1. 11. 2013

Rada obce zřídila pozici městského architekta a ve výběrovém řízení vybrala historicky prvního městského architekta v Jesenici.

Městský architekt

Architektura byla kdysi nazvána královnou umění. Architektura v širším pojetí představuje přístup k prostoru, který je vytvářen aktivitou člověka. Může jít o design (předmětů, interiéru apod.) nebo o stavby (pro bydlení, komerci, průmysl, dopravu) nebo urbanismus (plošný rozvoj obce, města, uspořádání čtvrtí, ulic, parků apod.). V architektuře, stejně jako v jiných oborech lidské činnosti, je tedy patrná specializace.

Městského architekta si můžeme nejlépe představit jako hlavního dohlížitele nad rozvojem veřejného prostoru obce, města.

Městský architekt by neměl být přímo tvůrcem, ale spíše iniciátorem, hybatelem, který hledá a popisuje problematická urbánní místa obce, či města a následně ve spolupráci se samosprávou oslovuje architekty k řešení problémů, koordinuje některé procesy. Měl by být poskytovatelem vysoce kvalifikovaných informací a podkladů, měl by být schopen popsat chyby v urbánním prostředí obce, či města. Kromě toho by měl být městský architekt i moderátorem případné veřejné diskuze k otázkám urbanismu obce, města.

Jak je z uvedeného patrné, neměl by být městský architekt pouze nějakým úzce zaměřeným „estetickým garantem“,

který se zabývá jednotlivými detaily staveb, ale měl by být zejména zaměřen na podstatné zásahy, které dlouhodobě a někdy i nevratně formují veřejný prostor města.

Jde zejména o hranice a výšku zástavby, prostorové uspořádání a širší vztahy v území. Některé detaily staveb, např. barva fasády, či krytina střechy, tvar a početoken apod., to vše lze naštěstí v čase měnit, ale zásahy do urbánní struktury jsou skoro definitivní a předurčující tvář města.

Městský architekt by měl být osobností s morální integritou a s velkým odborným přehledem, mít bohaté profesní zkušenosti, schopnost koncepčního myšlení, schopnost diskutovat, spolupracovat v týmu apod. Neměl by být hnán pro město nezdravou ambicí vystavět si za svého působení svůj pomník. Architekt města nemusí být ani v místě rodilý, či v místě žijící, někdy jsou právě tyto vazby překážkou k vytvoření zdravého náhledu na obec, či město.

Městský architekt v Jesenici

Rada Jesenice zřídila pozici městského architekta, neboť se domnívá, že je pro Jesenici tato pozice obsazená kvalitním architektem nezbytná. Před Jesenicí, ve které sice již největší extenzívní územní rozvoj končí, je však ještě dlouhá cesta zlepšování urbánní tváře obce, ať už jde o vyřešení centra, resp. veřejného prostoru v různých částech obce nebo dobudování veřejné infrastruktury. Jen si v této souvislosti můžeme povzdychnout, že na radnici městský architekt nepracoval už před mnoha lety, kdy začínal mohutný rozvoj obce, a že už tehdy dobře nekoordinoval veřejný zájem s privátními

zájmy developerských společností. O to je teď situace v Jesenici složitější a řešení obtížnější.

Městský architekt je poradním orgánem Rady obce. Rada obce Jesenice vybrala ve výběrovém řízení ze 14 kandidátů Ing. arch. Martina Misíka a pověřila jej výkonem této funkce.

Městský architekt v Jesenici - kompetence

Zajišťuje bezplatné konzultace a poradenskou činnost pro občany obce v rámci dohodnutých konzultačních hodin

Podává návrhy pro stanovení regulačních podmínek pro centrum obce a ulice v hlavním zájmu

Prověřuje příslušné části dokumentací, které si vyhradí při vydání územního rozhodnutí tak, aby byly uplatněny vysoké nároky na architekturu řešení v kontextu s okolím

Iniciuje a zpracovává podklady pro usměrňování dalšího rozvoje architektury a urbanismu v obci, vyjadřuje se ke všem zásadním otázkám územního rozvoje obce

Zpracovává návrhy na řešení dílčích urbanistických, architektonických a výtvarných problémů, zpracovává architektonické studie na záměry obce

Vyjadřuje se k investičním záměrům staveb a zadání staveb, posuzuje přípravné a projektové dokumentace staveb, zejména z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady a z hledisek urbanistických, architektonických, případně z hlediska uchování kulturních a historických hodnot a jejich začlenění do života obce

Stanovuje podmínky pro výstavbu (regulační podmínky) v souladu s územně plánovací dokumentací, územně plánovacími podklady a na základě skutečnosti zjištěných místním průzkumem

Vyjadřuje se k navrhovaným popř. nutným asanačním a rekonstrukčním zásahům v sídelním útvaru i krajině a navrhuje způsob dalšího využití území

Navrhuje zásady pro využití rezerv území pro jeho nejvhodnější urbanistický rozvoj v souladu s ekologickým rozvojem území a v souladu se schváleným územním plánem

Vyjadřuje se ke změnám územního plánu a k výjimkám z ochranných pásem, chráněných území, stavebním uzávěrám apod.

Vyjadřuje se k návrhům na vydání územních rozhodnutí v rámci území obce dle požadavků obce (v zastoupení Odboru správy majetku a investic, případně rady obce při stavebních řízeních u významných staveb v katastru obce, kde si vyžádá stanovisko obec (novostavby, rekonstrukce architektonického vzhledu) a vydává k nim stanoviska

Vydává stanoviska ke všem stavebním úpravám a změnám využití v centru obce, jedná-li se o změny ovlivňující architekturu lokality a k objektům prohlášeným za kulturní památky nebo objektům v památkovém zájmu

Spolupracuje s Odborem správy majetku a investic, starostou a případně radou obce na přípravě veřejných zakázek, pokud je to vzhledem k předmětu veřejné zakázky účelné.

Podrobněji se o úkolech a kompetencích jesenického městského architekta dozvíte na webu „oujesenice.cz“ v příslušné záložce. Městský architekt je k dispozici pro bezplatné konzultace stavebních záměrů externích subjektů (fyzických i právnických osob) každé pondělí od 15:00 do 17:00 na obecním úřadě (1. patro).

Petr Tiso (TOP 09), radní

Jesenický kurýr - listopad 2013

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme