Kdo a co pomůže Liberci?

21. 9. 2020

Malé zamyšlení nad tím, jak by mohli politici pomoci městu Liberec v současné době a kam by měly směřovat politické snahy vládců Libereckého kraje a Liberce.

Problémem města, který jej pronásleduje posledních deset let, je především jeho dluh a obsluha tohoto dluhu. S rozpočtem cca 2,5 miliardy město dává cca 10 % z tohoto rozpočtu na pokrytí svého dluhu (100 miliónů splátka, 130 miliónů úroky a nějaké další platby za platby spojené s finančními operacemi a kontokorenty).


Liberec jako krajské město je také zřizovatelem a tím i provozovatelem mnoha institucí, které slouží pro občany celého kraje, v některých případech i s přesahem do dalších krajů a nebo dokonce do příhraničních regionů. Nákladově se jedná o stovky miliónů ročně na provoz zařízení a institucí, které nejsou vybaveností pro občany Liberce, ale pro občany napříč krajem, a přesto je jimi zatížen finanční rozpočet města.

Dalším problémem je fungování a efektivita samosprávy a vůbec chodu celého Magistrátu města Liberec (MML). Nelze jednoznačně říci, kde jsou schované problémy, a nelze ani určit, zda-li se MML může vydat cestou snižování stavu zaměstnanců. Nicméně efektivitu jednotlivých odborů je nutné podrobit procesnímu auditu a následně nesmí mít vedení města strach se výsledku tohoto auditu podřídit a přijmout navrhovaná opatření.

Příspěvkové organizace města (PO) jsou poměrně složitou kapitolou snahy politiků o provádění činností, které jsou v běžném životě poskytovány na komerční bázi. Nelze snadno rozhodnout, je-li to pro město výhodné nebo je lepší činnosti outsourcovat, osobně se přikláním k názoru, že příspěvkové organizace mohou být pro město přínosem jak na nákladové straně, tak i na straně reakce na potřeby města.

Trochu se zamýšlím nad schopností efektivity příspěvkových organizací a jejich zaměření (tedy politického směřování) ve víru neustále se měnící politické situace (volby) a neustálého tlaku na rozšiřování činností. Pro mě je mnohem důležitější mít menší počet PO s mnohem větším záběrem použití. V mnoha případech by bylo možné na bedra PO přenést i úkony prováděné samosprávou (příkladem Městské lesy se mohou starat o vodní toky, TSML se může starat o městská hřiště, atd…).

V kontextu uzavřených smluv je potřeba také ukončovat všechny smlouvy v koncesionářském režimu a tyto činnosti provozovat formou PO města s jeho absolutním vlivem na provoz i na generovaný zisk.
Správa a údržba majetku včetně služeb, které jsou s tímto spojeny, je pro město ohromnou finanční zátěží, která je způsobena nejen rozsahem majetku, ale i jeho zhoršujícím se stavem zapříčiněným dlouhodobým podfinancováním nejenom investic, ale i běžné údržby. Součástí tohoto problému jsou i městské a sociální byty, z nichž vybrané nájemné nestačí ani na pokrytí běžných oprav a obnovy majetku.

Na mnoha místech dochází také k neoprávněnému používání městského majetku, který si ovšem občané (i právnické osoby) nechtějí odkoupit ani dlouhodobě pronajmout. V této oblasti nelze opominout, že zodpovědný odbor nemá přehled o stavu majetku města a jeho neoprávněném využívání a případná řešení jsou spíše sporadická než pravidelná.

Dopravní podnik města Liberce představuje jednu z největších položek na výdajové straně města a z dlouhodobého hlediska jediným možným zlepšením této položky je zdražení jízdného, zrušení papírových jízdenek a především omezením provozních nákladů a zrušením rozvojových plánů tam, kde to prostě nedává smysl.

PROBLÉMY KRÁTCE A RYCHLE

 1. Eliminace výše splátky dluhu města a jeho splacení
 2. Celokrajské služby a jejich financování
 3. Fungování a efektivita MML
 4. Efektivita příspěvkových organizací a rozšíření jejich činností
 5. Správa a údržba stávajícího majetku
 6. Poplatky za využívání městského majetku a jeho prodej
 7. DPMLJ

Důsledným tlakem na vyřešení výše uvedených problémů lze pro město Liberec ušetřit cca stovky miliónů za rok a tyto pak investovat do rozvoje města.

ŘEŠENÍ! S rozvahou, zodpovědně a s dlouhodobou vizí

1.    Eliminace výšky splátky dluhu města a jeho splacení

 • ani přes současnou těžkou finanční situaci nepřistoupit k navýšení dluhu města
 • vyjednáváním či refinancováním snížit úrokovou sazbu za poskytnutý úvěr ze současných   6,7 % na mnohem nižší úroveň odpovídající obvyklým úrokovým sazbám
 • vytvořit fond na příspěvky od občanů, firem, politiků a příspěvků města na splacení úvěru (tento fond by nesměl být použit na nic jiného než na splátku dluhu)

2.    Celokrajské služby a jejich financování

 • zapojení kraje a státu do financování těchto služeb
 • tlak na zákonodárce pro umožnění vícezdrojového financování (dnes není možné) příspěvkových organizací
 • tlak na zákonodárce a na vládu, aby provedla revizi RUD za účelem spravedlivého rozdělení příspěvku státu na občana pro jednotlivá krajská města (v současné době mají 4 velká města násobně vyšší příspěvek než všechny ostatní obce a města v ČR). Krajská města poskytují služby na celokrajské úrovni, a proto by tato města měla být zvýhodněna před ostatními alespoň zvýšeným poplatkem na občana.
 • postupné a mírné zvyšování počtu obyvatel města především zahuštěním zastavěných oblastí s dostatečnou občanskou vybaveností
 • vytváření městských částí z obcí v okolí Liberce, které nejsou zainvestovány občanskou vybaveností a jejichž obyvatelé z větší části využívají služeb Liberce (samozřejmě na dobrovolné bázi)

3.    Fungování a efektivita MML

 • realizace procesního auditu (v současné době ve fázi zadání)
 • fikce souhlasu závazného stanoviska s plným ručením odpovědné osoby
 • modernizace a digitalizace procesů pro podávání žádostí (elektronicky)
 • omezení otevírací doby pro veřejnost (spojení s elektronickým podáním)
 • eliminace dvojí návštěvy úřadu (například předání vyhotovených dokladů formou kurýrní služby – klidně i jako placená alternativa)

4.    Efektivita příspěvkových organizací a rozšíření jejich činnosti

 • jednotný přístup ke všem p.o. (pod vedením jednoho odboru) s jasným cílem sjednocení procesů, vybavení, výběrových řízení a používání jednotných SW
 • provázanost p.o. a jejich činností (nelze jednou p.o. něco provozovat a zároveň stejné věci jinou p.o. outsourcovat)
 • p.o. jsou primárně zřízené městem pro poskytování služeb městu nebo jeho organizacím, a proto je nutné všechny p.o. směřovat k tomu, aby uspokojily co největší objem služeb právě a jenom pro město (a pouze v případě volných kapacit nabízely své služby na volném trhu)
 • u všech p.o. vytvořit jednotnou formu řízení, jednotnou strukturu vedení a jasnou strukturu činností, které se musejí rozšiřovat dle potřeb města (politici musí vytvářet zadání pro p.o. a neobjednávat služby u soukromých společností)
 • p.o. přidávat činnosti dle zaměření a tím eliminovat např. koncesní smlouvy a nebo provozování městského vybavení či majetku

5.    Správa a údržba stávajícího majetku

 • zvýšit poplatky za používání městského majetku na komerční úroveň (u sociálních bytů zachovat udržitelnost pro potřebné)
 • udělat rozčlenění majetku na zbytný a nezbytný, přičemž u zbytného by se mělo směřovat k jeho prodeji
 • postupně snižovat podfinancovanost majetku (v současné době je vnitřní dluh na stavu majetku cca 4,5 miliardy korun) a místo budování nových věcí se spíše v příštích letech zaměřit na opravu věcí stávajících
 • využívat v maximální možné míře dotačních podpor a hledat cesty k jejich získání
 • vypořádat majetek s bytovými družstvy, kde je Liberec spoluvlastníkem (převézt podíly v intencích současných zákonů a pravidel tak, aby družstevníci byli vypořádání v duchu původních smluv
 • převzít majetek od Interma Byty a začít o něj pečovat a generovat na něm zisk (nebo ho společnosti Interma Byty odprodat)
 • starost o údržbu a obnovu majetku přenést primárně na p.o. města a tím zmenšit náklady o zisk soukromých společností

6.    Poplatky za využívání městského majetku a jeho prodej

 • zpracovat pasport všech ploch a staveb města, která jsou využívána občany nebo právnickými subjekty k jejich činnosti (plochy, parkoviště, garáže, drobné stavby, atd…)
 • velmi tvrdě vyžadovat podpis nájemní smlouvy nebo odkoupení dotčených majetků města (pokud nebude ze strany dotčených občanů a právnických osob zájem uspořádat dražby)
 • vytvořit pasport majetku, který Město Liberec nebude potřebovat pro svoji současnou funkci ani pro svůj rozvoj a tento majetek odprodat nejvýhodnější nabídce
 • důsledně vyžadovat údržbu majetků a ploch, které nejsou v majetku města, ale tvoří tvář města (viz. Papírové náměstí, pozemek Textilana, ruina kostela Sv. Máří Magdalény, pozemek v Jezdecké, atd…)
 • nabídnout městské pozemky k pronájmu na sídlištích a u bytových domů jako předzahrádky (i za cenu oplocení a změny statutu v územním plánu) s jasným vymezení údržby těchto pozemků (z mého pohledu velká úspora na nákladech města a velký zdroj realizace svého okolí pro obyvatele – velký tlak na pejskaře, aby se na pronajmutých pozemcích chovali slušně).

7.    Dopravní podnik města Liberce

 • zvýšit cenu jízdného mimo kupónů (OPUSCARD) např. jednotné jízdné za 25,- Kč (ve všech formách), jednodenní 100,- Kč, dvoudenní 200,- Kč, sedmidenní 300,- Kč
 • zrušit všechny slevy, které nekompenzuje stát
 • rozšíření možností bezhotovostních plateb za jízdenku
 • návrh konceptu pro přetrasování linek MHD pro lepší obslužnost území a zvýšení efektu v objemu přepravy. Změna linek a spojů tak, aby nezatěžovaly páteřní komunikace a nedocházelo k duplicitám a přetěžování centrálního terminálu (okružní linky, navazující spoje na okraji města, navázání hvězdicových spojů na spoje okružní, atd…)
 • změna financování nebo zrušení tramvajové trati do Jablonce nad Nisou (konec ve Vratislavicích nad Nisou)
 • zrušení projekčních prací na trati do Rochlice (technicky ani finančně nerealizovatelné) a nezvyšování nákladů na tento nerealizovatelný projekt
 • postupný přechod vozového parku na nízkoemisní a bezemisní provoz
 • větší tlak na spolufinancování linek, které slouží k obsluze obchodních center (obchodní centra využívají placenou obslužnost a zároveň vysávají z centra města život a z městských firem a podnikatelů peníze – přínos pro město je negativní a nevidím důvod, proč obchodním centrům a řetězcům pomáhat)
 • zamyslet se nad změnou začátku výuky na základních školách pro rozložení dopravní špičky mezi 7.00 – 8.00 (stačilo by začátek školní docházky na 8.30)
Jistě každého z Vás napadají další a další věci, kterými lze pomoci Liberci jak v oblasti financí, tak v oblasti atraktivity pro bydlení. A zcela jistě je plno věcí, které jsou k zamyšlení a je potřeba se jimi zabývat. Nicméně jsem se snažil nastínit ty nejzávažnější a nejpalčivější, které z mého pohledu ušetří městu stovky miliónů ročně, a ty se následně mohou stát těmi tolik potřebnými financemi pro rozvoj Liberce.

Zdeněk Chmelík, liberecký zastupitel a předseda RO TOP 09 Liberec

a

Jiří Šolc, náměstek primátora Liberce

další důležité články:

Opravdu se žije v Libereckém kraji nadprůměrně?

Místní práci místním firmám!

V podnikání jsme si všichni rovni

Jak s byty v Liberci?

Společně pro Liberecký kraj

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme