Změna územního plánu Jesenice – proces zahájen

31. 7. 2012

Co je územní plán

Územní plán je klíčový dokument, který určuje prostorový rozvoj, což znamená zejména stavební rozvoj lidských sídel a změny v krajině. Územní plán stanoví a vymezí základní koncepci rozvoje území obce, ochranu hodnot tohoto území, plošné a prostorové uspořádání území, uspořádání krajiny, koncepci veřejné infrastruktury atd.

Územní plán obsahuje nejen popis stávajícího stavu, ale i předpokládaný rozvoj – je, zjednodušeně řečeno, jakousi základní mapou budoucí podoby sídel a krajiny a popisem, co se v území smí nebo naopak, co se nesmí.  Územním plánem se musí řídit

všichni zainteresovaní. To v praxi znamená, že nesmí být povolena jakákoli aktivita v rozporu územním plánem a na druhou stranu je velmi obtížné, až nemožné odvrátit projekty, které jsou v souladu s územním plánem.

Proces pořízení územního plánu je poměrně složitý časově náročný. Má základní 3 části:

zadání územního plánu, koncept a návrh. Územní plán schvaluje zastupitelstvo obce.

Co je změna územního plánu

Zákon říká, že úřad příslušný k pořízení územního plánu je povinen sledovat, zda se nemění podmínky, za nichž byl územní plán schválen. Pokud se podmínky změní, má úřad připravit změnu. Proces pořizování změny je podobný procesu pořizování nového územního plánu s tím, že je v určitých případech možné vynechat koncept. Lze očekávat, že změna, která řeší pouze určité lokality, je finančně a časově méně náročná než nový územní plán

Platný územní plán v Jesenici

Jesenice má platný územní plán ve znění po změně č. 2 z roku 2006. Tato změna představovala přidání rozsáhlých zastavitelných území stejně, jako tomu bylo ve změně č. 1. Díky tomu se rychle zněkolikanásobil v Jesenici počet domů a obyvatel, vznikly kromě rodinných domů i lokality bytových domů, do Jesenice se nastěhovaly tisíce nových obyvatel se všemi rostoucími nároky na technickou a veřejnou infrastrukturu, negativními vlivy na dopravní situaci, s velkou zátěží území stavební aktivitou.

V této situaci -  v roce 2010 vznikla další změna - č. 3, která opět přidávala další zastavitelná území.

Díky tomu vyvolala odpor části jesenické veřejnosti, která si přála rozvoj obce spíše zpomalit a řešit nejprve určité problémy v oblasti infrastruktury, vybavenosti obce apod. Konflikt, který vznikl při změně č. 3 územního plánu, vedl k soudnímu sporu, jehož výsledkem byl rozsudek Nejvyššího správního soudu, který změnu č. 3 zrušil. Situace se tedy vrátila do stavu před touto změnou, tzn. K územnímu plánu v podobě po změně č. 2. Za 6 let od přijetí této změny došlo k dynamickému rozvoji území na vymezených zastavitelných plochách, který pokračuje dle platného územního plánu, vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení (ta obec musí respektovat) i v současnosti. Několik celých rozvojových lokalit vymezených platným územním plánem po změně č. 2 z roku 2006 a mnoho parcel individuálních stavebníků ještě není zastavěno. To vše znamená, že lze očekávat příliv stovek nových obyvatel Jesenice.

 

Aktuální změna územního plánu v Jesenici

Zmínili jsme zákonnou povinnost sledovat v území podmínky, za nichž byl územní plán ve znění minulých změn schválen. Pokud realita v území neodpovídá územně plánovací dokumentaci, je třeba situaci napravit. V Jesenici jsou desítky problematických situací (některé existující stavby, vedení místních komunikací, nepřesné fyzické hranice pozemků na hranici území s různým funkčním využitím), které by měly být tímto způsobem vyřešeny – tzn. promítnout reálný stav do územně- plánovací dokumentace. Zároveň existují situace, kdy stávající funkční využití území dle územního plánu znemožňuje realizaci některých záměrů, které jsou i v zájmu občanů a obce (např. rozšíření soukromé školy a školky ve Zdiměřicích o přístavbu gymnázia).

Obec má též své představy, co by mělo být řešeno z jejího podnětu – jde o zamyšlení nad vhodným pozemkem (rezervu) pro budoucí školu, neboť stávající škola již brzy svou kapacitou nebude nárokům stačit, zamyšlení nad vhodným pozemkem / pozemky pro vznik hřiště / hřišť v některých částech Jesenice, nových ploch zeleně, zodpovědně musíme zvážit umístění plochy budoucího jesenického terminálu hromadné dopravy apod.

Prostě existuje řada důvodů, proč provést změnu územního plánu. V zájmu toho, aby byl proces pořizování změny ÚP demokratický, aby měl každý oprávněný možnost podat svůj návrh, rozhodli jsme v zastupitelstvu o pořízení tzv. „otevřené změny“ územního plánu. Každým doručeným návrhem se budeme zabývat vždy s ohledem na zájem obce, což znamená, že budeme především posuzovat, zda je záměr v souladu s koncepcí rozvoje, budeme posuzovat každý záměr i s ohledem na kapacitu technické a veřejné infrastruktury. O výsledné podobě změny územního plánu – o konkrétních změnách rozhodne celé zastupitelstvo. Pokud však mohu mluvit o představě vedení obce, bude se tato změna územního plánu svým obsahem (rozsahem) zásadně lišit od předchozích tří změn.

Ve změně č. 4 je tedy velmi málo pravděpodobné přidávání nových ploch pro výstavbu bytových domů, ploch pro sklady a výrobu. V souladu se strategií rozvoje obce není ani rozsáhlá plošná expanze výstavby rodinných domů do krajiny, jak tomu bylo v minulých letech. Vedení obce by skutečně chtělo nechat Jesenici několik let „vydechnout“, odpočinout od překotného rozvoje, kterým obec prošla v uplynulých 15 letech. Po provedení změny územního plánu bude nezbytné provést úpravu územně plánovací dokumentace obce dle stavebního zákona (tzv. „překlopení“) tak, aby měla Jesenice platný územní plán i po roce 2015. Pokud bychom to neudělali, Jesenice by se od roku 2016 nemohla rozvíjet podle platného územního plánu, neboť by její neupravený územní plán ze zákona pozbyl platnosti, což by bylo pro rozvoj obce nežádoucí.

 

Pořizování změny územního plánu v Jesenici – transparentnost

Pořizování změny je mnohaměsíční proces, který začíná návrhem zadání změny, což už je vlastně základní konkrétní představa o změnách. Na tomto návrhu budeme v zastupitelstvu pracovat v následujících měsících tak, aby byl připravený na podzim. Během přípravy návrhu zadání změny půjde zejména o přesnou identifikaci naznačených problémů v území (příprava oprav), posouzení návrhů, které budou obci doručeny v rámci veřejné výzvy k podávání návrhu na změny územního plánu a zapracování vlastních návrhů obce. Máme v úmyslu celý proces provést maximálně transparentně, o procesu budeme veřejnost průběžně informovat.

Petr Tiso (TOP 09), člen Rady obce

Jesenický kurýr – červenec/srpen 2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme