Tiso: Nerozdáváme populistické dárečky voličům a nesloužíme oligarchům

29. 8. 2016

Co byste chtěl jako hejtman dokázat, tak abyste své působení na krajském úřadě považoval za úspěšné?

Chci realizovat naší vizi Středočeského kraje jako Zdravého srdce Čech, zdravého ve všech ohledech. Přál bych si, aby se zařadil mezi nejvíce prosperující regiony nejen Čech, ale i Evropy. Podmínkou je, aby se po volbách nalezla širší politická shoda a byla připravena dlouhodobá strategie rozvoje kraje na desítky let dopředu. Ta bude účinná, jen když se podle ní bude postupovat více volebních období. Proto je žádoucí politická shoda.

Mezi mé krátkodobější cíle patří akutní problémy kraje v oblastech hospodaření, dopravy, veřejných služeb - zejména zdravotnictví a školství - a životního prostředí. Chtěl bych také zlepšit koordinační roli kraje v oblasti územního plánování. Soustředil bych se na zajištění co nejvyššího objemu zdrojů na rozvoj krajské infrastruktury, zdravotnictví, školství a životního prostředí z evropských i národních fondů.

TOP 09 vsadila i na telefonickou kampaň, v níž zvete občany k volbám. Čím si vysvětlujete klesající volební účast a jak se snažíte přesvědčit voliče o tom, aby přišli? 

Máte pravdu, podle volební účasti lidé asi krajům nepřikládají tak velkou důležitost jako státu nebo obcím. Role kraje je přitom důležitá, vyplňuje právě prostor mezi státem a obcemi. Vzhledem k velkým pravomocem kraje v oblastech územního rozvoje, dopravy, zdravotnictví, školství, životního prostředí a dalších věcech, které se bezprostředně dotýkají života lidí, považujeme kvalitu vedení kraje za zásadní.

Proto by si lidé mohli najít čas dát ve volbách svůj hlas těm, o kterých si myslí, že by kraji mohli prospět. To připomínám občanům vždy, když se zajímám o jejich názory a o informace z míst, kde žijí a pracují. Je povinností politika mluvit s lidmi a mít od nich zpětnou vazbu. Odmítám rozhodování od zeleného stolu.

Proč by vám měli dát přednost?

Zastupuji TOP 09, jejíž zkratka je tvořena slovy tradice, odpovědnost, prosperita. Je to názorově konzistentní a pro voliče čitelná strana napravo od středu. Naše hodnoty se jasně liší od levicových komunistů a socialistů. Lišíme se ale i od nečitelných marketingově řízených politických hnutí, jako jsou ANO či různá sdružení nezávislých, kterým jde jen o moc, ne o prosazování nějakých myšlenek. Od ODS se zase TOP 09 liší svou silně proevropskou orientací.

Našemu kraji nabízíme odpovědnou politiku a vizi přesahující jedno volební období. Trvale udržitelnou prosperitu místo krátkodobých efektů. Nerozdáváme populistické dárečky voličům a nesloužíme oligarchům. Nechceme, aby se náš kraj stal “filiálkou“ jednoho koncernu.

Nositeli našeho programu jsou nové tváře. Přicházejí do krajské politiky z reálného života, jsou to lidé úspěšní ve svých profesích, mají zkušenosti z komunální politiky. Přinášejí nové pohledy na kraj a jeho budoucí rozvoj. A navíc mají od vedení strany volné ruce.

Mohou být s vámi občané v kontaktu i on-line? Jaký je váš pohled na roli internetu a sociálních sítí nejen v rámci volební kampaně, ale zejména během výkonu mandátu? 

TOP 09 je moderní strana a internet a sociální sítě v kampani využívá. Díky nim je s voliči takřka v on-line spojení. Lze se o tom přesvědčit na našich webech a facebookových profilech.

I při výkonu krajského mandátu je prostor pro využívání internetu a sociálních sítí obrovský. Musí jít o kvalitní oboustranný tok informací - z kraje k lidem a od lidí k vedení kraje. Důležitá je i elektronizace agend v zájmu zjednodušení života lidí a úspory jejich času. Mimo jiné bych se zasadil o to, aby náš kraj zachytil nejmodernější trendy. Aby použil vzory ze světa a stal se SMART-REGIONem. Je to jeden z klíčových faktorů dosažení naší vize úspěšného, prosperujícího kraje.

A co kontaktní kampaň? Kdy a kde se s vámi mohou občané do voleb ještě setkat?

V září a začátkem října zavítáme do mnoha měst a obcí. Určitě se nám nepodaří navštívit všech 1 100 obcí a měst ve Středočeském kraji a setkat se osobně s více než milionem voličů. Míst, kam zavítáme, ale bude hodně. Chceme ukázat, že jsme normální lidé, kteří mají zájem o veřejné věci, že chceme pro náš kraj udělat něco užitečného. Máme pro lidi během setkání přichystáno i malé překvapení. Informace o našich akcích budou na našem webu.

Zdravé srdce Čech. Tak zní název vašeho volebního programu ve Středočeském kraji. Můžete pojmenovat příčiny onemocnění a prozradíte nám, jakou konkrétní léčbu plánujete nasadit?

Program má tři základní pilíře: zdravý rozvoj ekonomiky v kraji, zdravý růst jeho životní úrovně a zdravý stav prostředí, ve kterém žijeme. Pokud mám diagnostikovat současné onemocnění, pak jsou nemocné všechny tyto pilíře.

Ekonomika nemá zdravou strukturu. Životní úroveň ovlivňuje i kvalita veřejných služeb a infrastruktury, kde je hodně co zlepšovat. Ani prostředí pro život není v řadě lokalit kraje ideální, nejen v zeleném slova smyslu. Příčin těchto nemocí je více. Hlavní jsou ale nekoncepčnost, neschopnost strategického uvažování, neschopnost promyšleně směřovat za dlouhodobými cíli.

Kraj osm let přešlapuje na místě, řeší jen běžnou agendu, se střídavými úspěchy problémy jen záplatuje. Strategickému rozvoji kraje se vládnoucí socialisté a komunisté takřka nevěnují. Proto je řada krajů v mnoha oblastech úspěšnější než náš, protože svou roli uchopily lépe než střední Čechy. Čím déle nemoc trvá, tím delší bývá léčba. Její podrobnosti jsou v našem volebním programu.

Domníváte se, že by si kraj zasloužil poněkud jinou strukturu průmyslu a služeb, než jaká je dnes. Můžete být konkrétnější? 

Náš kraj má skvělou geografickou polohu. Obklopuje Prahu, sedmý nejbohatší region Evropské unie. Budoucí prosperita kraje ve středu Evropy nespočívá ve výstavbě montoven, logistických areálů a dalších provozů, které velmi zatěžují naše silnice i životní prostředí. Vytváření pracovních míst pro minimálně kvalifikované v čínských montovnách není cestou k prosperitě.

Pokud chceme být úspěšní a bohatí, musíme se soustředit na průmysl a služby založené na vzdělání, na spolupráci s vědou a výzkumem, na moderní technologie, využití české technické tradice. I v jiných oborech, než je automobilový průmysl. Poptávka po autech může v budoucnu klesnout a co pak? Je potřeba rozložit riziko mezi více oblastí. Jedině tento přístup přinese dlouhodobou prosperitu a růst životní úrovně kraje. A montovny, skladiště, překladiště nechť vznikají v rozvojových zemích.

Druhým z pilířů vašeho programu je zdravý rozvoj životní úrovně, do níž řadíte i vysokou úroveň veřejných služeb pro občany, například v oblasti zdravotnictví, školství a dopravy. Doprava je jedním z nejpalčivějších problémů kraje. Jaké jsou v tomto směru vaše plány? 

Zkušenosti bohatých zemí Evropy ukazují, že jejich úspěch stojí a padá s úrovní vzdělání a infrastruktury. Úroveň dopravní infrastruktury - silnic, železnic - ovlivňuje mobilitu lidí. Dopravní infrastruktura v kraji není v pořádku. Předkové nám ji ve středu Čech zanechali na svou dobu poměrně rozvinutou, ale za 40 let socialismu nám “ujel vlak“. Stačí srovnání s blízkými sousedy - Německem, Rakouskem.

Od konce komunismu uplynulo 27 let. Kde je dobudování dálniční sítě? Proč dávno nejezdíme po dokončeném Pražském okruhu? Kde je rychlá doprava po kolejích? P + R parkoviště? Silniční obchvaty měst a obcí? Proč silnice 2. a 3. třídy nevypadají jako ve 21. století? Proč se na vyřešení zmíněných problémů nepoužily dostupné miliardy z fondů EU? Proč dávno není propojena krajská hromadná doprava s Prahou? Jistě k tomu mají co říci socialisté a komunisté, kteří kraji vládnou osm let.

Plány Topky jsou jasné. Krátkodobě je to urychlené propojení hromadné dopravy kraje s Prahou, inventura stavu infrastruktury a následné vypracování dlouhodobého plánu oprav krajských silnic. V návaznosti na to urychlená projektová příprava, takový zásobník projektů. Je nutná dobrá koordinace péče o dopravní infrastrukturu s městy a obcemi i se státem. Následovat musí zajištění peněz na opravy silnic. Je nutné vyvíjet velký tlak na dokončení klíčové stavby Pražského okruhu.

Zdravotnictví je vám osobně nejbližší. Navíc jste přesvědčen, že v přípravě strategie rozvoje zdravotnictví Středočeského kraje koalice ČSSD a KSČM totálně selhala. Můžete nám v krátkosti nastínit vaši koncepci, o niž byste se chtěl zasadit?

Zdravotnictví je klíčovou veřejnou službou. Protékají jím obrovské sumy, takže přístup vedení kraje k této oblasti by měl být maximálně odpovědný. Bohužel tomu tak není. Vedení kraje, zejména komunistické radní pro zdravotnictví, bez ucelené krajské strategie rozvoje sype do systému po celé roky prostředky často nahodile, podle toho, kdo si o co řekne nebo co by před voliči hezky vypadalo. Navíc se v kraji investovalo ve zdravotnictví jen do betonu a techniky a zapomínalo se na lidi, na zdravotníky, kteří jsou pro kvalitu péče ještě důležitější. Personální krizí jsou ohrožena celá oddělení nemocnic.

Koncepce krajského zdravotnictví v podání TOP 09 je založena na vyváženém trojúhelníku - dostupnost, kvalita, efektivita. Žádná strana tohoto trojúhelníku by neměla převažovat na úkor ostatních dvou, negativně by to dříve či později pocítili pacienti. Rovnoměrně vyvážit tento trojúhelník je umění.

TOP 09 počítá pro krajskou síť se všemi zdravotnickými zařízeními, ať už je vlastní kraj, město, církev či soukromník. Uspořádání sítě musí vycházet z principu, aby základní zdravotní služby a doléčovací služby po specializovaných výkonech byly co nejblíže bydlišti občana, specializované zdravotní služby patří do přirozených center v kraji, kde by po co nejkratší nutné hospitalizaci doléčení proběhlo blíže bydlišti, a vysoce specializované služby mají být pro lidi z kraje zajištěny v Praze na smluvním základě. Doléčení by opět probíhalo co nejblíže bydlišti.

Musí být zohledněn názor zdravotních pojišťoven, které péči hradí, musí být vzata v úvahu dopravní dostupnost hromadnou dopravou, dojezdové časy záchranné služby. Vytvořit ucelenou koncepci je velký úkol, ale vyplatí se jej splnit. Kraje, které v tom nezaspaly a kvalitní koncepce mají vypracované, mají zdravotnictví dostupné, kvalitní a v lepší finanční kondici. Pokud máme představu o žádoucí struktuře zdravotnictví v kraji na desítky let dopředu, teprve pak můžeme odpovědně a transparentně rozhodovat o velkých investicích. Musejí být seřazeny podle priorit, i s ohledem na budoucí finanční zátěž, kterou ponesou jednotlivé nemocnice. A v žádném případě nesmíme zapomenout na zdravotníky.

O úroveň níže, než je základní strategie rozvoje zdravotnictví, je oblast vlastního systému řízení oblastních nemocnic, které vlastní kraj, a koordinace jejich aktivit. Kraj by měl poskytnout svým nemocnicím velmi kvalitní servis. A pak je tu nezbytné nastavení zpětné vazby, sledování kvality a dostupnosti, o čem nejlépe vědí lidé - pacienti.

V koalici se STAN získala TOP 09 v roce 2012 12 % hlasů. Jak vidíte nyní vaše šance? 

Starostové a nezávislí s námi rádi spolupracovali v časech pro Topku dobrých. V časech horších se v krajských volbách rozhodli pro vlastní cestu a dost hlasitě o ní mluví. Možná si myslí, že nastala chvíle, kdy je značka TOP 09 pro ně přítěží. Ve volební kampani mluví o vysoké důvěře, kterou mají u českých občanů starostové obecně. No, nevím, jestli to není příliš odvážné tvrzení využívané v kampani jediným politickým subjektem, když starosty najdeme na mnoha jiných kandidátkách. Například u nás, ve středních Čechách, zastupuje STAN něco kolem 70 starostů z celkem 1 100 v kraji, tj. zhruba šest procent. Logicky je tedy 94 % procent starostů z jiných stran nebo politicky nezávislých. Na billboardech aktuálně ukazují paní Drábovou, která ale mimo billboardy jasně říká, že do vedení kraje vlastně ani nechce. Existují dokonce právní názory, že tam podle služebního zákona ani nemůže usednout, a to kvůli požadované politické nezávislosti ve své funkci v jaderném úřadu. Celé to působí trošku zvláštně.

TOP 09 jde v krajských volbách také svou cestou. Na rozdíl od odděleného STAN jsme zůstali pro voliče politicky čitelní. Nejsme jen skupina profistarostů z pár měst a obcí, ale kromě svých vlastních starostů a dalších komunálních politiků máme na kandidátce zkušené a úspěšné lidi z nejrůznějších odborných oblastí. Ti by mohli být pro rozvoj kraje užiteční. Chceme ve volbách oslovit hlavně přemýšlivé voliče, a také proto je heslem Topky heslo “silou rozumu“. Věříme, že přemýšlivých voličů ve středních Čechách žije hodně, že si najdou chvilku času přijít k volbám, a náš výsledek pak bude dvouciferný.

Kateřina Synková

Zdroj: parlamentnilisty.cz; 23.8.2016; Rubrika/pořad: Rozhovory

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme