Transparentní metodika pro prodej budov

9. 7. 2012

Metodiku prodejů nemovitostí – budov a jejich příslušenství – z majetku města odsouhlasilo Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém červnovém jednání.

Návrh jasných a předem stanovených pravidel, podle kterých bude město postupovat při prodeji budov a jejich příslušenství (tj. přístupové komunikace a pozemky bezprostředně související s objektem budovy, bez nichž není možné či vhodné objekt prodat) připravil na základě projednání s vedením města odbor rozvoje, majetku a investic. Následně tato pravidla na svém červnovém jednání doporučil zastupitelům ke schválení i výbor pro prodej a pronájem nemovitostí.

„Cílem celého záměru je, aby si v první řadě samo město vytipovalo zbytný majetek, který z racionálních důvodů hodlá odprodat a zároveň stanovilo jasná a veřejnosti předem dobře známá pravidla a podmínky, podle nichž se při prodeji nemovitosti postupuje,“ říká místostarosta Jiří Kočandrle. Podle něj se tak důvodem zpracování metodiky se stala především snaha o racionálnější nakládání s majetkem města a stanovení transparentních pravidel pro prodeje nemovitostí jak z pohledu prodávajícího tak kupujícího. Jednoznačná pravidla při individuálních prodejích zároveň poslouží k tomu, aby osud prodávané nemovitosti byl vždy zřejmý a prodej přinesl nejen ekonomický prospěch městu, ale zároveň zajistil, že objekt bude i nadále využíván v souladu se zájmy občanů města.

„Vytipování a zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, které jsou pro město na základě provedené analýzy ekonomicky neúnosné, nebo nepotřebné, a proto je nabízí k odprodeji, zase přispěje k tomu, že prodeje budou probíhat koncepčně a nikoliv nahodile,“ doplňuje místostarosta. Příprava transparentní metodiky byl podle místostarosty také důvod, proč město v  uplynulých měsících pozastavilo prodeje budov do doby, než podobná koncepce bude zpracována a odsouhlasena.

Ze schválené metodiky mimo jiné například vyplývá, že zpracovaný návrh podmínek prodeje, jehož součástí budou veškeré informace o stavu budovy včetně provozních příjmů a výdajů,  musí odsouhlasit zastupitelstvo a v  případě schválení těchto podrobných podmínek bude záměr prodeje (včetně podmínek) zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 50 dní. K vlastnímu hodnocení nabídek, které město na základě vyvěšeného záměru obdrží, pak bude vždy ustavena nejméně pětičlenná hodnotící komise složená jak ze zastupitelů tak odborníků. Ta posoudí všechny přijaté nabídky, vyloučí ty, které neakceptují, nebo nesplňují požadavky města stanovené ve zveřejněném záměru, a vyhodnotí a sestaví pořadí výhodnosti. Metodika připouští i to, že komise může navrhnout hodnocení přijatých nabídek formou elektronické aukce, resp. dražby.

Samotný prodej musí ze zákona odsouhlasit zastupitelstvo, ale na základě metodiky:  „Zastupitelstvo města rozhodne o prodeji nemovitosti vždy až na základě veškerých informací z celého procesu výběru nejvhodnějšího zájemce o koupi nemovitosti, které budou povinnou součástí předkládaného materiálu k projednání prodeje nemovitosti.“ (viz metodika). „Předpokládáme, že první záměry připravené podle metodiky začne město zveřejňovat od podzimu,“ říká na závěr místostarosta.

Přílohy: Metodika

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme