Top školství pro Černošice

8. 10. 2014

Kvalita školských institucí do značné míry ovlivňuje to, jaké vzdělání, hodnoty a možnosti si černošické děti ponesou do života. Jestliže chceme žít ve městě vzdělaných, inteligentních a schopných lidí, musíme věnovat péči a finanční prostředky do jejich výchovy.

Největší školskou institucí na území města je základní škola. Protože její úspěšné fungování se neobejde bez široké spolupráce, chceme nejprve nastavit korektní vztahy mezi všemi účastníky městského školského systému. Děti, rodiče, škola i radnice mezi sebou musí zcela otevřeně komunikovat v zájmu co nejlepších výsledků vzdělávacího procesu.

Dalším důležitým prvkem je zázemí školy. Podporujeme investiční akce související se školou, jejichž realizace již byla zahájena - výstavba sportovní haly, vybudování centrálních šaten a půdní vestavba.

Škola musí být schopna poskytovat žákům vědomosti mj. v oborech, jejichž znalost je dnes podmínkou úspěšného uplatnění na pracovním trhu. Za tyto oblasti považujeme zejména rozšířenou jazykovou výuku, smysluplnou práci s výpočetní technikou a zvládnutí moderních způsobů komunikace. Jsme připraveni hledat cesty, jak žákům a učitelům zajistit potřebné vybavení technikou a učebními pomůckami.

Ve školských zařízeních budeme podporovat preventivní programy proti šikaně a dětským závislostem.

Budeme ve spolupráci se školskými zařízeními hledat možnosti maximálního zlepšení v předškolním a školním stravování, a to jak po stránce nutriční (preference kvalitního a cenově dostupného stravování bez polotovarů a náhražek), tak v otázce možného přizpůsobení dětem s dietními omezeními. V zájmu minimalizace špatných stravovacích návyků neumožníme provoz výdejových automatů na sladkosti a sladké nápoje v prostorách městských školských zařízení.

Budeme usilovat o to, aby počet míst v mateřských školkách, dětských skupinách a další předškolních zařízeních na území města odpovídal poptávce ze strany rodičů.

Podpoříme soukromé aktivity v oblasti školství jako vítanou alternativu školství městského, která slouží ke zvyšování konkurence a ke zpestření nabídky vzdělávacích aktivit. Zlepšíme zázemí pro investory, kteří chtějí vzdělávací činnost v Černošicích provozovat.

Rozvineme spolupráci s partnerskými městy tak, aby se do vzájemné výměny zkušeností mohly zapojit i vzdělávací instituce, např. základní škola v rámci výuky jazyků či ZUŠ.

Budeme iniciovat a podporovat rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů pro rodiče s malými dětmi, dospělé a seniory, a tím zvyšovat možnosti aktivního využití volného času v Černošicích.

Mgr. Martina Řehořová, Ph.D.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme