Finanční zdraví Jesenice – další z našich priorit

8. 6. 2014

Finance jsou důležitou součástí života každé obce. Rozpočet obce je tvořen příjmy a výdaji. Příjmy obce jsou tvořeny čtyřmi skupinami: jsou to příjmy daňové, příjmy nedaňové, příjmy kapitálové a poskytnuté dotace. V této oblasti jsou nejvýznamnější příjmy daňové. Sdílené daňové příjmy zahrnují výnosy z DPH, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmu právnických osob, srážkové daně a daně z příjmu fyzických osob z podnikání. Sdílené daně se stávají příjmem rozpočtu obce podle zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Výpočet příjmu konkrétní obce je poměrně složitý. Zjednodušeně řečeno, příjem závisí zejména na velikostní kategorii obce, počtu obyvatel s trvalým bydlištěm, závisí i na plošné rozloze obce a počtech žáků ve školkách a školách. Vzhledem k neustále rostoucímu počtu obyvatel Jesenice, stoupají postupně i příjmy ze sdílených daní.

1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o RUD prosazená TOP 09 a STAN, která zajistila navýšení příjmů ze sdílených daní u řady menších měst a obcí, vč. Jesenice. Roční příjmy Jesenice se tak skokově zvýšily o téměř 20 mil. Kč. Přesné číslo je vzhledem k mnoha faktorům (více trvale hlášených obyvatel, více dětí ve školkách, vývoj ekonomiky, zvýšení DPH, atd.) velmi obtížné stanovit.

Vývoj ročních daňových příjmů obce Jesenice

Tyto finanční prostředky je možné zcela využít na financování obecních investičních akcí, jelikož běžné výdaje („mandatorní“) zůstávají na podobné úrovni, jako v předchozích letech. Jesenice si tak může z vlastních zdrojů dovolit každý rok investovat 40 – 50 mil. Kč do projektů prospěšných pro naše občany. Efekt těchto finančních prostředků se může ještě znásobit, pokud budou využívány na spolufinancování projektů z dotací, zejm. Evropské unie. Podmínkou většiny dotací je schopnost žadatele (v tomto případě obce) hradit alespoň 15% ze svého rozpočtu. Další nezbytnou podmínkou všech dotačních titulů je kvalitně připravený projekt, což pro nás znamená mít tyto projekty již vypracované, neboť po vypsání „výzvy k předkládání žádostí o dotace“ s termínem v řádech měsíců není dostatečný časový prostor zajistit kompletní přípravu projektu, zajistit územní rozhodnutí, stavební povolení (tam jde o řád roků). Proto na přípravě těchto projektů již nyní pracujeme.

 

Pokud tedy nyní např. vážně uvažujeme o realizaci většího projektu Centrálního jesenického sportovního areálu s odhadovanými náklady 100 mil. Kč, pak by financování takového 100 milionového projektu (při využití dotace) zatížilo obecní rozpočet velmi únosně. Z rozpočtu obce by bylo hrazeno 15% investice, z dotace pak 85%, což by např. při zmiňovaných nákladech 100 mil. znamenalo, že Jesenický rozpočet by to na výdajové stránce zatížilo 15 mil. Kč a stále by tak zbývalo dostatek prostředků na realizaci dalších potřebných investic. K dispozici na obecní investice je zmiňovaných 40–50 mil. Kč/ rok. Pokud by byla požadovaná finanční spoluúčast obce na investici vyšší, pak bychom provedli podrobné kalkulace finanční únosnosti investice s ohledem na další priority.

 

A jaká je současná ekonomická situace Jesenice?

Jak vyplývá z následujících grafů, Jesenice je nyní zcela finančně zdravá, byť v roce 2010 současné vedení obce převzalo téměř prázdnou „kasu“, a navíc převzalo dluh ve výši 55 704 099 Kč.

Rozpočtovou odpovědnost jsme si dali jako jednu z našich nejdůležitějších priorit. Obec řádně hospodařila, významnější investiční akce byly velmi pečlivě zvažovány, pokud existoval určitý prostor, pak jsme využili dotační tituly, nesjednávali jsme žádné nové úvěry.

Zároveň Jesenice řádně splácela zmíněné dlouhodobé závazky (úvěry, které vznikly v letech 2009 a 2010). Dluh obce se tak za uplynulé 3 roky snížil z více než 55 mil. Kč na současných 36 mil. Kč. 

Stav finančních prostředků na účtech v obci Jesenici

Hospodaření v uplynulých třech letech bylo de facto přebytkové (příjmy byly vyšší, než výdaje). Postupně byl vytvořen významný zůstatek na účtu. Tyto naspořené prostředky jsou a budou z jedné části využívány na úhradu naplánovaných investičních akcí 2014 a druhá část představuje finanční rezervu na krytí náhlých situací. Určitě nezanecháme po skončení volebního období obecní pokladnu prázdnou, ale naopak slušně naplněnou a připravenou pro financování dalšího rozvoje Jesenice dle našich dlouhodobých plánů.

Vývoj zadlužení obce Jesenice

Pavel Smutný (Starostové a nezávislí), starosta Jesenice

Jesenický kurýr – červen 2014

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme