Uplynul rok od schválení územního plánu Olomouce

26. 8. 2015

uzemni-plan-olomouc

Dokument byl schválen na jednání zastupitelstva města 15. 9. 2014 a nabyl účinnosti 30. 9. 2014. Nový územní plán upřesnil využívání některých ploch a v mnoha ohledech usnadnil jeho používání. „V průběhu jeho ročního používání se mimo jiné ukázalo, že vymezení smíšených ploch (ve srovnání s předurčenými funkčními regulativy předchozího územního plánu) je velice výhodné, protože umožňuje variabilnější možnosti využití. Také vymezení ploch s vazbou na katastrální mapu je přesnější a nevyvolává pochybnosti o zařazení pozemků do příslušné funkční plochy,“ komentuje vedoucí odboru koncepce a rozvoje Marek Černý. Dalším přínosem bylo podle něj nahrazení dřívější „podlažnosti“ určením přesné maximální výšky v metrech, protože to je lépe využitelné a méně zpochybnitelné.

Přesto hned krátce po schválení strategického dokumentu bylo nutné pořídit některé změny. „Územní plán není nikdy definitivní, je to živý dokument, který musí reagovat na nejrůznější změny. Na základě podnětů veřejnosti i pořizovatele (odboru koncepce a rozvoje) se v současné době pořizuje celý soubor změn územního plánu,“ řekl náměstek primátora Aleš Jakubec. Po projednání návrhu zadání probíhá výběr zpracovatele, návrh na schválení zadání bude projednávat zářijové zastupitelstvo. Celý proces by měl trvat zhruba rok a půl. „Dílčí změny z podnětu odboru koncepce a rozvoje vyplynuly z dosavadních zkušeností s uplatněním nového územního plánu ve stavební praxi, protože se ukazuje, že stanovené podmínky využití ploch nemusí vždy zahrnovat všechny možnosti přicházející v úvahu a je žádoucí tyto možnosti rozšířit, případně upřesnit. Dílčí změny z podnětu veřejnosti se týkají z největší části rozšíření zastavitelného území, podílu zeleně či změn výškové hladiny zástavby v konkrétní lokalitě,“ přiblížil Jakubec a zároveň upozornil, že dokud tento proces nebude dokončen, nelze ze zákona souběžně pořizovat další dílčí změny územního plánu.

Další změnu dokumentu si vyžádalo na základě žaloby rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zrušení výškové regulace v ploše bývalého Mila v ulici Šantova. „V současné době se proto pořizuje změna ke stanovení výškové regulace v této ploše, v nejbližší době bude návrh změny zveřejněn v rámci jeho projednání s dotčenými orgány a veřejnost může v této fázi podávat k návrhu připomínky,“ dodal náměstek Jakubec. Město sice proti rozhodnutí soudu podalo kasační stížnost, ale o té soud zatím nerozhodl.

CO SE ZMĚNILO

  • nový územní plán určil z hlediska podmínek funkčního využití na rozdíl od předchozího územního plánu méně různých typů ploch a rozšířil možnosti jejich využití jako ploch se smíšeným využitím • nově vymezil veřejná prostranství, zejména formou ulic, ale i pěších průchodů nebo plošných veřejných prostranství – parků a náměstí
  • z hlediska prostorové regulace stanovil mj. maximální výšku zástavby a podmínky pro umisťování staveb s ohledem na strukturu zástavby
  • stanovil podmínku pořízení územních studií – tyto studie se podle účelu dělí na studie pro podrobnější řešení ploch ve prospěch rekreace, studie pro podrobnější řešení zástavby a studie pro podrobnější řešení liniových dopravních staveb, územní plán stanovil povinnost pořídit celkem 62 územních studií, v současné době je z toho pořízených 11, dalších 13 studií se pořizuje (jsou zveřejněny na www.olomouc.eu)
  • územní plán stanovil také povinnost pořídit osm regulačních plánů na žádost investora a 10 regulačních plánů pro území sídlišť z důvodu zajištění vyváženého podílu veřejných prostranství pro zajištění parkování obyvatel a pro zázemí každodenní rekreace a pěší pohyb obyvatel, v současné době bylo zahájeno pořizování regulačních plánů sídliště Lazce a sídliště Brněnská – I. P. Pavlova, regulační plány budou veřejně projednávány

zdroj: Radniční listy

autor: Mgr. Lenka Jedličková

autor fotografie: Robert Mročka

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme