Program pro komunální volby 2010

15. a 16. října 2010

„Také máte děti?

„Otevřeně s nimi diskutujete o jejich problémech?

„Pomozte nám i pro ně tvořit Svitavy krásné, nezadlužené a zodpovědně spravované.“

Vážení občané,

jsme tým, který chápe veřejnou službu jako službu svobodnému člověku, občanovi státu, města, obce. Za své činy jsme odpovědni nejenom právním zákonům, ale i zákonům morálky, mravnosti a etiky, které vyznáváme. Naším mottem je Tradice, Odpovědnost, Prosperita, proto jsme se rozhodli založit městskou organizaci TOP 09 ve Svitavách a pomoci dalšímu rozvoji města.

Máme za to, že občané, kteří volí své zástupce, mají právo být včas, pravidelně a nezkresleně informováni o všech záležitostech města a mají právo se k nim vyjádřit. Lidé zvolení do čela radnice by měli stát o názory svých občanů, rozhodují přece o tom, jaké podmínky pro jejich život budují. Proto by měli s lidmi více hovořit a zapojit je do rozhodování. Výsledkem pak bude atmosféra důvěry, ve které se lépe žije všem.

Takto bychom chtěli ve vedení města pracovat my, pokud nám pomůžete. Společně s námi rozhodujte o důležitých investicích a pomozte nám řešit klíčové otázky města.

Nechceme Vám slibovat, že v celém městě budou ihned rovné chodníky a silnice, celoročně fungující městská doprava apod. Budeme prosazovat takové projekty, které je obec schopna financovat. Projekty, které zpříjemní život nám všem, i našim dětem.

Děkujeme všem, kteří nás podporují, i Vám, kteří jste se rozhodli společně s námi kandidovat v komunálních volbách v roce 2010.

Vážení občané, vážíme si Vašich názorů a připomínek. Prosazujte společně s námi náš program.

 

Diskutujte s námi

 

Místní organizace TOP09 Svitavy a její podporovatelé

Základní priority našeho volebního programu:

 • maximálně dva  místostarostové, a to zásadně uvolnění
 • postupné snižování zadluženosti města
 • úspory v provozních nákladech městského úřadu
 • efektivní využívání investičních prostředků města
 • maximální využívání státních a krajských dotací a prostředků fondů EU
 • včasná a objektivní informovanost občanů
 • aktivní a pravidelná komunikace s občany
 • podpora svitavských podnikatelů a živnostníků
 • dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod
 • řešení dopravní situace ve městě
 • kvalitní sociální péče a fungující sociální služby
 • zvýšení efektivnosti a informovanosti v oblasti kultury
 • projednání finančního přínosu areálu „Čenkovice“ pro občany města, v případě negativního hodnocení jednání o jeho odprodeji

Občan a samospráva

Městský úřad musí každému občanovi poskytovat profesionální a kvalitní služby. Každý občan vystupuje vůči městu jako zákazník, který má právo na pravdivé informace, má možnost se seznámit se všemi veřejně přístupnými dokumenty, má právo kontrolovat, kritizovat a žádat nápravu případných nedostatků, které vzniknou špatným rozhodnutím kohokoliv na úřadě. Občan nesmí pochybovat o tom, že na úřadě jsou úředníci neúplatní a nestranní. Korupce je jedním z fenoménů naší doby. Setkáváme se s ní nejenom zprostředkovaně v médiích, ale i v našem každodenním životě. Všechny naše kroky budou směřovat k nastavení takových pravidel hospodaření a finančních toků, abychom možnost uplácení vedení radnice, radních, zastupitelů, úředníků, ředitelů a jednatelů městských organizací vyloučili.

Chceme:

 • prosadit, aby vedení města zajišťoval pouze jeden starosta/starostka a maximálně dva  místostarostové/místostarostky, a to zásadně uvolnění
 • zavést hlasování zastupitelů s osobní písemnou evidencí zveřejněnou na internetu
 • zveřejňovat na internetu podrobné informace o činnosti zastupitelstva a rady, včetně programu zasedání a podkladů k projednávaným bodům
 • zveřejňovat služební cesty radních, popř. jejich doprovodu včetně výsledné zprávy a ceny pracovní cesty
 • omezit funkční období jednatelů městských společností
 • zavést informační služby pro obyvatele města mířící do partnerských měst a lokalit, včetně oboustranné prezentace
 • zveřejnit databázi pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města (s aktuálním využitím, podmínkami pronájmu, výší pronájmu, …) přístupnou na internetu
 • zavést komunitní plánování, tzn. veřejnou diskuzi o projektech s výrazným dopadem na všechny občany města
 • se zasadit o to, aby městský zpravodaj a televizní informační kanál pravidelně nabízely stejně velký prostor pro neredigované příspěvky všech politických stran a sdružení zastoupených v zastupitelstvu
 • na městských internetových stránkách poskytnout prostor pro prezentaci občanských aktivit a spolků

Představitelé strany TOP 09 a jejich podporovatelé se budou osobně scházet s občany města, popř. s nimi komunikovat prostřednictvím internetu.

Rodina a samospráva

Rodina je základním kamenem státu, který vůči ní vymezuje sociální politiku. Samospráva může rodině, dětem a mládeži zpříjemnit a „ulehčit“ život.

Chceme:

 • nadále podporovat organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží, realizovat jejich aktivní propagaci
 • v rámci finančních možností budovat startovací byty
 • zveřejnit databázi dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, prezentovat jejich činnost na internetu a lépe je ohodnotit
 • vytvořit aktivní prezentaci o možnostech využívání rodinných pasů

Senior a samospráva

Každý z nás potřebuje ve stáří pomoc. Zajistit důstojné stáří seniorům je úkolem pro jejich děti, stát i obec.

Chceme:

 • zavést pasy pro seniory, které by ve městě používali podobně jako rodiny pasy rodinné
 • podporovat činnost všech organizací, které pomáhají našim starším občanům zvládat každodenní úkony
 • podporovat výstavbu zařízení pro seniory

Podnikatel a samospráva

Městský úřad nemůže vystupovat v roli podnikatele. Zaprvé za tímto účelem nebyl zřízen a zadruhé pro podnikatelské aktivity nemá prostředky. Obec  ale může vytvořit stejné prostředí pro všechny podnikatele, a tím je motivovat k investicím v našem městě.

Chceme:

 • zpracovat závaznou strategii města pro spolupráci se soukromým sektorem, a tím zamezit zneužívání informací
 • prosadit rovné postavení podnikatelů v získávání městských zakázek

  Zdravotnictví a sociální oblast – chceme:

  • propagovat podnikatele našeho města na webových stránkách
  • pokračovat v podporování Svitavské nemocnice a jejího odborného rozvoje z prostředků města
  • zveřejňovat na městských  webových stránkách informace o pohotovostech lékařů
  • dopracovat bezbariérový plán města
  • nadále podporovat činnost organizací handicapovaných občanů

  Školství a kultura – chceme:

  Nesouhlasíme se změnami, které připravoval a připravuje krajský úřad v rámci svitavského středního školství.

  • podporovat investice do kvalitního vybavení škol
  • pomáhat školám v získávání státních dotací, grantů a prostředků EU
  • podpořit vzájemnou spolupráci jednotlivých škol ve městě
  • zpracovat analýzu činnosti DDM a na jejím základě vypracovat projekt dalšího fungování a rozvoje
  • podporovat stávající a hlavně nově vznikající kulturní, spolkové a společenské akce a využít je pro propagaci města

  Sport a volnočasové aktivity – chceme:

  • podporovat stávající a nově vznikající sportovní akce a využít je pro propagaci města
  • podporovat aktivity sportovců směřované do zahraničí, včetně vzájemných osobních kontaktů
  • provést zásadní restrukturalizaci společnosti Voda  a sport,. s.r.o.
  • zastavit rušení  nebo omezování volnočasových aktivit pro děti a mládež

  Životní prostředí – chceme:

  • obnovit sezonní svoz zeleného odpadu se zapojením občanů konající veřejně prospěšné práce
  • vytvořit podmínky pro separaci odpadu ve všech městských zařízeních a organizacích
  • pokračovat v budování kontejnerových stání a jejich rozšiřování
  • více zapojovat do řešení problémů v oblasti životního prostředí odborníky, ochranáře, neziskové organizace a veřejnost (kulaté stoly, veřejná projednávání, diskusní fóra, internetová hlasování a podobně) a spolupracovat s okolními obcemi
  • umožnit prezentaci ekologických a ochranářských organizací na webu města (prezentace akcí, aktivit, ale i možnost poradenství po internetu

  Doprava – chceme:

  • obnovit jednání o obchvatu města
  • vybudovat odstavné parkoviště za OSSZ, a tím vytlačit parkování aut z části náměstí
  • zpracovat koncepci průjezdnosti jednotlivých ulic vzhledem k parkujícím automobilům (jednosměrné ulice, zákaz parkování, apod.)
  • uzavřít město pro průjezd kamionů bočními ulicemi, a tak vytvořit koridory pro příjezd kamionů do jednotlivých firem
  • projednat s organizacemi sociálních služeb ve Svitavách zkušební provoz nízkokapacitní městské hromadné dopravy, event. koupit (vypsat výběrové řízení na provozování) ekologický minibus (minibusy) , nabídnout minibus jako alternativní dopravu pro organizace, spolky a občany o víkendech, minibus (minibusy) využít jako informační multimediální servis o kultuře, dění ve městě, zprávy ze zastupitelstva apod.

  Bezpečnost, prevence kriminality – chceme:

  • pokračovat v budování chodníku a rekonstrukci zadní cesty v Lačnově
  • zvyšovat právní vědomí dětí a mládeže formou interaktivních programů a pravidelné osvětové činnosti městské policie ve školkách a školách
  • nadále podporovat projekty prevence kriminality

  Majetek a hospodaření – chceme:

  • prosadit snížení provozních nákladů městského úřadu
  • v případě prodeje areálu v Čenkovicích získané finanční prostředky použít výhradně pro budování nových volnočasových lokalit ve Svitavách
  • pokračovat v privatizaci bytového fondu
  • důsledně vymáhat pohledávky od dlužníků
  • provést audit smluv uzavřených městem a městskými organizacemi

   

   

   

   

  Štítky
  Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
  odebírejte náš
  newsletter
  TOP 09
  Děkujeme