zastupitel Městkeho obvodu Plzeň 4
předseda místní organizace Plzeň 4

místopředseda Regionálního výboru Plzeň
člen Komise pro dopravu RMP

předseda Komise rozvoje RMO Plzeň 4
člen Finančního výboru ZMO Plzeň 4

Ing. Václav Lacyk se narodil 23.8.1971 v Liberci, od dětství žije v Plzni. Studoval dopravní stavitelství na SPŠ Stavební, veřejnou ekonomiku na ZČU a veřejnou správu na ČZU. Oboru dopravního stavitelství se věnuje celý svůj profesní život v soukromé projektové kanceláři. Je ženatý a má syna Filipa.

Prostřednictvím politické angažovanosti nabízím transformaci zkušeností získaných při projektové přípravě a realizaci jednotlivých projektů dopravních staveb na území města Plzně do každodenního života obvodu, s vědomím nutnosti zajištění citlivého a individuálního přístupu při řešení jednotlivých případů. Současně podporuji cestu výchovy a prevence při uvádění stávajících a nových pravidel v oblasti dopravy.

Jsem zastáncem těsné součinnosti představitelů obvodu a města při odstraňování kolizních bodů, zkapacitnění parkovacích míst, oddělování cyklistického provozu od automobilového, jednoznačného určení ploch dopravy, nebo instalaci bezpečnostních prvků.

Důležitým mottem mojí profesní kariéry byla vždy skutečnost, že silničního provozu se vedle motorových vozidel účastní i cyklisté a především pěší.

Součástí mého zájmu je rovněž podpora zatraktivnění oblasti Chlumu. Chceme-li úspěšně realizovat regionální rozvoj, pak by jedním z nástrojů, které lze využít, mělo být rozšiřování nabídky turistických cílů, které se mohou stát silou zvyšující kvalitu života, a to především vyplněním volného času, ale i poskytnutím pracovních příležitostí. Turismus zároveň hraje důležitou roli při nalézání synergie mezi subjekty soukromými a veřejnými, zejména na úrovni místní, resp. regionální. Vyvážená nabídka turisticky atraktivních objektů, která zároveň uspokojí veřejnými subjekty prosazovaný a kontrolovaný trvale udržitelný rozvoj a zároveň poskytne ekonomický profit subjektům soukromým, dává příležitost jak k využití kulturního dědictví a přírodních podmínek bez negativních dopadů na životní prostředí, tak k rozvoji subjektů z oblasti turistiky, zejména ubytovatelů, dopravců, cestovních kanceláří, apod. Zatraktivnění oblasti může znamenat nalezení výletního místa nejen pro obyvatele Doubravky, ale i obyvatele širšího perimetru.