Pokus o legalizaci černé stavby na Štokách

6. 10. 2014

Do komunálních voleb zbývá zhruba měsíc, takže zastupitelstvo konané v pondělí  8.9.2014 se sešlo v tomto složení naposled. Hlavním bodem programu bylo projednání změn územního plánu. Standardní průběh této agendy v zastupitelstvu má dvě základní části. Nejprve zastupitelé obdrží stanovisko pořizovatele územního plánu k jednotlivým návrhům změn, o kterých pak v plénu jednotlivě hlasují. Stavební zákon dává zastupitelstvu obce výlučnou pravomoc rozhodovat o územním plánu, ale současně požaduje, aby pořizovatel a zpracovatel územního plánu, resp. jeho změn, měli k tomu odpovídající kvalifikaci. Dále musí zastupitelstvo brát zřetel ke stanoviskům tzv. dotčených orgánů a proto schvalovací proces tvorby územního plánu, resp. jeho změn, probíhá v několika krocích.

  Pan místostarosta přišel tentokrát se zcela neobvyklým návrhem – schválit všechny požadované změny územního plánu „en bloc“ a jednotlivými návrhy změn se zabývat až v další etapě, kdy již budou k dispozici stanoviska dotčených orgánů.

Je nesporné, že takový postup zcela popírá funkci územního plánování, tak jak je definována stavebním zákonem v § 18 a 19. O to více se pak nabízí otázka, co vedlo pana místostarostu k přednesení tak “ revolučního“ návrhu a paní starostku k jeho nekritické podpoře. Odsouhlasit všechny žádosti o změnu územního plánu totiž také znamená ignorovat odborná doporučení pořizovatele územního plánu, kterého vedení města vybralo a který žádosti komplexně vyhodnocuje z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování. Oficiální zdůvodnění, které přednesl pan místostarosta na zastupitelstvu nelze brát vážně. Řeči o pravicovém smýšlení a s tím související nedotknutelnosti soukromého vlastnictví směřující ke svatému právu každého občana postavit si na svém pozemku co uzná za vhodné, byly zjevně jen „kouřovou clonou“, která měla zakrýt skutečné motivy. Až úsměvná je pak horlivá podpora uvedeného pravicového zdůvodnění návrhu ze strany paní starostky, jinak předsedkyně místní organizace ČSSD.

Mnohem realističtější bude asi spojitost návrhu pana místostarosty s blížícími se volbami. Schválit všechny návrhy změn územního plánu a „špinavou práci“ v podobě zamítavých stanovisek nechat pouze na výše zmíněných dotčených orgánech, je nesporně nebezpečným populismem. Je tu však ještě jedno možné vysvětlení  ...

V katastru města Unhošť je tzv. černá stavba rodinného domu s příslušenstvím, kterou se stavebník, pan J. Dospěl, snaží již přes 10 let legalizovat. Odbor výstavby vydal  30.7.2014 již druhé  rozhodnutí o nařízení odstranění stavby, protože stavebník nesplnil zásadní, zákonem stanovenou podmínku, tj. soulad stavby s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD). Jinak řečeno, přes deset let zastupitelstvo jednomyslně zamítalo žádosti stavebníka o změnu územního plánu a přijetí návrhu pana místostarosty by z tohoto hlediska znamenalo zásadní průlom. Schválení všech žádostí by logicky znamenalo i souhlas s žádostí pana Dospěla. Tato skutečnost by podstatně změnila vyjednávací pozici pana Dospěla, protože právě nesoulad stavby s platnou ÚPD je hlavní příčinou i negativních stanovisek některých dotčených orgánů – např. odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna. Pozoruhodné je, že pro návrh pana místostarosty hlasovala celá vládní koalice, zatímco opozice byla jednotně proti. To znamená, že „vládní“ zastupitelé byli předem domluveni a návrh neprošel jenom díky tomu, že na zastupitelstvo nepřišel ing. Vlasák (ODS). Muselo tedy dojít k tradičnímu projednávání každé žádosti zvlášť a je zajímavé, že při hlasování o žádosti p. Dospěla již vládní koalice jednotná nebyla. Dva vládní zastupitelé společně s opozicí návrh nepodpořili, takže pro změnu územního plánu ve prospěch pana Dospěla hlasovalo pouze osm vládních zastupitelů v čele s paní starostkou a panem místostarostou.

 

V Unhošti, 15.9.2014

 
Doc. Ing. Karel Kopp, CSc

Zastupitel (TOP 09)

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme