14. 9. 2022

Volební období 2018 - 2022

Rok 2022

 • rekonstrukce městského úřadu sanace zjištěných statických poruch kleneb, dokončení 1. etapy.
 • restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - zahájeny práce na restaurování sochy, provedena ochrana proti povětrnostním vlivům.
 • ČOV Nouzov – je zpracováván projekt na modernizaci a intenzifikaci ČOV Nouzov dle zpracované studie, v souladu se studií proběhla instalace dmychadla a provzdušňovacích prvků.
 • Wolkerova ulice – oprava komunikace a chodníku
 • ulice Na Bílé pěšině– oprava komunikace a chodníků, výstavba parkovacích míst
 • Hájecká ulice – zahájena celková rekonstrukce ulice (dotace na komunikaci)
 • Výstavba bytu ve dvorním objektu – kolaudace
 • chodník v severní části ulice Na Rybníčku – realizace
 • oprava cest na hřbitově – pokládka žulové dlažby na hlavních cestách
 • Fasto – bytový dům v Karlovarské ulici - havarijní oprava části terasy. 

Zpracované projekty:

 • bývalá hasičárna (č.e. 485) – projekt na rekonstrukci objektu pro zázemí technických služeb, městskou policii a archiv
 • přístavba ZŠ v Komenského ulici – navýšení kapacity, odborné učebny
 • studie – ul. U Jezírka
 • studie – ul. Dvořákova, Na Rybníčku
 • oprava cesty k Červenému mlýnu

Připravované projekty:

 • ČOV Nouzov – je zpracováván projekt na modernizaci a intenzifikaci ČOV Nouzov 
 • č.p. 377 – přízemí – knihovna, bezbariérový přístup do multifunkčního sálu
 • zdravotní středisko (č.p. 910) – nové ordinace v současných prostorách knihovny
 • workoutové hřiště – studie lokality B8
 • č.p. 36 – oprava krovu, fasáda a stavební úpravy podkroví
 • č.p. 72 – oprava krovu a stavební úpravy podkroví
 • muzeum (č.p. 1) – oprava krovu a stavební úpravy podkroví
 • revitalizace dětského hřiště na Koželužce
 • rozšíření hřiště Na Radlici

Rok 2021

 • multifunkční sál (dříve kinosál) – instalace závěsů.
 • sociální byty – kolaudace dvou sociálních bytů ve dvoře č.p. 377
 • oprava komunikace (Vidouš) - od ulice K Vidouši po rozcestí na drůbežárně. 
 • Nástavba a stavební úpravy MŠ Unhošť – kolaudace a zahájení provozu, navýšení kapacity MŠ na 200 dětí (dotace).
 • Studie náměstí T. G. Masaryka – studie dokončena na základě veřejného projednání
 • rekonstrukce Kollárovy ulice – celková rekonstrukce ulice včetně kanalizačního a vodovodního řadu
 • rekonstrukce městského úřadu – zahájení první etapy - repase oken a dveří, opravy chodeb a další stavební úpravy (dotace MMR). 
 • výstavba bytu ve dvorním objektu – byla zahájena 2. etapa rekonstrukce dvorního objektu č.p. 377, kde vznikne jeden byt.
 • Výstavba plotů – MŠ a bývalá hasičárna

Rok 2020

 • multifunkční sál (dříve kinosál) – stavební úpravy a výmalba.
 • přečerpávací stanice Nouzov – výstavba nové přečerpávací stanice, která převzala značnou část odpadních vod, které do té doby stékaly na přečerpávací stanici Lesní divadlo. Zprovozněním nové přečerpávací stanice došlo k velké úspoře energií.
 • náměstí T. G. Masaryka - oprava severního chodníku.
 • městský úřad - oprava tří kanceláří v 1. patře.
 • suterén č. p. 377 – stavební úpravy pro nové využití – nové odloučené pracoviště ZUŠ pro literárně-dramatický a hudební obor. 
 • veřejné osvětlení – ul. Hluboká - osazeno nové veřejné osvětlení v části ulice Hluboká, která je v majetku města – mezi ulicemi Alšova a V Zahradách.
 • Štoka - rekonstrukce dvou komunikací na Štokách.
 • Nouzov – oprava - nové povrchy na komunikacích v ul. Chaloupecká, části ul. Lesní a části ul. Žlábecké.
 • Výstavba sociálních bytů – zahájena rekonstrukce objektu ve dvoře č.p. 377, kde vzniknou 2 sociální byty (dotace).
 • Nástavba a stavební úpravy MŠ Unhošť – zahájena přístavba mateřské školy.
 • chodník do Teras – západní část Křivoklátské ulice (dotace SFDI 85%), podél chodníku instalováno nové veřejné osvětlení
 • modernizace a intenzifikace ČOV Unhošť – zahájení zkušebního provozu
 • Studie ČOV Nouzov - bylo zadáno zpracování studie na ČOV Nouzov.
 • Studie náměstí T. G. Masaryka - architekti zahájili práce na urbanisticko-architektonickém návrhu revitalizace náměstí T. G. Masaryka.

Rok 2019

 • Základní škola – budova č. 58 na nám. T. G. Masaryka – vybavení specializovaných učeben v suterénu této budovy. 
 • rekonstrukce archivu Odboru výstavby na městském úřadě – oprava stěn, výmalba, výměna podlahové krytiny a montáž nového regálového systému pro navýšení kapacity.
 • parkování v ulici Na Bílé pěšině - výstavba parkovacích míst v severní části ulice Na Bílé pěšině – v blízkosti sportovní haly u fotbalového hřiště.
 • modernizace a intenzifikace ČOV Unhošť – zahájení prací
 • rekonstrukce Seifertovy ulice (severní část) – kompletní rekonstrukce ulice včetně kanalizačního a vodovodního řadu.
 • nákup hasičského auta – nová cisterna (dotace)
 • chodník V Topolech - stavba chodníku V Topolech v úseku mezi ulicemi Hájecká a Pražská
 • Štefánikova ulice – rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení
 • cvičná kuchyňka v základní škole – nová cvičná kuchyňka v suterénu budovy č. p. 58 na náměstí T. G. Masaryka. 
 • opravy komunikací – nové povrchy v ulicích Křížová, u zahradnictví (nyní Dubová) a v části ulice Lesní na Nouzově a jedna ulice na Štokách (dotace MMR 60%).
 • Kompostéry – zdarma pro obyvatele města (dotace z Fondu soudržnosti)
 • multifunkční sál (dříve kinosál) - rekonstrukce elektroinstalací.
 • Fasto – bytový dům v Karlovarské ulici - rekonstrukce dalších dvou bytových jednotek.
 • Sběrný dvůr – kompletní rekonstrukce a nové vybavení (dotace)

Rok 2018 (do konce roku)

 • ul. Zd. Hofbauera - nové veřejné osvětlení a chodníky (současně s investicí společnosti ČEZ - pokládkou elektrických rozvodů do země)
 • ul. Havlíčkova (severní část) – kompletní rekonstrukce včetně výměny kanalizačního potrubí a vodovodního řadu
 • ul. V Brance – kompletní rekonstrukce včetně nového kanalizačního řadu.
 • č. p. 910 – zdravotní středisko - výměna elektroinstalace, po výměně dveří v chodbách provedena nová výmalba, pokládka první části nových podlahových krytin, výměna již nevyhovujících plynových kotlů, vč. nutných souvisejících prací. 
 • Fasto – bytový dům v Karlovarské ulici kompletní rekonstrukce 3 bytů v podkroví, výměna střešní krytiny vč. doplnění tepelná izolace střechy a výměny střešních oken
 • Kinosál – Pražská č. 377 – nové pódium, instalace osvětlení a ozvučení sálu
 • Základní škola – budova č. 58 na nám. T. G. Masaryka - výměna prosklené stěny naproti vstupu do této budovy

Volební období 2014 - 2018

Rok 2018

 • Sanace vlhkostních poruch suterénu ZŠ na nám. T. G. Masaryka

Provedeny rozsáhlé stavební práce.

 • Střecha na jídelně a kuchyni školy v Komenského ulici

Provedena výměna střešní krytiny.

 • Dětské hřiště Koželužka

Proveden nátěr všech herních prvků.

Vybudováno nové oplocení.

 • Opravy ulic

Provedena celková rekonstrukce ulice U Studánky.

Na Koželužce – nový povrch komunikace

ul. Zd. Hofbauera – pokládka elektra do země, nové veřejné osvětlení, nové chodníky

 • FASTO

Probíhá rekonstrukce tří bytů v podkroví, výměna střešní krytiny a zateplení střechy

 • Kinosál

Nové pódium

Vestavba patra v šatně

 • Projekty dokončené

Nástavba a stavební úpravy mateřské školy – přístavba dvou tříd a krytého prostoru

Projekt sociálního bydlení – dva byty

Projekt kanalizace a komunikace v ul. V Brance

Projekt ozvučení a osvětlení kinosálu

Další projekty se zpracovávají – např. přečerpávací stanice Nouzov, chodník v ul. Křivoklátská (k Terasám), ul. Hájecká

Územní studie veřejných prostranství: Unhošť – Střed, Unhošť – Nouzov, Unhošť – Sever

Změna č.2 územního plánu

Rok 2017

 • Výsadby stromů

U rybníku Bulhar byly vysazeny nové stromy po vykácení topolů, jejichž stav byl díky stáří již nevyhovující. 

V parku Na Radlici byly vysazeny nové stromy a doplněny další dětské prvky.

 • Opravy ulic

Rašínova ul. – položení elektra do země, nové veřejné osvětlení, nové chodníky

Havlíčkova ul. - položení elektra do země a nové veřejné osvětlení v celé ulici, nové chodníky a povrch komunikace v jižní části

Seifertova ul. – nový povrch komunikace v jižní části

Nouzov – ul. Tuchonínská, Chaloupecká a část ul. Lesní – nové povrchy komunikací

Části komunikací – na Markův Mlýn a na Dědkově Mlýně – nové povrchy

ul. Na Radlici – nový povrch komunikace

ul. Příčná - nový povrch komunikace

východní část Alšovy ul. - nový povrch komunikace

část ul. U Jezírka (mezi ul. Berounskou a Na Tržišti) - nový povrch komunikace

 • Cesty pro pěší a cyklisty

mlatová cesta u rybníku Bulhar a lavičky

mlatová cesta za dětským domovem s novým veřejným osvětlením

 • Veřejné osvětlení

V souvislosti s pokládkou elektra do země bylo vybudováno nové veřejné osvětlení v ulicích – Melicharova, Hájecká, Na Hrádku, Spálená a U Kluziště.

 • FASTO

Kompletní rekonstrukce bytu č. 5 v 1. patře.

 • Školní hřiště u budovy školy v Komenského ulici

Vybudován nový vstup a tím umožněno užívání hřiště veřejností.

 • Kinosál

Rekonstrukce parketové podlahy

 • ČOV

Osazena nová dmychadla

Dokončen projekt modernizace a intenzifikace ČOV a získáno stavební povolení

 • Projekty dokončené – např.

Projekt kanalizace v horní části Seifertovy a Havlíčkovy ulice

Projekt přístavby ZŠ v Komenského ulici a získáno stavební povolení

Projekt opravy střechy na kuchyni a jídelně v Komenského ulici

Projekt sanace vlhkostních poruch suterénu ZŠ na nám. T. G. Masaryka

Projekty na rekonstrukci ulic – U Studánky, Seifertova a Havlíčkova – severní části, vydána stavební povolení

Projekt modernizace sběrného dvora

Projekt parkování v ul. Na Bílé pěšině

Projekt chodníku v ulici V Topolech (mezi ul. Hájecká a Pražská)

Projekty veřejného osvětlení v dalších ulicích

Další projekty se zpracovávaly.

 • Doprava

Rozšířeno autobusové spojení – na vlak do Pavlova a nově i na letiště V. Havla.

Rok 2016

 • Zajištěno autobusové spojení na vlak

Zavedeny první autobusové spoje do Pavlova pro vlakové spojení do Prahy.

 • Nové povrchy komunikací v ulicích:

Vojanova

U Cihelny

U Sadu legionářů

Hluboká

Alšova (západní část)

Pod Trojicí

Za Parkem

Štefánikova

Nerudova

Tylova

část ul. U Jezírka

 • Přístavba školy v Komenského ulici

Proběhla řada diskuzí a byla zpracována studie přístavby.

 • Školní hřiště u budovy školy č.p. 70 na náměstí T. G. Masaryka

Provedena celková rekonstrukce.

 • MUZEUM

Nové vybavení infocentra

 • Č.p. 36 a 377

Kompletní rekonstrukce vytápění – kinosál, odloučené pracoviště MŠ, prodejny, sídlo České spořitelny

 • Projekty – např.

Kompletní rekonstrukce vytápění v č.p. 36 a 377

Prosklená stěna v budově školy č. 58 na nám T. G. Masaryka – statické posouzení a zadávací dokumentace

Zpracovávány projekty např. - ul. U Studánky, chodník V Topolech, parkování v ulici Na Bílé pěšině

Modernizace a intenzifikace ČOV – projekt pro územní řízení hotov,  vydáno územní rozhodnutí, zpracovával se projekt pro stavební povolení

Rok 2015

 • Reklamace provedení hydroizolací ve sportovní hale

Na základě přetrvávajících problémů s mokrými stěnami provedeny sondy a zjištěny nekvalitně provedené práce, provedena oprava hydroizolací včetně obnovy povrchů.

 • Zateplení budovy školy v Komenského ulici

Ve spolupráci s paní architektkou Dvořákovou se podařilo zachovat charakter budovy z 30. let i po zateplení

 • Úprava parku na Tyršově náměstí

K uctění památky obětí 2. světové války u příležitosti 70. výročí konce války jsme se již mohli sejít v upraveném parku.

 • Koncepce rozvoje města

Zpracován návrh koncepce. Setkávali jsme se na náměstí i jinde a diskutovali nad návrhy Koncepce rozvoje města. Následně (v roce 2016) tento zásadní dokument schválilo i zastupitelstvo města.

 • Auto na svoz bioodpadu a štěpkovač

Město získalo dotaci a zakoupilo toto vybavení, které pomáhá s údržbou zeleně.

 • Park Na Radlici

Proběhla 1. etapa úprav parku – první dětské prvky a posezení.

 • Na Tržišti 

pokládka elektra do země, nové veřejné osvětlení, nové chodníky

 • Projekty

Studie modernizace a intenzifikace ČOV

Cesty u rybníku Bulhar

Statické posouzení krovu č.p. 36 - zaměření

Štítky
Osobnosti: Iveta Koulová
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme