Skládáme občanům účty za období 2010-2014

27. 8. 2014

Co jsme pro rozumný rozvoj Jesenice v letech 2010-2014 udělali – skládáme občanům účty

Od roku 2010 vedeme Jesenici podle našeho koaličního programu „SPOLEČNĚ PRO JESENICI“. Tento program vznikl průnikem volebních programů sdružení nezávislých kandidátů Rozumný rozvoj a TOP09. Tento společný program nebylo obtížné sestavit, neboť programy obou volebních uskupení si byly obsahově velmi blízké.

Nyní občanům Jesenice skládáme účty, jak jsme náš společný program plnili, resp. předkládáme stručný výčet toho, co jsme pro naši obec v letech 2010-2014 udělali:

Rozvoj je nyní podřízen zájmům zde žijících občanů

 • zpracovali a schválili jsme Strategický plán rozvoje Jesenice na dalších 15 - 20 let, ve kterém jsme zformulovali vizi Jesenice, jako klidného rezidenčního městečka
 • zklidnili jsme bouřlivý územní rozvoj - zastavili další expanzi zastavitelných území pro bydlení do volné krajiny
 • připravili jsme 4. změnu územního plánu obce, která se zásadně liší od změn, které schvalovali naši předchůdci na radnici - již nepřidává nová území pro bydlení, naopak přidává území pro občanskou vybavenost, školy, sportoviště, zeleň a řeší budoucí koridor a terminál hromadné dopravy Jesenice – Praha (s preferencí kolejové dopravy)

Zodpovědně hospodaříme

hospodareni-jesenice

 • řádně jsme spláceli úvěry obce z předchozích volebních období, nezatížili Jesenici žádnými úvěry novými, chovali se rozpočtově odpovědně, naplnili jsme pro příští volební období obecní pokladnu
 • zavedli jsme na radnici protikorupční opatření nad rámec zákona (např. zveřejňování všech smluv uzavřených obcí na webových stránkách, pravidla pro zadávání veřejných zakázek i malého rozsahu, nákupy zboží, služeb)
 • snížili jsme neinvestiční (mandatorní) výdaje obce
 • založili jsme ve spolupráci s okolními obcemi Místní akční skupinu, prostřednictvím které budou v následujícím programovém období plynout další finanční prostředky do našeho regionu

Staráme se o obecní majetek s péčí řádného hospodáře

 • vykoupili jsme téměř 100.000 m2 pozemků (pro sportovní areál Jesenice, pro cyklostezky, pod komunikacemi atd.)
 • zrekonstruovali jsme budovu staré školy v Jesenici (za využití dotace EU) a zvýšili tím kapacitu základní školy o 5 kmenových tříd a 2 odborné učebny
 • zrekonstruovali jsme budovu zdravotního střediska za využití dotace EU
 • připravili jsme projekty rekonstrukce mateřské školy Osnice a budovy radnice v následujícím období a pro tyto rekonstrukce  již nyní zajistili spolufinancování z dotací EU

Zvyšujeme kvalitu a možnosti místního školství

 • zcela jsme vyřešili nedostatečnou kapacitu předškolních zařízení – otevřeli 2 nové mateřské školky (v Jesenici a ve Zdiměřicích)
 • jesenická základní škola se stala fakultní školou pedagogické fakulty UK
 • rozšířili jsme kapacitu základní školy o 5 kmenových tříd a 2 odborné učebny ve zrekonstruované budově staré školy
 • rozšířili jsme kapacitu základní umělecké školy
 • podpořili jsme vybudování gymnázia Sunny Canadian ve Zdiměřicích a smluvně zajistili zpřístupnění budoucí tělocvičny pro jesenickou veřejnost

Investujeme do technické infrastruktury

 • připravili jsme projekt pro doplnění technické a dopravní infrastruktury v Horních Jirčanech (ul. Ke Studni, Chrpová, Šípková, U Vodojemu, Na Vysoké, K Chatám)
 • instalovali jsme záložní zdroj na vodárně v Jesenici, zajistili monitorovací systém všech přečerpávacích stanic a důležitých uzlů s dálkovým přenosem na dispečink, vybudovali  nové úseky kanalizace (v Horních Jirčanech, v Drazdech), postavili přečerpávací stanici odpadních vod (Mladíkov), zajistili jsme pro Jesenici (resp. pro část Osnice) přepojení na čističku Průhonický park
 • v rámci uzavřených plánovacích smluv s investory jsme smluvně zajistili finance pro budoucí nezbytné rozšíření čistírny odpadních vod ve Zdiměřicích (tzn. finance z  jiných než obecních zdrojů), smluvně jsme zajistili s investory vybudování nového vodovodního přivaděče a automatické tlakové stanice pro Zdiměřice

Zlepšujeme stav silnic, chodníků, možnosti parkování

 • kompletně jsme opravili přes 5 km místních komunikací (ulice: Dolnojirčanská, Hlavní, Smrková, Vestecká, Na Babě, Na Kocandě, Na Ladech, V Lázních, Do Potočin, K Cihelně, Do Polí, Průhonická, Na Terase, V Úvoze, Na Ochoze, Akátová, Pešíčkova, Zvonková), ve spolupráci s krajem byla opravena většina hlavních silnic v Jesenici (Říčanská, Zbraslavská, Budějovická)
 • vybudovali jsme téměř 3 km chodníků (Kocanda, Zdiměřice, Horní Jirčany, Jesenice), vyřešili bezpečný pohyb pěších (lávka) u rybníku Pančák (u ZŠ)
 • upravili jsme příjezd na parkoviště základní školy do podoby K+R (Kiss and Ride) pro bezpečné vystupování dětí z aut rodičů
 • smluvně jsme s investory zajistili pro pěší budoucí propojení lokality V Roháči a obchodů a provozoven na severu Jesenice (u benzinové čerpací stanice RB Oil)- tj. chodník za Frigocom a Parkett atelier
 • zabezpečili jsme některé přechody pro chodce pro bezpečné přecházení hlavních komunikací (semafor v Horních Jirčanech, přisvětlení přechodů a led podsvícení na přechodech v Jesenici)
 • pozemkově a smluvně jsme s investory zajistili pro pěší budoucí propojení Kocandy a Jesenice podél ulice Říčanská

Rozšiřujeme možnosti trávení volného času

 • vybudovali jsme cyklostezky Zdiměřice – Rozkoš, Zdiměřice – Osnice a Zdiměřice - Kocanda
 • napojili jsme již existující první úsek budoucí cyklostezky Jesenice – Horní Jirčany (tj. úsek překonávající dálniční okruh u kruhových objezdů) na místní komunikace Jesenice v centru obce (u supermarketů)
 • připravili jsme k brzké realizaci cyklostezku Zdiměřice – Praha Hrnčíře
 • připravili jsme projekt cyklostezky Jesenice (škola) - Vestec a Jesenice (škola) –Zdiměřice a zajistili potřebné pozemky
 • zajistili jsme nezbytné pozemky pro budoucí cyklostezku Jesenice - Zlatníky
 • budujeme  multifunkční hřiště v Horních Jirčanech, instalovali jsme venkovní fitness stroje ve všech místních částech, rozšířili jsme dětské hřiště za rybníkem v Jesenici, vybudovali nové dětské hřiště na Kocandě
 • připravili jsme studii centrálního jesenického sportovního areálu a vykoupili od soukromých majitelů rozsáhlé pozemky pro tento areál 
 • zkonkretizovali jsme podobu volnočasového areálu pro veřejnost ve Zdiměřicích a s investorem smluvně zajistili pronájem areálu Jesenici na 5 let (+5 let opce) za symbolické nájemné 1 Kč/rok
 • v souvislosti s tím, že se Správa Průhonického parku rozhodla zrekonstruovat oplocení a park uzavřít, jsme zajistili zřízení oficiálních vchodů do parku od Zdiměřic, Kocandy a Osnice a vyjednali občanům Jesenice zvýhodněné vstupné

Usilujeme o zajištění vyšší bezpečnosti

 • připravili jsme k realizaci projekt městského kamerového systému 
 • iniciovali jsme výstavbu nové služebny Policie České republiky v Jesenici
 • v rámci boje proti negativním společenským jevům v obci jsme prosadili vyhlášku o zásadním omezení provozování hazardu v Jesenici a iniciovali tím postupné rušení heren v Jesenici příslušnými státními orgány

Rozšiřujeme možnosti dopravní obslužnosti

 • zajistili jsme zvýšení počtu stávajících autobusových spojů, zřídili novu expresní linku Jesenice - Praha Smíchov, zavedli školní autobus
 •  postavili autobusové zastávky u Sunny Canadian a nové zastávky na Říčanské ulici, připravili k realizaci novou autobusovou zastávku u křižovatky Hrnčířská x Vestecká x K Šeberovu, vyměnili přístřešky na všech autobusových zastávkách
 • v aktuální změně územního plánu řešíme možnost kolejové dopravy do Jesenice

Chráníme životní prostředí

 • vedli jsme společně s dalšími dotčenými obcemi a některými občanskými iniciativami boj proti hlukové zátěži v okolí Pražského okruhu, probíhá finální fáze procesu vydání zákazu vjezdu kamionů do Jesenice
 • vysázeli jsme stovky stromů na celém území naší obce, vybudovali nové parky a parčíky, upravili jsme centrum obce

Podporujeme kulturní a spolkový život

 • rozvíjeli jsme společenský a kulturní život v Jesenici (koncerty, divadelní představení, zábavné programy v Společenském centru Jesenice) 
 • zavedli jsme tradiční jesenické akce pro občany (masopust, ples obce, pálení čarodějnic, loučení s prázdninami, drakiáda, lampionový průvod, slavnostní rozsvícení vánočního stromu)
 • zvyšujeme postupně objem dotací jesenickým sportovním klubům, spolkům
 • vytvořili jsme nové webové stránky obce se zavedením mnoha užitečných funkcí pro naše občany, stránky získaly ocenění v celostátní soutěži „Parádní web 2013“

Toto je stručný výčet našich aktivit za uplynulé 4 roky.

_______________________________________________________

Realizace řady našich již připravených, či příprava a realizace zamýšlených projektů pro další rozumný rozvoj Jesenice jsou časově velmi náročné a díky tomu přesahují jedno volební období. 

Na příkladu nejúspěšnějších obcí z okolí, kde se i my inspirujeme (např. Dolní Břežany, Průhonice), vidíme, že pro realizaci dlouhodobých projektů a udržení správného nasměrování vývoje, je důležitá kontinuita vedení obce po několik volebních období.

Tuto kontinuitu vám teď naše Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice nabízí: Volební program 2014-2018


Banner - Jesenice

zpět na hlavní stránku Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice

Pavel Smutný (Starostové a nezávislí), Peter Tiso (TOP 09)

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme