Ozvěny 18. jednání ZM

27. 6. 2013

Významná celorepubliková média s regionálním zpravodajstvím informovala v sobotu 22.6.2013 o průběhu 18. jednání přeštického zastupitelstva města (dále jen „18ZM"), které začalo v 18.00 hod. dne 20.6.2013. Mimo zatím poslední projednaný bod 18ZM (jednání bylo přerušeno v cca. 02.10 hod. dne 21.6.2013 zhruba v polovině svého programu), který se týkal jmenování nového ředitele, se o dalším obsahu 18ZM média a periodika nezmiňovala, byť byl v důsledku přijatých usnesení velmi závažný, ba přímo průlomový a domnívám se, že se tím 18ZM zapsalo do dějin města – předkladatel bodu do programu 18ZM týkající se jmenování ředitele ZŠ Přeštice, pan starosta Mgr. Antonín Kmoch, který pozastavil po téměř 3 týdnech platnost usnesení z 69. jednání RM jmenující Mgr. Fornouze do funkce ředitele ZŠ Josefa Hlávky, musí dle přijatého usnesení uhradit neoprávněně vyplacené peníze za vánoční osvětlení (ve výši cca. 150 tis. Kč). 18ZM také rozhodlo, že RM musí na základě doporučení Kontrolního výboru vydat podnět státnímu zastupitelství k přešetření okolností prodeje pozemku 208/118 v k.ú. Přeštice, za který je odpovědný odvolaný 1. místostarosta pan Jiří Hlavín, neboť panuje podezření, že došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení práv při zprávě cizího majetku a zneužití pravomoci veřejné osoby. Za zmínku stojí i jiný závěr Kontrolního výboru, který za původce současných problémů a potíží s postupem prací při výstavbě technické infrastruktury v lokalitě Dolnolukavická označuje též odvolaného 1. místostarostu Jiřího Hlavína. Kromě vánočního osvětlení však těmto „detailům" zatím žádná média pozornost nevěnovala.
Nikde jsem dosud nenalezl zmínku o argumentu, který jsem na 18ZM za mou osobu uvedl s tím, že v mém rozhodování při hlasování o novém řediteli na jednání RM sehrál důležitou úlohu. Jednalo se o hospodaření s příspěvky MÚ na činnost ZŠ Josefa Hlávky. Jsem předsedou FV a společně s kolegyní Ing. Papežovou jsem vedl za FV kontrolu hospodaření za roky 2010, 2011 a 2012. ZŠ Josefa Hlávky je z hlediska příspěvků MÚ Přeštice nejvýznamnější PO, jejíž každoroční příspěvek na činnost je ve výši cca. 7 – 8 mil. Kč.

Hospodaření ZŠ

Za výhrady k hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ Josefa Hlávky během mandátu pana ředitele Mgr. Šperla bych rád uvedl následující příklady. Během kontroly hospodaření v ZŠ za rok 2010, konané 27.4.2011, mě ve výdajích zaujala zdánlivě banální položka praní prádla ve výši 47 tis. Kč. Pomyslel jsem si tehdy, co kromě praní plášťů kuchařek ŠJ a montérek školníka se z této položky ještě hradí? Dozvěděl jsem se zhruba to, že praní musí zajišťovat specializovaná společnost, disponující předepsanými atesty, certifikáty a systémem kvality a jakosti, aby byly splněny příslušné hygienické předpisy ve ŠJ. Neváhal jsem a následně jsem e-mailem kontaktoval KHS v Plzni, kde jsem se dozvěděl, že použitá argumentace byla mírně řečeno zavádějící, neboť stanovisko KHS znělo, že „každá osoba pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, musí udržovat vysoký stupeň osobní čistoty a musí nosit vhodný, čistý a podle potřeby ochranný oděv. Jakým způsobem docílíte naplnění tohoto požadavku je zcela na Vašem uvážení." Tzn., že dobrý hospodář pořídí vlastní pračku a nákup dalších potřebných prostředků, aby si vystačil se zlomkovými náklady a ušetřené desetitisíce Kč využil smysluplněji. V reálných podmínkách českého veřejného sektoru se však vše samozřejmě většinou „outsourcuje" či se řeší subdodávkou. Rodina si koupí pračku (také disponuje kuchyní, byť ne veřejnou, na kterou se vztahují jiné předpisy), aby snížila náklady, veřejná instituce spíše rozhodne o výhodném outsourcingu.

Stavím na principech a tato epizoda, kdy se mě jako oficiálního představitele města pokusili opít rohlíkem s mlékem, ve mně spustila vnitřní alarm, abych do budoucna nepolevil a během kontrol hospodaření PO se snažil být vždy důsledným a nic podstatného jsem neopomenul.
Následující rok (kontrola za rok 2011) bylo již jasné, že potřebné údržbářské a řemeslnické činnosti pro ZŠ zajišťují vyvolení dodavatelé, jejichž výběr a počet je z dlouhodobého hlediska trvale ustálen. Z hlediska formální správnosti výběru dodavatelů asi nebylo co vytknout, z vlastní činnosti v radě města jsem se postupně seznámil s provozovanou praxí, že se výběr preferovaných dodavatelů dá vždy nějakým rozumným způsobem odargumentovat. Nabyl jsem poznání, že na MÚ se dá odůvodnit vždy cokoliv.
Zaujalo mě však, že u konkrétních případů dodávek řemeslnických prací, kde šlo sumárně o desetisíce až statisíce Kč, byla sice objektivně daná měrná jednotka správně vysoutěžená, nikdo však nedokázal vysvětlit, jakým způsobem se dospělo k fakturovaným částkám, které byly dány součinem ceny vysoutěžených měrných jednotek a skutečných zrealizovaných měrných jednotek (fakturovaná cena = vysoutěžená cena jednotky x jejich skutečný provedený počet). Nikdo to nevěděl a ani nedokázal přesně vysvětlit, kdo, kdy a jak zkontroloval rozsah objednané realizace.

Kontroly hospodaření PO v rámci činnosti FV jsem se snažil od začátku vykonávat podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Na mé slovo člena zastupitelstva, rady města a předsedy FV soudě dle většinového názoru přítomných diskutujících zástupců veřejnosti (očividně většinou z řad zaměstnanců ZŠ Josefa Hlávky) nebyl brán ohled a zejména ze strany pána, který se představil jako pan Ing. Walta mi bylo na 18ZM vytýkáno, že má argumentace není připravena. S ohledem k faktu, že působím jako neuvolněný komunální politik a s ohledem na až panem starostou dodatečné zařazení bodu týkající se jmenování nového ředitele ZŠ Josefa Hlávky do programu 18ZM necítím žádnou vinu. Naopak jsem veřejně přislíbil všem diskutujícím, že můžeme provést veřejnou rekonstrukci zápisů kontrol hospodaření FV v ZŠ Josefa Hlávky, aby si každý z diskutujících mohl utvořit svůj vlastní pohled na hospodaření ZŠ v uplynulých letech. Není mi jasné, co z mého jednání považovali někteří diskutující (dle reakcí na průběh 18ZM na diskusním fóru městského webu) za známky arogance – argumentoval jsem věcně, dal jsem dále k dispozici navíc další můj osobní čas a to nad rámec povinností vyplývajících z funkcí, které zastávám, místo abych jej věnoval mé rodině nebo soukromým aktivitám.

Nový ředitel ZŠ

Jaké je celé zákulisí projednaného bodu na 18ZM o volbě nového ředitele? Bod zařadil na program pan starosta Mgr. Kmoch, který pozastavil platnost usnesení rady města o jmenování Mgr. Petra Fornouze. Pan starosta Mgr. Kmoch uvedl, že usnesení RM o volbě ředitele ZŚ považuje za nesprávné. Jenomže pan starosta se na 69. jednání RM v tomto bodě zdržel hlasování a žádný jiný návrh (protinávrh) neučinil. Jak to, že pan starosta nevěděl již na 69. jednání RM (27.5.2013), že usnesení RM jmenující do funkce ředitele pana Mgr. Fornouze je „nesprávné" a neuvedl to do zápisu? Proč tedy usnesení z 69. jednání RM pan starosta podepsal (patrně 31.5.2013)? Jak to, že si pan starosta nesprávnost usnesení RM uvědomil až 15.6.2013, kdy mě o tom telefonicky informoval během mé návštěvy Volksfestu v partnerském městě v Nittenau? Proč pan starosta potřeboval téměř 3 týdny, aby se rozhodnul o nesprávnosti usnesení RM? Zvláštní, opravdu zvláštní.

Je tedy možné, že až ve stupňující se a vyhrocující se reakci pobouřených zaměstnanců ZŠ a dalších občanů pan starosta jednal na základě společenské poptávky, aby získal body v již probíhající volební kampani? Já se domnívám, že je to velmi pravděpodobné a také se domnívám, že v postupu pana starosty mohl být kalkul pro případ, že by mu příští volební výsledek neumožnil obsazení postu uvolněného politika a tím jistotu teplé stravy za peníze daňových poplatníků po další funkční období.

Pokud připustíme hypotetickou možnost, že pan starosta jednal na základě svého vlastního přesvědčení, kterému velelo, že usnesení RM jmenující do funkce ředitele ZŠ Josefa Hlávky pana Mgr. Fornouze je nesprávné, ptám se, kde je smysl pro panem starostou zmiňovanou spravedlnost, čestnost a slušnost, tedy vlastnosti, kterými se slovně velmi často prezentuje, zvláště ve vztahu k usnesení z 47. jednání RM? 47. jednání RM se usneslo (21.8.2012), že nebude jmenovat do funkce ředitele MŠ Dukelská kandidáta, který byl shledán konkurzní komisí za vhodného. Osobně jsem byl hlasování na RM přítomen a většinou jednoho hlasu nebyl kandidát jmenován. Jaké bylo mé překvapení, když jsem se ve středu 29.8.2012 dozvěděl, kdy bylo uveřejněno usnesení z 47. jednání RM, a že popisované hlasování dopadlo přesně v opačném poměru! Nikdo se mě z radnice ani nenamáhal informovat, pouze jsem obdržel elektronickou poštou usnesení, které vypovídalo o přesně opačném průběhu hlasování, kterého jsem se osobně účastnil s tím, že v usnesení byly navíc body, o kterých se na 47. jednání RM konaném v řádném termínu (21.8.2012) ani nehlasovalo a já neměl dodatečně možnost ani o nich hlasovat. Dostavil jsem se neprodleně na radnici, kde mi pan starosta v kanceláři společně s 1. místostarostou následně vysvětlovali, že to stejně již nemělo cenu mě oslovovat, protože potřebná většina se již shodla, a proto mě ani nekontaktovali! A ani nebylo panu starostovi na překážku, že usnesení z 47. jednání RM bylo zveřejněno až 8 dnů po jednání RM, tedy ve lhůtě mimo zákon!

Nechci pomýšlet na tlak a úskočné jednání, kterému byl tehdy vystaven Mgr. Königsmark, tehdy ve funkci 2. místostarosty. Mgr. Königsmark se totiž tehdy v kruhu RM netajil tím, že kandidáta jmenovaného na základě usnesení 47. jednání RM do funkce ředitele MŠ Dukelská v konkurzním řízení označil za nevhodného. Co všechno se tedy muselo tehdy přihodit, aby byl kolega Mgr. Königsmark donucen k názorové otočce o 180° a přehodnotil své hlasování na 47. jednání RM? Opravdu nechci domýšlet.

Jak je ale možné, že postup jmenování nového ředitele MŠ Dukelská nepovažoval pan starosta Mgr. Kmoch za nesprávný? Buďto výsledek vyhovoval jeho zájmům nebo průběh považoval za standardní, jiné možnosti budeme hledat asi těžko.

Já si z celé kauzy jmenování nového ředitele ZŠ Josefa Hlávky odnáším poznání, jak je těžké v komunální politice a v naší společnosti naplňovat očekávané a požadované změny, kdy zkostnatělé struktury se pevně drží svého a nepřipouštějí v pudu sebezáchovy žádné změny. Také je to pro mě další střípek do mozaiky, jak to pan starosta Mgr. Kmoch myslel vážně a upřímně s volebním sdružením Šancí na změnu. Poměry na MÚ se přes některé jemu (panu starostovi) navzdory prosazené dílčí úspěchy zásadně nezměnily, neboť pan starosta dosud nepožádal KÚ PK o odvolání tajemnice MÚ Přeštice paní Česákové (může učinit pouze starosta obce), která od listopadu 2010 nasbírala celou řadu napomenutí RM. Osobně jsem skálopevně přesvědčený, že pouhá změna na postu tajemníka MÚ může zásadním způsobem uvolnit poměry na přeštické radnici, která může při pohledu zvenčí připomínat rodinné „eseróčko". Na základě nečinnosti pana starosty Mgr. Kmocha se rád nechám překvapit, jakou šanci na změnu představí voličům v dalších komunálních volbách a kdo všechno jeho slovům uvěří.
Zkrátka a dobře, komunální politika v našem městě je jen takový malý rybníček se stojatými a zatuchajícími vodami. Žádné štiky. Když do vody hodíte kamenem, jenom to šplouchne, vystříkne trochu toho žabince; když hodíte do vody větší kamen, tak vystříkne možná i trochu toho bahna. Pak se vody zase uklidní a žáby dál kuňkají a skřehotají své nekonečné písně. Nic víc, nic míň.

Richard Bastl
člen TOP 09; člen Zastupitelstva Města Přeštice; člen Rady Města Přeštice a předseda Finančního Výboru Města Přeštice