1. 2. 2012

Strategické rozvojové vize Jesenice

Příprava základního koncepčního dokumentu rozvoje obce – Strategického plánu – pokračuje.

Po zpracování úvodní analytické části obec Jesenice zformulovala svou strategickou rozvojovou vizi, která vymezuje celkovou orientaci obce, tedy to, čím chce obec pro své obyvatele, pro návštěvníky

i pro místní podnikatelské subjekty do budoucna být. Vize je formulována tak, aby byla „šitá na míru“ obci s její vzdálenější i nedávnou historií a současnými specifiky. Vize představuje pozitivní formulaci žádoucího cílového stavu v dlouhodobém horizontu do roku 2025-2035, tzn. na delší dobu než období realizace strategického plánu. Dlouhodobý horizont vize je však nutný proto, aby bylo možné následně zvolit vhodná krátko- a střednědobá opatření. Vize je tedy svorníkem i inspirací pro celý strategický plán s jeho rozvojovými prioritami, opatřeními a konkrétními projekty.

Návrh rozvojové vize

byl proveden ve třech krocích:

V prvním kroku bylo identifikováno 6 hlavních budoucích rozvojových faktorů obce. Ty představují možnosti obecného budoucího směřování obce a lze je částečně, příp. výrazně ovlivnit. Popis faktorů tudíž není predikcí budoucího vývoje, ale spíše nástinem toho, k čemu může v obci dojít a co je možné zachovávat či měnit:

• vývoj počtu obyvatel a související nároky na infrastrukturu,

• podnikání a pracovní příležitosti pro obyvatele obce Jesenice a jejího okolí,

• obslužnost veřejnými službami pro obec Jesenice a její okolí,

• preference mezi druhy dopravy,

• charakter prostorového rozvoje,

• vztah mezi sídlem Jesenice a ostatními sídly v obci.

Ve druhém kroku byly navrženy 4 alternativní rozvojové vize, přičemž každá je vlastně kombinací výše zmíněných faktorů. Alternativní vize byly záměrně zvoleny tak, aby se od sebe výrazně lišily a představovaly v jistém smyslu „extrémy“. Všechny varianty jsou rozpracovány jednotným způsobem tak, aby seriózně postihovaly možná pozitiva i negativa. U každé varianty je proto popsán vývoj obce Jesenice podle všech 6 faktorů.

Rozpracovány byly tyto 4 variantní vize:

• „Rezidenční Jesenice“

• „Městečko Jesenice“

• „Zelená Jesenice“

• „Podnikatelské město Jesenice“

(podrobněji na webu www.oujesenice.cz)

Ve třetím kroku byla navržena zvolená vize rozvoje obce Jesenice. Je formulována jako motto a následně jako doplňující text. Protože alternativní návrhy vize jsou záměrně formulovány „extrémně“, je zvolená vize kombinací alternativních návrhů, byť se každý z nich samozřejmě uplatňuje v jiné míře. Vybraná rozvojová vize vychází z varianty „Městečko Jesenice“.

Stručný popis vize

• proměna Jesenice v městečko vybavené veřejnými i komerčními službami pro své obyvatele i pro obyvatele okolních menších obcí,

• nárůst významu služeb, Jesenice jako spádové centrum pro jižní segment pražské aglomerace,

• posílení pozice sídla Jesenice koncentrujícího obslužné funkce (např. poliklinika, střední škola apod.), ostatní sídla v obci (Horní Jirčany, Osnice, Zdiměřice) jako klidné čtvrti pro bydlení,

• přetrvávající závislost na Praze z hlediska ekonomických aktivit a nabídky pracovních příležitostí, bez významnějších komerčních investic a bez lokalizace velkých firem v obci,

• intenzifikace, nikoli plošné rozšiřování zástavby, doplňování plochami se smíšenou funkcí (sídlo Jesenice), občanskou vybaveností, rekreačními plochami, v ostatních sídlech obce spíše zklidnění územního rozvoje,

• vznik centra hlavního i dílčích center, celkově ale spíše koncentrace aktivit do sídla Jesenice,

• přesun části dopravní zátěže směrem k veřejné dopravě, rozšíření spojů veřejné dopravy jak ve vnitroměstských relacích, tak i z okolních obcí do Jesenice pro pohyb obyvatel za občanskou vybaveností,

• důraz na pěší dopravu v obci (bezpečná a hustá síť pěších komunikací) a cyklistickou dopravu (síť cyklostezek a cyklotras využívaných nejen k rekreaci, ale i k dojížďce za službami), propojení pěších a cyklistických komunikací s okolními obcemi,

• doplnění zeleně ve veřejném prostoru (stávající zástavbě), nové zelené plochy a zelené pásy kolem obce,

• po přechodném období růstu počtu obyvatel postupná stabilizace počtu i skladby, v dlouhodobém horizontu postupné stárnutí obyvatel, kteří však v Jesenici naleznou dostatek potřebných služeb a vybavení,

• relativně kvalitní životní prostředí, setrvale dobrý image Jesenice jako místa pro bydlení.

Zvolená vize je poměrně náročná finančně (např. investice do vybavenosti a vytvoření městského centra) a zejména pak institucionálně. Předpokládá zapojení většího počtu subjektů, vlastníků pozemků apod. K úspěšné realizaci vize bude dále nutné udržet směr dlouhodobého plánování rozvoje obce napříč volebními obdobími.

Ve chvíli, kdy čtete toto vydání Jesenického kurýru, intenzivně rozpracovávají realizační část Strategického plánu rozvoje obce pracovní skupiny pro:

• vybavení a prostorové uspořádání obce,

• dopravní zátěž a dopravní infrastrukturu,

• životní prostředí,

• komunitní život a správu obce,

 složené z odborníků poradenské firmy, koaličními i opozičními zastupiteli a zástupci veřejnosti.

podrobnější informace o přípravě strategického plánu najdete na www.oujesenice.cz

Rozvojová vize „Městečko Jesenice“

Motto: Jesenice – dobře vybavené městečko v zázemí Prahy s adekvátními službami pro své obyvatele, s různorodými možnostmi bydlení a rekreace a s minimálně narušeným životním prostředím.

Petr Tiso za Radu obce, Josef Miškovský za zpracovatele

Jesenický kurýr – únor 2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme