Změna územního plánu Jesenice – schváleno „zadání změny“

1. 10. 2013

Na stránkách Jesenického kurýra pravidelně informujeme o probíhající změně územního plánu naši obce. Pořízení změny územního planu je složitý, časově náročný proces, který probíhá po jednotlivých krocích - přesně podle stavebního zákona. Nyní zastupitelstvo učinilo další důležitý krok – schválilo „Zadání změny č. 4 územního plánu“. Toto „Zadáni změny UP“ vzniklo na základě vyhodnocení došlých stanovisek, námitek a připomínek dotčených orgánů, sousedních obci, dalších subjektů a občanů k jim předloženému „Návrhu zadáni změny UP“ z června letošního roku.

O důvodech pro pořízení změny územního planu - základního dokumentu, podle kterého probíhá územní rozvoj obce, jsme již podrobně psali. Zmiňovali jsme i to, že tato naše změna územního plánu se svým obsahem (rozsahem) zásadně liší od předchozích tří změn, které vždy znamenaly pro Jesenici významnou plošnou expanzi nových zastavitelných území do volné krajiny, s následným mohutným stavebním boomem, velmi rychlým růstem počtu obyvatel, což vedlo k řadě problémů vyplývajících z nedostatečné infrastruktury.

Pro připomenutí - cílem této změny ÚP je zejména:

• uvedeni územně plánovací dokumentace se skutečností v území (např. vedeni komunikaci, zpřesňovaní hranic mezi plochami v území apod.)

• prověření změny některých časti existujících nezastavěných ploch dosud umožňujících výstavbu bytových domů na plochy pro rodinné domy

• úprava některých ploch pro občanskou vybavenost (zejm. pro školská zařízeni)

• úprava ploch pro sport a rekreaci (např. nove centrální sportoviště, nove hřiště pro nohejbal)

• prověřeni návrhu nových ploch zeleně

• vymezeni území obce, pro které bude vypracován tzv. „Regulační plán“ – zejména pro oblast centra obce

• přemístěni budoucího jesenického terminálu hromadné dopravy (pro metrobus, či kolejovou dopravu)

Ve schváleném „Zadání změny ÚP“:

• nepřidáváme nové plochy pro výstavbu bytových domů

• nepřidáváme nové významné plochy pro výstavbu rodinných domů

• nepřidáváme nové významné plochy pro komerci

• nepřidáváme nové plochy pro výrobu a skladovaní

• přidáváme nové plochy pro sport a rekreaci

• přidáváme plochy pro občanskou vybavenost a zeleň

Jak je patrné, obsah teto změny ÚP zapadá do naší základní strategie v oblasti územního plánování pro toto období, tj. zklidněni územního rozvoje Jesenice s ukončením významnější plošné expanze do volné krajiny. Dosud platný uzemni plán, vydaná územní rozhodnuti a stavební povoleni však musíme respektovat. Proto v nejbližších letech ještě dojde k postupnému dokončeni výstavby na (již v minulosti v uzemním planu) vymezených zastavitelných plochách – aktuálně jde např. o dokončení výstavby v lokalitách „V Roháči“ a „Mladíkov VII“ - tj. podél Říčanské ul. Významnější rozvojová lokalita pro bydlení pak ještě zbývá na severu Jesenice, v okolí Budějovické ulice.

V návaznosti na tuto změnu územního plánu, která by tedy v budoucích letech měla zklidnit územní rozvoj, se nadále budeme věnovat projektům, které by měly vest ke zkvalitnění života v obci. Připravíme podrobný „Regulační plán“, který urči budoucí důstojnou podobu centra městečka s veřejnými prostranstvími a službami. Zároveň máme rozpracovány některé významné obecni projekty – např. nový hlavni jesenický sportovní areál, projekty odstraňovaní bariérových

efektů na území obce – tj. stavba nových cyklostezek a tras pro pěší, aktuálně řešíme zvýšeni kapacity základních škol, budeme pokračovat ve výsadbě zeleně, v budování chybějící technické infrastruktury apod. Podpoříme rádi i některé zajímavé soukromé jesenické projekty v oblasti sportu, rekreace, školství, sociálních služeb.

Proces pořizování Změny územního plánu č. 4 bude v následujících měsících pokračovat přípravou předposledního kroku procesu – tj. „Návrhu změny UP“. V této fázi dojde na základě právě schváleného „Zadaní změny ÚP“ zejména k podrobnému rozpracováni grafické a textové části změny územního plánu urbanisty a pořizovatelem. Samozřejmě vás o dalším průběhu procesu budeme informovat.

Petr Tiso (TOP 09), člen Rady obce Jesenice

Jesenický kurýr – říjen 2013

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme