Devět důvodů proč volit TOP 09 v Poličce

volební program pro volby do městského zastupitelstva

TRADICE, z nichž vycházíme:

Úcta člověka k člověku, poctivost a pracovitost, respekt k soukromému vlastnictví a jeho nedotknutelnost, zákony odpovídající morálce a etice, respekt k přírodě a historii.

 

ODPOVĚDNOST, kterou prosazujeme:

Občan je odpovědný za sebe a svoji rodinu. Rodina je prvořadou sociální záchrannou sítí; obec, resp. stát nastupuje až po vyčerpání jiných možností. Solidarita plyne z morálky a svobodné vůle. Politik se stará především o zájem občanů a je plně odpovědný za svá rozhodnutí, v plné míře pak nese i důsledky těchto rozhodnutí.

 

PROSPERITA, k níž směřujeme:

Prosperita státu vychází z prosperity jednotlivce, rodiny a firem, která spočívá v ekonomické svobodě. Stát se nezadlužuje, dokáže-li odpovědně hospodařit s objemem finančních prostředků, který mu svěřili občané.

 

Vážení občané města Poličky,

jsme tým, který chápe veřejnou službu jako službu svobodnému člověku, občanovi státu, města či obce. Za své činy jsme odpovědni nejenom právním zákonům, ale i zákonům morálky, mravnosti a etiky, které vyznáváme.

Máme za to, že občané, kteří volí své zástupce, mají právo být včas, pravidelně a nezkresleně informováni o všech záležitostech města a mají právo se k nim vyjádřit. Lidé zvolení do čela radnice by měli stát o názory svých občanů, rozhodují přece o tom, jaké podmínky pro jejich život budují. Proto by zastupitelé měli s lidmi více hovořit a zapojit je do rozhodování. Výsledkem pak bude atmosféra důvěry, ve které se lépe žije všem lidem.

 

Takto bychom chtěli ve vedení města pracovat my, pokud nám pomůžete. Společně s námi rozhodujte o důležitých investicích a pomozte nám řešit klíčové otázky města Poličky.

Nechceme Vám slibovat, že v celém městě budou ihned nové rovné chodníky a silnice. Budeme prosazovat takové projekty, které je obec schopna financovat. Projekty, které zpříjemní život nám všem, i našim dětem.

 

Děkujeme všem, kteří nás podporují, i Vám, kteří jste se rozhodli společně s námi kandidovat v komunálních volbách 2010.

 

Vážení občané, vážíme si Vašich názorů a připomínek. Prosazujte společně s námi náš program a diskutujte s námi:  email: jan.vecera@pce.top09.cz

 

Členové TOP09 a její podporovatelé

 

ZÁKLADNÍ PRIORITY NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU:

1- hledání finančních rezerv v hospodaření města a efektivní využívání investičních prostředků města

2- maximální využívání státních dotací a prostředků fondů EU

3- jasná a průhledná informovanost občanů, komunikace s občany, snadné a rychle dostupné informace týkající se fungování města - Městský úřad s přívětivou tváří.

4- podpora poličských podnikatelů a živnostníků - Poradenství pro začínající podnikatele

5 -další řešení dopravní situace ve městě, průjezdnost jednotlivých ulic včetně dostupného přístupu do centra města s časovým omezením - Otevřené město s minimem dopravních značek (platí pravidlo „pravé ruky“)

6 -podpora ekologického chování občanů - Třídit odpad má smysl!

7- zlepšení propagace města a regionu v turistickém ruchu, otevřené centrum města od odpoledních do ranních hodin pro všechny, jako podpora obchodu, restaurací a cestovního ruchu - Město otevřené a přívětivé k turistům.

8- další řešení kulturní oblasti, zlepšení využitelnosti Tylova domu, např.diskotéka pro mladé v Poličce, výstavba cyklostezek s maximální podporou evropských fondů - Polička – město aktivních občanů!

9- řešení lokálního zdravotnictví  - Dostupnost lékařské pohotovosti a RZP.

 

PROGRAM:

 

1) VEŘEJNÁ SPRÁVA A FINANCE

TOP 09 prosazuje zjednodušení, zefektivnění a zprůhlednění administrativy, dále postupné a účelné snižování rozsahu úředních agend.

Důraz klademe především na odbornou kompetenci úředníků, jejichž platové ohodnocení musí být závislé na účelnosti, kvalitě a množství odvedené práce. Snížením rozsahu úředních agend, důsledným zaváděním a využíváním e-Governmentu (elektronizace veřejné správy) se významně zúží prostor pro korupci. Klíčová je naprostá průhlednost zadávání, projednávání a schvalování všech veřejných zakázek, především pomocí on-line aukcí. TOP 09 požaduje výběrová řízení a zákaz zadávání veřejných zakázek společnostem s nejasnou vlastnickou strukturou.

Prosazujeme snadnější a rychlejší přístup k informacím, týkajícím se hospodaření s rozpočtem města. Trváme na průhlednosti financování příspěvkových organizací.

 

Chceme:

 • Zefektivnění práce úředníků – možnost přesouvání z jednoho místa na jiné v případě potřeby
 • Zavést hlasování zastupitelů s osobní písemnou evidencí zveřejněnou na internetu
 • Zveřejňovat na internetu podrobné informace o činnosti zastupitelstva a rady, včetně programu zasedání a podkladů k projednávaným bodům
 • Zveřejňovat služební cesty radních, popř. jejich doprovodu včetně výsledné zprávy a ceny pracovní cesty
 • Omezit funkční období jednatelů městských společností
 • Provést audit smluv, uzavřených městem a městskými organizacemi
 • Zavést informační služby pro obyvatele města mířící do partnerských měst a lokalit, včetně prezentace partnerských měst
 • Hledat úspory v provozních nákladech městského úřadu a městských organizací
 • Důsledně vymáhat pohledávky od dlužníků
 • Zřídit databázi pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města (s aktuálním využitím, podmínkami pronájmu, výší pronájmu, …) přístupnou na internetu
 • Zavést komunitní plánování, tzn. veřejnou diskuzi o projektech s výrazným dopadem na všechny občany města
 • Zajistit možnost internetové komunikace s úřadem

 

Náš cíl: Náš občan nesmí pochybovat o tom, že na úřadě jsou úředníci ochotní, kvalitní, neúplatní a nestranní.

 

2) DOPRAVA

TOP 09 prosazuje zpracování koncepce průjezdnosti jednotlivých ulic vzhledem k parkujícím automobilům (jednosměrné ulice, zákaz parkování, apod.). Parkování s proměnnou cenou dle času a místa významně zefektivní výběr parkovacích poplatků a přinese do městského rozpočtu další finanční prostředky, které budou investovány do údržby a rozvoje dopravní infrastruktury.

Chceme pokračovat v budování cyklostezky, popřípadě v jejím možném prodloužení. Dále chceme pokračovat v trendu - město bez bariér.

Pro řešení dopravní situace ve městě využijeme efektivně a ve zvýšené míře také prostředky z Evropských strukturálních fondů.

Pro zklidnění dopravy v centru odstranit maximum dopravních značek (pravidlo „pravé ruky“), zprůjezdnit všechny ulice s možností parkování, umístění kamer na všechny příjezdové ulice do města (prevence kriminality).

Budeme podporovat kruhový objezd u pošty.

 

Náš cíl: Zefektivnit a zajistit komplexní dopravní obslužnost města.

 

3) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Požadujeme vytvoření podmínek pro separaci odpadu ve všech městských zařízeních a organizacích, rozšířit sezónní svoz zeleného odpadu se zapojením občanů konající veřejně prospěšné práce, jít příkladem občanům města zajištěním separace odpadu přímo na městském úřadě a pokračovat v budování kontejnerových stání na tříděný odpad. Iniciovat rozšiřování (nebo alespoň neubývání) městské zeleně.

Chceme podporovat drobné zemědělské podnikání. Dále budeme podporovat lokální produkci potravin (pokusit se zavést pravidelné potravinové trhy ve městě).

 

Budeme se snažit realizovat systém, v němž je maximálně podporováno třídění odpadu, a který má na ty, kteří se do systému zapojí efekt finančních úspor.

 

Náš cíl: Chceme jít dobrým příkladem občanům v ochraně životního prostředí.

 

4) ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

TOP 09 prosazuje jako svoji prioritu Poličku atraktivní pro život. Čisté a bezpečné město, město s vysokým podílem zeleně, rekreačních a sportovních zón pro veřejnost, s dostatkem pracovních příležitostí i vzdělávacích kapacit, město s funkční dopravní a obchodní infrastrukturou.

Budeme podporovat dlouhodobou a moderní koncepci rozvoje města na 10, 20, 50 let.

 

Náš cíl: Dát Poličce dlouhodobou moderní urbanistickou koncepci plně respektující historické souvislosti a klíčová rozhodnutí přijímat pouze na základě odborného posouzení a širšího konsensu.

 

5) PODPORA ROZVOJE MĚSTA, PODNIKÁNÍ A TVORBA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

TOP 09 jako konzervativní politická strana prosazuje vytváření lepších podmínek pro podnikatelskou činnost a nastavení rovných, férových podmínek pro domácí i zahraniční investory. Kromě zjednodušení všeobjímající zbytečné administrativy, které budeme iniciovat a prosazovat na centrální úrovni všemi silami i prostředky a zkracování různých schvalovacích procesů také, a to především, budeme prosazovat aktivní přístup státní správy např. ve vyhledávání a přípravě vhodných lokalit. Chceme prosazovat rovné postavení podnikatelů v získávání městských zakázek. Podporujeme rozvoj průmyslu s vysokou přidanou hodnotou kvalifikované lidské práce. Chceme propagovat podnikatele našeho města na webových stránkách, podporovat začínající podnikatele a živnostníky, organizovat vzdělávání - kursy, přednášky, předávání zkušeností, podnikatelský inkubátor - ev. společně s Litomyšlí a Svitavami zajistit výhodný pronájem městských prostor k podnikání – tzn. Podnikatelský inkubátor pro každého začínajícího podnikatele.

 

Náš cíl: Zajistit městu dostatek kvalitních investic a umožnit nerušený rozvoj podnikání.

 

6) KULTURA, ŠKOLSTVÍ A SPORT

TOP 09 prosazuje spravedlivý systém podpory sportu, kultury a dalších volnočasových aktivit, který nezvýhodňuje jednu oblast na úkor ostatních. Navrhujeme srovnatelný příspěvek na každou prodanou vstupenku, ať se jedná o divadelní představení nebo koncert. Nebudeme dotovat akce a jejich pořadatele, ale pouze skutečně prodané vstupenky. Podporujeme tradiční kulturní a sportovní činnosti, které mají historický vztah k našemu městu a prohlubují povědomí obyvatel o jeho dějinách a tradicích.

TOP 09 podporuje rozvoj kvalitních předškolních a školních zařízení. Chceme provést důkladný rozbor populační křivky a posoudit kapacitní naplněnost mateřských, základních a středních škol. Jsme proti součastnému postoji kraje a jeho nekoncepční snaze omezit počet tříd na poličském gymnáziu.

Budeme také prosazovat výuku cizích jazyků i v předškolních zařízeních.

Podporujeme rozvoj spolkových činností a zlepšování podmínek pro zájmovou činnost dětí, mládeže a dospělých, např. zajištěním jejich komplexní prezentací na informačních portálech a v materiálech města.

Budeme usilovat o zlepšení využitelnosti Tylova domu pro kulturní a společenské akce pro mládež, ale i pro dospělé a o vznik slušné diskotéky pro mladé v Poličce.

Budeme podporovat cyklostezku i pro in-line brusle – zajistíme asfaltový povrch.

 

Náš cíl: Dosažení a podpora kvalitních vzdělávacích a atraktivních kulturních, sportovních,  ale i zábavních nebo společenských projektů.

 

7) PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

TOP 09 prosazuje kvalitní propagaci všeho, čím je naše historická Polička jedinečná.

Budeme podporovat podnikatelské aktivity vedoucí ke zvýšení počtu návštěvníků města a regionu: např. vznik ubytovacích a restauračních kapacit a rozšíření služeb, propagace regionu všemi formami, zejména cizojazyčná.

Rádi bychom podpořili prodloužení otevírací doby obchodů, zvláště do podvečera v letních měsících a o víkendech. Zajistíme větší integraci nabídek na webových stránkách města, např. sjezdovka, běžecké tratě, bazén, bruslení, spinning, tenis, rybaření a jejich dopravní obslužnost pomocí MHD.

Budeme podporovat podpůrný informační systém trojměstí Polička-Litomyšl-Svitavy.

Dále otevřené centrum města od odpoledních do ranních hodin pro všechny, jako podpora obchodu, restaurací a cestovního ruchu.

Město otevřené a přívětivé k turistům. Lepší vzhledová úprava a dokonalejší informační systém k prohlídce okruhu hradeb a dalších zajímavostí města.

Náš cíl: Chceme nabídnout všem, kteří zde žijí nebo nás navštíví v rámci své práce a volného času dostatek možností, jak příjemně strávit svůj volný čas.

 

8) SOCIÁLNÍ PROGRAM A ZDRAVOTNICTVÍ

TOP 09 prosazuje odpovědnou sociální politiku. Naším cílem je prostřednictvím podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikací a umožněním operativnější zaměstnanosti zajisti aktivní restrukturalizaci ekonomiky. Zajistíme, aby sociální dávky a služby byly dostupné pro potřebné a důchody nejen umožňovaly důstojní život ve stáří a nemoci, ale především, aby systém motivoval k aktivitě, když je to reálně možné.

Chceme propagovat donátorství a sponzoring jako neodmyslitelnou aktivitu ekonomicky aktivních občanů a jejich prezentaci ve městě.

Co se týká samotného zdravotnictví v našem městě, budeme podporovat další rozvoj ambulantních zdravotnických zařízení a služeb a zajištění RZP a LSPP v místě a přesnou identifikaci příslušnosti k okolním nemocnicím.

V oblasti LSPP (lékařské pohotovosti )- zajistit dostatečnou informovanost občanů a kvalitu péče v ordinacích  LSPP při nemocnici Svitavy a Litomyšl.

V oblasti rychlé záchranné pomoci  rozšířit  stanoviště v Poličce  o druhý sanitní vůz                (záchranář + řidič) , tak aby k lehčím případům nevyjížděla posádka  s lékařem , která bude takto dostupnější pro závažné případy.   Tento systém je důležitý obzvláště po zrušení výjezdové LSPP v Poličce , kdy je  i k lehčím případům volána RZP.

 

Náš cíl: Spravedlivý sociální, nikoli socialistický systém.

 

9) BEZPEČNOST, POŘÁDEK A MĚSTSKÁ POLICIE

TOP 09 jako konzervativní politická strana zastává vymahatelné dodržování předem dohodnutých pravidel. Neznamená to ovšem, že za každým občanem musí stát policista s obuškem a dohlížet na všechny jeho činy. V této souvislosti navrhujeme lepší využití a rozšíření městského kamerového systému. V zájmu větší bezpečnosti občanů, především pak v nočních hodinách, se přikláníme k názoru, že slušným lidem nevadí, ale pomáhá.

Městská policie má chránit nejenom občany, ale i zájmy města například tím, že nebude šikanovat vlastní občany, ale ani turisty, kteří přinášejí do města finance. Ukázka lidskosti nemusí porušovat zákony.

Chceme podmínky pro Městskou policii takové, aby si získala přirozenou autoritu.

Budeme podporovat instalaci kamer na výpadovky z města – prevence kriminality. Bezpečný park v odpoledních a nočních hodinách.

 

Náš cíl: Bezpečné a čisté město, město příjemné pro život.

ŠTÍTKY

Volby:
2010 zastupitelstva obcí - Polička

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PARDUBICKÝ KRAJ

Sladkovského 433
530 02 Pardubice

info@pce.top09.cz
telefon: +420 604229303

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Ondřej Müller

ondrej.muller@top09.cz

telefon: +420 604229303

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme