Představujeme nové projekty v Jesenici: Gymnázium Sunny Canadian

1. 8. 2013

Obecní a soukromé projekty:

Kromě obecních projektů vzniká na území Jesenice i řada projektů soukromých. Vedení obce se ve všech případech snaží, aby soukromé projekty vznikaly co nejvíce v souladu se zájmy obce, případně byly mezi investorem a obcí sjednány určité kompenzace, které vyvažují dopady projektu, řeší finanční příspěvky investora na rozvoj infrastruktury obce apod. Pokud je však soukromý záměr v souladu s územním plánem a zároveň je v místě dostatečná technická infrastruktura, má obec jen velmi omezené nástroje, jak projektu zabránit, přizpůsobit jeho výslednou podobu, či vyjednat pro obec co nejvýhodnější podmínky, neboť tím, kdo posuzuje projekt v rámci územního a stavebního řízení, není obec, ale stavební úřad, což je orgán státní správy, který je nezávislý na obecní samosprávě.

I v této situaci však slušný a odpovědný investor obec neobchází a snaží se o projektu s obcí jednat tak, aby byla jeho výsledná podoba co nejvíce v souladu s představami obce – tzn., že dojde k určitému kompromisu mezi investorem a obcí.

Nové soukromé projekty v Jesenici:

Zastupitelstvo obce aktuálně vydalo souhlasná stanoviska k realizaci několika soukromých projektů, které se týkají oblasti školství, sportu, rekreace a seniorského bydlení. Zároveň s investory v řadě smluv dohodlo přesné podmínky realizace záměrů, zejména finanční a věcné kompenzace, časové souvislosti a také návaznost na některé plánované obecní projekty.

Všechny zde zmíněné projekty se týkají lokality Zdiměřice, jsou v souladu s platným územním plánem obce, jejich realizace bude probíhat postupně v několika následujících letech.

Jde o projekt Gymnázia jako rozšíření areálu stávající ZŠ a MŠ Sunny Canadian International School s příslušnými sportovišti v jihozápadní části Zdiměřic, dále o projekt umělé divoké řeky a vodních ploch Whitewater park a projekt multifunkčního hřiště na severním okraji Zdiměřic a o projekt seniorského bydlení Senior Club na severovýchodním okraji Zdiměřic. Jako první představujeme projekt gymnázia ve Zdiměřicích:

Gymnázium Sunny Canadian International School:

Záměrem investora – soukromé školy - je postavit novou budovu gymnázia a multifunkčního hřiště a tím rozšířit svůj areál, který tak bude finálně zahrnovat kromě stávající mateřské a základní školy i střední školu s venkovním zázemím.

Důvody, proč nyní obec vyslovila souhlas s dalším rozvojem uvedené školy, jsou několikeré. Obec má s investorem z minulých let uzavřenou smlouvu o spolupráci, ve které se Sunny Canadian School obci zavázala, že vytvoří 50 míst pro předškoláky z Jesenice za finančních podmínek odpovídajících maximálně dvojnásobku školného ve školkách zřizovaných obcí (tj. zlomek tržního školného) a bude provozovat takto vzniklé 2 třídy MŠ po 15 let. Obec se naproti tomu zavázala, že bude dlouhodobě

podporovat projekt této soukromé školy, včetně podpory vybudování gymnázia.

Investor se nyní nad rámec původních dohod zavázal, že z vlastních prostředků zafinancuje (spolu s ostatními investory) potřebné rozšíření technické infrastruktury (zejm. zvýšení kapacity

čistírny odpadních vod), tzn., že obec s tímto zvýšením kapacity a napojením projektů na infrastrukturu neponese žádné náklady. Kromě zmíněného 15-letého závazku umístění 50 předškoláků z Jesenice za „obecních“ podmínek v MŠ Sunny, je nyní nově smluvně dohodnuta možnost využívání všech vnitřních i venkovních sportovních zařízení Sunny Canadian School jesenickou veřejností za velmi výhodných podmínek.

Školu a vlastní projekt rozšíření Sunny Canadian International School o gymnázium a multifunkční hřiště představuje v následujícím článku zástupce školy.

Petr Tiso (TOP 09), radní

Jesenický kurýr – červenec/srpen 2013

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme