Doboš: Proč jsou pozastaveny práce na Krejcarové Lávce a kdy bude hotovo?

31. 8. 2022

Architektonický návrh lávky vznikl již v roce 2012 a jeho zpracování zadalo město Sokolov. Byl zpřístupněn veřejnosti na internetových stránkách města a byl připomínkován nezávislým projektantem. Na internetových stránkách města jsou postupně zveřejňovány všechny připravované projekty a lze k nim zasílat konstruktivní připomínky.
Kdo vybral zhotovitele? Jsou ve smlouvě pokuty?
Veřejnou zakázku na zhotovitele stavby realizovalo Ministerstvo financí ČR a vyhrálo ji sdružení firem SMP CZ, a.s. (od 1.7.2022 Stavby mostů a.s.) a LEMONTA s.r.o. Realizační smlouva sankce samozřejmě obsahuje vč. výčtu případů, kdy mají být uplatněny, nicméně zhotovitel žádnou povinnost vyplývající ze smlouvy zatím neporušil a termín dokončení je řádně prodlužován v jednotlivých dodatcích.
Proč to nedělají firmy z okolí?
Jak již bylo uvedeno, jedním ze zhotovitelů je místní firma LEMONTA s.r.o. U veřejných zakázek obecně nelze zhotovitele vybírat podle jeho sídla, neboť by se jednalo o diskriminační a neodůvodnitelný požadavek. U většiny zakázek totiž nemá sídlo vliv na to, zda daný dodavatel je schopen danou zakázku realizovat či nikoliv. Zhotovitel při realizaci díla využívá místní a regionální řemeslníky jako poddodavatele.
Kdo stavbu financuje?
Realizace je hrazena z programu „Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“ (používá se často i výraz 15 ekomiliard). Město Sokolov hradí tzv. nezpůsobilé náklady, což je např. veřejné osvětlení. Tento program lze, zjednodušeně řečeno, využít pouze na území, kde probíhala těžba nebo výjimečně i k náhradě věcí těžbou dotčených, proto je jeho využití značně omezeno a nelze ho využít např. na stavbu parkoviště či dětského hřiště. V Sokolově již bylo z tohoto programu úspěšně realizováno několik projektů, jako je zatopení lomu Gsteinigt, revitalizace areálu Bohemia, cyklostezky podél řeky Ohře. V současné době je z programu hrazena ze 100 % oprava Antonínského mostu přes řeku Ohři a zároveň se připravuje žádost o financování zasíťování pozemků na výstavbu rodinných domů na Jižním lomu. Pokud sečteme finanční podporu na již realizované projekty a na projekty v realizaci, dostaneme se na částku více než čtvrt miliardy, kterou město Sokolov již z tohoto programu úspěšně vyčerpalo nebo čerpá.
Proč stavba trvá tak dlouho?
Stavba Krejcarové lávky se jednoznačně řadí mezi ty realizačně náročné. I přesto, že stavbě předcházela neméně náročná projektová příprava, není výjimkou, že při realizaci takto velkých projektů dochází ke změnám vzniklých vadou projektu nebo skutečností, kterou nemohl projektant ani při vší odborné péči v době zpracování projektové dokumentace předvídat. Každá taková změna projektu musí být předmětem dodatku ke smlouvě. Dodatku předchází poměrně náročná administrativa v podobě úpravy projektové dokumentace, vyčíslení více či méně prací, vyjádření supervizora stavby, vyjádření technického dozoru stavby, vydání stanoviska města a následně schválení dodatku ke smlouvě. Tyto úkony vesměs zajišťuje Ministerstvo financí ČR, jenž je svými postupy vázáno vládou schválenou metodikou k programu „Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“. Dále, jako hlavní zadavatel, musí finanční výši změny podrobit kontrole z pohledu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že je stavba Krejcarové lávky hrazena z veřejných prostředků, je více než nutné každou vydanou korunu podrobit kontrole řádného hospodáře. V tuto chvíli probíhá schvalování dodatku č. 5, jehož předmětem je také termín dokončení prací.
Proč je to takové „monstrum“?
Krejcarová lávka byla projektována s ohledem na to, že v budoucnu se zde předpokládá mnohem větší pohyb osob, než tomu bylo dosud. Je to dáno jednak plánovanou výstavbou rodinných domů v lokalitě Jižního lomu a také plánovanou cyklostezkou, která by měla propojit Sokolov a Svatavu (v budoucnu nelze ani vyloučit prodloužení cyklostezky až do Kraslic). Tato cyklostezka by měla vést právě přes Jižní lom. Dalším aspektem byl také požadavek Povodí Ohře a správce parovodu Elektrárna Tisová, a.s. (dříve ČEZ Teplárenská a.s.) na podjezdnou výšku lávky na cyklostezce. Dále bylo nutné přemostit stávající vedení parovodu a zachovat niveletu lávky nad hladinou stoleté vody (požadavek Povodí Ohře).
Co město dělá pro dokončení stavby?

"V tomto případě si myslím, že vedení města dělá maximum pro to, aby bylo hotovo. Veřejnou zakázku na zhotovitele realizovalo Ministerstvo financí ČR, zástupci města jsou v pravidelném kontaktu s MFČR a zhotovitelem.V tuto chvíli také  probíhá schvalování dodatku č.5 , jehož předmětem je také termín dokončení prací. Všechny dodatky ke smlouvě zpravidla zajišťuje Ministerstvo financí ČR, a je to administrativně náročný proces", řekl Předseda TOP 09 MO Sokolov.

Jedná se o budoucí dominantu města a jako takový si most zaslouží barvu, jež jednak vynikne a zároveň nebude působit rušivým dojmem k okolní krajině. Proto byl vybrán přírodní teplý odstín. Každý člověk má jiný vkus a zřejmě neexistuje barva, která by uspokojila estetiku každého z nás. Zajímavostí jistě bude i osvětlení lávky, které bude zabudováno do vodících madel a na vztyčeném pylonu.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme