7. 10. 2010

V souvislosti s blížícími se komunálními volbami se redakce Unhošťských listů odhodlala k vskutku revolučnímu kroku. Umožnila kandidujícím subjektům presentovat formou placené inzerce jejich předvolební příspěvky. Jde nesporně o chvályhodný počin, který by mohl být začátkem nového trendu. Unhošťské listy by nadále neměly být pouze "hlásnou troubou" vedení města, ale též diskusní platformou přístupnou bez cenzury každému občanu města.

Publikovaný příspěvek "Proč vznikla kandidátka TOP 09 v Unhošťi" vyvolal reakci v podobě příspěvků od místostarostky PhDr. Lenky Mazuchové, MBA a starosty města Ivana Záboje. Stojí za to se nad oběma příspěvky hlouběji zamyslet.

Paní místostarostka vyzývá občany, aby zvážili, zda kandidáti konkurující v nadcházejících volbách dnešní "vládní koalici" ODS a ČSSD budou schopni obstát v "boji o finance, který podmiňuje další rozvoj města". Nutno přiznat, že současné vedení města bylo v uplynulém volebním období v získávání dotací velmi úspěšné. Otázkou ovšem zůstává, proč se paní exposlankyně domnívá, že někdo jiný nemůže být stejně, ne-li více v této věci úspěšný.

Pochopitelný by byl její názor v případě tzv. porcování medvěda, tedy možnosti poslanců prosadit v rámci schvalování státního rozpočtu financování projektů vztahujících se k jejich volebním obvodům. Paní místostarostce se v minulém volebním období skutečně podařilo získat touto cestou pro naše město 11,5 mil. Kč. V současném volebním období to ovšem zřejmě nepůjde, protože již poslankyní není. Bez ohledu na tuto skutečnost musím zdůraznit, že kandidujeme za TOP 09 mimo jiné také proto, že právě ono "porcování medvěda" považujeme za neodpovědné a nemorální zneužívání poslaneckého mandátu.

Pomineme-li výše uvedený zcela specifický případ, pak je nesporné, že na naší kandidátce jsou lidé, kteří jak z hlediska vzdělání, tak i pracovních zkušeností mají podstatně vyšší kompetence v oblasti financí, než může nabídnou, při vší úctě k jejím titulům, paní místostarostka a její tým. O odbornou kvalifikaci se tedy výše uvedený názor paní místostarosty zjevně opírat nemůže. Zbývá pak jediné možné vysvětlení – nové tváře ve vedení města prostě nemohou mít ty správné kontakty, konexe, přátele na správných místech, jinak řečeno nebudou umět hrát tu neprůhlednou hru o dotace. Otevřeně říkáme, že takou hru hrát nejen neumíme, ale ani ji hrát nechceme. Pokud by mělo být získávání dotací podmíněno netransparentním zadáváním veřejných zakázek, financovaných z těchto dotací, při využívání zásadních nedostatků doposud platného zákona o veřejných zakázkách, pak prostě dotace mít nebudeme. Uděláme ale všechno pro to, aby se tento systém změnil.

Na kandidátce TOP 09 máme několik lidí se zkušenostmi v  oblasti dotací a sponzoringu. Tyto zkušenosti nejsou založené na principu konexí a přátel, ale na principu usilovné a férové práce ve prospěch dobrých věcí.

Dále paní Mazuchová ve svém příspěvku kritizuje p. Volka,předsedu kontrolního výboru a ing. Koulovou, členku tohoto výboru, že si ze svých funkcí udělali "odrazový můstek pro nadcházející volby". Pan starosta se k této kritice jako správný koaliční partner přidává a na adresu ing. Koulové uvádí, že: "U lídra v podobě ing. Koulové …….. slyšíme kritiku úplně všeho, ale bohužel jsem neviděl jinou práci."

Oba výše uvedení kritici odmítají pochopit, že práce členů kontrolního výboru spočívá v provádění kontrol rozhodnutí rady a ostatních výborů a v podávání zpráv o těchto kontrolách zastupitelstvu. Pokud jde o jinou práci ing. Koulové, pak pan starosta zřejmě zapomněl na její boj o referendum k otázce spojení škol v našem městě. Naštěstí na to jistě nezapomnělo téměř 1000 občanů, kteří petice podepsali. Mnohem horší ovšem je , že práci ing. Koulové ve formě kontrolní zprávy neviděl žádný ze zastupitelů, protože pan starosta jim ji prostě nepředal. Z reakce pana starosty a paní místostarostky je zcela zřejmé, že na výše uvedených členech kontrolního výboru jim ve skutečnosti vadí právě to, že pracují a snaží se vykonávat funkci odpovědně. Kontrolní výbor, který je schopen pouze plnit příkazy vedení města je zbytečný.

Paní  Mazuchová dále uvádí: "Pokud někdo objevil nějakou nesrovnalost, která byla v rozporu se zákony ČR, bylo jeho povinností podat trestní oznámení. Pokud tak neučinil, je spoluviníkem." Je smutné, že právní vědomí paní exposlankyně nepřekročilo stín socialistické zákonnosti. Obecná oznamovací povinnost trestných činů již dávno z našeho trestního řádu zmizela a vztahuje se pouze na vyjmenované, mimořádně závažné trestné činy (viz. § 368 trestní zákoník).

Naším cílem není podávat trestní oznámení na politické konkurenty. Veškerá naše snaha směřovala k tomu, aby vedení města jednalo s péčí řádného hospodáře. Pokud máme např. vážné důvody se domnívat, že fy Hora vyfakturovala v rámci akce demolice městu činnosti, které vůbec neprovedla, pak by bylo, dle našeho názoru, nejjednodušší provést na místě sondy a zjistit, zda zásyp byl proveden skutečně recyklátem, či nikoliv. Důvod, proč se tak doposud nestalo, si jistě každý domyslí sám.

Nepochybujeme o tom, že vedení města dodržovalo zákon o veřejných zakázkách. Problém je v tom, že zákon má zásadní nedostatky a je předmětem dlouhodobé kritiky nejen ze strany Transparency International. Naopak je zcela jisté, že nebyl dodržován zákon o finanční kontrole. Jeho dodržování ale nemůže kontrolovat ÚOHS. Rovněž tak není dodržován zákon o svobodném přístupu k informacím, protože ten ukládá zveřejňovat jak požadavky na poskytnutí informací, tak i odpovědi na tyto požadavky. Pan starosta ovšem moc dobře ví, že za porušování výše uvedených zákonů se mu nic hrozného nemůže stát.

K demolici staré tělocvičny pan starosta uvádí, že: "bourací práce nebyly levné, ale soutěže se zúčastnilo 5 firem, vybrána byla nejlevnější a kritizovaný postup byl potvrzen vybraným znalcem kritiků – jen mu město poskytlo všechny potřebné informace." Na tomto tvrzení je pravdivá pouze první část věty. Bourací práce skutečně nebyly levné a podle posudku soudního znalce by se cena obvyklá měla pohybovat v intervalu 1,4-1,6 mil. Kč a nikoliv 5,8 mil. Kč (bez DPH). Kdyby tělocvična byla pana starosty, lze si jen těžko představit, že by za její zbourání zaplatil výše uvedenou částku a ještě 200 000 Kč za projekt. Soudní znalec žádný postup nepotvrdil, protože město, v rozporu s prohlášením pana starosty na zastupitelstvu, si u něho žádný posudek neobjednalo. Posudek si zadal projektant demolice, aby si, jak se říká, "chránil svoji kůži". Problém je ovšem v tom, že Ústav racionalizace ve stavebnictví je certifikovaným znaleckým ústavem pro posuzování cen ve stavebnictví a ne pro posuzování projektů. Proto je také materiál, na který se pan starosta odvolává, nazván "Komentář k posouzení a zpracování výkazu výměr dle předané projektové dokumentace" a nikoliv znalecký posudek. Ovšem ani z tohoto úzkého pohledu nelze tvrdit, že "znalec" potvrdil postup projektanta. V závěru "Komentáře" je uvedeno:

"Projektantem vypočtený objem obestavěného prostoru je o 296,76 m3 větší, tj. o 10,75 %. Takto provedený výpočet obestavěného prostoru neodpovídá metodice ČSN 73 40 55 a URS.

Změní se i objem drcení suti na recyklát, kde podle projektanta je množství 2 139,77 t,tj. 0,70 t/m3 a podle metodiky URS je množství celkem 1 088,49 t a bez dřevěného materiálu a izolací 978,49 t tj. 0,35 t/m3 pro podíl bouraných konstrukcí do 20%."

Vzhledem k tomu, že firma Hora vyfakturovala městu výše uvedené objemy podle projektu, pak z výpočtů ÚRS vyplývá, že město zaplatilo za něco, co ani nemohlo být provedeno!! V této souvislosti je zajímavá též závěrečná věta "Komentáře":

"Povinností zhotovitele je při oceňování nabídky na provedení prací zkontrolovat, zda výkaz výměr odpovídá projektové dokumentaci a na případné nesrovnalosti upozornit."

Výše uvedený "Komentář" rozdal pan starosta na zastupitelstvu dne 20.9. t.r. až na samém závěru zasedání s vysvětlením, že "posudek dostal až dnes", takže jej nemohl zastupitelům poskytnout dříve. Komentář je  datován k 17.9. 2010. Vrátíme-li se tedy k tvrzení pana starosty v Unhošťských listech, které měly uzávěrku příspěvků k 31.8. t.r., pak je zřejmé, že:

  • město žádné potřebné informace neposkytlo, protože posudek si objednal projektant
  • "komentář" nepotvrdil postup města, ale naopak poukázal na nadhodnocený  výpočet obestavěného prostoru a zejména objemu drcení suti na recyklát
  • pan starosta nemohl koncem srpna obsah „posudku“ znát, protože je datován až k 17.9. t.r.

Co k tomu dodat ? Přímo se nabízí jedno staré české přísloví. Určitě víte, které myslím.

Karel Kopp, kandidát TOP 09 Unhošť

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme