1. 3. 2014

V červnu 2012 byl zastupitelstvem obce schválen Strategický plán obce Jesenice. O tomto plánu jsme již několikrát psali. Stručně řečeno - jde o zásadní dokument, který určuje, jakým směrem se má obec vydat a co bude v oblasti svého rozvoje podporovat, jakým způsobem bude podporu realizovat a jaké nástroje k tomu bude využívat.

Analytická část Strategického plánu pomohla poměrně podrobně identifikovat aktuální klíčové problémy Jesenice a budoucí hrozby, zároveň popsat příležitosti a nasměrovat tak stávající i budoucí intervence vedení obce na určité priority. Těchto priorit je celá řada, ať jde o regulaci územního rozvoje, dobudování chybějící technické a veřejné infrastruktury, priority v oblasti dopravy, priority v oblasti školství, rozvoj kulturního života, možnosti sportovního vyžití a tvorbu a ochranu životního prostředí.

Mezi priority nesporně patří i vytváření pozitivního vzhledu obce.

Obecně má na výsledný vzhled obce, či města vliv řada faktorů – například lokalizace obce v území, urbanistické řešení, přítomnost veřejných prostranství, přítomnost kulturních památek v obci, doprava - zátěž tranzitní dopravou, životní prostředí – v obci i v okolí obce, druhy podnikatelských aktivit v jednotlivých částech obce a další.

Komplex těchto vlivů pak vytváří výsledný dojem. Jistě by mohl každý z nás jmenovat řadu obcí a městeček, kde se při návštěvě cítíme příjemně a jejich vzhled je velmi pozitivní, ale i řadu těch obcí a měst, kde je tomu právě naopak. Většinou je výsledný dojem dědictvím dávné, ale i nedávné historie rozvoje dané obce.

Jesenice je obcí, která v uplynulých 20 letech prodělala bouřlivý, nepříliš regulovaný rozvoj, kdy se z relativně malé vesnice stalo díky rozsáhlé výstavbě několikatisícové městečko. Administrativní součástí Jesenice se staly další původní vesnice – Osnice, Zdiměřice, Horní Jirčany, Kocanda, část Rozkoše (tyto části se rozvíjely jako izolované rezidenční čtvrti).

Původní Jesenice zároveň leží na historickém křížení dvou významných komunikací, které obec velmi zatěžují tranzitní dopravou. V této situaci - při územním plánování nedošlo k tomu, co by se očekávalo v případě plánované změny vesnice na město, a to k vymezení prostorově dostatečných, funkčních a příjemných veřejných prostranství a ploch zeleně (např. na základě kvalitně zpracovaného regulačního plánu centrálních částí), ani nebyly zajištěny pozemky pro tato veřejná prostranství. Řekněme, že žádoucí rovnováha soukromého a veřejného zájmu byla během územního rozvoje výrazně narušena v neprospěch veřejného. Výsledkem je to, že centrální části Jesenice v současnosti nemají takový pozitivní vzhled, který bychom si všichni přáli.

Náprava tohoto stavu je složitá a dlouhodobá, jde o koncepční otázku – přesné vymezení území pro regulační plán v centru Jesenice v rámci současné změny územního plánu a následné vytvoření tohoto podrobného regulačního plánu. Tento regulační plán pak přesně určí podobu budoucího centra. Zároveň jde i o dílčí střednědobá postupná řešení některých ploch veřejných prostranství v centru Jesenice, některým z nich je věnován článek městského architekta v tomto vydání Jesenického kurýra. 

Vzhled obce však mohou pozitivně ovlivnit i některá časově dostupnější a méně administrativně a finančně nákladná opatření – např. rozsáhlá výsadba zeleně, kterou jsme zahájili před 3 lety, nové přístřešky autobusových zastávek, které aktuálně připravujeme ve všech jesenických obcích, sjednocení označení ulic a navigačního systému v obci, jednotný mobiliář a také některá administrativní opatření – například zastupitelstvem nedávno vydaná vyhláška o opatřeních k zajištění estetického vzhledu obce. Tato vyhláška je nástrojem, který umožní donutit vlastníky pozemků účinněji než dosud, aby své pozemky (zejm. dosud nezastavěné parcely) řádné udržovali, pravidelně sekali a přispěli tak ke zlepšení vzhledu našich jesenických obcí. Této nové vyhlášce je věnován další podrobnější článek.

Petr Tiso (TOP 09), radní

Jesenický kurýr – březen 2014

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme