19. 7. 2012

Co je strategický plán rozvoje

Rozvoj naší obce se bezprostředně týká každého z nás. Rozvoj obce je velmi složitý a komplexní proces. Je v zájmu nás všech, kteří v Jesenici žijeme, aby existoval ucelený koncepční program rozvoje obce v podobě písemného dokumentu a hlavně, aby byl prakticky využíván při určování dalších směrů udržitelného rozvoje.

Strategický plán jsme pořídili jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru a v oblasti prostorového rozvoje území naší obce v následujících mnoha letech. Hlavním smyslem existence plánu a naším hlavním cílem je zajištění prosperity Jesenice.

Můžeme si povzdechnout, že tato ucelená představa vzniká až nyní, po letech bouřlivého rozvoje jesenických obcí, který kromě některých pozitiv přinesl i mnoho negativ - problémů vyplývajících z tohoto poměrně málo koordinovaného a regulovaného rozvoje našeho atraktivního území na hranici Prahy. V našem strategickém plánu jsou popsány nejen cesty, jak některé tyto problémy vyřešit, ale také návod, jak obec rozvíjet v budoucnosti a jak se přitom vzniku dalších problémů vyvarovat.

Jak vznikal náš strategický plán

Strategický plán rozvoje obce se svou základní strukturou neliší od jiných strategických dokumentů. Vždy je nejprve třeba dobře popsat stávající situaci ve všech souvislostech, což představuje tzv. analytická část. Poté je třeba definovat základní vizi a základní cíle.

Pokud existuje jasno v tom, čeho chceme dosáhnout, nastupuje práce na tzv. návrhové části, což je popis cesty, jak lze cílů dosáhnout. Tato cesta někdy bývá variantní, což znamená, že je možných cest více. Po zvážení všech aspektů je třeba zvolit tu nejvhodnější, která vede k cíli. Tuto cestu je pak třeba podrobněji popsat, naplánovat, vypracovat harmonogram apod.

Pak zbývá se touto cestou vydat (realizační část) a průběžně v čase vyhodnocovat, případně ji modifikovat.

Vzhledem k závažnosti dokumentu jsme si přáli, aby vznikl dokument co nekvalitnější. Proto jsme využili odbornou pomoc profesionální agentury, která má zkušenosti s tvorbou strategických plánů obcí, měst, krajů, ministerstev... Pracují pro ni odborníci z různých oblastí - demografie, sociologie, ekonomie, urbanismus, doprava, životní prostředí. Tato agentura pak celý proces odborně vedla.

Vznikla řídící skupina pro přípravu strategického plánu, ve které byli kromě zmíněných odborníků zastoupeni zástupci naší samosprávy, úřadu a některých odborných komisí obce. Tato řídící skupina pak během procesu přípravy strategie konsensuálně rozhodovala o klíčových otázkách, ať šlo o vyhodnocení analytických materiálů, definici největších problémů obce, formulování základní vize, hlavních rozvojových cílů a priorit nebo o přípravu návrhové části plánu a přípravu akčního plánu.

Právě návrhová část (cíle, opatření) a realizační část s podrobnějším tzv. akčním plánem (konkrétní opatření, projekty na nejbližší 2-3 roky) jsou nejdůležitější částí strategie. Celý proces pořizování probíhal veřejně – byly medializovány průběžné výstupy jak v Jesenickém kurýru, tak na obecním webu. Proběhlo veřejné projednávání pracovního materiálu.

Veřejnost tedy mohla uplatňovat své připomínky, náměty, čehož někteří občané využili.

Podrobným komentářům k jednotlivým částem strategie, se kterými se můžete detailně seznámit na našem webu, by samozřejmě nestačil rozsah našeho časopisu, zastavíme se tedy krátce u dvou důležitých – u vize a akčního plánu.

Vize: „Zelené městečko Jesenice“

Klíčovým okamžikem procesu byla formulace základní vize, což je v této souvislosti zjednodušené, výstižné pojmenování toho, čeho bychom rádi dosáhli, jakou bychom chtěli vlastně Jesenici mít. Byly definovány 4 možné vize jako krajní póly možného rozvoje.

Jejich detailní popis naleznete v rámci dokumentu na webu. Po dlouhých diskusích jsme vybrali vizi, která vznikla jako kombinace dvou z nich („Městečko Jesenice“ a „Zelená Jesenice“).

Pod názvem „Zelené městečko Jesenice“ si každý může představit něco jiného.

Naše bližší představa je popsána takto: „Jesenice – dobře vybavené městečko v zázemí Prahy s adekvátními službami pro své obyvatele, s různorodými možnostmi bydlení a rekreace a s minimálně narušeným životním prostředím.“

V praxi tato vize představuje to, že by v budoucích letech mělo postupně vzniknout důstojné centrum obce v podobě dopravně zklidněných částí hlavních tříd Budějovická a Říčanská s některými vhodnými přilehlými plochami („zálivy“). V tomto centru by byly soustředěny důležité služby pro obyvatele, centrum městečka by pak bylo komfortně propojeno se všemi ostatními částmi Jesenice sítí bezpečných pěších a cyklistických tras. Další části Jesenice by si zachovaly charakter klidných čtvrtí rezidenčního bydlení s tím, že by byly mimo funkci bydlení v RD v budoucnu podporovány pouze aktivity, které zde umožní vznik malých lokálních center – veřejných prostranství se základními službami. Na celém území by vznikly nové plochy veřejné zeleně a proběhla by masivní výsadba zeleně na stávajících plochách k tomu určeným a podél stávajících i budoucích komunikací. Ve vhodných částech obce by vznikly nové plochy pro sport a rekreaci – opět by byly napojeny na vznikající síť pěších a cyklistických tras. „Zelené městečko Jesenice“ tedy neznamená masivní bytovou výstavbu, neznamená další rozsáhlou plošnou expanzi ploch pro bydlení do krajiny, jak tomu bylo v minulých letech. Zelené městečko naopak znamená především postupné zklidnění výstavby na většině území, postupnou přeměnu centra obce („poměštění“ Jesenice), doplnění chybějící infrastruktury a služeb, vznik nových komunikací pro „nemotorovou“ dopravu, důraz na kvalitu životního prostředí, množství veřejné zeleně a možnosti volnočasového vyžití obyvatel.

Co je akční plán

Akční plán je soubor projektů obce, které jsou určeny k realizaci v nejbližší době (2-3 roky). Aby mohl být projekt do akčního plánu zařazen, musí být v souladu se strategickým plánem, musí být v určité fázi připravenosti a musí být zajištěno financování. V praxi to znamená, že je akční plán živý dokument, který je postupně doplňován podle toho, jak jsou plánovány jednotlivé projekty. Obsah akčního plánu musí být samozřejmě v úzké vazbě na rozpočet obce apod. Náš akční plán zahrnuje řadu konkrétních projektů a naleznete jej v „Realizační části“ strategického plánu na obecním webu. S jednotlivými důležitými projekty vás budeme postupně seznamovat v dalších číslech Jesenického kurýru.

Závěrem

Strategický plán rozvoje obce je dokumentem, se kterým se ztotožnila drtivá většina zastupitelů, bez ohledu na svou politickou příslušnost, což vyjádřila svým hlasováním na červnové schůzi zastupitelstva. Při projednávání strategického plánu se ukázalo, že spolupráce nad důležitými tématy společného zájmu celé Jesenice je i v našem zastupitelstvu možná, což je pro budoucí rozvoj a prosperitu Jesenice jen dobře.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě strategického plánu podíleli a přispěli tak k určení směru rozvoje Jesenice na řadu let.

Petr Tiso (TOP 09), člen Rady obce

Jesenický kurýr – červenec/srpen2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme