Změna územního plánu Jesenice – proces pokračuje

1. 12. 2012

Jak jsme již informovali, zastupitelstvo obce spustilo proces Pořízení změny územního plánu č. 4 obce Jesenice. Rozhodnutí pořídit změnu územního plánu vyplynulo z objektivního stavu. Existuje totiž zákonná povinnost obcí sledovat v území podmínky, za nichž byl územní plán ve znění minulých změn schválen (v Jesenici je platný územní plán v podobě po změně č. 2 z roku 2006, změna č. 3 z roku 2010 byla zrušena Nejvyšším správním soudem).

Důvody pro změnu ÚP v Jesenici

• Pokud realita v území neodpovídá územně plánovací dokumentaci, je třeba situaci napravit – tzn. Promítnout reálný stav do dokumentace.

• Zároveň na území Jesenice existují situace, kdy stávající funkční využití některých ploch dle územního plánu znemožňuje realizaci některých záměrů, které jsou i v zájmu občanů a obce (např. rozšíření soukromé školy a školky ve Zdiměřicích o přístavbu gymnázia a sportoviště, realizace některých projektů pro sport a rekreaci apod.).

Některé plochy je v ÚP třeba změnit tak, aby bylo možné tyto záměry realizovat.

Obec má též své vlastní představy o dalším územním rozvoji, o tom, co by mělo být řešeno z jejího podnětu, jde např. o vhodné plochy pro školská zařízení, sportoviště a další občanskou vybavenost, o nové plochy zeleně, o plochu pro umístění budoucího jesenického terminálu hromadné dopravy apod.

Prostor pro návrhy na změnu ÚP pro každého

Územní plán by určitě neměl vznikat jen na podkladě návrhů zformulovaných obcí, ale též po vyhodnocení návrhů občanů a subjektů, které mají své zájmy v území. Rozhodli jsme proto v zastupitelstvu hned na začátku, že naše změna územního plánu 4 bude „otevřená“ - demokratická, taková, ve které bude mít každý oprávněný příležitost podat svůj podnět a vyzvali jsme oficiálně k jejich předložení. Samozřejmě to, který návrh bude dále řešen ve změně ÚP a který bude zamítnut, rozhoduje dle zákona zastupitelstvo, které nese za územní rozvoj odpovědnost.

Vyhodnocení předložených návrhů a podnětů na Změnu územního plánu

Každý oprávněný měl tedy v Jesenici možnost předložit své návrhy. Takových návrhů bylo řádně doručeno více než 80. Před dalším krokem pořizování změny ÚP, tj. „Zadáním změny ÚP“ bylo nutné, kromě přípravy vlastních „obecních“ návrhů, vyhodnotit (doporučit, či nedoporučit k prověřování v dalším procesu) jednotlivé došlé návrhy od fyzických a právnických osob.

V první fázi se návrhy zabývala Pracovní skupina ke změně územního plánu společně s pořizovatelem. Tato skupina pečlivě posoudila jednotlivé návrhy především z hlediska jejich souladu s koncepcí rozvoje, s aktuálním stavem v území, se stupněm využití již existujících rozvojových ploch i s ohledem na kapacitu veřejné a technické infrastruktury. Tato pracovní skupina pak v dalším stupni předložila kompletní sadu návrhů se svým doporučením Radě obce, která pak po konsultacích s dalšími členy zastupitelstva, úředníky a odborníky předložila své doporučení pro jednání zastupitelstva. 

Zastupitelstvo pak hlasováním o návrzích na změnu ÚP oficiálně rozhodlo na svém listopadovém zasedání takto:

• doporučuje dále ve Změně ÚP posuzovat přibližně 20 návrhů, či jejich částí

• nedoporučuje dále ve Změně ÚP posuzovat přibližně 60 návrhů

Věnovat se podrobně všem návrhům zde (vzhledem k omezenému prostoru) není možné. Mapka a přehledná tabulka se všemi došlými návrhy na změnu územního plánu i s rozhodnutím zastupitelstva je k dispozici na webu Jesenice v sekci „Územní plánování“

Obecně lze rozhodnutí zastupitelstva o „vnějších“ návrzích na změnu ÚP popsat takto:

•nepřidáváme nové plochy pro výstavbu bytových domů

•nepřidáváme nové významné plochy pro výstavbu rodinných domů

•nepřidáváme nové významné plochy pro komerci

•nepřidáváme nové plochy pro výrobu a skladování

•přidáváme nové plochy pro sport a rekreaci

•přidáváme plochy pro občanskou vybavenost

K těmto návrhům vnějších subjektů nyní přibude několik desítek vlastních návrhů obce Jesenice, v rámci Zadání změny budou navrhovány pravděpodobně následující okruhy:

• uvedení územně plánovací dokumentace do souladu se skutečností v území s (např. vedení komunikací, zpřesňování hranic mezi plochami v území apod.)

• prověření změny některých částí existujících ploch dosud umožňujících výstavbu bytových domů na plochy pro rodinné domy

• úprava některých ploch pro občanskou vybavenost (zejm. školská zařízení)

• úprava ploch pro sport a rekreaci (nové centrální sportoviště, nové hřiště pro nohejbal)

• doplnění ploch zeleně

• přemístění budoucího jesenického terminálu hromadné dopravy

Jak je tedy z uvedeného zřejmé, tato naše změna územního plánu se svým obsahem (rozsahem) zásadně liší od předchozích tří změn, které vždy znamenaly pro Jesenici významnou plošnou expanzi nových zastavitelných území do volné krajiny, s tím souvisejícím mohutným stavebním boomem, velmi rychlým růstem počtu obyvatel, s tím spojeným problémům vyplývajícím z nedostatečné infrastruktury.

Obsah této změny ÚP zapadá do naší základní strategie v oblasti územního plánování pro toto období – tj. zklidnění územního rozvoje Jesenice. Umožníme v nejbližších letech pouze postupné dokončení výstavby na již dříve vymezených zastavitelných plochách – aktuálně jde např. o lokality „Jesenice 7“, „V Roháči“ a „Mladíkov VII“, tj. podél Říčanské, kde nyní ještě dobíhá výstavba na základě územních rozhodnutí a stavebních povolení vydaných před několika lety. Do budoucna zbývá dle platného územního plánu ještě několik nevyužitých významných rozvojových ploch např. na severu Jesenice kolem Budějovické ulice.

V aktuální změně územního plánu proto již žádné nové významnější rozvojové plochy nepřidáváme.

Naším hlavním cílem v oblasti rozvoje obce je pro následující roky zejména zvýšení kvality života v obci. To v našem pojetí představuje zejména doplňování dosud částečně deficitní veřejné a technické infrastruktury – vznik nových školek, rozšíření kapacity základní školy, budování chybějících sítí, veřejného osvětlení, oprava komunikací atd. Připravujeme projekt nového centrálního multifunkčního sportovního areálu v Jesenici, podporujeme i další zajímavé projekty pro trávení volného času (např. nové nohejbalové hřiště, jízdárny a další), postupně odstraňujeme bariéry v území pro pěší a cyklisty (vznikající jesenická síť cyklostezek a cyklotras s propojením na okolní obce, nové chodníky) a pracujeme na ozelenění obce (pokračující výsadba stovek nových stromů, vznik nových parčíků apod.).

V oblasti rozvoje obce prostě nyní upřednostňujeme kvalitu před kvantitou, což se odráží i v podobě aktuálně připravované změny územního plánu.

Proces pořizování Změny územního plánu č. 4 bude nyní pokračovat v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva o návrzích a podnětech a též na základě zformulovaných vlastních návrhů obce dalším krokem - tzv. „Zadáním změny ÚP“ začátkem příštího roku. Samozřejmě vás o dalším průběhu procesu budeme informovat.

Petr Tiso (TOP 09), člen Rady obce

Jesenický kurýr – prosinec 2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme