Informace k Technickým službám města Liberce a.s.

16. 12. 2019

Na základě článků na webu www.nasliberec.cz, které se vyjadřovaly zkresleně o situaci v Technických službách města Liberce a.s. (TSML) a v dozorčí radě TSML, bych chtěl jako předseda dozorčí rady TSML uvést na pravou míru zavádějící informace ohledně dění v této společnosti 100 % vlastněné městem Liberec.

Moje vyjádření se budou vztahovat ke 2 důležitým bodům, přičemž ostatní nepravdy v článcích uvedené nebudu komentovat s ohledem na možnost ověření faktů z veřejných zdrojů (OR, ARES, Výroční zpráva TSML, atd…).

1.      Transformace společnosti na příspěvkovou organizaci

Společnost TSML a.s. je v současné době společností akciovou kde je držitelem 100 % akcií Statutární město Liberec. Jedná se o společnost obchodní a tedy, i když je zcela vlastněná městem je velmi problematické zadávat této společnosti zakázky bez výběrových řízení, pokud nebudou splněny určité zákonné podmínky (režim IN-HAUS).

Jednou, a velmi důležitou, podmínkou je dodržení poměru mezi prací vykonávanou pro město a prací vykonávanou pro další odběratele v poměru 80/20, což znamená, že výkon společnosti musí být rozdělen do činností pro město v objemu 80 % a pro ostatní (externí odběratele) v objemu 20 %.

Při nesplnění tohoto požadavku obchodní společnost nemůže dostávat od města zakázky „napřímo“, ale musela by se zúčastnit VŘ nebo VZ vypsaných městem.

Při přechodu do režimu IN-HOUSE musí společnost splňovat podmínku 80/20 tři roky před samotným zadáním zakázky „napřímo“.

Co se tedy nepovedlo v TSML a.s. a proč nemůžeme pokračovat v režimu IN-HOUSE jako akciová společnost?

a)        Společnost TSML a.s. nesplňuje poměr 80/20 ani dnes a nesplňovala jej ani v průběhu minulých třech let

b)      Akcionář (SML) mohl tuto situaci vyřešit pokynem akcionáře a společnosti přikázat, že omezí objem externích zakázek (což by vedlo k propadu tržeb a pravděpodobnému propadu společnosti do ztráty – společnost je již několik let v zisku)

c)       Akcionář mohl tuto situaci vyřešit převedením činností z města (parkovací systém, úklid odpadu, krematorium, atd..) a tím navýšit objem prací pro SML se zachováním objemu prací pro externí odběratele (některé odbory SML by se musely vzdát některých svých činností a TSML by prováděli tyto činnosti za ně). Tímto by nedošlo k propadu tržeb od externích firem, zisk by byl zachován a vše mohlo proběhnout bez ztráty zisku a změně statutu společnosti na p.o.

d)      Veškeré kroky měly být učiněny nejdéle v roce 2017 (maximálně v první polovině roku 2018), tedy za předchozí politické garnitury

V současné době existují pouze dvě možnosti, jak se s danou situací vypořádat.

  • Přentransformovat společnost na příspěvkovou organizaci, která bude plnit většinu objemu zakázek pro město Liberec (pozor i tady by měl být dodržen poměr 80/20 ve prospěch zakázek města vs. zakázek pro externí odběratele). V případě změny na p.o. může město zadávat vlastní příspěvkové organizaci zakázky „napřímo“ a tato příspěvková organizace nemusí plnit podmínku 80/20 zpětně 3 roky. 
  • Zachování stávajícího stavu a všechny zakázky pro město získávat ve výběrových řízeních, které by město muselo na jednotlivé činnosti vypisovat (více práce pro úředníky města a nejistý výsledek pro TSML a.s.).

Pokud by se a.s. nepodařilo veřejnou zakázku vyhrát (např. zimní údržba, údržba zeleně, správa komunikací) vedlo by to k faktické likvidaci společnosti a její privatizaci, protože s ohledem na zmenšení objemu práce (činností) by se společnost s nepotřebným strojním vybavením a nepotřebnými zaměstnanci dostala do velké ztráty. 

Z výše uvedeného je zjevné, že městu Liberec nezbývá moc jiných možností jak v současné době s TSML a.s. naložit a jakým směrem se vydat při transformaci společnosti.

Můžeme spekulovat proč a za jakých okolností se neuskutečnily kroky k plnění režimu IN-HOUSE již v předchozích letech, ale výsledkem je jediná možná cesta, a tou je přeměna TSML a.s. na TSML p.o. 

To, že se současní politici v čele města rozhodli pro přeměnu TSML na příspěvkovou organizaci je z pohledu vlastníka jediné možné řešení, které dokáže zabránit privatizaci společnosti a zaručit jistoty zaměstnancům TSML a.s.

Ačkoliv je v dnes od většiny účastníků (vedení společnosti, zaměstnanci, veřejnost) cesta k transformaci nepochopena je nutné si přiznat, že lepší řešení se již v současné době nenabízí.

Transformace na příspěvkovou společnost je z hlediska právního, daňového i organizačního nejlepší možné řešení a mimo neustálých kritiků této změny stále nikdo nepřišel s jakýmkoliv možným, dalším řešením. 

2.      Kontrola společnosti, kontrolní zpráva a dozorčí rada

V minulých dnech a týdnech byla odborná i laická veřejnost zaplavena velkým množstvím informací a zdánlivých skutečností, které měly za úkol posloužit jako manipulativní směrem k politikům, a především zaměstnancům společnosti.

Na základě činnosti DR TSML byla jejím bývalým předsedou Ing. Němečkem (ANO) prosazena nezávislá kontrola hospodaření a účetnictví za roky 2017 a 2018, kdy nebyl akceptován návrh vedení společnosti na určení auditorské společnosti, která má kontrolu vykonat a předseda DR Ing. Němeček nás informoval, že vybral, zcela nezávisle, auditorkou společnost, která kontrolu provede.

Na základě tohoto doporučení jsme se jako DR rozhodli kontrolu u vybrané, nezávislé společnosti realizovat (objednatelem byly určeny TSML a.s.). I přes výhrady některých členů DR byla tato kontrola schválena všemi členy DR, protože panovala shoda nad nutností TSML kontrolovat a plnit tak zadání práce DR TSML.

Výsledek kontroly, který dorazil poměrně nestandartním způsobem, e-mailem, zaskočil nejenom vedení společnosti, ale i členy DR, kteří se okamžitě po prostudování dokumentu rozdělili na dva tábory.

Jedna část (Němeček, Rengl, Oumrt), která měla za to, že kontrola odhalila vážné nedostatky v hospodaření a je nutné okamžitě informovat akcionáře a žádat výměnu vedení společnosti a druhá část (Hron, Chmelík, Brestovanský, Pozner), která začala upozorňovat na naprosto nepodložené a vytvořené konstrukce v kontrolní zprávě s vyžadováním jejich vypořádání a až následného informování akcionáře.

Vedením společnosti byl vypracován rozkladový dokument, který vyvrací všechna zjištění kontroly a svůj negativní závěr ke kontrole vypracoval i auditor TSML a.s.

Auditorská společnost, která kontrolu provedla byla neprodleně několikrát vyzvána k vypořádání námitek vedení TSML a.s. a auditora TSML a.s..

V této situaci nám na DR přišel na stůl materiál, který byl informací DR pro akcionáře (tedy SML) o provedené kontrole a žádostí o vyřešení vzniklé situace.

Ačkoliv skupina (Hron, Chmelík, Brestovanský -  Pozner mezitím s ohledem na situaci v DR podal rezignaci) upozorňovala, že kontrolní zpráva nemá vypořádané námitky a stojí proti ní zpráva vedení společnosti a auditora, byl na dozorčí radě dne 21.10. hlasy 4 členů DR (Němeček, Rengl, Oumrt, Hampl)  schválen dopis adresovaný primátorovi města a jemu také téhož dne doručen. 

Do dnešního dne tj. po dobu dvou měsíců nedošlo ze strany auditorské společnosti, která kontrolu provedla ani k jedné reakci jak na maily, doporučené dopisy, tak na výzvy k osobnímu setkání a vypořádání připomínek. 

Co se dělo potom?

Na zastupitelstvu města dne 24.10.2019 rezignuje ing. Němeček (ANO) na funkci statutárního náměstka města Liberce.

Rada města po obdržení dopisu 4 členů DR po projednání vrátila kontrolní zprávu k dořešení DR TSML v rozsahu vypořádání námitek vedení společnosti a auditora. Požádala DR, aby zajistila stanovisko auditorské společnosti, která zprávu předložila s vypořádáním všech námitek.

DR na svých zasedáních a dalších jednáních splnila, začala plnit a nebo plní všechny zadané úkoly od akcionáře a snaží se vypořádat kontrolní zprávu.

Mezitím dochází k rezignaci p. Hampla (ODS) na funkci v DR TSML. Následně dochází k rezignaci p. Němečka (ANO) a p. Rengla (ANO) na místo v DR TSML.

Po zveřejnění článku ohledně nevypořádané kontrolní zprávy na webu www.nasliberec.cz a po dehonestaci jeho jména rezignuje další člen DR p. Oumrt (nominace za LOL).

Do DR TSML je jmenován p. Koťátko (zaměstnanec TSML a.s., předseda odborové organizace TSML a.s.). 

Zastupitelstvem města je schválena transformace TSML a.s. na TSML p.o. 

Zástupci politických stran ODS, ANO, LOL a ZpL jsou vyzváni k nominaci svých členů do DR TSML – všichni nominace odmítli. 

Auditorská společnost, která vytvořila kontrolní zprávu stále není kontaktní (nemá ani web stránky). Po drobném pátrání dochází ke zjištění, že tato společnost je auditorskou a účetní společností, která se stará o všechny firmy p. Rengla (rezignovaný člen DR TSML za ANO), čímž je zcela znehodnocen argument jejího nezávislého výběru p. Němečkem (ANO). 

TSML a.s. zvažuje podání podnětu ke Komoře auditorů České republiky ohledně auditorské společnosti, která prováděla kontrolu. 

Je zveřejněn článek na webu www.nasliberec.cz , kde autor zcela nepravdivě informuje o stavu TSML, o důvodech transformace a o nevypořádaných výsledcích kontrolní zprávy. 

DR TSML kooptuje dalšího člena ze zaměstnanců TSML a.s. a to p. Syrového. 

DR TSML pokračuje v činnostech, které jsou jí uloženy stanovami společnosti TSML a.s.

Zdeněk Chmelík, liberecký zastupitel a předseda dozorčí rady TSML a.s.

Štítky
Osobnosti: Zdeněk Chmelík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme