1. 7. 2014

Současná Jesenice vznikla administrativním spojením původně samostatných sídel: Jesenice, Osnice, Kocanda, Horní Jirčany, Zdiměřice, část obce Rozkoš a část Drazdy. Nevýhodou tohoto způsobu vzniku jedné obce je to, že existují určité vzdálenosti mezi těmito jednotlivými původně oddělenými sídly a bohužel navíc i tzv. bariérové efekty pro pěší a cyklisty v území, ať už jde o neprostupné zemědělské plochy nebo nebezpečné frekventované komunikace apod.  

Vzhledem k tomu, že považujeme všechny zmíněné části Jesenice za naše, bylo naši snahou při převzetí vedení obce v roce 2010 zaměřit se na odstraňování těchto bariérových efektů a zajistit jak snadnější a bezpečnější vzájemnou dostupnost těchto našich částí, tak i snadné propojení území Jesenice s okolím - stezkami pro cyklisty a pěší.

Tento náš záměr byl umocněn i vědomím, že Jesenice tak trochu zaspala ve „zlatých časech“ budování cyklostezek před 5-10 lety a až na jedinou výjimku nepřipravila v konkurenci (v této oblasti úspěšnějších) obcí a měst včas své projekty pro tehdy otevřené masivní dotační tituly na budování cyklostezek, zejm. z prostředků EU. Dnes je situace v oblasti získávání dotací jiná, daleko složitější, naštěstí však díky změně rozpočtového určení daní došlo k výraznému posílení příjmů rozpočtů menších a středně velkých obcí, vč. Jesenice, takže nyní obce dosáhnou na financování těchto projektů i z vlastních prostředků. Další možností je sjednávat při projednávání záměrů významných investorů v obci výstavbu části stezek jako podmínku - závazek investora – věcný kompenzační příspěvek k rozvoji obce.

Jesenice využila a využívá kombinaci všech zmíněných cest financování výstavby stezek (dotace, vlastní zdroje, formou věcných kompenzačních příspěvků investorů).

Jak vzniká stezka pro pěší a cyklisty

Cesta od záměru k vlastnímu otevření jakékoli stezky pro pěší a cyklisty je poměrně dlouhá. V první fázi je nutné vytipovat vhodnou trasu, případně její varianty a vypracovat základní studii. Poté následuje velmi obtížná fáze zajištění potřebných pozemků. U liniových staveb v podmínkách Jesenice jde o často desítky soukromých vlastníků pozemků, přes které je cyklostezka naplánovaná. Se všemi je nutné vedení trasy projednat, získat jejich souhlas, pozemky vykoupit (uzavřít kupní smlouvy, či smlouvy budoucí kupní), či pronajmout. Následuje dlouhá fáze územního řízení, ve kterém se k projektu vyjadřují dotčené orgány a další. Po vydání územního rozhodnutí následuje fáze vypracování vlastního projektu pro stavební povolení a pro provedení stavby. Teprve po vydání stavebního povolení může obec zorganizovat výběr dodavatele a kýženou stezku postavit.

Jaký je současný stav budování jesenické sítě stezek

V roce 2012 byly otevřeny cyklostezky v blízkosti Průhonického parku, které vedou od severu (Rozkoš), kde se napojují na cyklosíť Průhonic a Prahy – Šeberova, dále na jih.Východním směrem se naše cyklostezky u Průhonického parku připojily k průhonické síti v dalším bodě. Dále, směrem na jih a západ, pak byly napojeny Zdiměřice. U Zdiměřic vzniklo rozcestí, ze kterého jihovýchodně vystupuje větev směrem na Osnici, na jih pak druhá větev - na Kocandu a dále přes Pražský okruh k Horním Jirčanům.

V letošním roce jsme naplánovali vybudování cyklostezky Zdiměřice – Praha mezi severním okrajem Zdiměřic, podél Hrnčířské ulice, s napojením na Prahu v oblasti Hrnčíř (zde jsou již dostupné vestecké cyklostezky). Dále bude vybudován chybějící úsek mezi jesenickým supermarketem Lidl a již hotovou částí cyklostezky, která překonává Pražský okruh (s výhledovým prodloužením do H. Jirčan podél Budějovické). Další cyklostezkou, jejíž realizaci v následujících měsících chystáme, je propojení Jesenice (základní škola) s Vestcem, dále cyklostezka Jesenice (základní škola) – Zdiměřice. Od školy povede východně do prostoru budoucího hlavního jesenického sportovního areálu a pokračovat bude až do Zdiměřic (napojení na místní komunikace v části Zdiměřice D) a ve Zdiměřicích se propojí vyznačenou cyklotrasou po místních komunikacích s již zmíněnou cyklostezkou Zdiměřice – Praha Hrnčíře a také s již existující cyklotrasou Zdiměřice – Průhonický park (tj. komunikace U Geofyzikálního ústavu - kolem budoucího Volnočasového areálu Zdiměřice a golfového Driving range). Společnost Optreal již v červnu vybudovala v rámci věcné kompenzace několikasetmetrový úsek stezky pro pěší a cyklisty, která propojila severní konec ulice Labutí ve Zdiměřicích s komunikací U Geofyzikálního ústavu a tím zpřístupnila také z jihu rodící se rekreačně - sportovní zónu na severu Zdiměřic, o které jsme již psali.

Další aktivitou bude řádné vyznačení cyklotras na místních komunikacích v jednotlivých částech Jesenice – tj. instalace svislého dopravního značení cyklotras.

V rámci věcných kompenzací je dále aktuálně dohodnuto jako věcná kompenzace se společností Rodok propojení Kocandy a Jesenice podél Říčanské ulice.

V následujících letech se zaměříme na přípravu a výstavbu 2 významných stezek pro pěší a cyklisty:

Prioritně to bude úsek Jesenice – Horní Jirčany, zde se jedná o nezbytné spojení již existujícího úseku cyklostezky (tj. za mostem přes dálniční okruh) se zástavbou H. Jirčan (rovnoběžně s Budějovickou ulicí). Ve výhledu by tedy mělo pro pěší a cyklisty existovat bezpečné spojení z H. Jirčan až k supermarketu Lidl v Jesenici.

Další naplánovanou trasou je cyklostezka Jesenice – Zlatníky – tj. trasa z lokality Jesenice 7 (V Roháči) západním směrem k Pražskému okruhu, poté přes existující most-biokoridor do Zlatníků, kde by se propojila naše jesenická síť cyklostezek s existující sítí dolnobřežanskou, která vede až k Vltavě.

Dle našeho harmonogramu by mohla být jesenická síť cyklostezek dobudována v následujícím volebním období, tj. 2014 – 2018.

Petr Tiso (TOP 09), radní

Jesenický kurýr – červenec/srpen 2014 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme