30. 7. 2013

Na podzim loňského roku (2012) rozhodl OÚ, že bude opravena polní cesta Na babkách. Pro ty, kdo se úplně neorientují, je to cesta od Klabouchů ke trati. Jedná se o starou polní cestu, kterou lze bezpochyby řadit mezi účelové komunikace, což znamená, že ji používají pouze ti, kdo zde vyvíjejí nějakou hospodářskou činnost.
Přesto OÚ rozhodl, že se zde vybuduje nová komunikace a vypsal výběrové řízení na dodavatele. Podkladem nebyla projektová dokumentace, ale jednostránkový „výkaz výměr“, který velmi zběžně určoval způsob provedení stavby. V soutěži asi čtyř firem, které byly obeslány, zvítězila firma Jiří Jokl - Budějovické dopravní stavby, s kterou byla podepsána smlouva o dílo na celkovou částku 378.312,- Kč.  Tato firma, ačkoliv byl již pokročilý podzim, zahájila práce, které záhy pro nepřízeň počasí přerušila.

Námi (TOP 09) povolaný odborník v prosinci 2012 konstatoval:
Při vizuální prohlídce bylo zjištěno, že stavba je ve stadiu rozpracovanosti a je s politováním, že byla zahájena v nejméně vhodném ročním období.

Při podrobnější prohlídce dále zjištěno:
1. V podstatě se jedná o polní cestu, která byla zřejmě dlouhodobě neudržovaná.
2. Základním nedostatkem, majícím vliv především na životnost nové úpravy, je totální absence odvodňovacího zařízení komunikace. Ani prováděná oprava zřejmě s vybudováním odvodnění neuvažuje, neboť přes vozovku jsou provedeny pouze 2 ks příčných odvodňovacích žlábků velmi malého profilu, což způsobuje jejich přeliv a následně erozivní devastaci již provedené části konstrukce vozovky. S příkopy či jiným systémem se zřejmě neuvažuje.
3. Velmi silné zvodnění je v rozjezdu předmětné ÚK a polní cesty vpravo (směrem k trati ČD). Zde dochází k silnému výronu vody patrně z drenážního systému a vody přetékají na sousední pozemky. Příčný žlab je o cca 10 m níže je nedostatečně kapacitní a v podstatě neúčinný. Zde je potřeba v celé délce rozjezdu umístit odvodní žlab, na jeho konci zřídit usazovací šachtu a přepad z této šachty pak napojit na příčný žlab přes ÚK.
4. Obecně k příčným žlabům lze konstatovat, že jsou nedostatečně kapacitní a bylo by vhodné je nahradit větším profilem.
5. Současný povrch tvoří jakási směs ŠD (štěrkodrť) a recyklátu, takže nelze bezpečně rozpoznat, o jakou vrstvu konstrukce vozovky se momentálně jedná.
6. Současný povrch již nyní vykazuje řadu výtluků a rozrušení vozovky vlivem erozivních účinků vody. Před dalším pokračováním stavby je tedy nutné tato místa rozrýt, doplnit potřebným materiálem a řádně zhutnit.
7. Je vůbec otázkou, kdy začít další práce na stavbě. Jelikož povrch vozovky nebyl uzavřen živičnými postřiky se zadrcením. Tudíž jsou současná vrstva vozovky a pláň zvodněny, což je ponejvíce problematické právě u pláně, neboť dosáhnout hodnot míry zhutnění aspoň na 30 MPa na pláni je ihned po zimě takřka nemožné. A pokud nebude řádně provedena pláň, pak je celé dílo, tedy kvalita a životnost vozovky silně ohrožena.

Přes tyto nedostatky, na které byl starosta upozorněn, proplatil OÚ firmě částku cca 150.000,- Kč. Námi předložené odborné vyjádření odbyl s tím, že na jaře RO na místo dojde a věc posoudí. Pomineme-li skutečnost, že byla zcela opominuta stavební komise a že v RO při vší úctě není žádný stavař, je nutno konstatovat, že do konce června 2013 se jednání o tom, co dál s touto stavbou, neuskutečnilo.
Zima a následné deště zcela zlikvidovaly „dílo“ firmy Jokl, která dle SOD za stavbu a její kvalitu odpovídá, včetně termínu dohotovení. Kromě toho, že byly vydány nemalé prostředky, je stav komunikace horší než před zahájením prací.
OÚ (patrně pro přetíženost) nestanovil ani technický dozor investora a tak se celou věcí nikdo nezabývá. Pouze uživatelé cesty mají místo komunikace téměř neprůjezdnou cestu. To ale nikoho z obce nezajímá. Nás však zajímá, kdo si zodpoví tento šlendriánský přístup k obecním penězům a ke způsobu odvedené práce.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme