Konečný výběr uchazeče u zakázek nad 40.000,-Kč v případě jednorázové dodávky a služeb nad 200.000,-Kč v případě stavebních prací schvaluje rada obce na základě podkladů, vypracovaných hodnotící komisí a musí ji potvrdit podpisem příslušný příkazce operace.

Vítězný uchazeč o zakázku i neúspěšní uchazeči musí být o výsledku zadání zakázky písemně informováni.

Výsledek hodnocení nabídek bude zveřejněn do 3 prac. dnů po ukončení výběru a oznámení uchazečům na úřední desce a webových stránkách obce po dobu hospodářského roku.4.4. Realizace zakázky

Vítězný uchazeč musí být současně s oznámením o této skutečnosti vyzván k realizaci zakázky.

Zakázku na dodávky a služby do výše 40.000,-Kč a na stavební práce do výše 200.000,-Kč lze realizovat na základě písemné objednávky, zakázky nad uvedené limity lze realizovat pouze na základě písemné smlouvy, kterou je oprávněn podepsat pouze příslušný příkazce operace.

4.5. Zrušení řízení o zadání zakázky

Zadavatel může zrušit zadávání zakázky kdykoli v průběhu zadávání s odvoláním na zadávací podmínky tak, že tuto skutečnost písemně oznámí všem vyzvaným uchazečům.

5. Námitky a rozhodování v procedurálních záležitostech

Námitky uchazečů a veškeré procedurální záležitosti v průběhu zadávání zakázky podle této směrnice posuzuje příslušný příkazce operace. Případnou kontrolu postupu při zadání, průběhu a vyhodnocení zakázky provádí kontrolní výbor Zastupitelstva obce. Výjimku z postupu daného touto směrnicí může v odůvodněných případech udělit Zastupitelstvo obce.

6. Archivace podkladů

Dokumentaci o zadání zakázky je zadavatel povinen uchovávat pro případnou kontrolu po dobu min. 5 let. O zadávání zakázek malého rozsahu musí vést zadavatel přehlednou evidenci.

7. Schválení a účinnost směrnice

Tato směrnice byla schválena Radou obce Kamenný Újezd dne …… a nabývá účinnosti dne ……………

Tímto se zároveň ruší Směrnice č. 13/2009.

 

 

………………………………………. ……………………………………..

František Ondřich Ing. Jitka Šebelková

starosta obce místostarostka obce

 

Tento návrh jsme předložili ZO dne 8. 6. 2011. Výsledkem bylo odmítnutí všech našich návrhů a negativní kritika našich aktivit (možno nalézt v zápisu z jednání ZO ze dne 8. 6. 2011: „F. Ondřich znovu poznamenal, že zákon o zadávání veřejných zakázek je ve fázi schvalování a tudíž je předčasné se tím nyní zabývat. Až bude v platnosti, rada obce se bude úpravou směrnice jistě zabývat. K tomu se přihlásil p. Kadrmas a řekl, že zastupitelstvo může uložit radě úkol směrnici přepracovat. Starosta vysvětlil, že jsou věci, které přísluší výhradně zastupitelstvu, výhradně radě a některé výhradně starostovi obce. Směrnice patří do výhradné pravomoci rady a pokud p. Kadrmas najde v zákoně, že je tomu jinak, může to předložit. J Iška řekl, že komise výstavby je pro zpracování nové směrnice.“

Přes všechny tyto problémy se podařilo prosadit zlepšení procesu výběru dodavatelů a zveřejnění výběrových řízení na několik větších stavebních akcí. Výsledky jsou okamžitě patrné. Kolik se tímto způsobem ušetřilo, je patrno z následující tabulky:Výběrové řízení

Datum
soutěže

Předpokládané
náklady

Vysoutěžená
cena

Rozdíl - úspora

Stavební úpravy domu čp. 67

05/2011

350 000 Kč

262 327 Kč

87 673 Kč

Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ

06/2011

1 000 000 Kč

882 820 Kč

117 180 Kč

Výstavba místní komunikace ul. Ke Hřišti

06/2011

2 400 000 Kč

1 198 947 Kč

1 201 053 Kč

Oprava místní komunikace části ul. Plavnická

08/2011

850 000 Kč

637 617 Kč

212 383 Kč

Celkem

4 600 000 Kč

2 981 711 Kč

1 618 289 Kč

Proto musíme pokračovat ve svém úsilí změnit a zprůhlednit zadávání veřejných zakázek v naší obci.Přílohy
PDF Příloha.pdf (1.3 MB)