TOP 09 podpořila výzvu občanského sdružení Vyměňte politiky

10. 10. 2010

Naši členové se v případě zvolení do zastupitelstva zavazují, že budou prosazovat vypracování / změnu a schválení takových směrnic a pravidel, které budou účelně bránit korupci na úřadu.

Občanské sdružení Vyměňte politiky

 K čemu jsem se svým podpisem zavázali?

SEMILSKÁ VÝZVA

VŠEM KANDIDÁTŮM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A MĚST

 

případě zvolení do zastupitelstva se zavazuji, že budu prosazovat vypracování / změnu a schválení takových směrnic a pravidel, které budou účelně bránit korupci na úřadu tím, že

   Obce budou zveřejňovat podrobnosti o všech veřejných zakázkách na svém webu. Jde hlavně o následující dokumenty:

 • všechny investiční záměry obce (s dostatečným předstihem);
 • pokud možno kompletní zadávací dokumentace k jednotlivým zakázkám;
 • výběrová kritéria pro hodnocení nabídek a zápisy ze zasedání hodnotících komisí;
 • rozhodnutí zastupitelstva včetně kompletního zápisu z jednání;
 • smlouvy s dodavateli včetně všech dodatků (kromě těch částí smluv, kde zveřejnění zabraňuje zákon);
 • l2zápisů z kontrol plnění zakázky a celkové hodnocení zakázky včetně řešení reklamací apod.;
 • veškeré výše uvedené informace zůstanou zveřejněny na www stránkách obce bez časového omezení a nebude-li to z technických důvodů možné, minimálně 8 let.

   Směrnice a pravidla pro zadávání veřejných zakázek budou transparentní, otevřené pro všechny zájemce a budou jasně definovat odpovědnost konkrétních osob, tj. budou: 

 • veřejně přístupné na www stránkách obce;
 • upravovat všechny druhy veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu;
 • zajišťovat možnost přihlášení se neomezeného počtu dodavatelů. Výjimky musí být dostatečně zdůvodněny a též zveřejněny v zadávací dokumentaci;
 • vymezovat osobní odpovědnost jednotlivých úředníků za konkrétní činnosti v procesu zadání a realizace zakázky;
 • určovat, kdy a jaké informace jsou úředníci povinni zveřejňovat;
 • platná též pro všechny právnické osoby zřízené, založené nebo ovládané obcí.

    V komisích pro vyhodnocování veřejných zakázek nebudou zastupitelé, ale pouze zaměstnanci úřadu z příslušných odborů a s dostatečnou kvalifikací pro vyhodnocení dané zakázky 

 • výjimkou mohou být obce, kde není adekvátní pozice v úřadu obsazena.

    Veškeré rozhodování úřadu bude otevřené, veřejné a zároveň dohledatelné až na úroveň jednotlivých zastupitelů, radních i pracovníků úřadu, tedy:

 • zasedání zastupitelstva i jeho výborů budou otevřená pro veřejnost;
 • změnou jednacího řádu rady umožní, aby každý zastupitel byl oprávněn účastnit se zasedání rady i komisí rady jako pozorovatel s tím, že rada může své jednání ve výjimečných a v zápise zdůvodněných případech uzavřít;
 • každé politické uskupení má právo mít svého zástupce ve všech výborech a v komisích na pozici pozorovatele;
 • součástí každého rozhodnutí zastupitelstva bude příloha, kde se jednotliví zastupitelé vyjádří k případnému střetu zájmů a vyčíslí dopady na jejich majetek, majetek rodinných příslušníků, příbuzných či podnikatelských subjektů, kde zastupitel měl nebo má podíl nebo je zde v zaměstnaneckém poměru.

     Za špatná rozhodnutí přinášející obci škodu ponesou odpovědnost konkrétní osoby:

 • vznikne-li obci škoda prokazatelně z důvodu nedbalosti či úmyslného jednání konkrétní osoby, která je členem některého orgánu obce nebo zaměstnancem obce (např. pokuty za porušení zákona, sankce za porušení rozpočtové kázně, vrácené dotace, prohrané soudní spory o informace atd.), bude vůči této osobě ze strany obce zásadně uplatňován nárok na náhradu této škody (tzv. regres)
 • každá taková událost bude prošetřena stálou komisí k tomu určenou;
 • tato komise bude složena ze zástupců všech politických (kandidujících) subjektů v zastupitelstvu;
 • komise bude prošetřovat škody i na podnět kteréhokoli občana obce;
 • komise bude mít za úkol kvantifikovat škodu, identifikovat odpovědnou osobu a míru jejího zavinění, včetně posouzení omluvitelnosti protiprávního jednání, na základě konkrétních okolností;
 • komise bude své závěry a případná doporučení k vymáhání škody předkládat radě obce a zveřejňovat na internetových stránkách obce (pozn. kromě těch údajů, kde zveřejnění zabraňuje zákon, např. osobní údaje);
 • na internetových stránkách obce bude obec rovněž informovat o všech případech, kdy byla vůči členu některého orgánu obce nebo zaměstnanci obce alespoň částečně požadována regresní úhrada způsobené škody, vč. výše způsobené škody a výše regresní úhrady

 

Galerie